Nowości prawne

W dziale Nowości prawne znajdą Państwo informacje o ważnych dla instytucji kultury przepisach, które już obowiązują albo wkrótce wejdą w życie.

Liczba artykułów w dziale: 572

Zakaz propagowania komunizmu poprzez pomniki

W Dz.U. z 20 lipca 2017 r. pod poz. 1389 opublikowano Ustawę z 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Typy szkół artystycznych publicznych i niepublicznych

W Dz.U. z 9 czerwca 2017 r. pod poz. 1125 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 26 maja 2017 r. w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych.

Unieważnianie Karty Dużej Rodziny

W Dz.U. z 28 lipca 2017 r. pod poz. 1454 opublikowano Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, które mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

Dokumenty potwierdzające ulgi w opłatach za wstęp do muzeów państwowych

W Dz.U. z 1 sierpnia 2017 r. pod poz. 1471 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z 20 lipca 2017 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających uprawnienia do ulgi w opłacie albo zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów państwowych.

Nowelizacja Prawa o ustroju sądów powszechnych

W Dz.U. z 28 lipca 2017 r. pod poz. 1452 opublikowano Ustawę z 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy — Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.

Dwie nowe biblioteki w wykazie bibliotek posiadających zbiory zaliczane do narodowego zbioru bibliotecznego

W Dz.U. z 27 lipca 2017 r. pod poz. 1439 opublikowano rozporządzenie MKiDN z 19 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego.

Program współpracy kulturalnej z Republiką Czeską

W Dz.U. z 27 lipca 2017 r. pod poz. 1432 opublikowano Program współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Czeskiej na lata 2017–2021, podpisany 1 czerwca 2017 r. w Gdyni.

Dotacja na zabezpieczenie pomieszczeń dla zabytków wpisanych na Listę Skarbów Dziedzictwa

W Dz.U. z 17 lipca 2017 r. pod poz. 1384 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 12 lipca 2017 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości i rozliczania dotacji celowej na wyposażenie w zabezpieczenia techniczne pomieszczenia, w którym będzie przechowywany zabytek wpisany na Listę Skarbów Dziedzictwa.

Jednolite teksty aktów prawnych

Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych aktów prawnych.

Stawki za usunięcie drzew i krzewów

W Dz.U. z 6 lipca 2017 r. pod poz. 1330 opublikowano Rozporządzenie Ministra Środowiska z 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów.

Wzór certyfikatu rezydencji

W Dz.U. z 4 lipca 2017 r. pod poz. 1315 opublikowano Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 28 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych wydawanego przez organy podatkowe.

Rejestr Zastawów Skarbowych

W Dz.U. z 30 czerwca 2017 r. pod poz. 1287 opublikowano Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 28 czerwca 2017 r. w sprawie Rejestru Zastawów Skarbowych.