Poradnik Instytucji Kultury 08/2014

Wypłata dodatku stażowego w trakcie choroby pracownika

Pracownik biblioteki przez cały czerwiec 2014 r. przebywał na zwolnieniu lekarskim. Z uwagi na to, że była to kontynuacja zwolnienia lekarskiego, to pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy, który będzie wypłacony i finansowany ze środków ZUS. Czy od tej kwoty należy odprowadzić składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne? Jak należy wykazać na liście płac należny pracownikowi dodatek stażowy? Czy w raporcie imiennym ZUS RCA za tego pracownika należy wykazać wypłacony mu dodatek stażowy?

Udokumentowanie prawa do dodatku stażowego w instytucji kultury

Główny księgowy pracuje w instytucji kultury na ¼ etatu od 2007 r. Obecnie otrzymuje dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 7% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Przebieg pracy głównego księgowego znany jest jedynie z kwestionariusza osobowego (miejsc pracy jest ogółem 3, w tym ostatnie jest niezakończone). Pracownik nie dostarczył żadnych świadectw pracy, które by mogły potwierdzić informacje ujęte w kwestionariuszu, a jedynie kserokopię umowy o pracę.

  • Czy w tej sytuacji wysokość przyznawanego dodatku jest właściwa?
  • Czy dodatek za wieloletnią pracę będzie można podnieść od miesiąca, w którym pracownik dostarczy świadectwa pracy z poprzednich zakończonych okresów zatrudnienia?
  • Czy obowiązkiem dyrektora jest poinformowanie pracownika o konieczności dostarczenia świadectw pracy z poprzednich zakończonych miejsc pracy?
  • Czy kserokopia umowy o pracę może być podstawą uznania okresu do stażu pracy?

Umowy cywilnoprawne z artystami a zwrot kosztów ich podróży, noclegów i wyżywienia

Ośrodek kultury organizuje imprezy dla dzieci, na które zaprasza artystów. Z tytułu zawartych z autorami umów cywilnoprawnych ponosi on koszty ich wynagrodzenia, wyżywienia i zakwaterowania. Czy koszty zakwaterowania i wyżywienia artysty można zakwalifikować jako koszty podróży osób niebędących pracownikami? Jakie postanowienia powinna zawierać umowa z artystą, aby koszty takie można było zakwalifikować do kosztów podróży?

Czas pracy aktorów amatorów i opiekuna teatru amatorskiego

Przy ośrodku kultury działa amatorski teatr. Oprócz mieszkańców aktorami amatorami są też pracownicy ośrodka kultury. Pracownicy ci są zatrudnieni jako instruktorzy — ale nie instruktorzy teatralni — a zakres ich obowiązków nie pokrywa się z obowiązkami instruktora teatralnego.
Jak potraktować czas prób i wystawianych spektakli? Czy próby w teatrze amatorskim zaliczać do godzin pracy tych pracowników? Czy występy lub wyjazdy na przeglądy teatralne można potraktować jako delegacje?
Jak należy obliczyć czas pracy pracownika ośrodka kultury, który wyjeżdża jako opiekun teatru amatorskiego? Pracuje on od poniedziałku do piątku w godziny od 16:00 do 20:00. Na występy lub przeglądy wyjeżdża w piątek o godzinie 12:00, a wraca w niedzielę o 20:00. W tym czasie pełni obowiązki opiekuna uczestników wyjazdu, czyli jest w pracy przez 56 godzin.

Powołanie na stanowisko dyrektora bez konkursu

W jakim trybie można powołać dyrektora ośrodka kultury z pominięciem konkursu? Kandydat na stanowisko dyrektora to pracownik z 20-letnim stażem w tym ośrodku kultury, w którym jest wakat na to stanowisko. Kandydat legitymuje się wykształceniem wyższym kierunkowym (pedagogika kulturalno-oświatowa i socjalna) oraz jest po studium bibliotekarskim. Instytucja kultury zatrudnia 12 pracowników łącznie na 8 i 5/8 etatu, a gmina liczy 6000 mieszkańców.

Zadania z zakresu sportu w ośrodku kultury

Miejski ośrodek kultury (MOK), zgodnie ze statutem oraz innymi dokumentami realizuje zadania z zakresu kultury. W ostatnim czasie organizator podjął decyzję o wprowadzeniu do statutu MOK dodatkowego punktu o treści „prowadzenie działalności sportowej i rekreacyjnej”. Organizator chce również wcielić w struktury MOK zadania z zakresu sportu, które do tej pory na terenie gminy realizowały młodzieżowe kluby sportowe. Czy takie postępowanie organizatora jest zgodne z prawem?

Współpraca biblioteki i szkoły w organizacji imprez kulturalnych

Biblioteka od wielu lat współpracuje z prywatną szkołą tańca. Współpraca ta zaowocowała wieloma ciekawymi imprezami okolicznościowymi, jak np. Walentynki, jubileusz biblioteki, Dzień Kobiet itd. Biblioteka działa na terenie małej miejscowości, w której brakuje dużych przedsiębiorstw, chętnie włączających się w sponsoring. Szkoła tańca chciałaby zorganizować ogólnopolski turniej, który wymaga jednak zaangażowania środków finansowych i ludzi. Impreza taka wymaga również zakupienia nagród dla zwycięzców, wynajęcia oświetlenia, nagłośnienia, parkietu itp.
W jaki sposób miejska biblioteka publiczna mogłaby włączyć się w organizację takiego przedsięwzięcia, czy np. jako sponsor? Czy w pewnym zakresie może współfinansować turniej tańca towarzyskiego?

Jak prawidłowo wypełnić roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach?

Jak prawidłowo wypełnić nowe roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach, które zostało określone Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 12 grudnia 2013 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (dalej: rozporządzenie w sprawie rocznego sprawozdania)? Samorządowa instytucja kultury w sprawozdaniu za 2013 r. wypełniła część II sprawozdania dotyczącą zamówień udzielonych z wyłączeniem procedur określonych w Ustawie z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp), czyli takich, których wartość nie przekracza równowartości w złotych obecnie 30 000 euro (a w 2013 r. — bo tego okresu dotyczy pytanie — 14 000 euro). Czy instytucja uwzględniła prawidłowo wszystkie faktury w wartości netto i rachunki zakupu, umowy-zlecenia i o dzieło, delegacje, prowizje bankowe, polisy ubezpieczeniowe, ZFŚS, podatek od nieruchomości i VAT?

Dane czytelników biblioteki należy obowiązkowo zarejestrować u GIODO

Czy ośrodek kultury, w skład którego wchodzą dwie biblioteki wiejskie, musi zgłosić zbiory danych osobowych GIODO? Jeśli tak, to jak to przeprowadzić?

Muzeum Dobranocek

Miejskie Muzeum Dobranocek w Rzeszowie powstało z prywatnej kolekcji Wojciecha Jamy, który przez lata gromadził pamiątki związane ze światem animacji oraz przedmioty codziennego użytku ozdobione wizerunkami dobranockowych postaci.

Inspirujące wakacje

Dom Kultury Inspiro z Podłęża, co roku na okres wakacji, przygotowuje wyjątkową ofertę. Są więc Rodzinne popołudnia czy Pyszne wakacje, wspólne piknikowanie w Puszczy Niepołomickiej i sadzenie roślin wokół domu kultury.

Paradiso — przewodnik po raju

Teatr Łaźnia Nowa z Nowej Huty w Krakowie wraz z początkiem wakacji zaprezentował premierę niecodziennego spektaklu, którego głównym założeniem jest „spotkanie profesjonalnych aktorów z amatorami”.