Poradnik Instytucji Kultury 07/2013

Unieważnienie postępowania z wolnej ręki w instytucji kultury

• Trudno jest unieważnić postępowanie z wolnej ręki, bo w pzp brakuje przepisów, na które instytucja mogłaby się powołać • Decyzja o nieudzieleniu zamówienia kończy postępowanie i jest prawem instytucji jako zamawiającego — nie jest to powód do unieważnienia postępowania • Unieważnienie postępowania to nie to samo co unieważnienie umowy

„Szykuj się” w Krakowie

W połowie czerwca w Krakowie zakończyła się 11. edycja Miesiąca Fotografii. Jego motywem przewodnim w tym roku była moda i różnorodne formy jej reprezentacji. Organizatorem festiwalu była Fundacja Sztuk Wizualnych.

Koło fortuny w bibliotece

Tegoroczny tydzień bibliotek upływał pod hasłem „Biblioteka przestrzenią dla kreatywnych”. Z tego powodu Gminna Biblioteka Publiczna w Domasławicach i świetlica w Jeżyczkach postanowiły w formie zabawy przypomnieć dzieciom tytuły niektórych książek i bajek. Wykorzystano do tego… zabawę w koło fortuny.

Imieniny Jana Kochanowskiego — huczna impreza na cześć książek

Czerwcowa Wymienialnia Książek oraz Bukklub odbyły się w ramach wyjątkowej plenerowej imprezy czytelniczej, jakim były obchody imienin Jana Kochanowskiego. Impreza miała miejsce w Ogrodzie Saskim 22 czerwca.

Klopsztanga — podwójna reaktywacja

Klopsztangi — bo tak w gwarze śląskiej nazywa się trzepak — można podziwiać już w Katowicach, Bytomiu, a także i w Krakowie. Ten nietypowy projekt Instytucji Kultury Katowice — Miasto Ogrodów polega na przywróceniu do przestrzeni publicznej popularnego kiedyś urządzenia, służącego do trzepania dywanów.

Jak stosować outsourcing w instytucjach kultury?

• W instytucjach kultury można stosować outsourcing zarówno w obszarze działalności pomocniczej, jak i podstawowej • Zanim zapadnie decyzja, należy zrobić bilans potencjalnych korzyści i strat • Wydzielanie działalności może być dla pracowników szansą, a nie tylko zagrożeniem

Jak unikać błędów w ankietach instytucji kultury?

• Ankieta ma składać się jedynie z pytań, które prowadzą do celu badania — należy unikać pytań zbędnych • Pytania w ankiecie powinny być krótkie i możliwie jak najprostsze • Dobrze jest dostosować formę ankiety do grupy respondentów i miejsca, w którym będzie ona wypełniana

Najem pomieszczeń dla ośrodka kultury a odliczenie VAT z faktur za energię czy telefon

Gminny Ośrodek Kultury (dalej: GOK), którego organizatorem jest gmina, użytkuje pomieszczenia na swoją działalność na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z gminą. Jest to odpłatna umowa dzierżawy. Gmina jest czynnym podatnikiem VAT. Czy w związku z zawartą umową gmina może odliczać VAT za zużytą energię, telefon, ochronę itp. za pomieszczenia użytkowane przez GOK? Koszty te służą czynnościom opodatkowanym, gdyż z tytułu dzierżawy gmina wystawia fakturę VAT.

Niewykorzystany dochód z poprzedniego roku w CIT-8

Na 31 grudnia 2012 r. przychód ośrodka kultury wynosi 15 000 zł. Kwota ta obejmuje przychody z działalności statutowej. Jednak z 2011 r. pozostał niewykorzystany przychód w wysokości 6000 zł – są to środki pochodzące m.in. z wpłat za kursy tańca, aerobik, za użyczanie pomieszczeń.
Czy w zeznaniu CIT-8 w rubryce dotyczącej przychodów należy wpisać łącznie wymienione przychody, tj. 21 000 zł, czy tylko 15 000 zł?

Nieodpłatne przekazanie biletów a VAT

Teatr przekazuje nieodpłatnie bilety na swoje spektakle na rzecz trzech grup osób:

  • opiekunów grup (dla dzieci, młodzieży i niepełnosprawnych),
  • dziennikarzy, redaktorów, osób biorących udział w konkursach z dziedziny kultury — na cele marketingowe,
  • władz urzędu miasta, przedstawicieli firm i innych na podstawie uzyskanej zgody dyrekcji. W tym zakresie teatr nie prowadzi ewidencji osób, które otrzymały nieodpłatne bilety.

W przypadku biletów przekazywanych nieodpłatnie na rzecz opiekunów grup oraz na cele marketingowe, teatr nie opodatkowuje wartości takich przekazań, uznając je za związane z działalnością statutową. Natomiast w przypadku przekazań na rzecz osób takich jak np. władze urzędu miasta czy przedstawiciele firm teatr wystawa fakturę wewnętrzną oraz opodatkowuje takie przekazanie.
Czy takie postępowanie jest właściwe?

Przeterminowane faktury a koszty instytucji kultury

• Od tego roku należy skorygować koszty o wartość zobowiązań, które instytucja ureguluje z opóźnieniem lub ma w stosunku do nich wydłużony termin płatności • Aby ułatwić sobie pilnowanie terminów płatności oraz wysokości kwot, o które trzeba pomniejszyć koszty, warto prowadzić odpowiednie ewidencje i wykazy • Nowe przepisy dotyczą także wliczania w koszty odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Dopłata do wypoczynku pracowników w instytucji kultury

Dom kultury zatrudnia 8 pracowników i tworzy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (dalej: ZFŚS). Wypłaca więc każdemu pracownikowi świadczenia urlopowe zgodnie z wymiarem etatu i okresu zatrudnienia.
Dom kultury nie posiada dodatkowego rachunku bankowego na fundusz socjalny. Środki na ten fundusz dom kultury posiada z dotacji podmiotowej od organizatora i gromadzi na koncie głównym (księgowane są na koncie 440). Czy takie postępowanie jest prawidłowe?