Spisy treści

Poprzez spis treści znajdą Państwo teksty, które ukazały się w poszczególnych numerach Poradnika Instytucji Kultury.

Liczba artykułów w dziale: 84

Poradnik Instytucji Kultury nr 1 (styczeń 2017)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Czy instytucja, która prowadzi księgi rachunkowe ręcznie, bez użycia programów komputerowych, też podlega przepisom dotyczącym JPK?
 • Jaką umowę wybrać — umowę-zlecenie czy umowę o dzieło?
 • Jak prawidłowo rozliczyć dotację podmiotową?
 • Czy zamiast wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych instytucja kultury może wypłacić premię?

Poradnik Instytucji Kultury nr 12 (grudzień 2016)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Kiedy instytucja kultury, która nie jest podatnikiem VAT, musi przesyłać dane w formie jednolitego pliku kontrolnego (JPK) i od czego zależy ten obowiązek?
 • Kiedy i w jaki sposób dokonuje się odpisów aktualizujących należności?
 • Jakie nowe i ważne dla instytucji kultury przepisy dotyczące rozliczania m.in. artystów z zagranicy, wejdą w życie od 1 stycznia 2017 r.?
 • Czy wprowadzenie opłat za zajęcia w ośrodku kultury oznacza prowadzenie działalności gospodarczej?

Poradnik Instytucji Kultury nr 11 (listopad 2016)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Czy można zaplanować stratę w planie finansowym, a jeśli tak, to do jakiej wysokości?
 • Co — po roku nienagannej pracy — zrobić z dokumentami, które powstają w trakcie procedury nakładania na pracownika kary porządkowej? Jakie problemy praktyczne się z tym wiążą?
 • W jakim przypadku umowy od dzieło, np. z artystami wykonawcami, korzystają z 50% kosztów uzyskania przychodów?

Poradnik Instytucji Kultury nr 10 (październik 2016)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Do kiedy instytucjom kultury przedłużono termin przekazywania informacji o prowadzonej ewidencji VAT w formacie JPK?
 • Czy wkład własny w programie można sfinansować z dotacji podmiotowej?
 • Kto powinien zdecydować o wypłacie nagrody rocznej dla zastępcy dyrektora instytucji kultury, jeśli dyrektor przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim?

Poradnik Instytucji Kultury nr 9 (wrzesień 2016)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Ile wynosi nagroda jubileuszowa dla głównego księgowego za 40 lat pracy — 200% czy 300% wynagrodzenia miesięcznego?
 • Jak ewidencjonować odchylenia od cen ewidencyjnych towaru w księgach rachunkowych instytucji kultury?
 • W jakim przypadku w rocznym zeznaniu majątkowym dyrektor instytucji musi wykazywać dochody małżonka?

Poradnik Instytucji Kultury nr 8 (sierpień 2016)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Kiedy — zdaniem Ministerstwa Finansów — instytucje kultury będą miały obowiązek wysyłać tzw. jednolity plik kontrolny?
 • Czym jest informacja publiczna do ponownego wykorzystania oraz które instytucje i na jakich zasadach mają obowiązek jej udzielać?
 • Z jakich środków pokryć ujemny kapitał podstawowy?
 • Czy instytucji kultury wypada uczyć swoich odbiorców przedsiębiorczości?

Poradnik Instytucji Kultury nr 7 (lipiec 2016)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Czy tworzenie funduszu rezerwowego jest obowiązkowe i czy zysk netto można przeznaczyć na inne cele niż na pokrycie strat instytucji kultury?
 • Które instytucje kultury od 1 lipca 2016 r. mają obowiązek comiesięcznego przesyłania do Ministra Finansów tzw. jednolitego pliku kontrolnego?
 • Jakie kroki może podjąć dyrektor instytucji kultury, którego organizator odwołał ze stanowiska z rażącym naruszeniem prawa?
 • Jak poprawnie zawierać umowy na zastępstwo po ostatnich zmianach w kodeksie pracy?

Poradnik Instytucji Kultury nr 6 (czerwiec 2016)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Jak prawidłowo wycenić wartość darowizny i jak jej otrzymanie ująć w ewidencji księgowej?
 • Jak liczyć wymiar urlopu pracowników instytucji kultury?
 • Jak podatkowo rozliczyć wydatki na promocję nowego oddziału muzeum?
 • Kiedy dyrektor biblioteki może otrzymać nagrodę roczną? Czy można zmusić organizatora do jej wypłaty?

Poradnik Instytucji Kultury nr 5 (maj 2016)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Dlaczego, po ostatniej nowelizacji kp, umów na okres próbny nie wlicza się do limitu umów na czas określony?
 • W jaki sposób, zgodnie z najnowszymi przepisami, zaksięgować zakup środków trwałych sfinansowanych z dotacji podmiotowej albo z przychodów własnych?
 • Na jakie nowe przepisy dotyczące organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży uważać po 1 kwietnia 2016 r.?
 • Gdzie w bilansie wykazywać kwotę zysku za 2015 r. zaksięgowaną na koncie funduszu rezerwowego?

Poradnik Instytucji Kultury nr 4 (kwiecień 2016)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Jak po 22 lutego 2016 r. prawidłowo wypowiadać umowy na czas określony i dlaczego tak ważne są przepisy przejściowe?
 • Jak prawidłowo zidentyfikować i ustalić wartość netto środków trwałych, które po ostatnich zmianach należy przeksięgować na rozliczenia międzyokresowe przychodów?
 • Czy instytucja może odmówić ujawnienia niektórych informacji z umów-zleceń zawartych z instruktorami tańca i plastykami?

Poradnik Instytucji Kultury nr 3 (marzec 2016)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Czy darmowe bilety wstępu do muzeum mają wpływ na konieczność obliczania prewspółczynnnika w VAT?
 • Które składniki majątku trzeba przeksięgować po ostatnich zmianach w przepisach?
 • W jakich przypadkach dyrektor instytucji kultury może zawrzeć nielimitowaną umowę o pracę na czas określony i jakie ma obowiązki w takim przypadku?

Poradnik Instytucji Kultury nr 2 (luty 2016)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Jakie wytyczne daje instytucjom kultury resort finansów w sprawie obliczania tzw. prewspółczynnika w VAT?
 • Jak prawidłowo postępować z umowami na czas określony, które instytucja kultury zawarła przed 22 lutego br., a które będą trwały tego dnia?
 • Jaką nową ochronę prawną daje wypożyczonym z zagranicy na wystawę czasową w Polsce dziełom sztuki tzw. immunitet dyplomatyczny?