Poradnik Instytucji Kultury 11/2021

Praca podczas studiów doktoranckich a staż pracy

Z porady „Dodatkowy staż pracy w pytaniach i odpowiedziach” wynika, że osobie, która uzyskała stopień doktora po ukończeniu studiów doktoranckich przed rokiem akademickim 2019/2020, okres odbywania tych studiów, nie dłuższy niż cztery lata, zalicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
Czy dotyczy to także osób, które jednocześnie studiowały i pracowały? Czy pomimo statusu pracownika podczas odbywania studiów doktoranckich ich okres podlega wliczeniu do stażu pracy?

Praca na wychowawczym

Pracownica jest zatrudniona na umowę o pracę na cały etat na czas nieokreślony na trzech różnych stanowiskach: na 1/4 etatu jako główny księgowy, 1/4 jako referent, 1/2 jako bibliotekarz. Po urlopie macierzyńskim złożyła wniosek o urlop wychowawczy, jednocześnie wyrażając chęć pracy na 1/4 etatu na stanowisku głównego księgowego — pracodawca wyraził zgodę (o tym, że powinna otrzymać nową umowę, pisaliśmy w czerwcowym Poradniku Instytucji Kultury w poradzie „Urlop wychowawczy a praca na część etatu”).
Jaką umowę powinna otrzymać na 1/4 etatu — czy na zastępstwo na czas urlopu wychowawczego, czy też na czas określony, skoro zastępuje sama siebie?
Co w sytuacji, gdy urlop wychowawczy jest udzielany w częściach? Czy w przypadku, gdyby miała to być umowa na czas określony, to trzecia umowa musiałaby zostać zawarta na czas nieokreślony?

Praca w gospodarstwie rolnym

Pracownica instytucji kultury zwróciła się do pracodawcy o zaliczenie do stażu pracy okresu pracy w gospodarstwie rolnym od 2 października 1978 r. do 30 kwietnia 1982 r. Przedstawiła ona następujące dokumenty: zaświadczenie o zameldowaniu w tym okresie w domu rodziców; informację, że rodzice byli właścicielami gospodarstwa; zeznania dwóch świadków oraz zaświadczenie z urzędu gminy, w którym organ stwierdza, iż nie dysponuje dokumentami stwierdzającymi fakt pracy tej osoby. Pracownica nie przedstawiła pracodawcy dokumentów stwierdzających objęcie gospodarstwa. Ponadto pracownica w tym okresie uczyła się w innej miejscowości, lecz nie mieszkała w internacie.
Czy na podstawie przedstawionych danych można tej pracownicy uznać pracę w gospodarstwie rolnym do stażu pracy i czy należy wyrównać jej dodatek stażowy, a jeśli tak, to od kiedy — od dnia złożenia dokumentów czy też do trzech lat wstecz od tego złożenia?
Co w takiej sytuacji z nagrodą jubileuszową?

Zwrot za okulary korygujące w czasie pandemii

W jaki sposób dokonać częściowego zwrotu kosztu zakupu okularów korygujących dla pracownika w trakcie trwania pandemii, jeśli nie ma obecnie obowiązku kierowania pracowników na badania okresowe?

Odbiór dni wolnych od pracy po zakończeniu okresu rozliczeniowego

W muzeum obowiązuje 3-miesięczny okres rozliczeniowy czasu pracy. Ze względu na specyfikę muzeum, zdarzają się okresy wzmożonej pracy i wtedy pracownicy nie mają możliwości odebrania dni wolnych przed zakończeniem okresu rozliczeniowego.
Czy pracownicy muzeum mogą odebrać te dni w kolejnym okresie rozliczeniowym?
Jak rozumieć art. 26d Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej)?

Zasiłek chorobowy przedzielony urlopem na żądanie

Pytanie dotyczy zasiłku chorobowego. Pracownica wykorzystała 182 dni okresu zasiłkowego płatnego. Po tym okresie wzięła 3 dni urlopu na żądanie, a następnie ponownie zachorowała na inną chorobę (po upływie tego wcześniejszego okresu 182 dni zasiłku chorobowego nie przedłożyła zaświadczenia o zdolności do pracy, ponieważ wzięła urlop, a po urlopie ponownie zachorowała).
Czy nowe zaświadczenie lekarskie po urlopie będzie rozpoczynało nowy okres zasiłkowy? Czy też, ponieważ nie było zaświadczenia o zdolności do pracy, będzie to kontynuacja pierwszego okresu zasiłkowego, tylko bezpłatna?
Czy w związku z tym urlop na żądanie jest płatny, czy też jest to nieobecność usprawiedliwiona niepłatna?

