Poradnik Instytucji Kultury 08/2013

Spóźniona wypłata świadczenia urlopowego

Ośrodek kultury wypłaca świadczenie urlopowe, jeśli pracownik wykorzystuje co najmniej 14 dni wypoczynku. Powinien on otrzymać dopłatę najpóźniej dzień przed rozpoczęciem urlopu. Ośrodek kultury wypłacił świadczenie urlopowe dzień później (czyli w dniu rozpoczęcia urlopu przez pracownika). Czy grożą za to jakieś konsekwencje? Czy można ich uniknąć?

Zatrudnienie ratownika wodnego w domu kultury

Dom kultury zarządza miejscem wykorzystywanym do kąpieli (plażą wiejską). W wakacje planuje zatrudnić dwóch ratowników. Jaki stopień musi mieć ratownik, aby można było go zatrudnić? Do domu kultury zgłosiło się dwóch ratowników wodnych WOPR — jeden z kursem pierwszej pomocy i drugi w stopniu młodszego ratownika WOPR. Czy mogą oni razem strzec obiektu?
Czy ratownik wodny WOPR może być zatrudniony na umowę-zlecenie oraz samodzielnie strzec kąpieliska wodnego? Jak prawidłowo zapisać w umowie-zleceniu pełnienie funkcji ratownika, żeby nie miała ona znamion umowy o pracę?

Niepełnoetatowiec w pytaniach i odpowiedziach

• W przypadku potrąceń należności alimentacyjnych pracownika zatrudnionego na niepełny etat nie stosuje się kwoty wolnej od potrąceń • Przepisy dotyczące uprawnień rodzicielskich pracowników pozwalają na obniżenie etatu pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze etatu • Pracownika zatrudnionego na część etatu nie wolno z tego powodu dyskryminować

Nowe urlopy dla rodziców — pracowników instytucji kultury

• Ostatnia zmiana Kodeksu pracy zapewniła rodzicom dłuższy dodatkowy urlop macierzyński oraz nowy rodzaj płatnego urlopu dla pracowników rodziców — urlop rodzicielski • Warunkiem skorzystania z urlopu rodzicielskiego jest wykorzystanie dodatkowego urlopu macierzyńskiego albo dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze • Z wydłużonego okresu płatnej opieki nad dzieckiem będą mogli skorzystać pracownicy nie tylko planujący rodzicielstwo, ale także korzystający obecnie z urlopu macierzyńskiego (podstawowego i dodatkowego)

Działalność prowadzona przez bibliotekę

Siedziba miejskiej biblioteki publicznej mieści się w budynku, który jest własnością gminy i został jej przekazany do użytkowania na podstawie zapisu w statucie. Przy budynku znajduje się spory plac, który biblioteka mogłaby wykorzystać na prowadzenie płatnego parkingu, a uzyskany dochód przeznaczyć na cele statutowe biblioteki.
Czy biblioteka może prowadzić działalność inną niż biblioteczna, skoro art. 4 ust. 1 Ustawy z 27 czerwca 1997 r. (dalej: ustawa o bibliotekach) jest sprzeczny z art. 13 ust. 2 pkt 6 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej)? Ustawa o bibliotekach wyznacza całkowicie granice działalności biblioteki, natomiast ustawa o prowadzeniu działalności kulturalnej daje możliwość prowadzenia innej działalności niż kulturalna, o ile jest to zapisane w statucie.

W umowach zawieranych przez instytucje kultury wymagany jest podpis głównego księgowego

Na jakiej podstawie główny księgowy instytucji kultury jest zobowiązany do podpisywania wszelkich umów handlowych — obok podpisu dyrektora — nawet tych, które spowodują przychód instytucji, a także umów-zleceń (z wyjątkiem umów o pracę).
Czy zapis w statucie „Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań finansowych, do skuteczności oświadczenia woli wymagana jest kontrasygnata głównego księgowego” jest zgodny z prawem?

Nowe przepisy dla uzbrojonych formacji ochronnych w muzeach oraz służb bezpieczeństwa podczas imprez masowych

• Uprawnieni do używania broni palnej i środków przymusu bezpośredniego są m.in. pracownicy ochrony muzeów • Środki przymusu bezpośredniego lub broń palna mogą być używane lub wykorzystywane w sposób wyrządzający możliwie najmniejszą szkodę • Użycie lub wykorzystanie tych środków lub broni trzeba udokumentować

Lato w Teatrze

Lato w Teatrze to program, w ramach którego dofinansowywane są wakacyjne działania teatralne dla dzieci i młodzieży. Zainicjowało go w 2008 r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a organizuje Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.

Bez granicy

Cieszyńska/Těšínská Jarka Nohavicy to jedna z najsłynniejszych czeskich ballad — znana polskim odbiorcom głównie w wykonaniu Artura Andrusa. Tekst ten stał się inspiracją projektu o tej samej nazwie realizowanego wspólnie przez Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie oraz Muzeum Těšínska w Czeskim Cieszynie.

Historie jednego obrazu

Na murze przed Małopolskim Ogrodem Sztuki (MOS) w ramach prowadzonego przez niego programu Historie jednego obrazu powstanie na początku sierpnia niezwykły mural „osławione tropiki”. Inspiracją dla tego dzieła jest obraz Stanisława Ignacego Witkiewicza „Marysia i burek na Cejlonie”.

Lewy Brzeg Torunia

Dom Muz w Toruniu w ramach programu Dom Kultury+. Inicjatywy lokalne zorganizował konkurs na projekty kulturalne lewobrzeżnej części Torunia.

Nie tylko teatr

Teatr Łaźnia Nowa z Nowej Huty w Krakowie, to miejsce, które ma w zamyśle kreować „dobrą energię”. Dlatego też teatr jest inicjatorem wielu zupełnie nieteatralnych projektów.