Poradnik Instytucji Kultury 07/2016

Podstawa prawna ustalenia wynagrodzenia niekonieczna w umowie o pracę

Czy w umowie o pracę musi być wpisana podstawa prawna ustalenia wynagrodzenia?

Wolne za pracę podczas Nocy Muzeów

Ze względu na Noc Muzeów pracownicy pracowali w sobotę od godziny 17:30 do 01:30 w niedzielę. Za pracę w jednej dobie pracowniczej — od 06:00 w sobotę do 06:00 w niedzielę — należy się 1 dzień wolny.
Czy dyrektor może udzielić pracownikom 2 dni wolnego za pracę podczas Nocy Muzeów?

Instruktor na półkoloniach a czas pracy

Ośrodek kultury zatrudnia instruktora kulturalno-oświatowego na ½ etatu, 5 razy w tygodniu po 4 dziennie, przy 20-godzinnej tygodniowej normie czasu pracy. Pracownik ukończył kurs dla wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży. Dyrektor ośrodka chce, aby podczas wakacji instruktor był wychowawcą na organizowanych przez ośrodek półkoloniach dla dzieci. Jako wychowawca pracowałby jednak 8 godzin dziennie.
Jak ustalić wynagrodzenie za pracę dla tego pracownika?
Jak potraktować dodatkowe 4 godziny dziennie?
Czy należy sporządzić aneks do umowy o pracę, czy lepiej sporządzić inną umowę, np. umowę-zlecenie?

Nagroda jubileuszowa dla głównego księgowego po 45 latach pracy

Główny księgowy w instytucji kultury niedługo osiągnie 45 lat pracy. Zakładowy układ zbiorowy pracy (dalej: układ zbiorowy) przewiduje nagrodę po 45 latach, natomiast Ustawa z 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (dalej: ustawa kominowa) nie zawiera takiego prawa. Jednak układ zbiorowy zawiera klauzulę z art. 24126 § 2 Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: kp).
Czy w takiej sytuacji główny księgowy może otrzymać nagrodę jubileuszową za 45 lat pracy, skoro część sądów zalicza nagrodę jubileuszową do wynagrodzenia?

Umowa na zastępstwo

Instytucja zatrudnia pracownika na umowę na zastępstwo za pracownicę przebywającą na urlopie macierzyńskim. W lipcu wraca ona do pracy, jednak kolejna pracownica jest w ciąży.
Czy można zawrzeć kolejną umowę na zastępstwo z tą samą osobą?
Czy można to zrobić wypowiedzeniem zmieniającym, czy powinna to być kolejna umowa na zastępstwo?
Czy należy w wypowiedzeniu zmieniającym czy w kolejnej umowie na zastępstwo wskazać konkretną datę powrotu do pracy pracownika zastępowanego, czy wystarczy zapis, że umowa rozwiązuje się z dniem powrotu pracownika zastępowanego?
Czy umowa na zastępstwo może mieć inny wymiar czasu pracy niż wymiar zastępowanego pracownika?

Wstrzymanie wypłaty nagrody jubileuszowej

W związku przejściem na emeryturę główny księgowy instytucji kultury w ubiegłym roku rozwiązał umowę o pracę. Nabył wtedy prawo do nagrody jubileuszowej (miał mniej niż 12 miesięcy do prawa do jej nabycia). Za tydzień główny księgowy miał wrócić na swoje stanowisko, ale już na pół etatu. Ponieważ instytucja była w bardzo złej kondycji finansowej, główny księgowy na podstawie ustnego porozumienia z dyrektorem zrezygnował z otrzymania nagrody jubileuszowej, ale pod warunkiem wypłaty nagrody w tym roku od podstawy z całego etatu. Obecnie kadrowa naliczyła głównemu księgowemu nagrodę z podstawy pół etatu. Dodatkowym problemem było wprowadzenie zmian w regulaminie wynagradzania obowiązującym w instytucji. Aneks do regulaminu wynagrodzeń wprowadzający nagrodę jubileuszową po 45 latach pracy nie został zaopiniowany przez związki zawodowe, a o zmianach nie powiadomiono wszystkich pracowników. Z tego powodu kadrowy unieważnił ten dokument i wprowadził nowy, ale po dniu, w którym główny księgowy nabył prawo do nagrody jubileuszowej w związku z odejściem na emeryturę.
Czy naliczenie nagrody od podstawy z połowy etatu jest prawidłowe?
Czy główny księgowy może otrzymać nagrodę jubileuszową w wysokości uzgodnionej z dyrektorem?

