Spisy treści

Poprzez spis treści znajdą Państwo teksty, które ukazały się w poszczególnych numerach Poradnika Instytucji Kultury.

Liczba artykułów w dziale: 101

Poradnik Instytucji Kultury nr 6 (czerwiec 2017)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Czy zakup niskocennych środków trwałych, amortyzowanych jednorazowo, można sfinansować z dotacji podmiotowej?
 • Co zrobić z pracownikiem orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy — czy rozwiązanie umowy o pracę to jedyne wyjście?
 • Czy instytucja kultury zwolniona podmiotowo od VAT ma obowiązek umieszczania na fakturze podstawy prawnej zwolnienia?
 • Jak, zgodnie z przepisami, zrezygnować z tworzenia ZFŚS w bibliotece?

Poradnik Instytucji Kultury nr 5 (maj 2017)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Czy zwrot niewykorzystanych środków dotacji podmiotowej otrzymanej od organizatora należy wykazać w bilansie jako zobowiązania krótkoterminowe?
 • Czy dyrektor i główny księgowy instytucji kultury mogą korzystać ze świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych?
 • Czy samorządowa instytucja kultury ma obowiązek składać do urzędu gminy plan zamówień publicznych?
 • Czy instytucja kultury może określić zasady wypłaty nagrody rocznej w jej regulaminie wynagradzania na takich samych zasadach jak w ustawie o „trzynastkach” dla sfery budżetowej?

Poradnik Instytucji Kultury nr 4 (kwiecień 2017)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Czy wydatki sfinansowane z EFRR z perspektywy finansowej 2014–2020 należy uwzględnić w rocznym sprawozdaniu o wydatkach strukturalnych Rb-WSa?
 • Czy można wypłacić zaległą nagrodę jubileuszową po terminie? Czy trzeba naliczać zaległe odsetki?
 • Dlaczego oszczędności w planie finansowym nie mogą być jedynym powodem do wypłaty nagród pracownikom instytucji kultury?
 • Czy ocena pracownika może być kryterium wpływającym na rozwiązanie umowy o pracę w przypadku trudnej sytuacji finansowej instytucji kultury?

Poradnik Instytucji Kultury nr 3 (marzec 2017)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Jak prawidłowo i zgodnie z nowymi przepisami wypełniać świadectwo pracy?
 • Na jakie ułatwienia związane z uzyskiwaniem pozwoleń na czasowy wywóz zabytków za granicę mogą obecnie liczyć instytucje kultury?
 • Na czym polegają uproszczone zasady rachunkowości w ewidencji umów leasingu w instytucjach kultury?
 • Jak — zdaniem Ministerstwa Finansów — ustalić, od kiedy instytucja kultury ma obowiązek przesyłać JPK?

Poradnik Instytucji Kultury nr 2 (luty 2017)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • W jakich przypadkach organy podatkowe mają prawo zastosować nowo wprowadzone sankcje i zrobić, aby ich uniknąć?
 • Jak wydawać świadectwa pracy po ostatnich zmianach w Kodeksie pracy?
 • Kto jest osobą zarządzającą instytucją kultury: dyrektor, jego zastępca a może główny księgowy?
 • Jak poprawnie stosować nową skalę podatkową w podatku dochodowym od osób fizycznych przy wyliczaniu wynagrodzeń pracowników instytucji kultury?

Poradnik Instytucji Kultury nr 1 (styczeń 2017)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Czy instytucja, która prowadzi księgi rachunkowe ręcznie, bez użycia programów komputerowych, też podlega przepisom dotyczącym JPK?
 • Jaką umowę wybrać — umowę-zlecenie czy umowę o dzieło?
 • Jak prawidłowo rozliczyć dotację podmiotową?
 • Czy zamiast wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych instytucja kultury może wypłacić premię?

Poradnik Instytucji Kultury nr 12 (grudzień 2016)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Kiedy instytucja kultury, która nie jest podatnikiem VAT, musi przesyłać dane w formie jednolitego pliku kontrolnego (JPK) i od czego zależy ten obowiązek?
 • Kiedy i w jaki sposób dokonuje się odpisów aktualizujących należności?
 • Jakie nowe i ważne dla instytucji kultury przepisy dotyczące rozliczania m.in. artystów z zagranicy, wejdą w życie od 1 stycznia 2017 r.?
 • Czy wprowadzenie opłat za zajęcia w ośrodku kultury oznacza prowadzenie działalności gospodarczej?

Poradnik Instytucji Kultury nr 11 (listopad 2016)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Czy można zaplanować stratę w planie finansowym, a jeśli tak, to do jakiej wysokości?
 • Co — po roku nienagannej pracy — zrobić z dokumentami, które powstają w trakcie procedury nakładania na pracownika kary porządkowej? Jakie problemy praktyczne się z tym wiążą?
 • W jakim przypadku umowy od dzieło, np. z artystami wykonawcami, korzystają z 50% kosztów uzyskania przychodów?

Poradnik Instytucji Kultury nr 10 (październik 2016)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Do kiedy instytucjom kultury przedłużono termin przekazywania informacji o prowadzonej ewidencji VAT w formacie JPK?
 • Czy wkład własny w programie można sfinansować z dotacji podmiotowej?
 • Kto powinien zdecydować o wypłacie nagrody rocznej dla zastępcy dyrektora instytucji kultury, jeśli dyrektor przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim?

Poradnik Instytucji Kultury nr 9 (wrzesień 2016)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Ile wynosi nagroda jubileuszowa dla głównego księgowego za 40 lat pracy — 200% czy 300% wynagrodzenia miesięcznego?
 • Jak ewidencjonować odchylenia od cen ewidencyjnych towaru w księgach rachunkowych instytucji kultury?
 • W jakim przypadku w rocznym zeznaniu majątkowym dyrektor instytucji musi wykazywać dochody małżonka?

Poradnik Instytucji Kultury nr 8 (sierpień 2016)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Kiedy — zdaniem Ministerstwa Finansów — instytucje kultury będą miały obowiązek wysyłać tzw. jednolity plik kontrolny?
 • Czym jest informacja publiczna do ponownego wykorzystania oraz które instytucje i na jakich zasadach mają obowiązek jej udzielać?
 • Z jakich środków pokryć ujemny kapitał podstawowy?
 • Czy instytucji kultury wypada uczyć swoich odbiorców przedsiębiorczości?

Poradnik Instytucji Kultury nr 7 (lipiec 2016)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Czy tworzenie funduszu rezerwowego jest obowiązkowe i czy zysk netto można przeznaczyć na inne cele niż na pokrycie strat instytucji kultury?
 • Które instytucje kultury od 1 lipca 2016 r. mają obowiązek comiesięcznego przesyłania do Ministra Finansów tzw. jednolitego pliku kontrolnego?
 • Jakie kroki może podjąć dyrektor instytucji kultury, którego organizator odwołał ze stanowiska z rażącym naruszeniem prawa?
 • Jak poprawnie zawierać umowy na zastępstwo po ostatnich zmianach w kodeksie pracy?