Poradnik Instytucji Kultury 06/2021

Nagroda jubileuszowa przy połączeniu instytucji

Z dniem 30 czerwca 2021 r. nastąpi połączenie dwóch instytucji kultury w jedną o nazwie ośrodek kultury z biblioteką.
Czy pracownicy zlikwidowanej instytucji kultury powinni dostać wypowiedzenia umowy, czy może aneks, potwierdzający, że pracują w instytucji kultury o innej nazwie?
Czy pracownikowi, któremu należy się nagroda jubileuszowa w październiku 2021 r., należy 30 czerwca wypłacić nagrodę jubileuszową? Najprawdopodobniej ten pracownik nie będzie pracował w połączonej instytucji kultury z braku etatów.
Czy jeśli ten pracownik jednak zostanie w połączonej instytucji kultury, to czy dostanie dwie nagrody jubileuszowe — jedną 30 czerwca jako pracownik biblioteki, a drugą w październiku 2021 r. jako pracownik ośrodka kultury i biblioteki?

Zakończenie okresu powołania dyrektora na urlopie rodzicielskim

Pracownica gminnego ośrodka kultury zatrudniona od lutego 2009 r. jako instruktor na czas nieokreślony, od 1 stycznia 2018 r. została powołana na stanowisko dyrektora na trzy lata. Umowa na stanowisku instruktora nie została w żaden sposób zakończona, nie otrzymała też żadnego świadectwa pracy. Obecnie przebywa na urlopie rodzicielskim do końca lipca, a następnie planuje odebrać zaległy urlop wypoczynkowy i wrócić powołana przez wójta po zasięgnięciu opinii stowarzyszeń na stanowisku dyrektora od 1 września 2021 r.
Czy podstawą wyliczenia urlopu powinno być wynagrodzenie pracownicy na stanowisku instruktora czy dyrektora?
Czy należy jej się ekwiwalent za urlop na stanowisku dyrektora, skoro powołanie się skończyło?

Przedłużenie umowy o pracę do dnia porodu

Pracownica dostarczyła zwolnienie lekarskie, z którego wynika po zaznaczonym kodzie B, że jest w ciąży.
Czy jeśli pracownica posiada umowę o pracę na czas określony, tj. do 31 lipca 2021 r., to czy pracodawca musi przedłużyć jej umowę do czasu porodu?
Czy pracownica musi dostarczyć zaświadczenie lekarskie o terminie porodu?

Urlop wychowawczy a praca na część etatu

Pracownica jest zatrudniona w bibliotece w pełnym wymiarze czasu pracy, na trzech różnych stanowiskach w ramach jednej umowy o pracę: 1/4 etatu na stanowisku głównego księgowego, 1/4 referenta, 1/2 bibliotekarza. Po powrocie z urlopu macierzyńskiego złożyła wniosek o urlop wychowawczy, chcąc jednocześnie pracować tylko na ¼ etatu na stanowisku głównego księgowego (pracodawca wyraża zgodę).
Czy pracownica może przejść na urlop wychowawczy z 3/4 etatu, a na 1/4 pracować, czy też musi przejść na urlop wychowawczy z całego etatu, a na 1/4 dostać nową umowę o pracę?

Dodatek specjalny przyznany na część miesiąca

  • Można przyznać pracownikowi dodatek specjalny – także na część miesiąca
  • Przepisy nie określają wprost, jak policzyć jego wysokość w takim przypadku
  • Dlatego warto te zasady określić w obowiązującym w instytucji kultury regulaminie wynagradzania

Zajęcia artystyczne z udziałem uczestników spoza gminy

Czy gminny ośrodek kultury może przyjmować na organizowane przez siebie zajęcia artystyczne uczestników spoza terenu gminy, która jest jego statutowym obszarem działania? Jeżeli tak, to jakich formalności należy dopełnić, aby wszystko przebiegało zgodnie z prawem?

Przekazanie instytucji kultury w zarząd plaży gminnej

Czy wójt gminy może przekazać gminnemu ośrodkowi kultury w zarządzanie plażę gminną? Jeśli tak, to jak to zrobić?

Umowa najmu i użyczenia w ramach jednego lokalu

Gminny ośrodek kultury (GOK) posiada trzy budynki użyczone przez gminę. W jednym z nich instytucja wynajmuje lokale dla gminnego ośrodka pomocy społecznej (GOPS), który prowadzi tam zajęcia w programie Senior+. W ramach tego programu GOPS chce prowadzić w wynajętych od GOK salach zajęcia z wytwarzania ceramiki. GOK kupił w tym celu piec do wypalania ceramiki za 13 000 zł brutto i zamierza oddać ten piec do używania GOPS w ramach użyczenia.
Czy GOK może tak zrobić?

Określanie wysokości dodatku funkcyjnego dyrektora i innych pracowników instytucji kultury

Pytanie dotyczy określania wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektora oraz dla głównego księgowego instytucji kultury.
Wysokość wynagrodzenia dyrektora instytucji kultury określa organizator (art. 6 Ustawy z 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, dalej: ustawa kominowa). Natomiast zasady wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury i przyznawania im świadczeń określają Ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej) oraz Rozporządzenie MKiDN z 22 października 2015 r. w sprawie wynagradzania pracowników kultury.
Czy wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora instytucji kultury powinien określić organizator jako obligatoryjną część jego wynagrodzenia?
Czy wysokość dodatku funkcyjnego dla pozostałych pracowników, w tym głównego księgowego, może ustalić dyrektor instytucji w samym tylko regulaminie wynagradzania?

Kary nakładane na podstawie przepisów o dostępności cyfrowej

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (dalej: ustawa o dostępności cyfrowej) przewiduje w art. 19 kary pieniężne nakładane na podmioty publiczne.
Czy jest to kara nakładana na dyrektora?
Czy samorządowa instytucja kultury może taką karę sfinansować z dotacji podmiotowej?

Udostępnienie muzeum kroniki szkolnej do celów badawczych

Muzeum jako placówka naukowa chciałoby przebadać i zdygitalizować kroniki szkolne z lat 1960–2020. Czy szkoła może je udostępnić?

Między nami a drzewami

Na co dzień jesteśmy tak zajęci własnymi sprawami, że często nie zauważamy zmian zachodzących wokół nas. Przyzwyczajamy się do tego, co jest, nie pamiętamy już, jak wyglądała nasza miejscowość rok, dwa i więcej lat temu.