Poradnik Instytucji Kultury 12/2021

Praca w dniu wolnym a dwa etaty

Pracownica ma dwie odrębne umowy o pracę na stanowisku bibliotekarza 1 etat i sprzątaczki 1/5 etatu. Jako bibliotekarz pracuje również w szósty dzień tygodnia, czyli w sobotę.
Czy w związku z tym należy jej się dzień wolny również z etatu sprzątaczki?

Umowa o pracę z emerytem

W grudniu 2021 r. główna księgowa kończy 60 lat i po 30 latach pracy w instytucji chciałaby w marcu 2022 r. odejść na emeryturę.
Czy po kilku dniach od rozwiązania umowy o pracę w związku z przejściem na emeryturę można ponownie tę samą osobę zatrudnić na stanowisko głównej księgowej?
Czy umowa o pracę powinna być zawarta na czas określony czy nieokreślony?

Gdy pracodawca nie może zapewnić pracy pracownikowi

Pracownik jest zatrudniony w kinie w pełnym wymiarze czasu pracy. Zdarza się, że seans filmowy nie odbywa się z powodu braku publiczności (sytuacja losowa).
Czy w takim przypadku pracownik może zakończyć pracę, nie odrabiając godzin pracy?

Urlop macierzyński a dodatek stażowy

Niedawno pracownica była na urlopie macierzyńskim i pobierała zasiłek z ZUS. Obecnie doniosła dokumenty uzupełniające uprawniające ją do wypłaty wyższego dodatku stażowego.
Czy należy się jej wyrównanie za 3 lata wstecz?
Czy ZUS powinien skorygować kwotę dodatku stażowego za czas urlopu macierzyńskiego, czy wypłaca go pracodawca?

Dzień wolny za 25 grudnia dla niepełnoetatowca

Pracownik instytucji kultury zatrudniony jest w świetlicy wiejskiej na 1/4 etatu i wykonuje swoją pracę w poniedziałek i w środę po 3 godziny oraz w czwartek 4 godziny. Zarządzeniem dyrektora instytucji pracownicy za 25 grudnia (drugi dzień Bożego Narodzenia) otrzymują dzień wolny w piątek 24 grudnia, czyli w Wigilię.
Czy pracownikowi zatrudnionemu na 1/4 etatu również przysługuje dodatkowy dzień wolny?

Obowiązkowy przegląd danych osobowych gromadzonych do celów ZFŚS

Instytucja kultury prowadzi zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS).
Na czym polega przegląd danych osobowych gromadzonych na potrzeby ZFŚS?
Jakie dokumenty należy usunąć, a jakie zostawić?
W jakim terminie trzeba to zrobić?

Urlop wypoczynkowy przed emeryturą

Pracownik instytucji nabył prawo do emerytury w 2019 r., ale nadal pozostaje z instytucją kultury w stosunku pracy. Aktualnie pracownik korzysta z bieżącego urlopu wypoczynkowego.
Czy wraz z początkiem 2022 r. pracownik nabędzie prawo do pełnego wymiaru urlopu, tj. 26 dni, i może go wykorzystać w całości od początku stycznia?
Czy korzystając z urlopu wypoczynkowego, pracownik może wypowiedzieć stosunek pracy w celu przejścia na emeryturę?
Jak należy udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego za 2022 r., jeśli pracownik ustnie wspomniał, że w przyszłym roku zamierza przejść na emeryturę, nie określając, kiedy dokładnie to nastąpi?

Stosowanie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w samorządowej instytucji kultury

Czy instytucja kultury, której organizatorem jest gmina, ma obowiązek wprowadzenia instrukcji postępowania na wypadek podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu?
Czy Instytucja kultury jest jednostką współpracującą?

Zatwierdzenie planu finansowego w razie nieobecności dyrektora

Dyrektor jest na dłuższym zwolnieniu lekarskim. Wcześniej wydał upoważnienie dla jednego z pracowników do zastępstwa w bieżących sprawach instytucji.
Kto w takiej sytuacji ma zatwierdzić projekt planu finansowego?

Status dyrektora łączonej instytucji kultury

Organizator ma zamiar połączyć dwie instytucje kultury — bibliotekę i centrum kultury — w jedną instytucję. Aktualnie obydwie jednostki mają swoich dyrektorów, w przypadku centrum kultury jest to zatrudnienie w formie kontraktu menadżerskiego na czas określony do 2023 r.
Co dzieje się w przypadku połączenia instytucji z trwającą umową dyrektora instytucji kultury?
Czy organizator może w jej trakcie zwiększyć zakres czynności i odpowiedzialności dyrektora?

Połączenie domu kultury z teatrem

Organizator chce przekształcić dom kultury w teatr. W tym celu powołuje teatr i łączy go z domem kultury działającym od 25 lat. Przez co najmniej 3 miesiące od deklaracji o połączeniu teatr musi istnieć samodzielnie. Organizator chce, aby było to bezkosztowe. Dlatego utworzony teatr przez 3 miesiące nie podejmie żadnej działalności. Został on bowiem powołany jedynie po to, aby połączyć go z domem kultury i w wyniku połączenia nadać połączonej instytucji rangę instytucji artystycznej pod nazwą „teatr”.
Czy przez te 3 miesiące instytucja może być wpisana wyłącznie do rejestru instytucji kultury i nie mieć ani dyrektora, ani głównego księgowego?
Czy może istnieć bez NIP i REGON?
Czy jedynym wymaganym rejestrem dla nowo powołanego teatru jest rejestr instytucji kultury prowadzony przez miasto?

Narzucenie bibliotece prowadzenia określonej działalności gospodarczej przez organizatora

Gminny ośrodek kultury w ramach swojej działalności zajmuje się m.in. przewozem dzieci niepełnosprawnych za pomocą posiadanych środków transportu. Usługi te są finansowane z budżetu gminy. Ze zmiany wprowadzonej do statutu biblioteki wynika, że w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych na działalność statutową biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą polegającą na m.in. świadczeniu usług przewozowo-transportowych i wynajmie lokali. Wprowadzone do statutu zmiany organizator uzasadnił tym, że biblioteka może prowadzić dodatkową działalność gospodarczą i czerpać z niej zyski. Biblioteka nie posiada swoich lokali ani samochodów. Lokale dzierżawi od gminy na podstawie umowy najmu. Prawdopodobnie gmina będzie chciała przerzucić na bibliotekę świadczenie usług przewozowo-transportowych, podczas gdy celem i misją biblioteki jest propagowanie czytelnictwa, a nie świadczenie usług transportowych.
Czy dyrektor biblioteki może odmówić wójtowi, jeżeli postanowi obciążyć bibliotekę dodatkowymi obowiązkami w zakresie świadczenia takich usług, i jakich powinien użyć argumentów?