Poradnik Instytucji Kultury 12/2013

Zmiana nazwy instytucji kultury a umowy o pracę i akty prawa wewnętrznego

Od 1 stycznia 2014 r. Gminny Ośrodek Kultury zmieni nazwę na Gminny Ośrodek Kultury i Sportu. Wszystkie inne dane: adres siedziby, NIP, REGON pozostają bez zmian. Czy trzeba zmieniać wszystkie umowy z pracownikami? Czy dyrektor powinien wprowadzać nowymi zarządzeniami zmiany w regulaminie pracy, regulaminie wynagradzania i innych aktach wewnętrznych czy też może zrobić to jednym zarządzeniem?
W związku ze zmianą nazwy ośrodka dyrektor został odwołany ze swojego stanowiska. Otrzymał też upoważnienie do prowadzenia wszystkich spraw formalno-prawnych związanych z przekształceniem Gminnego Ośrodka Kultury w Gminny Ośrodek Kultury i Sportu. Upoważnienie jest ważne do czasu powołania dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. Czy wydanie takiego upoważnienia jest zgodne z prawem?

Zatrudnienie dyrektora ośrodka kultury na czas określony

Pytanie dotyczy zatrudnienia dyrektora w ośrodku kultury. Od 3 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r. oraz od 1 lipca 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. obecny dyrektor był zatrudniony na umowę na czas określony jako pełniący obowiązki dyrektora.
Od 1 stycznia 2012 r. osoba ta jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku dyrektora. Do kiedy trwa zatrudnienie dyrektora? Czy wójt od stycznia 2014 r. może zawrzeć z dyrektorem umowę na czas określony na 7 lat bez przeprowadzenia konkursu?

Zasady ustalania podstawy świadczenia chorobowego dla pracowników instytucji kultury

Jak ustalić podstawę wynagrodzenia chorobowego przy założeniu, że pracownik instytucji kultury otrzymuje dodatek stażowy? Regulamin wynagradzania w instytucji kultury nie przewiduje innych odrębnych zasad niż te, które znajdują się w przepisach ogólnych.

Urlopy bezpłatne w instytucjach kultury

• Pracownikowi instytucji kultury udziela się urlopu bezpłatnego tylko na jego pisemny wniosek • Dyrektor instytucji nie musi uzasadniać przyczyny odmowy udzielenia urlopu bezpłatnego • Szczególnym rodzajem urlopu bezpłatnego jest urlop bezpłatny udzielany w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy, na który pracownik musi wyrazić zgodę na piśmie

Odpracowanie wyjść prywatnych pracownika instytucji kultury po zmianach

• Od 23 sierpnia 2013 r. czas odpracowania zwolnienia od pracy udzielonego pracownikowi, na jego pisemny wniosek, w celu załatwienia spraw osobistych nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych • Dyrektor instytucji kultury powinien wprowadzić do jej regulaminu pracy zasady postępowania dotyczące wyjść prywatnych pracowników • Ułatwi to stosowanie takich samych zasad wobec wszystkich pracowników oraz będzie pomocne w razie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy

Zatrudnienie prawnika w bibliotece

Czy w bibliotece można skorzystać z outsourcingu usług prawnych, czy też trzeba zatrudnić prawnika na podstawie umowy o pracę? Jeśli musi to być etat, to z jakich przepisów to wynika?

Wniosek o nagrodę roczną dla dyrektora złożony po terminie wskazanym w zarządzeniu

Nagrodę roczną dla dyrektora instytucji kultury przyznaje się na podstawie zarządzenia burmistrza. Wynika z niego m.in., że wniosek o nagrodę roczną należy złożyć w terminie trzech miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego podmiotu za rok obrotowy lub złożenia prawidłowo sporządzonego przez podmiot sprawozdania finansowego. Poza tym nagrodę roczną można przyznać po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez radę miejską. W zarządzeniu nie ma zaś zapisów, że złożenie wniosku po wymaganym terminie spowoduje jego odrzucenie. Dotychczas wniosek o przyznanie nagrody składano w październiku, po realizacji Święta Miasta i był on rozpatrywany pozytywnie. Wniosek składa się w tym czasie z uwagi na korzystniejszą sytuację finansową instytucji, która ma zabezpieczone środki na ten cel.
Czy w takiej sytuacji prośba o przedłużenie terminu, przy braku zapisów o skutkach jego niezachowania, może mieć wpływ na pozytywne rozpatrzenie wniosku?

Instytucja kultury nie musi sporządzać sprawozdania na żądanie organizatora

Czy gmina będąca organizatorem może żądać od swojej instytucji kultury przedłożenia sprawozdania z działalności za wskazany okres?

Muzeum w gminnym ośrodku kultury

Pytanie dotyczy możliwości prowadzenia muzeum przez Gminny Ośrodek Kultury (GOK).
Czy do działalności GOK można dodać również utworzenie i prowadzenie muzeum?
Jak powinna przebiegać procedura uruchomienia muzeum w GOK? Jakie ewentualne zezwolenia czy opinie odpowiednich instytucji trzeba uzyskać? Czy wystarczy zmienić statut GOK, aby muzeum rozpoczęło działalność, czy najpierw należy utworzyć muzeum jako samodzielną instytucję kultury, a następnie połączyć GOK z muzeum? Jak powinna wyglądać kolejność działań?
Czy Gminny Ośrodek Kultury lub prowadząca go gmina może przejąć muzeum prowadzone nieformalnie przez osobę fizyczną (osoba ta posiada zbiory o znaczeniu muzealnym, jednak nie posiada żadnego statutu, regulaminu muzeum, nie dokonywała żadnych starań i uzgodnień z odpowiednimi instytucjami w celu utworzenia muzeum).
Jeżeli GOK lub gmina może przejąć takie muzeum, to jak powinna wyglądać taka procedura?

Zdjęcie miasta. W teatrze

W Nowym Teatrze w Warszawie, od września do listopada miała miejsce niezwykła wystawa poświęcona miastu Zdjęcie miasta. Fotografia warszawska i praktyki pokrewne, czyli wystawa fotografii i pokrewnych działań artystycznych od zakończenia wojny do czasów obecnych.

Nietypowe mikołajki

Zespół Tęczowa Muzyka oraz Orkiestra Symfoniczna ICON przy współudziale Kina Kijów i Nowohuckiego Centrum Kultury przygotowała cykl koncertów edukacyjnych dla dzieci, w tym m.in. koncert Mikołaj symfonicznie.

Poza murami muzeum — opowieści o mieście ciąg dalszy

Opisywana w poprzednim numerze Poradnika Instytucji Kultury (na str. 37) strategiczna gra miejska Opowiedz mi miasto przygotowana przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa była zapowiedzią realizowanego w muzeum projektu o tej samej nazwie.