Poradnik Instytucji Kultury 10/2016

Obliczanie stażu pracy dla urlopu wypoczynkowego

Pracownica zatrudniona jest w instytucji kultury od 24 sierpnia 2015 r. na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Udokumentowane przez nią okresy nauki to ukończenie:

  • szkoły zasadniczej 23 czerwca 1999 r.,
  • liceum ogólnokształcącego dla dorosłych na podstawie egzaminów eksternistycznych (okres nauki od 10 lutego 2006 r. do 3 stycznia 2007 r.).

Poprzednie okresy zatrudnienia to:

  • 2–30 listopada 1999 r.,
  • 10 sierpnia 2002 r. — 31 grudnia 2004 r.,
  • 26 września 2005 r. — 30 kwietnia 2006 r.,
  • 15 listopada 2010 r. — 14 listopada 2012 r.

Czy pracownica ma już 10-letni staż urlopowy uprawniający ją do 26 dni urlopu wypoczynkowego?

Urlop pracownika niepełnosprawnego

Instytucja chce zatrudnić na ¾ etatu pracownika ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Będzie pracował codziennie po tyle samo, czyli 5 godzin i 15 minut.
Ile pracownikowi przysługuje godzin urlopu oraz ile dni urlopu w rozumieniu art. 1542 § 2 i 3 Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: kp)?

Dodatek specjalny można przyznać na określony czas albo bezterminowo

Pracownik w grudniu ubiegłego roku otrzymał umowę o pracę, w której określono jego wynagrodzenie zasadnicze i dodatki: stażowy, funkcyjny i specjalny. Przy czym dodatek specjalny pracownik miał określony w umowie o pracę do września 2016 r. W sierpniu pracownik otrzymał podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego. Dodatki pozostawiono bez zmian, przy czym w przypadku dodatku specjalnego — nie określono terminu, do kiedy będzie wypłacany.
Czy od października dodatek specjalny nadal należy się pracownikowi i na jakiej podstawie?

Planowanie urlopów pracowników instytucji kultury z systemem równoważnego czasu pracy

Zgodnie z regulaminem pracy w instytucji obowiązuje 5-dniowy tydzień pracy od poniedziałku do niedzieli w systemie równoważnego czasu pracy w 12-miesięcznym okresie rozliczeniowym. Zdaniem dyrektora oznacza to, że pracodawca może zaplanować pracownikowi pracę w weekend, a także zmienić harmonogram, np. w przypadku choroby innego pracownika.
Wnioskując o urlop (np. o 2 pełne kalendarzowe tygodnie), pracownicy obejmują jego okresem także weekend przed i weekend po nim (np. od 30 kwietnia do 15 maja do 2016 r.). Tak jest wtedy, gdy pracownik chce wyjechać na wczasy już w piątek poprzedzający urlop (po zakończeniu pracy) i nie narażać się na nagłe wezwanie do pracy w weekend (lub też zmianę harmonogramu, jeśli pracownik składa wniosek o urlop z dużym wyprzedzeniem). W takie weekendy pracownik nie ma zaplanowanej pracy, więc dni te nie zostaną odjęte z jego puli urlopowej.
Czy poprawne jest wnioskowanie przez pracownika i udzielanie przez pracodawcę urlopu na weekendy poprzedzające i kończące urlop (oczywiście z zastrzeżeniem, że dni tych — jeśli pracownik na weekendy nie ma zaplanowanej pracy — nie odejmuje się z puli urlopu)?
Czy taka sytuacja nie jest sprzeczna z art. 1542 § 2 Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: kp), tj. że urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy?
Czy do tych dni (weekendów przed i po urlopie) stosuje się art. 167 kp o odwołaniu z urlopu?

