• Czy w związku z zamknięciem instytucji i nieosiąganiem przychodów z działalności gospodarczej dom kultury może skorzystać z trzymiesięcznego dofinansowania wynagrodzenia pracowników oraz ze zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne?
 • Czy instytucja kultury, która na dzień 29 lutego 2020 r. zgłasza do ubezpieczeń 11 osób, w tym 9 do ubezpieczeń społecznych i 2 tylko do ubezpieczenia zdrowotnego, może być zwolniona z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne od marca do czerwca br. na podstawie wniosku złożonego do ZUS?
 • Wynagrodzenie z którego miesiąca należy wykazać we wniosku zleceniobiorcy o świadczenie postojowe?
 • Czy w związku ze zmniejszeniem przychodów ze sprzedaży usług instytucja powinna zmienić plan finansowy?
 • Kiedy na fakturze wpisuje się podstawę prawną zwolnienia z VAT?
 • Jak prawidłowo ustalać prawo do nagrody jubileuszowej i wypłacać to świadczenie pracownikom?
 • Czy w przypadku dyscyplinarnego zwolnienia dyrektora należy przeprowadzić inwentaryzację, aby nowy dyrektor mógł przyjąć na stan mienie powierzone byłemu dyrektorowi?
 • Czy instytucja kultury może realizować zadania z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych? Jak zapisać taką działalność w statucie?
 • Jak prawidłowo policzyć wynagrodzenie z tytułu umowy-zlecenia rozwiązanej w trakcie miesiąca?
 • Czy zakup jedzenia i niezbędnych akcesoriów dla kota przebywającego na stałe na terenie instytucji może być finansowany ze środków własnych instytucji? Czy koszty ponoszone w związku z utrzymaniem zwierzęcia można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?
 • Co zrobić, aby zgodnie z prawem znowu zatrudnić byłego pracownika?
 • Czy biblioteka może świadczyć usługi agencji pocztowej? Co będzie jej przychodem i czy będzie on zwolniony od podatku dochodowego? Czy pracownikowi biblioteki, który będzie obsługiwał agencję, należy zwiększyć zakres obowiązków i wypłacić dodatek specjalny?
 • Czy w przypadku powołania dyrektora samorządowej instytucji kultury w drodze konkursu konieczne jest zawarcie umowy dotyczącej warunków organizacyjno-finansowych działalności instytucji kultury oraz przygotowanie programu jej działania?
 • Czy dyrektor ośrodka kultury może przyznać członkom działającego przy nim zespołu (kapeli ludowej) nagrodę pieniężną (np. roczną) za całokształt pracy na rzecz upowszechniania kultury?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.