Współpracę z organizacjami pozarządowymi powinien przewidywać statut instytucji kultury

Biblioteka jest w trakcie zmiany statutu. Chce realizować wspólne projekty z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność kulturalną i oświatową i np. przekazywać lub otrzymywać fundusze na wkład własny do projektu.
Jak prawidłowo powinien brzmieć zapis w statucie o współpracy z tymi podmiotami?

Pracownik powołany do wojska

Gminne centrum kulturalno-biblioteczne zatrudniło na 4 miesiące stażystę na umowę o pracę na pół etatu. Po jakimś czasie, ale jeszcze przed upływem tych 4 miesięcy, pracownik dostarczył kartę powołania do służby przygotowawczej.
Co dalej z jego umową o pracę?
Jakie przygotować dokumenty i jak naliczyć odprawę?

Nie wszystkie zbiory danych osobowych zgłasza się do GIODO

Instytucje kultury w ramach swojej działalności gromadzą bardzo różne informacje. Część z nich podlega obowiązkowemu zgłoszeniu do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (GIODO). Katalog zbiorów, które są wyłączone z obowiązku zgłaszania do GIODO, jest zamknięty i określa go precyzyjnie Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dalej: ustawa o ochronie danych).
Co zatem z listami osób:

  • zgłaszających się do udziału w konkursie piosenki, recytatorskim czy plastycznym, w którym są dane teleadresowe,
  • odbierających nagrody rzeczowe i finansowe,
  • ubezpieczanych, wyjeżdżających na konkursy?

Za niezgodne z prawem odwołanie ze stanowiska dyrektor może odwołać się do sądu pracy i do sądu administracyjnego

12 lat temu dyrektor gminnej biblioteki publicznej został powołany na to stanowisko zarządzeniem wójta na czas nieokreślony. Ma pełne przygotowanie do pełnienia do zajmowanego stanowiska i nigdy nie było zastrzeżeń do jego pracy. Od połowy stycznia do początku maja tego roku dyrektor przebywał na zwolnieniu lekarskim, a po jego zakończeniu, po kontrolnych badaniach lekarskich stawił się do pracy. Tego samego dnia wieczorem po godzinach pracy dyrektor odebrał list polecony z urzędu gminy, który zawierał informację, że na podstawie art. 15 ust. 1 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej) oraz art. 70 Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: kp) wójt odwołuje go ze stanowiska dyrektora biblioteki. Z pisma wynikało, że odwołanie jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o pracę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, który rozpocznie swój bieg z zakończeniem zwolnienia lekarskiego. Pismo podpisał wójt.
Czy wójt miał prawo w takiej formie i bez podawania przyczyn odwołać dyrektora?
Czy brak formy zarządzenia powoduje, że jest ono skuteczne i że biegną terminy wskazane w piśmie?

Kreatywna współpraca

Fundacja Fundusz Partnerstwa przy współpracy z ARTzoną Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida, Kołem Naukowym Animatorów Kultury KNAK oraz All In UJ przygotowała zajęcia pod hasłem Akademia kreatywnej Edukacji Ekologicznej i Praktycznego Pisania Wniosków.

Muzeum — plac zabaw dla dorosłych

Muzeum Miejskie w St. Louis to unikalna instalacja stworzona wewnątrz i na zewnątrz starej, 10-piętrowej fabryki butów. Projekt muzeum jest dziełem artysty rzeźbiarza Boba Cassilly’ego, któremu w 1997 r., po wielu latach remontu i budowy, udało się otworzyć muzeum. Chociaż twórca zmarł w 2011 r., muzeum jest nieustająco w budowie: dodawane są nowe funkcje i ulepszane stare. Aranżacja trwa. Większość instalacji tworzących […]