Poradnik Instytucji Kultury 09/2015

Powołanie pracownika instytucji na stanowisko dyrektora

Burmistrz dwoma kolejnymi zarządzeniami powołał pracownika instytucji kultury zatrudnionego na stanowisku instruktora na czas nieokreślony, najpierw jako p.o. dyrektora tej instytucji, a następnie na stanowisko dyrektora na okres 3 lat.

 • Czy należy rozwiązać umowę o pracę na stanowisko instruktora?

Wynagrodzenie w czasie zmiany regulaminu wynagradzania

Pytania dotyczą wypłaty wynagrodzeń w okresie zmiany regulaminu wynagradzania.

 • Mniej korzystny dla pracowników regulamin wynagradzania zaczął obowiązywać od 1 czerwca 2015 r. po podaniu go do wiadomości wszystkim pracownikom. Jednemu z pracowników instytucja wypłaciła nagrodę jubileuszową 28 czerwca według nowych zasad, ale porozumienie zmieniające zostało pracownikowi wręczone dopiero dwa dni później z datą obowiązywania nowych warunków wynagradzania od 1 lipca 2015 r. Czy instytucja postąpiła słusznie, wypłacając pracownikowi nagrodę jubileuszową według nowych, mniej korzystnych, zasad?
 • Pracownik, który był na długim zwolnieniu lekarskim rozwiązał umowę o pracę na mocy porozumienia stron z powodu zamiaru przejścia na emeryturę. W tym czasie otrzymał pocztą nowy regulamin wynagradzania, ale nie chciał podpisać porozumienia zmieniającego. Rozwiązanie umowy o pracę nastąpi 20 września 2015 r. Nowe warunki wynagradzania wejdą w życie przy porozumieniu zmieniającym 31 października 2015 r. Czy tego pracownika obowiązują przepisy poprzedniego regulaminu?

Można zrzec się należności z tytułu podróży służbowej

Dyrektor instytucji kultury pojechał w kilkudniową, zagraniczną podróż służbową. Koszty podróży — dojazdy, przejazdy, całodzienne wyżywienie i noclegi — w całości pokrył organizator spotkania. Pracownikowi, któremu zapewniono w czasie podróży zagranicznej bezpłatne, całodzienne wyżywienie, przysługuje 25% diety (§ 14 ust. 1 Rozporządzenia MPiPS z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, dalej: rozporządzenie w sprawie kosztów podróży służbowych).

 • Czy dyrektor instytucji może w formie pisemnego oświadczenia zrzec się prawa do należnych mu diet i czy instytucja kultury na jego podstawie może ich nie wypłacić?

Urlop macierzyński i urlop wychowawczy a dodatek stażowy

Pytania dotyczą dodatku stażowego, o którym mowa w § 6 pkt 2 Rozporządzenia Ministra kultury i Dziedzictwa Narodowego z 3 października 2012 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury (dalej: rozporządzenie w sprawie wynagradzania).

 • Pracownica, która do 31 maja 2015 r. przebywała na urlopie rodzicielskim, w grudniu 2014 r. przekroczyła 5 lat stażu pracy. Czy nabyła ona prawo do dodatku za wieloletnią pracę?
 • Pracownik dostarczył świadectwo pracy z okresem zatrudnienia od 1 sierpnia 2002 r. do 8 października 2005 r., z tym, że od 1 stycznia 2004 r. do końca umowy o pracę przebywał na urlopie wychowawczym. Jaki jest staż uprawniający pracownika do dodatku stażowego oraz do nagrody jubileuszowej?

Do wliczenia okresu pracy w gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy konieczne jest przejęcie tego gospodarstwa

Pytanie dotyczy wliczania okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy. Pracownik instytucji kultury od lutego 1975 r. do podjęcia pracy w czerwcu 1978 r. wykonywał pracę w gospodarstwie rolnym swoich rodziców (wraz z nimi). Na potwierdzenie tego faktu okazał zaświadczenie wydane przez urząd gminy. Nie przedstawił jednak dokumentu potwierdzającego objęcie tego gospodarstwa do prowadzenia indywidualnego lub ze współmałżonkiem. Z obowiązującego w instytucji kultury regulaminu wynagradzania wynika, że do okresów pracy uprawniających do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne udowodnione okresy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

 • Czy ten okres należy zaliczyć do okresu uprawniającego do wypłaty nagrody jubileuszowej?

