Nowości prawne

W dziale Nowości prawne znajdą Państwo informacje o ważnych dla instytucji kultury przepisach, które już obowiązują albo wkrótce wejdą w życie.

Liczba artykułów w dziale: 590

Minimalne wynagrodzenie i stawka godzinowa w 2018 r.

W Dz.U. z 15 września 2017 r. pod poz. 1747 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r.

Utrwalanie i przechowywanie przez nadawców audycji, reklam i innych przekazów

W Dz.U. z 6 października 2017 r. pod poz. 1862 opublikowano Rozporządzenie KRRiTV z 28 września 2017 r. w sprawie sposobów utrwalania i przechowywania przez nadawców audycji, reklam i innych przekazów.

Przekazywanie środków z Funduszu Promocji Kultury

W Dz.U. z 29 września 2017 r. pod poz. 1808 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 27 września 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury.

Zwiększenie limitu do rozliczania pomocy publicznej na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020

W Dz.U. 28 września 2017 r. pod poz. 1800 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 26 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

Podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego

W Dz.U. z 27 września 2017 r. pod poz. 1793 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 6 września 2017 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych.

Jednolite teksty aktów prawnych

Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych aktów prawnych.

Ramowe plany nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

W Dz.U. z 21 września 2017 r. pod poz. 1763 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 6 września 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

Dotacja dla PAP

W Dz.U. z 8 września 2017 r. pod poz. 1718 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 29 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu państwa dla Polskiej Agencji Prasowej Spółka Akcyjna.

Nowe Prawo wodne

W Dz.U. z 23 sierpnia 2017 r. pod poz. 1566 opublikowano Ustawę z 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne.

Pozwolenia na czasowy wywóz za granicę niektórych muzealiów i materiałów bibliotecznych

W Dz.U. z 5 września 2017 r. opublikowano dwa Rozporządzenia MKiDN z 16 sierpnia 2017 r. w sprawie pozwoleń na czasowy wywóz za granicę:

  • muzealiów, które nie stanowią zabytków oraz są wpisane do inwentarza muzealiów w muzeach będących instytucjami kultury (poz. 1693);
  • materiałów bibliotecznych wchodzących w skład narodowego zasobu bibliotecznego i niestanowiących zabytków (poz. 1695).

Instytucje kultury nie będą już sporządzać sprawozdań o wydatkach strukturalnych

W Dz.U. z 2 sierpnia 2017 r. pod poz. 1475 opublikowano Ustawę z 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw (dalej: ustawa).

Dotacja na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytkach

W Dz.U. z 1 września 2017 r. pod poz. 1674 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 16 sierpnia 2017 r. w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.