Finanse

W dziale Finanse znajdą Państwo porady dotyczące polityki rachunkowości, przestrzegania zasad finansów publicznych i dyscypliny finansów publicznych oraz ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w instytucjach kultury ze szczególnym uwzględnieniem rozliczeń z organizatorem oraz rozliczania projektów.

Liczba artykułów w dziale: 487

Błąd w naliczaniu amortyzacji

Podczas zamykania roku główny księgowy zorientował się, że w ciągu całego poprzedniego roku nie naliczano miesięcznej amortyzacji środka trwałego. Jest to nieznaczna kwota 266,40 zł (czyli 22,20 zł miesięcznie).
Jak dokonać zmian w księgach i czy można dokonać jednorazowego odpisu rocznego?

Duplikat faktury

W marcu 2017 r. do instytucji kultury wpłynął duplikat faktury za usługę wykonaną w sierpniu 2016 r. z datą wystawienia w tym samym miesiącu. Wykonawca usługi poinformował instytucję, że przesyła duplikat faktury i w związku z nieotrzymaniem od instytucji kultury zapłaty za tę fakturę i zamknięciem już roku finansowego za 2016 r. i dokonaniu rozliczeń z urzędem skarbowym proponuje zaksięgowanie faktury w koszty tego roku z dniem jej otrzymania. Instytucja takiej faktury nie otrzymała, więc nie mogła jej zapłacić.
Co w takiej sytuacji należy zrobić?

Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych

W jaki sposób zaksięgować zakup nowości wydawniczych sfinansowanych dotacją z Biblioteki Narodowej (dotacja wydawana przez około 6 miesięcy)?

Wspieranie lokalnych twórców przez instytucję kultury

Czy biblioteka publiczna może sfinansować wydanie książki poety na jego wniosek z prośbą o wsparcie finansowe?

Dotacja do wykorzystania w przyszłym roku

Instytucja kultury otrzymała w grudniu 2016 r. dotację z fundacji na realizację projektu wykonywanego w ramach działalności statutowej w 2017 r. W umowie z fundacją zaznaczono, że projekt będzie trwał od sierpnia do października 2017 r. Koszty można przedstawiać tylko na podstawie faktur wystawionych w tym okresie, tj. od sierpnia do października 2017 r.
Projekt jest finansowany w 90% ze środków fundacji, 10% to wkład własny instytucji.
Czy w bilansie należy tę dotację wykazać jako rozliczenie międzyokresowe przychodów, mając na uwadze współmierność przychodów i kosztów?
Czy jednak wykazać ją jako przychody z tytułu dotacji w momencie otrzymania, czyli w grudniu 2016 r.?

Przejęcie obowiązków głównego księgowego nie wymaga protokołu przejęcia ksiąg rachunkowych

Od 1 lipca br. księgowa, zatrudniona od kilku lat w instytucji na pełnym etacie na stanowisku księgowej, przejęła obowiązki głównego księgowego, który pracował do tej pory w wymiarze 1/4 etatu.
Czy należało sporządzić protokół przekazania ksiąg rachunkowych?
Jakie pełnomocnictwa oraz ich odwołania należy przygotować, oprócz tych do ZUS, urzędu skarbowego i obsługi bankowości?

