Poradnik Instytucji Kultury 10/2015

Przerwanie urlopu oznacza brak prawa do świadczenia urlopowego

10 czerwca br. pracownik otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę z powodu likwidacji jego stanowiska pracy, a także pismo, że w lipcu jest zwolniony z obowiązku świadczenia pracy.
W tym samym dniu pracownik wystąpił z wnioskiem o wypłatę świadczenia urlopowego za okres od 11 do 24 czerwca (czyli 10 dni roboczych i 14 kalendarzowych). Dyrektor wypłacił świadczenie urlopowe. Jednak pracownik przyniósł zwolnienie lekarskie od 15 do 19 czerwca i po kilku dniach kolejne zwolnienie od 20 do 30 czerwca.

  • Czy pracownikowi należało się świadczenie urlopowe?
  • Czy potrącając z pensji pracownika wartość świadczenia urlopowego, instytucja postąpiła słusznie?

Wymiar urlopu pracownika artystycznego

Instytucja zatrudnia na ½ etatu instruktora ds. muzycznych. Zgodnie z Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla Pracowników Państwowych Instytucji Kultury z 29 kwietnia 1997 r. pełny miesięczny wymiar czasu pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach artystycznych i instruktorów zespołów zainteresowań wynagradzanych z zastosowaniem stawki godzinowej wynosi 90 godzin.

  • Czy w przypadku braku przepisów szczególnych dotyczących urlopów instruktorów zatrudnionych w amatorskim ruchu artystycznym urlopy te oblicza się w sposób określony w Ustawie z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: kp)?
  • Czy instytucja prawidłowo nalicza urlop pracownikowi zatrudnionemu na ½ etatu, tj. 45 godzin miesięcznie, licząc następująco: 13 dni = 104 godziny?

Zasady wynagradzania osób zarządzających instytucją kultury nie mogą być ujęte w regulaminie wynagradzania

Pytania dotyczą dodatkowych składników wynagrodzenia pracowników instytucji kultury, w tym kadry zarządzającej.

  • W regulaminie wynagradzania instytucji kultury istnieje zapis o wypłacie nagrody z okazji Dnia Działacza Kultury 3% oraz nagrody rocznej 8,5%, a także premii za wykonanie dodatkowych zadań — do 20% wynagrodzenia zasadniczego. Czy taki zapis jest prawidłowy? Czy pracownicy instytucji kultury mogą otrzymać premie, skoro w art. 31 ust. 5 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej) jest mowa tylko o nagrodzie za szczególne osiągnięcia? Czy dyrektor i główny księgowy mogą otrzymać nagrodę z okazji Dnia Działacza Kultury? Jaką podstawę (w zarządzeniu dotyczącym zasad wynagradzania kadry zarządzającej) przyjąć do wyliczenia nagrody rocznej dla dyrektora i głównego księgowego — maksymalnie 300% wynagrodzenia ogółem czy tylko zasadniczego?
  • Czy główny księgowy w bibliotece, w której obowiązuje regulamin premiowania pracowników, oprócz wynagrodzenia zasadniczego, dodatku stażowego i funkcyjnego może otrzymać: premię regulaminową, premię uznaniową i dodatek specjalny?

Uprawnienia związkowców

Pytania dotyczą przepisów Ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (dalej: ustawa o związkach zawodowych).

  • Czy przewodniczącemu związków zawodowych można wręczyć wypowiedzenie zmieniające tylko stanowisko pracy?
  • W małej bibliotece publicznej, zatrudniającej 12 osób, do Związku Zawodowego Bibliotekarzy i Pracowników Bibliotek należą trzy pracownice (jedna jest grupową związku w instytucji, pozostałe są członkiniami). Grupowa związku przedłożyła dyrektorowi pismo od przewodniczącej ZZBiPB z prośbą o pozwolenie na przyjazd wszystkich trzech pracownic na walne zgromadzenie, które odbędzie się w innej miejscowości. Czy dyrektor ma obowiązek zwolnić wszystkie pracownice na to walne zgromadzenie, czy tylko grupową ze względu na pełnioną funkcję? A jeżeli jest obowiązek zwolnienia wszystkich pracownic, to co z ich wynagrodzeniem za ten dzień?