Dyrektor w okresie wypowiedzenia umowy o pracę

Dyrektor instytucji kultury zatrudniony na podstawie aktu powołania w czasie zwolnienia lekarskiego został, 16 marca 2016 r., zarządzeniem burmistrza odwołany ze stanowiska. Odwołanie jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o pracę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Po zakończeniu zwolnienia lekarskiego 8 czerwca dyrektor wrócił do pracy. Wynagrodzenie dyrektora składa się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku za wieloletnią pracę i dodatku funkcyjnego.
Kiedy zakończy się okres wypowiedzenia?
Czy odwołany dyrektor w okresie wypowiedzenia powinien świadczyć pracę, a jeśli tak, to w jakim charakterze (w odwołaniu nie ma żadnego zapisu, nie został on zwolniony z obowiązku świadczenia pracy ani odrębną decyzją, ani za porozumieniem)?
Które składniki wynagrodzenia przysługują dyrektorowi w okresie wypowiedzenia?

Przeciętne wynagrodzenie jako podstawa do wyliczenia nagrody rocznej

Za 2015 r. dyrektorowi i głównemu księgowemu instytucji kultury przyznano nagrodę roczną w wysokości odpowiedniego procenta przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia uzyskanego za rok poprzedzający wypłatę nagrody.
Dodatkowo główny księgowy w 2013 r. otrzymał nagrodę jubileuszową za 20 lat pracy i w 2014 r. za 25 lat pracy, w związku z udokumentowaniem po 16 miesiącach od przyznania nagrody niższego stopnia, prawa do nagrody wyższego stopnia.
Jak ustalić przeciętne wynagrodzenie osób zarządzających instytucją kultury dla obliczenia nagrody rocznej?

Sprzedaż wierzytelności biblioteki a ochrona danych osobowych

Biblioteka publiczna prowadzi windykację należności poprzez wyspecjalizowane firmy, wyłaniane w drodze zapytania ofertowego. Efekty wieloletniej windykacji są jednak różne. Obecnie biblioteka planuje uruchomić proces windykacyjny z ostatnich 10 lat, a więc będą to sprawy windykowane już uprzednio.
Czy sprzedaż wierzytelności biblioteki jest zgodna z przepisami Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dalej: ustawa o ochronie danych)?

Wynagrodzenie osób zarządzających instytucją kultury

Pytania dotyczą wynagrodzeń osób zarządzających muzeum — dyrektora, jego zastępcy i głównego księgowego.
Czy pracownicy instytucji kultury zatrudnieni na stanowisku dyrektora i jego zastępcy mogą otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie – na podstawie umowy o dzieło, w szczególności za napisanie tekstu do katalogu, redakcję naukową, pełnienie funkcji kuratora wystawy. Czy działania te podlegają pod Ustawę z 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (dalej: ustawa kominowa)?
Czy oprócz nagrody rocznej dyrektor może przyznać swojemu zastępcy i głównemu księgowemu dodatkową nagrodę na podstawie obowiązującego regulaminu w muzeum?
Czy główny księgowy zatrudniony na umowę o pracę w instytucji kultury może brać udział w projekcie i zawrzeć umowę-zlecenie na czas udziału w projekcie?

Wypłata nagrody dla zastępcy pod nieobecność dyrektora

Dyrektor gminnej biblioteki publicznej przebywa na długotrwałym zwolnieniu chorobowym.
Kto może zlecić wypłatę nagrody dla jego zastępcy?
Czy należy zwrócić się o to do organizatora biblioteki lub czy może to uczynić główny księgowy?

Instytucje kultury w niektórych przypadkach stosują przepisy o przedsiębiorstwach państwowych

  • Zasadniczo zbycie majątku instytucji kultury wymaga przeprowadzenia przetargu
  • Przed przystąpieniem do przetargu instytucja ustala cenę oszacowania środków trwałych oraz wyznacza wadium
  • W niektórych przypadkach przetarg jednak nie jest konieczny

Twarze Mokotowa

Z końcem września zakończył się realizowany przez Dom Kultury KADR w Warszawie projekt 100×100 Twarze Mokotowa.

Śladami Leona Wyczółkowskiego

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy zorganizowało 10. już edycję Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego poświęconego patronowi placówki.