• Czy można obniżyć wysokość odpisu na ZFŚS, gdy instytucja nie ma na to środków finansowych?
 • W jaki sposób instytucja kultury powinna fakturować koszty organizacji warsztatów zleconych przez gminę?
 • Jak ująć darowiznę pieniężną na przyszłe wydarzenie kulturalne w księgach rachunkowych?
 • Jakie najważniejsze dla instytucji kultury przepisy wprowadziła tzw. ustawa sektorowa w sprawie dostosowania polskich przepisów do RODO?
 • Jaka jest sytuacja prawna dyrektora instytucji w związku z jej podziałem? Czy zostaje on z mocy prawa dyrektorem jednej z nowopowstałych instytucji?
 • Jak zaewidencjonować nieodpłatne zbycie gminie środka trwałego, otrzymanego wcześniej od gminy za darmo?
 • Czy instytucja kultury musi zapłacić podatek dochodowy od osób prawnych z tytułu wypłaty odszkodowania z tytułu dyskryminacji zasądzonego dla pracownika?
 • Czy nagroda roczna zastępcy dyrektora podlega wymogom ustawy kominowej czy obowiązującemu w bibliotece regulaminowi wynagradzania, w którym określone są korzystniejsze od ustawy zasady nagradzania pracowników?
 • Czy pracownicy pobierającej zasiłek macierzyński z ZUS nie należy wypłacać dodatku stażowego?
 • Co to znaczy wykorzystanie dotacji podmiotowej — czy kasowo czy wydatkowo?
 • Jak prawidłowo zawrzeć umowę z wolontariuszem na świadczenie darmowej pracy dla instytucji kultury?
 • Czy książki zakupione w celu odsprzedaży można zaewidencjonować bezpośrednio w koszty zużycia materiałów, natomiast przychód ze sprzedaży na konto przychodów, z pominięciem kont zapasów i odchyleń od cen ewidencyjnych?
 • Czy za każdym razem instytucja kultury musi zgłaszać budowę sceny ruchomej do powiatowego nadzoru budowlanego?
 • Z jaką stawką sprzedawać popcorn na imprezach organizowanych w instytucji kultury?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.