Poradnik Instytucji Kultury 10/2018

Krytykuj mądrze

Nowy Teatr im. Witkacego w Słupsku, we współpracy z dwiema szkołami: podstawową i ponadgimnazjalną, przygotował program edukacyjny Krytykuj mądrze, który ma zachęcać młodzież do uczestnictwa w życiu teatralnym i wyrażania swojej opinii na temat obejrzanych spektakli.

Zabierz muzeum na spacer

Podróże przez Podgórze to pierwsza publikacja zespołu Muzeum Podgórza — oddziału Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Autorki zapraszają całe rodziny do odwiedzenia Podgórza, niezwykłego miejsca, które dawniej było osobnym miastem, a dziś jest ważną częścią Krakowa.

Mariaż browaru i muzeum

A wszystko zaczęło się od listu. Podczas pracy naukowej Paweł Błażewicz — muzealnik i piwowar, natrafił na list, w którym znalazła się wzmianka o piwie lawendowym. Informacja ta zaintrygowała go tak bardzo, że postanowił przeprowadzić badania pozwalające zrekonstruować historyczny przepis.

Rynek pracownika — czyli jak sobie radzić z niedoborem pracowników, jak rekrutować, kiedy nie ma wielu chętnych, i jak promować markę pracodawcy?

  • Niewątpliwie nadszedł okres, gdy warunki zatrudnienia dyktuje nie pracodawca, lecz pracownik
  • W takiej sytuacji może się okazać, że pozyskanie wartościowego pracownika będzie kosztowało więcej wysiłku, a nawet — pewne ustępstwa
  • Paradoksalnie, problem z rękami do pracy może zaowocować korzyściami dla instytucji jako pracodawcy i dla jej oferty

Jak feniks z popiołów… Zamienić kryzys w szansę

  • Kryzys to nie tylko trudności do pokonania, ale także okazja do zmiany
  • Przeciwności często pozwalają zintegrować ludzi, a wspólnie łatwiej jest osiągnąć cel
  • Wielu poważnym problemom można zapobiec — dlatego nie wolno ignorować sygnałów płynących z instytucji i jej otoczenia

Podatek dochodowy od odsetek i opłaty prolongacyjnej za zaległości w ZUS

W wyniku kontroli przeprowadzonej w instytucji kultury za lata 2013–2016 ZUS zakwestionował zawarte umowy o dzieło i nakazał przekwalifikować je na umowy-zlecenie. W związku z tym powstała zaległość w opłacie składek ZUS. Naliczono też odsetki za zwłokę. Kwota zaległości jest kwotą istotną dla instytucji, dlatego wystąpiła ona do ZUS o układ ratalny, który podpisano z końcem grudnia 2017 r. na okres 3 lat. Spłata zaczęła się od stycznia 2018 r.
Jak postąpić w kwestii podatku dochodowego od osób prawnych, czy należy dokonać korekty za lata ubiegłe, czy należało ująć te zaległości w CIT-8 za 2017 r.?
Czy od naliczonych a niezapłaconych odsetek i opłaty prolongacyjnej należy zapłacić podatek dochodowy i kiedy prawidłowo należy tego dokonać?

Skutki podatkowe otrzymania składnika majątku w drodze darowizny

Samorządowe muzeum otrzymało w darowiźnie środek trwały — samochód osobowy. Darczyńcą jest samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Samochód zostanie wprowadzony do ewidencji środków trwałych.
Jakie wywoła to skutki podatkowe?
Czy otrzymana darowizna stanowi przychód podatkowy na podstawie art. 12 Ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: updop)?
Czy odpisy amortyzacyjne będą stanowić koszty uzyskania przychodu z uwzględnieniem art. 16 ust. 1 pkt 63 updop?

Współpraca przy sprzedaży biletów

Instytucja kultury podejmuje współpracę z agencją, która chce zorganizować wydarzenie kulturalne w budynku instytucji kultury. Agencja sprzedaje instytucji kultury bilety na podstawie protokołu przekazania, aby instytucja mogła sprzedawać je u siebie w kasie i ewidencjonować sprzedaż na kasie fiskalnej. Rozliczenie imprezy następuje w dniu wydarzenia. Agencja wystawia fakturę instytucji kultury za sprzedane bilety, a instytucja kultury wystawia fakturę za wynajem sali oraz fakturę za prowizję za sprzedane bilety. W deklaracji VAT instytucja ujmuje VAT należny za sprzedane bilety według raportu fiskalnego, za wynajem oraz za prowizję od sprzedanych biletów, a odlicza sobie VAT naliczony za zakup biletów.
Czy takie rozliczenie jest prawidłowe?

Wyposażenie i środki trwałe wykorzystywane do działalności statutowej: kulturalnej i gospodarczej

Samorządowe muzeum kupuje niskocenne środki trwałe ze środków własnych. Zgodnie z zasadami ewidencji i amortyzacji środków trwałych określonymi w polityce rachunkowości muzeum, za środek trwały uważa się taki składnik majątkowy, którego wartość początkowa przekracza 2000 zł, z uwzględnieniem definicji środków trwałych z art. 3 ust. 1 pkt 15 Ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej: ustawa o rachunkowości).
Niskocenne składniki majątkowe muzeum wprowadza do ewidencji środków trwałych i amortyzuje jednorazowo. Składniki te będą służyły działalności mieszanej muzeum, tj. zarówno statutowej działalności kulturalnej, jak i gospodarczej.
Jakie wywoła to skutki w podatku dochodowym?
Czy amortyzacja niskocennych środków trwałych (np. komputera do działu księgowości) stanowi koszt uzyskania przychodów z uwagi na to, iż nie da się ich jednoznacznie przyporządkować do danego rodzaju działalności na gruncie Ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: updop)?

Kiedy ująć w księgach rachunkowych koszty umowy-zlecenia?

Pytanie W którym miesiącu powinna być zaksięgowana w koszty umowa-zlecenie zawarta na trzy miesiące (październik — grudzień), płatna jednorazowo w grudniu? Umowę-zlecenie płatną w grudniu danego roku należy ująć w księgach rachunkowych w tym samym miesiącu. Wyjaśnienie W razie odpłatnego zlecenia wynagrodzenie należy się przyjmującemu dopiero po wykonaniu zlecenia, chyba że co innego wynika z umowy lub z przepisów szczególnych (art. 744 […]

Wpływy z innych kas instytucji kultury a pogotowie kasowe w kasie głównej

Instytucja kultury prowadzi kasę główną — do niej wpływają środki z kas detalicznych znajdujących się w oddziałach instytucji. Do tej pory wpływy do kasy głównej były na bieżąco odprowadzane do banku, a na wszelkie wydatki z kasy głównej wykorzystywano środki z pogotowia kasowego.
Czy wpływy do kasy głównej można traktować jak jej zasilenie i korzystać z tych pieniędzy jak z pogotowia kasowego?

Wynik z lat poprzednich w księgach rachunkowych

Nowy główny księgowy instytucji zauważył, że od 2002 do 2010 r. zyski instytucji kultury nie były przeksięgowane na fundusz instytucji, tylko pozostawione na koncie „Wynik z lat ubiegłych”. Od 2011 r. wynik był już odnoszony prawidłowo na fundusz instytucji, a od 2015 r. na fundusz rezerwowy.
Czy można teraz pod datą 31 grudnia 2017 r. przeksięgować saldo konta „Wynik z lat ubiegłych” na konto „Fundusz instytucji kultury” — jako mienie nabyte?
Czy potrzebna jest na to zgoda organizatora?