Poradnik Instytucji Kultury 07/2015

Praca w niedzielę w równoważnym systemie czasu pracy

Z uwagi na różne dni i godziny pracy nowego pracownika dyrektor instytucji ma zamiar wprowadzić równoważny system pracy.
Pozostaje pytanie, co z pracą w niedzielę takiego pracownika. Większość niedziel byłaby dla niego wolna, czyli byłby to obowiązkowy dzień wolny od pracy, ale raz na jakiś czas w niedzielę konieczne będzie zaplanowanie mu pracy.

 • Czy w takim przypadku można zaplanować w harmonogramie czasu pracy tego pracownika niektóre niedziele jako robocze, czy też należy je traktować jako pracę w godzinach nadliczbowych?
 • Jak w tym przypadku traktować zasadę, że pracy w nadgodzinach nie można planować?

Dodatek specjalny nie dla zastępcy dyrektora

Animator kultury w bibliotece złożył wniosek o 6-miesięczny urlop bezpłatny. Jego obowiązki zostaną podzielone między dyrektora a jego zastępcę. Aby gratyfikować zwiększenie obowiązków zastępcy, dyrektor chce przyznać mu dodatek specjalny, o którym mowa w art. 31 ust. 4 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej). Regulamin wynagradzania obowiązujący w bibliotece nie przewiduje takiego dodatku.

 • Czy dyrektor postąpi zgodnie z przepisami?

Obliczanie nagrody jubileuszowej w instytucji kultury

Jak obliczyć wysokość nagrody jubileuszowej, jeśli pracownik otrzymuje także 20% dodatku stażowego?

Używanie prywatnego samochodu i telefonu dyrektora w celach służbowych

Dyrektor instytucji kultury wykorzystuje swój telefon i samochód w celach służbowych. Rachunek za rozmowy telefoniczne obejmuje opłaty abonamentowe, które najczęściej pokrywają całość kosztów, a biling nie zawiera kosztu konkretnej rozmowy, tylko czas jej trwania.

 • Na jakiej podstawie prawnej należy dyrektorowi zwracać koszty związane z używaniem jego prywatnego samochodu i telefonu do celów służbowych?
 • Jeśli należy podpisać z dyrektorem umowę, to jakiej treści i kto powinien ją zawrzeć?
 • W jaki sposób obliczać koszty do zwrotu?
 • Jakie są skutki podatkowe i składkowe takich wypłat?

Do przyjmowania skarg w instytucji kultury kpa stosuje się jedynie pomocniczo

Czy w samorządowej instytucji kultury stosuje się przepisy Ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (dalej: kpa) o przyjmowaniu skarg?

Certyfikat bezpieczeństwa w instytucji kultury

Instytucja kultury nie przetwarza informacji niejawnych i nie funkcjonuje w niej kancelaria niejawna.

 • Czy dyrektor lub jakikolwiek inny pracownik tej instytucji kultury musi posiadać certyfikat bezpieczeństwa informacji?

Połączenie instytucji kultury czy zmiana statutu?

 • Czy można połączyć instytucję funkcjonującą od wielu lat z instytucją powołaną tylko formalnie (akt o utworzeniu i statut) bez kadry, lokalu i określenia jakiejkolwiek formy działalności?
 • Czy sam akt o utworzeniu instytucji i nadanie statutu jest powołaniem nowej instytucji i daje możliwość szukania nowej formuły organizacyjnej, np. włączenia w jej struktury innej, działającej już instytucji?

Jak zgodnie z pzp zorganizować imprezę kulturalną o wartości do 30 000 euro?

Pytanie dotyczy niedawnej nowelizacji Ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) w zakresie działalności kulturalnej — art. 4 pkt 8b. Raz w roku instytucja kultury organizuje dni miasta i w związku z tym zamawia usługi nagłośnienia i oświetlenia oraz usługi artystów. Do tej pory instytucja wykorzystywała wewnętrzny, uproszczony regulamin udzielania zamówień publicznych. Koszt zamówienia artysty — gwiazdy wieczoru mieści się w limicie od 3000 do 15 000 euro, podobnie było z wydatkami na usługi nagłośnienia i oświetlenia. W przypadku zamówienia artysty stosowano zamówienie z wolnej ręki, a w przypadku nagłośnienia wybierana była oferta najtańsza. Firmę świadczącą usługi medyczne i ochronę fizyczną instytucja wyłaniała — ze względu na niską wartość zamówienia poprzez zapytania cenowe. Do kwoty 3000 euro instytucja nie stosuje w ogóle regulaminu — korzysta z zapytań cenowych i spisuje notatkę. Jeśli wartość zamówienia mieści się w kwocie od 3000 do 15 000 euro, instytucja wysyła zapytanie do co najmniej dwóch wykonawców, a jeśli od 15 000 do 30 000 euro — do co najmniej trzech wykonawców. Instytucja nie ma dodatkowego regulaminu na udzielanie zamówień z zakresu działalności kulturalnej.

 • Czy trzeba umieszczać informację o zamówieniu w BIP, jeśli jego wartość nie przekracza 30 000 euro?
 • Czy instytucja może nadal stosować uproszczony regulamin?
 • Czy w związku z organizacją imprezy masowej można korzystać ze zwolnienia z art. 4 pkt 8b pzp?
 • Czy można stosować zwolnienie z art. 4 pkt 8b pzp do zamówień na usługi kulturalne przy organizacji innych przedsięwzięć niż imprezy masowe?

Kwestionowanie przez ZUS umów o dzieło w instytucjach kultury

Do występów artystycznych muzyków czy twórców lub też spotkania autorskiego instytucje kultury najczęściej zawierają umowy o dzieło. Jednak coraz częściej kontrolerzy ZUS kwestionują zawieranie umów o dzieło w takich przypadkach. ZUS zaczyna podważać umowy o dzieło niematerialne, czyli takie, w których brakuje tzw. twardego rezultatu. W przypadku umów z autorami lub wykonawcami ZUS uznaje, że np. spotkania autorskie powinny odbywać się na podstawie umów-zlecenia. Przekształcenie zawartej w przeszłości umowy o dzieło w umowę-zlecenia wiąże się z zapłatą zaległych składek ZUS wraz z odsetkami.

 • Czy zawieranie umów o dzieło w takich sytuacjach jest nadal bezpieczne dla instytucji kultury?

Seniorzy w akcji

To ogólnopolski konkurs dotacyjny realizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem tego działania jest wykorzystanie ogromnego potencjału czasu wolnego, wiedzy i życiowego doświadczenia, jakim dysponują osoby w wieku 60+.

Wyjątkowe ekslibrisy

Przez całe wakacje i wrzesień w dawnym kościele pod wezwaniem św. Wawrzyńca, mieszczącym się na Przedzamczu malborskiej warowni, podziwiać będzie można nadesłane z całego świata ekslibrisy. Jak każdego nieparzystego roku, w pierwszą sobotę czerwca uroczystym biennale rozpoczęła się tam światowa wystawa ekslibrisu.

Pod znakiem podkowy

Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich przygotowało proste, ale bardzo atrakcyjne wakacyjne warsztaty dla dzieci.