Poradnik Instytucji Kultury 07/2017

Potwierdzanie delegacji uczestników szkoleń odbywających w pomieszczeniach wynajętych przez instytucję kultury

Pytanie Ośrodek kultury często wynajmuje swoje sale podmiotom zewnętrznym, np. na organizację konferencji. Ośrodek nie jest ich organizatorem, tylko wynajmuje pomieszczenia. Do sekretariatu ośrodka często przychodzą uczestnicy tych wydarzeń z prośbą o podpięczętowanie druku delegacji. Czy pracownicy ośrodka kultury mają obowiązek podbijać te delegacje swoją pieczątką? Pracownicy ośrodka kultury nie mają obowiązku potwierdzania delegacji uczestników szkoleń czy […]

Świadczenia dla rencistów z ZFŚS

Pytania dotyczą zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS).
Z obowiązującego w instytucji kultury regulaminu ZFŚS wynika, że osoby uprawnione do korzystania z funduszu to pracownicy i ich rodziny, emeryci i renciści — byli pracownicy i ich rodziny oraz inne osoby, którym pracodawca przyznał w regulaminie prawo do korzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z ZFŚS. Pracownik instytucji przeszedł na rentę w 1981 r. w innym zakładzie, następnie podjął pracę w instytucji kultury, w której pracował jako rencista przez kolejne 24 lata i korzystał ze świadczeń socjalnych. Obecnie, na rok przed emeryturą, chce zrezygnować z pracy. Jako pracownik którego zakładu pracy może ten rencista korzystać ze świadczeń socjalnych — z instytucji kultury czy z byłego zakładu pracy, z którego odszedł na rentę?
Pracownica we wrześniu 2016 r. odeszła z pracy na własny wniosek, gdyż otrzymała po mężu rentę rodzinną. Czy jest emerytką-rencistką instytucji kultury, uprawnioną do korzystania ze świadczeń z ZFŚS? Czy można na nią naliczyć odpis na 2017 r. w wysokości 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego?

Rezygnacja z funkcji dyrektora a okres wypowiedzenia stosunku pracy

Dyrektor instytucji kultury, powołany na to stanowisko w 2011 r. na czas nieokreślony, 15 maja br. złożył rezygnację z powierzonego mu stanowiska z dniem 30 czerwca. Wójt nie zgodził się na zakończenie stosunku pracy w tym terminie i ustalił, że nastąpi to dopiero z dniem 31 sierpnia.
Czy wójt może utrudnić dyrektorowi odejście z samorządowej instytucji kultury i żądać 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia?

Obowiązkowe odpoczynki przy równoważnym systemie czasu pracy

Jak przy równoważnym czasie pracy zaplanować dobowe odpoczynki, aby wykonywanie pracy w tej samej dobie nie stanowiło pracy w godzinach nadliczbowych?

Praca w sobotę, niedzielę i święto dla dyrektora, jego zastępcy i głównego księgowego

  • Osoby zarządzające zakładem pracy w instytucji kultury to dyrektor, jego zastępca oraz główny księgowy. Przepisy kp wprowadzają dla nich odmienne zasady rozliczania czasu pracy
  • Jeżeli dyrektor lub główny księgowy przyjdą do pracy w niedzielę, która jest dla nich dniem wolnym od pracy, to trzeba udzielić im w zamian innego dnia wolnego
  • W orzecznictwie sądowym uznaje się, że w niektórych przypadkach za pracę w niedzielę osobom zarządzającym przysługuje jednak dodatek jak za godziny nadliczbowe

Konsekwencje odmowy przyjęcia zamówionych przez telefon testów szkoleniowych

Za namową przedstawiciela firmy szkoleniowej pracownik instytucji kultury zamówił w jej imieniu płatne testy szkoleniowe. W rozmowie powołano się np. na nieprawdziwy argument, że te testy to kontynuacja współpracy i ostatni etap, który zakończy się przesłaniem certyfikatów. Jednak po konsultacji z kilkoma osobami okazało się, że nikt wcześniej z takich testów nie korzystał i są one zbędne, więc pracownik odmówił ich przyjęcia. Obecnie firma sprzedająca szkolenia grozi instytucji windykacją i koniecznością wywiązania się ze zobowiązań.
Czy z tak zawartej umowy można się wycofać?

Nagroda roczna w pytaniach i odpowiedziach

  • Urlop bezpłatny osoby uprawnionej do otrzymania nagrody rocznej nie może mieć wpływu na wypłacenie tej nagrody
  • Nagroda roczna może być przyznana tylko tej uprawnionej osobie, która zajmowała swoje stanowisko przez cały rok obrotowy
  • W chwili wypłaty nagrody rocznej osoba uprawniona do jej otrzymania musi być nadal pracownikiem instytucji

Zmiany w ustawach dotyczących dóbr kultury — ustawa o restytucji narodowych dóbr kultury

  • Ustawa o restytucji narodowych dóbr kultury wprowadziła zmiany m.in. w ustawach o: muzeach, bibliotekach oraz ochronie zabytków
  • Umożliwiając wywóz niektórych dóbr kultury na zasadach określonych w ustawie o restytucji, przewidziano kary za ich złamanie
  • Od 6 grudnia 2017 r. konieczne też będzie prowadzenie księgi ewidencyjnej zabytków przyjętych lub oferowanych do zbycia

Wakacyjna podróż po muzeach bez wychodzenia z domu

Google Arts & Culture, którego celem jest udostępnienie online światowego dziedzictwa kulturowego, powstał we współpracy z 17 muzeami, między innymi Tate Gallery w Londynie, Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku czy Galerią Uffizi we Florencji.

Niesamowite wycinanki

Do końca lipca w Galerii Sztuki Ludowej Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie można oglądać wystawę sieradzkich wycinanek autorstwa Kazimiery Balcerzak. Sieradzkie wycinanki to jedna z najstarszych typów wycinankarskich w Polsce.

Śladami carskich dzieci

Schönbrunn, dawna letnia rezydencja rodziny cesarskiej z dynastii Habsburgów, to jeden z najczęściej odwiedzanych zabytków w Austrii. Przygotowano w nim nie tylko trasę historyczną, ale także liczne atrakcje dla rodzin z dziećmi.

Czytanie porusza

Pod tym hasłem 3 czerwca odbyła się tegoroczna Noc Bibliotek. W powiatowej i miejskiej bibliotece w Wieliczce organizatorzy przygotowali z tej okazji wiele ciekawych zabaw i konkursów, angażujących zarówno dzieci, jak i dorosłych.