Dokumentacja pracownicza w małej instytucji kultury

W małej instytucji kultury główna księgowa prowadzi również sprawy kadrowe.
Kto podpisuje za zgodność z oryginałem jej dokumenty, takie jak dyplom ukończenia uczelni, posiadane kwalifikacje?
Czy do akt osobowych nadal wkłada się kopie potwierdzające ukończone kursy, zaświadczenia o szkoleniach?
Czy główna księgowa podpisuje za zgodność z oryginałem tego typu dokumenty również dyrektorowi?

Wyjazd służbowy zleceniobiorcy

Ośrodek kultury zatrudnia na umowę-zlecenie osobę, która ma planować i koordynować zajęcia dla seniorów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Ta osoba jednocześnie jest Prezesem Zarządu Uniwersytetu. Jako reprezentant Uniwersytetu pojechała do Warszawy i przyniosła delegację, aby instytucja zwróciła jej koszty podróży.
Czy na podstawie umowy-zlecenia można rozliczyć delegację?

Porozumienie między gminami w sprawie prowadzenia biblioteki

Zgodnie z art. 19 ust. 2 Ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (dalej: ustawa o bibliotekach) gmina organizuje i prowadzi co najmniej jedną gminną bibliotekę publiczną, wraz z odpowiednią liczbą filii i oddziałów oraz punktów bibliotecznych.
Czy gmina może podpisać porozumienie z inną gminą na prowadzenie biblioteki? Ustawa o bibliotekach na pewno dopuszcza taką formę co do biblioteki powiatowej, ale jak wygląda sprawa biblioteki gminnej?

Nagroda roczna dla zastępcy dyrektora instytucji kultury pełniącego obowiązki dyrektora

Od kwietnia br. dyrektor przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. W tym czasie został odwołany z wypowiedzeniem bez obowiązku świadczenia pracy do końca roku. Zastępca dyrektora, powołany na to stanowisko przez organizatora (samorząd województwa), posiada pełnomocnictwo dyrektora teatru w pełnym zakresie, m.in. sprawowania funkcji zarówno kierownika teatru jako instytucji artystycznej, jak i pracodawcy — w przypadku nieobecności (urlopu, wyjazdu służbowego, choroby itp.) w pełnym zakresie uprawnień i obowiązków dyrektora. Dodatkowo od sierpnia br. zastępcy dyrektora, zostały powierzone obowiązki dyrektora teatru do czasu powołania dyrektora, nie dłużej jednak niż do 31 sierpnia 2022 r. bez odwołania z dotychczasowej funkcji zastępcy. Organizator odmówił przyznania nagrody rocznej dla zastępcy dyrektora.
Kto w takiej sytuacji powinien przyznać nagrodę zastępcy dyrektora? Czy obecnie zastępca dyrektora jako pełniący obowiązki dyrektora może przyznać nagrodę roczną za 2020 r. dla funkcji zastępcy dyrektora, czyli samemu sobie?
Czy zastępcy dyrektora w okresie sprawowania funkcji pełniącego obowiązki dyrektora bez odwołania z funkcji zastępcy będzie przysługiwała nagroda roczna za 2021 r.?

Dodatkowa działalność dyrektora instytucji kultury

Pytania dotyczą dodatkowej działalności dyrektora instytucji kultury.
Dyrektor instytucji kultury planuje kręcić filmy o tematyce kultury i umieszczać je na swoim kanale na YouTube. Ma to być hobby, ale w przypadku rozwoju kanału serwis zaczyna płacić za każde wyświetlenie. Dyrektor nie będzie z tego powodu rejestrować działalności gospodarczej. Dyrektor ma zamiar kręcić te filmy w „swojej” instytucji kultury, reklamując ją przy tym. Czy stoi to w sprzeczności z zakazem prowadzenia działalności gospodarczej?
Żona dyrektora instytucji kultury prowadzi działalność gospodarczą. Między małżonkami nie ma rozdzielności majątkowej. Działalność żony dyrektora obecnie nie ma nic wspólnego z kulturą, ale w wielu aspektach ma ona plany na jej rozwój także i w tym sektorze. Czy doraźna pomoc w firmie żony w takiej sytuacji jest prawnie dopuszczalna?

Działania informacyjne samorządowej instytucji kultury w związku z dotacją podmiotową

Czy zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (dalej: rozporządzenie o działaniach informacyjnych) samorządowa instytucja kultury ma obowiązek informacyjny w przypadku dotacji podmiotowej na działalność statutową?