Odwołanie zastępcy dyrektora

W 2007 r. prezydent miasta powołał zastępcę dyrektora ośrodka kultury. W 2009 r. zmieniono statut i umieszczono w nim zapis, że zastępcę dyrektora powołuje dyrektor ośrodka. Również w tym czasie dział kadr urzędu miasta przekazał instytucji wszystkie dokumenty kadrowe dotyczące zastępcy dyrektora.

Czy dyrektor ośrodka może obecnie odwołać swojego zastępcę, którego przed zmianą statutu powołał prezydent miasta?

Przejęcie majątku instytucji po przejściu dyrektora na emeryturę

Z ostatnim dniem miesiąca dyrektor gminnego ośrodka kultury (GOK) odchodzi po 35 latach pracy w kulturze na emeryturę. Wygasa akt powołania.
Dwa miesiące wcześniej dyrektor wydał zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych GOK, ustalił w nim skład komisji składającej się z pracowników GOK oraz to, że w inwentaryzacji będzie uczestniczyła osoba przekazująca oraz osoba przejmująca. Dyrektor przekazał zarządzenie wójtowi i poprosił o wskazanie osoby przejmującej zarówno składniki majątkowe, jak i dokumentację związaną z funkcjonowaniem instytucji. Zdaniem dyrektora powinien to być nowo powołany dyrektor.
Wójt ustalił, że przejęcia składników majątkowych i dokumentacji w ostatnim dniu pracy dyrektora dokona 3-osobowa komisja składająca się z pracowników urzędu gminy.

Czy mienie GOK i dokumentację (w tym akta osobowe, dane osobowe członków zespołów, klubów i sekcji oraz uczestników projektów) można przekazać w sposób wskazany przez wójta?

Przekazanie kroniki miasta bibliotece publicznej

Osoba prywatna prowadziła kronikę miasta. Z inicjatywy Koła Gospodyń Wiejskich (KGW) zgodziła się udostępnić kronikę dla ogółu społeczeństwa. Proponuje się, aby kronikę przekazać do biblioteki publicznej.

  • W jakiej formie może nastąpić przekazanie i jak powinna brzmieć umowa (autor, KGW, biblioteka), jeśli kronika ma być skopiowana staraniem KGW, jako inicjatora tego działania, i prowadzona dalej?
  • Jak zabezpieczyć strony umowy, uwzględniając przepisy Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: prawo autorskie)?

Nowe obowiązki Administratora Bezpieczeństwa Informacji w instytucji kultury

• Obowiązują nowe przepisy, które doprecyzowują obowiązki ABI • ABI ma obowiązek weryfikowania zgodności przetwarzania danych osobowych w instytucji kultury z obowiązującymi przepisami • Rejestr zbiorów danych jest jawny i ABI udostępnia go każdej zainteresowanej osobie

Pomysł na… opis

Czasem, oprócz pomysłu na same zajęcia, poza ich znakomitym przeprowadzeniem i zabawą, którą dają, potrzebne jest jeszcze coś: ich krótka prezentacja, która sama w sobie też może stać się swoistym kulturalnym majstersztykiem.

Archeologiczna autostrada

Badania archeologiczne poprzedzające budowę autostrad to jedne z największych w historii polskiej archeologii przedsięwzięć badawczych.

Muzealna ławeczka — na scenie

Jak wiele może się wydarzyć w sali muzealnej — zobaczyć można w Teatrze Bagatela.

Młodzi w działaniu

Stowarzyszenie Młody Radlin to organizacja stworzona i w pełni koordynowana przez młodych. Jak deklarują, ich najważniejszym celem jest aktywizacja młodych ludzi do działań na rzecz mieszkańców Radlina.