Poradnik Instytucji Kultury 06/2018

Nieodpłatnie przekazany środek trwały w księgach rachunkowych instytucji kultury

W 2017 r. muzeum otrzymało nieodpłatnie od jednostki budżetowej środek trwały — samochód osobowy, który był całkowicie zamortyzowany. Został on zaksięgowany na kontach 011 „Środki trwałe” / 800 „Fundusz instytucji kultury” — wartość 54 000 zł. Teraz w bilansie nie zgadzają się aktywa z pasywami o kwotę przekazanego środka trwałego. Pasywa ogółem są mniejsze o tę kwotę.
Jak powinno wyglądać księgowanie, żeby w bilansie kwoty się zgadzały?

Ewidencja księgowa kosztów wydawnictw

Instytucja kultury wydaje raz na kwartał gazetę gminną, w której znajdują się informacje o wszystkich ważnych wydarzeniach w gminie. W gazecie nie ma reklam; jest ona w całości finansowana z dotacji podmiotowej i rozdawana mieszkańcom gminy za darmo.
Jak prawidłowo zaksięgować koszty wydruku tej gazety?
Czy należy potraktować je jako koszty promocji i reklamy?

Odszkodowanie z tytułu zdarzeń losowych

Ubezpieczyciel w 2017 r. przyznał instytucji bezsporne odszkodowanie 25 000 zł z tytułu zalania ubezpieczonego budynku, które przelał na konto instytucji do końca roku. Aby usunąć szkody, instytucja kultury musiała ponieść dodatkowo 1500 zł kosztów napraw, identyfikacji awarii i zakupu potrzebnych w związku z tym zdarzeniem losowym materiałów, które to koszty ubezpieczyciel być może zwróci, ale do końca roku 2017 r. nie podjął jeszcze w tej sprawie decyzji. Wszystkie koszty związane z naprawą instytucja poniosła dopiero w roku 2018.
Jakich księgowań należało dokonać w 2017 r. (przyznanie odszkodowania już zapłaconego i tego, w sprawie którego ubezpieczyciel nie podjął jeszcze decyzji, zapłatę poniesionych pierwszych kosztów związanych ze szkodą, niewykorzystanych na koniec roku środków z ubezpieczenia), a jakich w 2018 r.?
Czy kwotę otrzymaną od ubezpieczyciela można przeznaczyć na działalność bieżącą i pokryć z niej koszty zwykłej działalności instytucji kultury?
Jakich przeksięgowań dokonać w związku z zamknięciem 2017 r. na kontach dotyczących zdarzenia losowego?
Czy 1500 zł, które instytucja wydała na niezbędne koszty związane z usunięciem szkody, należy traktować jako kwotę opłaconą ze środków bieżących instytucji i uwzględnić w planie finansowym jako usługi obce — koszty remontów, czy też ująć je w pozycji kosztów operacyjnych?

Zakup urządzenia grzewczego w planie finansowym

W jednym z budynków należących do gminnego ośrodka kultury (GOK) planowany jest zakup i montaż urządzenia grzewczego. Zakup urządzenia zostanie sfinansowany ze środków rady sołeckiej, natomiast koszt montażu pokryje GOK. Tworząc plan finansowy, instytucja kultury zaplanowała na remonty kwotę 4000 zł. Oprócz zakupu oraz montażu należy również ponieść koszty instalacji oraz przyłączenia gazu, na co instytucja ma otrzymać od organizatora dotację celową.
Czy instytucja kultury powinna ująć kwotę 4000 zł w planie finansowym jako remont, pozostałe usługi czy też jako wydatek inwestycyjny?
Jak ująć dotację celową w planie finansowym?

Zwiększenie udogodnień w dostępności do audycji dla osób niepełnosprawnych

W Dz.U. z 16 maja 2018 r. pod poz. 915 opublikowano Ustawę z 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji.

Nowe wzory deklaracji VAT

W Dz.U. z 9 maja 2018 r. pod poz. 856 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług.

Ustawy komornicze

W Dz.U. z 25 kwietnia 2018 r. pod poz. 770 opublikowano Ustawę z 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych.

Pozwy wnoszone w obronie m.in. dobrego imienia RP i Narodu Polskiego wolne od opłat sądowych

W Dz.U. z 16 maja 2018 r. pod poz. 914 opublikowano Ustawę z 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Program „Niepodległa” — wspieranie przedsięwzięć szkół w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży

W Dz.U. z 15 maja 2018 r. pod poz. 910 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z 7 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu wspierania przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży, realizowanych w 2018 r. w ramach programu wieloletniego „Niepodległa”.

Elektroniczny wypis i wyciąg z aktu notarialnego

W Dz.U. z 7 maja 2018 r. pod poz. 833 opublikowano Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 25 kwietnia 2018 r. w sprawie sposobu sporządzenia elektronicznego wypisu i wyciągu z aktu notarialnego.

Doskonalenie kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych

W Dz.U. z 27 kwietnia 2018 r. pod poz. 811 opublikowano Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z 25 kwietnia 2018 r. w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych.

Przedłużono termin złożenia CIT-8

W Dz.U. z 27 kwietnia 2018 r. pod poz. 803 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 24 kwietnia 2018 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym i wpłaty należnego podatku dochodowego od osób prawnych.