Poradnik Instytucji Kultury 07/2013

Przedłużanie czasu podróży służbowej przez pracownika

Pytanie dotyczy rozliczania delegacji służbowych. Pracownik muzeum wydłuża godziny przejazdu autobusu na trasie oraz tłumaczy się opóźnieniem wyjazdu. Przenosi się to na wydłużenie czasu pobytu w delegacji i konieczność wypłaty diety. Co w takiej sytuacji może zrobić instytucja?

Zapewnienie wyżywienia w podróży służbowej a zmniejszenie diety

Pracownik biblioteki od 17 do 19 kwietnia 2013 r. odbył krajową podróż służbową. Wyjechał 17 kwietnia o godz. 14:30, a powrócił 19 kwietnia o godz. 17:00. Podczas delegacji w pierwszym dniu miał zapewniony obiad i kolację, drugiego dnia — całodzienne wyżywienie, a trzeciego — śniadanie i obiad. Na fakturze, którą otrzymał z hotelu, oprócz usługi hotelarskiej widnieje usługa cateringowa. Jak prawidłowo należy rozliczyć podróż służbową?

Kolejna wątpliwość jest następująca. Biblioteka chce określić w regulaminie wynagradzania warunki wypłacania należności z tytułu podróży służbowej. Czy można zawrzeć zapis, że w przypadku braku wyżywienia biblioteka może pracownikowi zwrócić koszty na podstawie przedstawionej faktury, np. do określonej wysokości (za dobę)? Czy wypłata za wyżywienie może nastąpić tylko i wyłącznie w formie diety?

Rozliczenie nadgodzin

Czy za 1 godzinę czasu przepracowanego ponad czas pracy (1 nadgodzinę) pracownik ma prawo do wykorzystania 1,5 godziny czasu wolnego?

Zmiana godzin pracy w ośrodku kultury

Ośrodek kultury był dotychczas czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 21:00. W instytucji obowiązywał równoważny system czasu pracy rozliczany w okresach miesięcznych. Nowy dyrektor chce zmienić godziny otwarcia instytucji na od 10:00 do 18:00 i ta zmiana dotyczyć ma też wszystkich pracowników. Jakim zarządzeniem dokonuje się takiej zmiany i czy musi być ona uzgodniona z organizatorem i załogą (większość pracowników dojeżdża i taki sztywny czas pracy spowoduje trudności w związku z korzystaniem ze środków komunikacji publicznej)? Czy i w jaki sposób pracownik może się odwołać od takiej niekorzystnej dla niego decyzji?

Staż pracy a przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy

Pracownica była zatrudniona na okres próbny od 1 lipca do końca sierpnia 2012 r. na stanowisku księgowej w bibliotece. Od 1 września 2012 r. do teraz pracuje na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku głównej księgowej. W lutym tego roku pracownica dostarczyła dokumenty poświadczające okresy jej pracy:

  • w gospodarstwie w charakterze domownika,
  • w gospodarstwie rolnym swoich rodziców,
  • prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego.

Czy należy jej wyrównać dodatek stażowy od lipca 2012 r., czy od momentu podpisania nowej umowy o pracę, czyli od września 2012 r.?

Premia w regulaminie wynagradzania

Czy w regulaminie wynagradzania może być zapis o premii jako dodatkowym składniku wynagradzania ? Organizator to kwestionuje.

Zwrot nienależnie pobranego świadczenia z ZFŚS

Instytucja kultury wypłaciła pracownicy nienależnie świadczenie (dopłata do wypoczynku dla syna) z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (dalej: ZFŚS). Instytucja zobowiązała pracownicę do zwrotu niesłusznie pobranej kwoty, a jeżeli tego nie uczyni — kwota ta zostanie potrącona z przyszłego świadczenia z ZFŚS. Związek zawodowy stoi na stanowisku, że zwrot tej kwoty można uzyskać tylko na drodze postępowania zgodnej z przepisami Kodeksu cywilnego. Czy ma rację?

Jeden dyrektor w dwóch instytucjach kultury

Czy dyrektor jednej instytucji kultury może do czasu połączenia instytucji (ponad 6 miesięcy od chwili podania decyzji do publicznej wiadomości) pełnić również (w tym samym czasie) obowiązki dyrektora drugiej instytucji, aby przygotować obie instytucje do połączenia?

Odłączenie oddziału od muzeum i przeniesienie go do innego muzeum

Muzeum X w swej strukturze ma oddział i ten oddział ma być od niego odłączony i przekazany do muzeum Y (majątkowo i osobowo). Instytucje te mają tego samego organizatora, a wyłączenie oddziału nastąpi w połowie 2013 r. Muzeum X prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową oddziału, natomiast sprawozdanie finansowe (bilans) jest łączne.
Jakie dokumenty należy przygotować na podstawie art. 20 ust. 2 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej? Zgodnie z tym przepisem organizator określa zasady przekazania składników majątkowych ujętych w bilansie wyłączonych jednostek. Jakie dokumenty muszą przygotować oba muzea?

Regulamin wynagradzania a organizator

Czy regulamin wynagradzania powinien być uzgodniony i zatwierdzony przez wójta gminy czy powinna go zatwierdzić rada gminy?

Nazwa instytucji a przepisy dotyczące zatrudniania dyrektorów po zmianie ustawy o działalności kulturalnej

Pytanie dotyczy zatrudnienia dyrektora centrum kultury po nowelizacji ustawy o działalności kulturalnej. Chodzi o art. 8 ust. 6 Ustawy z 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (dalej: nowelizacja ustawy o działalności kulturalnej). Przepis ten stanowi, że przepisów przejściowych dotyczących pozostawania na swoich stanowiskach do końca 2013 r. dyrektorów instytucji kultury powołanych przed 1 stycznia 2012 r. na czas nieokreślony nie stosuje się do dyrektorów bibliotek, domów oraz ośrodków kultury. Centrum Kultury i Kultury Fizycznej powstało w 2007 r. z połączenia Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Natomiast organizator przekazuje środki budżetowe na działalność centrum kultury z działu 921, rozdziału 92109 — domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby.

Jak zdyscyplinować dyrektora samorządowej instytucji kultury?

• Niepodpisanie umowy programowej z organizatorem, a także odstąpienie od jej realizacji uniemożliwia pełnienie funkcji dyrektora instytucji kultury • Organizator może także odwołać dyrektora w dowolnym momencie • Dyrektor samorządowej instytucji kultury nie jest funkcjonariuszem publicznym, więc nie odpowiada karnie