Koszt wytworzenia wyrobów gotowych

Polityka rachunkowości obowiązująca w filharmonii umożliwia stosowanie uproszczeń zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 Ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej: ustawa o rachunkowości) i w trakcie roku koszty związane z produkcją płyt filharmonia odnosi na bieżąco w koszty (na podstawie dowodów źródłowych księguje się na odpowiednie konta rodzajowe, przy czym prowadzona analityka pozwala na bieżąco ustalić wysokość kosztów związanych z wydaniem tej płyty oraz ustalić ostatecznie koszt jednostkowy).
W 2016 r. filharmonia wydała dwie płyty CD (wydawnictwa własne). Jedna z nich w części jest przeznaczona do sprzedaży, a w części na promocję (odliczono więc część VAT z zastosowaniem prewspółczynnika i współczynnika VAT). Natomiast celem wydania drugiej płyty CD (dofinansowanie z dotacji z MKiDN) była tylko promocja — instytucja nie zamierzała w ogóle przeznaczać tej płyty do sprzedaży. Filharmonia zaewidencjonowała koszty jedynie na kontach rodzajowych (zespół 4) i sporządziła rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym. Dla kontroli zasobów CD filharmonia prowadziła tzw. zeszyt, w którym ujmowała stan początkowy CD oraz zapisywała na bieżąco ich rozchód. Na dzień bilansowy, tj. 31 grudnia 2016 r., filharmonia przeprowadziła spis z natury konkretnych tytułów CD, które wyceniła zgodnie z rzeczywistym kosztem wytworzenia (nie wyższym od ich cen sprzedaży netto). Jak powinna wycenić wartość bilansową CD, które decyzją dyrektora są przeznaczone do promocji — bezpłatnego przekazania, skoro zgodnie z ustawą o rachunkowości w bilansie powinno się ująć wartość wyrobów w możliwej do uzyskania cenie sprzedaży netto? Skoro te CD nie są przeznaczone do sprzedaży, tylko do promocji, to czy ich wartość bilansowa (saldo konta 600 pomniejszone o odpis aktualizujący) równe jest 0 zł?
W poprzednich latach filharmonia nagrała materiał muzyczny, ale nie była wtedy w stanie ocenić, czy i kiedy uda się ten materiał wydać na płycie CD. Koszty związane z tym nagraniem ujęto na kontach rodzajowych w dacie ich poniesienia i na koniec roku przeniesiono na wynik finansowy. W 2016 r. filharmonia wydała ten materiał na płycie. Czy koszty związane z wydaniem, a poniesione w latach ubiegłych, należało ująć na kontach rodzajowych roku 2016 (Wn) i na pozostałych przychodach operacyjnych roku bieżącego (Ma) jako błędy lat ubiegłych (jeśli kwota w ocenie filharmonii jest nieistotna) lub na 820 „Rozliczenie wyniku finansowego” (jeśli to jest kwota istotna) i przyjąć je do kalkulacji kosztu jednostkowego CD, zgodnie z zasadami przedstawionymi wyżej?

Nowe zasady badania sprawozdań finansowych instytucji kultury

  • Audytora wybiera organizator, umowę podpisuje dyrektor instytucji kultury
  • Umowę o badanie sprawozdania finansowego można rozwiązać w uzasadnionych przypadkach
  • Audytora wybiera się na dwa lata

Remont budynku z dotacji podmiotowej

Gminny ośrodek kultury planuje remont swojego budynku. Chce na to przeznaczyć 40 000 zł z dotacji podmiotowej.
Czy ze względu na wartość remontu organizator powinien przyznać dotację celową na remont?

Dokumentowanie przyjęcia kar za przetrzymywanie książek

Biblioteka od stycznia tego roku wprowadziła kasy fiskalne. Bibliotekarze rejestrują na nich sprzedaż książek oraz usługi ksero.
Skoro na kasie fiskalnej nie ewidencjonuje się kar za przetrzymywanie książek, to w jaki sposób rejestrować te kary?
Czy czytelnik musi otrzymać pokwitowanie? W jaki sposób to kontrolować?

Amortyzacja środka trwałego sfinansowanego z różnych źródeł

Dom kultury w 2015 r. rozpoczął inwestycję – budowę amfiteatru. W ramach inwestycji dom kultury kupił scenę mobilną, którą sfinansował z dotacji celowej w kwocie 44 710 zł i ze środków własnych w kwocie 50 000 zł. W 2016 r. protokołem OT scenę wprowadzono do ewidencji środków trwałych, ale inwestycja nie została jeszcze zakończona.
Jak naliczyć i zaksięgować amortyzację sceny w 2016 r. sfinansowanej z dwóch źródeł?

Koszty reprezentacji w instytucji kultury

Jak zaksięgować koszty reprezentacyjne, takie jak zakup kwiatów i upominków dla gości, kontrahentów, na spotkania autorskie?