Potrącenia z wynagrodzenia w instytucjach kultury w pytaniach i odpowiedziach

• Potrąceń przymusowych instytucja dokonuje niezależnie od woli pracownika, bez jego zgody • Z tytułu należności alimentacyjnych instytucja może potrącić pracownikowi maksymalnie 3/5 wynagrodzenia • Trzeba pamiętać o kolejności potrąceń

Ustawa antykryzysowa a instytucje kultury

Centrum kultury prowadzi działalność gospodarczą w formie świadczenia usług gastronomicznych.

 • Czy w związku z tym podlega Ustawie z 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców?

Ustawy o rzeczach znalezionych nie stosuje się do zabytków archeologicznych

Muzeum zaproponowano przekazanie do zbiorów wydobytych legalnie w czasie budowy autostrady cennych zabytków.

 • Jak powinno postąpić muzeum z takim znaleziskiem?
 • Czy trzeba zastosować szczególne procedury opisane w Ustawie z 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (dalej: ustawa o rzeczach znalezionych)?

Konsekwencje podpisania wniosku o realizację projektu

Osoba fizyczna zwróciła się do gminnego ośrodka kultury (GOK) z prośbą — jak się wyraziła — „o użyczenie osobowości prawnej”. Osoba ta sporządziła wniosek o realizację projektu razem z jedną z lokalnych fundacji. GOK miałby podpisać wniosek, a także być stroną umowy, rozliczać wydatki i ponosić odpowiedzialność z tego tytułu. Ta osoba w żadnej formie nie współpracuje z GOK.

 • Czy GOK może wziąć udział w takim przedsięwzięciu?
 • Jaką ewentualnie umowę podpisać, aby jak najlepiej zabezpieczyć interesy GOK?

Płatne wejściówki na imprezę organizowaną przez dom kultury nie świadczą o jej komercyjnym charakterze

Dyrektora domu kultury wezwano na posiedzenie komisji finansowej. Biorący w niej udział radny, który prowadzi także własny lokal gastronomiczny i hotel, miał dużo uwag do organizowanej corocznie przez dom kultury imprezy z okazji Dnia Kobiet. Z reguły występuje na niej kabaret, są stoiska z produktami dla kobiet, porady, instruktaże, konkursy i zawody, a także losowanie nagród fundowanych przez sponsorów. Wydarzeniu towarzyszy szwedzki stół i dyskoteka. Zdaniem radnego:

 • jest to impreza komercyjna, ponieważ są płatne wejściówki (ceny biletów ustalane są do wysokości pozwalającej zachować płynność finansową domu kultury),
 • nie ma powodu, aby gmina przekazywała środki na sfinansowanie tego typu imprezy,
 • impreza taka powinna się zbilansować.

Radny zażądał od dyrektora, aby w przyszłym roku podnieść cenę biletów tak, aby była opłacalna.

 • Jak wyjaśnić radnemu, że działania o charakterze gospodarczym, podejmowane w celu realizacji zadań instytucji kultury, nie muszą oznaczać działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorców?

Nowe zamówienia publiczne — w pewnych przypadkach cena oferty może być bez VAT

• Zamówienia publiczne dostosowano do zasad odwrotnego obciążenia, które obowiązują przy rozliczaniu VAT • Wykonawca nie dolicza VAT do ceny oferty, jeśli zgodnie z przepisami o VAT podatek ten ma zapłacić jako zamawiający (nabywca) instytucja kultury • Trzeba uważać na przepisy przejściowe

Opowieść

W roku jubileuszu 250-lecia teatru publicznego Muzeum Historyczne Miasta Krakowa przypomina postać nietuzinkowego dyrektora i reżysera — Tadeusza Pawlikowskiego.