Poradnik Instytucji Kultury 08/2015

Wypłata odprawy emerytalnej zawsze w dniu rozwiązania umowy o pracę

Pracownik otrzymał w 2015 r. — bez oficjalnego poinformowania zakładu pracy — decyzję z ZUS o uprawnieniu do świadczeń emerytalnych i wyraził ustną chęć przejścia na emeryturę. Ze względu na zmniejszoną dotację od organizatora na 2015 r. instytucja nie posiada wystarczających środków na wypłatę odprawy emerytalnej.

 • Czy w takiej sytuacji istnieje możliwość odroczenia wypłaty odprawy emerytalnej?

Wypowiedzenie dodatku specjalnego dla pracownika na zastępstwo

Pracownik zatrudniony w instytucji kultury na ½ etatu otrzymał dodatkowe ½ etatu na zastępstwo nieobecnego pracownika. Po jego powrocie do pracy pracownik ten pozostanie na swoim etacie. Przyznano mu także dodatek specjalny.

 • Czy po zakończeniu umowy na zastępstwo takiemu pracownikowi należy wydać świadectwo pracy?
 • Jak należy wypowiedzieć dodatek specjalny?

Praca w niedzielę w instytucji kultury

Niezależnie od przyjętego systemu pracy dyrektor instytucji może zobowiązać pracownika do pracy w niedzielę. Wpisuje ten dzień w harmonogram planowanego czasu pracy.

 • Czy instytucja kultury na podstawie art. 15110 pkt 9 lit. h Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: kp) może taką pracę w niedzielę zaplanować i wpisać do harmonogramu? Na jakiej zasadzie ma pracownik odebrać tę niedzielę — czy wystarczy wpisać w harmonogramie inny dzień wolny, czy też musi pisać podanie o zwrot innego dnia wolnego za pracującą niedzielę?
 • Czy zobowiązanie pracownika do pracy w niedzielę należy podać mu do wiadomości przed okresem rozliczeniowym? Jeśli jednak okaże się np. na tydzień przed imprezą, że pracownik jest potrzebny w niedzielę, to czy będzie to już traktowane jako nieuprawniona praca w godzinach nadliczbowych?
 • Czy również w instytucji kultury obowiązuje zasada, że pracownikowi przysługuje zawsze ustalony jeden dzień wolny od pracy (z reguły jest to niedziela)? Jeśli bowiem np. w równoważnym systemie pracy dyrektor zaplanuje pracę w taki sposób, że w ciągu okresu rozliczeniowego zdarzy się, że pracownik będzie pracował we wszystkie dni tygodnia, to czy może się to odbyć bez tzw. nadgodzin?

Dwie umowy dla dyrektora

Dyrektor samorządowej instytucji kultury ma powołanie na ½ etatu.

 • Czy można go zatrudnić dodatkowo w tej samej instytucji kultury na podstawie umowy o pracę dotyczącej prowadzenia zajęć — warsztatów?
 • Kto powinien taką umowę podpisać z dyrektorem instytucji kultury?

Przechowywanie oświadczenia ojca dziecka w aktach osobowych pracownicy

W której części akt osobowych instytucja kultury powinna przechowywać oświadczenie ojca dziecka w sprawie braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego przez okres wskazany we wniosku pracownicy?

Dodatek stażowy podczas pobierania świadczenia rehabilitacyjnego

Podstawę wymiaru wynagrodzenia (zasiłku) chorobowego obniża się o dodatek stażowy, do którego pracownik zachowuje prawo w okresie pobierania wynagrodzenia (zasiłku) chorobowego (§ 6 pkt 2 Rozporządzenia MKiDN z 3 października 2012 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury, dalej: rozporządzenie w sprawie wynagradzania). W związku z tym pracodawca wypłaca dodatek za okres choroby w pełnej wysokości.

 • Czy po otrzymaniu przez pracownika świadczenia rehabilitacyjnego dodatek stażowy nadal będzie wypłacała instytucja kultury?

Urlop wypoczynkowy po urlopie rodzicielskim

Pracownica zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony przez pewien okres była nieobecna w pracy.

 • 30 kwietnia–16 września 2014 r. — urlop macierzyński
 • 17 września–28 października 2014 r. — urlop macierzyński dodatkowy
 • 29 października 2014 r.–28 kwietnia 2015 r. — urlop rodzicielski
 • 29–30 kwietnia 2015 r. — urlop wypoczynkowy

Jak ustalić wysokość wynagrodzenia pracownicy za kwiecień 2015 r., jeśli otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2000 zł?

Zarządzenie w sprawie wynagrodzenia zastępcy dyrektora i głównego księgowego

Pytanie dotyczy tworzenia wewnętrznych aktów prawnych określających zasady obliczania i wypłat wynagrodzenia kadry zarządzającej państwowego muzeum.

 • Czy dyrektor powinien wydać zarządzenie w sprawie wynagradzania swoich zastępców i głównego księgowego?
 • Czy zasady wynagradzania dyrektora powinien określać dokument wydany przez organizatora?
 • Czy jedynym ograniczeniem w tym przypadku są limity określone w Ustawie z 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (dalej: ustawa kominowa)?
 • Jeżeli obowiązujący w muzeum regulamin wynagradzania przewiduje dla pracowników nagrodę po 45 latach pracy, to czy można również taki zapis umieścić w akcie dla kadry zarządzającej, żeby nie narazić się na zarzut dyskryminacji?

Obowiązek noszenia identyfikatorów w instytucji kultury

 • Czy obowiązują jakieś przepisy, które nakazują pracownikom instytucji kultury nosić identyfikatory?
 • Czy zależy to tylko od samodzielnej decyzji dyrektora?
 • Jak noszenie identyfikatorów ma się do ochrony danych osobowych pracowników?

Pełniący obowiązki dyrektora instytucji kultury — stanowisko bez podstawy prawnej

Czy organizator może powołać osobę pełniącą obowiązki dyrektora i czy takie działanie jest zgodne z przepisami?

Nowe przepisy o rzeczach znalezionych — ważne dla instytucji kultury

• Większość znalezionych rzeczy powinna trafić do starosty • O tym, czy znaleziona rzecz ma wartość historyczną, naukową lub artystyczną, decyduje wojewódzki konserwator zabytków • Znaleziony zabytek lub materiał archiwalny przechodzi na własność Skarbu Państwa

Wybory Połczyńskiej Ciotki

Organizując pod koniec lipca dni miasta, Centrum Kultury w Połczynie Zdroju uatrakcyjniło je ciekawym konkursem z niezwykłą historią w tle.