Poradnik Instytucji Kultury 07/2014

O nagrodzie jubileuszowej decyduje zatrudnienie w instytucji kultury w dniu nabycia prawa do niej

Pracownik instytucji kultury od 3 września 1979 r. do 31 grudnia 2005 r. wypracował łączny staż pracy 25 lat 20 miesięcy 20 dni. W 2005 r., gdy pracownik nabył prawo do nagrody jubileuszowej, był zatrudniony w zakładzie pracy, w którym nie przysługiwała mu nagroda jubileuszowa. Od 1 stycznia 2006 r. do 12 stycznia 2010 r. pracownik prowadził własną działalność gospodarczą i przebywał za granicą. Od 13 stycznia 2010 r. pracownik pracuje w ośrodku kultury, w którym 22 września 2010 r. wypłacono mu nagrodę jubileuszową za 25 lat. Czy to było prawidłowe?

Waloryzacja płac w instytucji nieobowiązkowa

Od kilku lat instytucja kultury nie była objęta ani podwyżką, ani waloryzacją płac. Nie otrzymywała także środków na ten cel od organizatora, a jej plan roczny był sporządzany na podstawie jego wytycznych. Zgodnie z nimi instytucja powinna zaplanować wydatki bieżące osobowe – według stanu osobowego na koniec roku, bez wzrostu wynagrodzeń i nagród. Instytucja zabezpieczała środki na wzrost dodatku stażowego w ciągu roku oraz podwyżkę wynagrodzenia, zgodnie z Ustawą z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, kosztem innych wydatków. Czy waloryzacja wynagrodzeń w instytucji kultury powinna następować co roku? Czy instytucja musi znaleźć środki na wypłatę takiego świadczenia, jeżeli nie otrzyma ich od organizatora?

Kiedy pracownik instytucji kultury nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego?

• Pracownicy instytucji kultury, którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy, nabywają prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego im po przepracowaniu roku • W niektórych przypadkach pracownik nie nabędzie w instytucji kultury urlopu wypoczynkowego w pełnym wymiarze, tylko w wymiarze proporcjonalnym • Urlop wypoczynkowy należy się tym pracownikom lub pracownicom instytucji kultury, którzy korzystają z urlopów z tytułu pełnienia funkcji rodzicielskich

Działalność edukacyjna instytucji kultury

Statut instytucji kultury zawiera zapisy o prowadzeniu działalności w zakresie organizowania zajęć edukacyjnych związanych z wiedzą o regionie, w tym z promocją walorów przyrodniczych i ekologicznych. Czy instytucja może prowadzić działalność poprzez organizację plenerowych imprez ekologicznych i wydzierżawiać na nich powierzchnię na meetingi ekologiczne? Czy pieniądze wydane na ten cel mogą pochodzić z dotacji podmiotowej od organizatora?

Współpraca z radcą prawnym w instytucji kultury

• Dyrektor instytucji nie może powierzać radcy prawnemu wykonywania czynności wykraczających poza zakres pomocy prawnej • Niezależnie od tego, jaka jest podstawa prawna zatrudnienia radcy prawnego w instytucji, jest on niezależny w wydawaniu opinii prawnych • Rolą radcy prawnego jest doradzanie dyrektorowi w zakresie prawnym w zarządzaniu instytucją

Nowe zasady zamówień publicznych dla instytucji kultury

bull; Nowy limit wartości zamówień, do których nie stosuje się procedur wynikających z pzp, wynosi obecnie 30 000 euro bull; Instytucje kultury nie mają obowiązku stosowania pzp do niektórych zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej bull; Nie muszą też wymagać od artystów i wykonawców oświadczeń o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

INSPIRO — inspirujący dom kultury

Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych INSPIRO powstało w 2007 r. W październiku 2009 r. wzięło pod opiekę zaniedbany dom kultury w Podłężu w gminie Niepołomice.

Muzeum nietypowych rowerów

Gołąb to niewielka miejscowość na trasie Warszawa–Kazimierz Dolny. Mieści się w niej jeden z najładniejszych renesansowych kościołów w Polsce oraz nietypowe — nie tylko z nazwy — muzeum.

Porowate kompozyty poliuretanowo-polistyrenowe

Jak połączyć dwie perspektywy pozornie do siebie niepasujące: naukową i artystyczną? Teatr Tańca Latiga proponuje program Art|Science, który chciałby rozwijać na Politechnice Krakowskiej.

Bibliotekarki są glamour

W miejskiej bibliotece publicznej w Morągu odbył się niezwykły i nietypowy wernisaż. Podczas uroczystych obchodów Powiatowego Dnia Bibliotekarza można było podziwiać zdjęcia przedstawiające pracowników biblioteki.

Gdzie uzyskać wsparcie dla organizacji pozarządowej?

• Stowarzyszenie lub fundacja o charakterze kulturalnym już na starcie może uzyskać wsparcie inkubatorów NGO • Dzięki wsparciu inkubatorów można uniknąć wielu kosztów związanych z prowadzeniem działalności • Warunkiem otrzymania wsparcia jest podpisanie porozumienia

Oblicza dyrektora — jak odnaleźć się w chaosie?

• Domeną pracy dyrektora jest poczucie chaosu i nieustający brak czasu • Świadomość ról, jakie dyrektor ma do wypełnienia, może pomóc w skuteczniejszym wypełnianiu obowiązków • Zarządzanie to „swego rodzaju wędrówka przez chaos”