Prawo / Statut

W dziale Prawo/Statut znajdą Państwo porady dotyczące brzmienia zapisów statutu i innych aktów wewnętrznych instytucji kultury, zakresu prowadzenia działalności kulturalnej, zamówień publicznych, prawa autorskiego, ochrony danych osobowych, ochrony zabytków, bezpieczeństwa imprez masowych itp.

Liczba artykułów w dziale: 345

W regulaminie wynagradzania może być korzystniej niż w ustawie

Czy regulamin wynagradzania obowiązujący w instytucji kultury może wprowadzać nagrody i premie, chociaż nie przewiduje ich ani Ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej), ani Rozporządzenie MKiDN z 22 października 2015 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury (dalej: rozporządzenie w sprawie wynagradzania)?

Przepisy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Czy biblioteka jako samorządowa instytucja kultury podlega przepisom Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z 17 lutego 2005 r. (dalej: ustawa o informatyzacji) w zakresie obowiązku posiadania elektronicznej skrzynki podawczej?

Umowa-zlecenie dla głównego księgowego

W projekcie dofinansowywanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przewidziane są środki na obsługę finansową zadania, którą w instytucji kultury wykonuje główny księgowy – jedyna osoba odpowiedzialna w niej za sprawy związane z administracją i finansami. Rozliczanie projektu to czynności bardzo zbliżone do zakresu obowiązków na stanowisku głównego księgowego, ale wymaga dodatkowego czasu pracy. W jego zakresie obowiązków nie ma zaś mowy o rozliczaniu środków pozyskanych spoza budżetu organizatora i dochodów własnych. Głównemu księgowemu poza wynagrodzeniem miesięcznym nie można przyznać żadnych dodatków specjalnych ani nagród (zabrania tego Ustawa z 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, dalej: ustawa kominowa). MKiDN z kolei zastrzega sobie możliwość dofinansowania kosztów z wyłączeniem płac pracowników etatowych.
Czy główny księgowy (w związku z obsługą projektu – bądź częścią prac, których nie ma w zakresie obowiązków) może zawrzeć umowę-zlecenie z pracodawcą?
Czy istnieje jakaś inna możliwość, aby wypłacić głównemu księgowemu wynagrodzenie za udział w projekcie?

Wykonanie koncertu to jednak umowa-zlecenie — w świetle najnowszych orzeczeń Sądu Najwyższego

 • W instytucjach kultury pojawił się nowy problem dotyczący umów o dzieło o wykonanie koncertu z artystami
 • Sąd Najwyższy coraz częściej takie umowy zawarte z artystami uznaje za umowę-zlecenia
 • Oznacza to, że od takich umów trzeba zapłacić składki na ZUS

Termin przedawnienia roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umowy o roboty budowlane

W jakim terminie przedawniają się roszczenia muzeum będącego samorządową instytucją kultury z tytułu nienależytego wykonania umowy o roboty budowlane?
Czy w tym wypadku należy stosować termin 3 lat — jak dla przedsiębiorców, czy 10 lat — jak dla nieprofesjonalistów?

Umowy–zlecenia na sprzątanie w bibliotekach

Biblioteka zawarła z bibliotekarzami w sześciu placówkach umowy-zlecenia na sprzątanie pomieszczeń bibliotecznych. Umowy będą obowiązywać przez cały 2017 r. Wynagrodzenie za sprzątanie wypłacane jest miesięcznie.
Czy w czasie, gdy bibliotekarz korzysta z urlopu wypoczynkowego, należy mu się wynagrodzenie za sprzątanie?

Instytucje kultury stosują przepisy o postępowaniu z narodowymi dobrami kultury RP należącymi do zbiorów publicznych

 • Weszły w życie przepisy, które wymuszają nowe podejście do obrotu zabytkami i dobrami kultury znajdującymi się w zbiorach publicznych
 • Ogół zabytków i innych dóbr kultury stanowiących własność m.in. instytucji kultury zalicza się do zbiorów publicznych
 • Nowym przepisom podlega większość zabytków lub innych dóbr kultury będących własnością państwowych i samorządowych instytucji kultury

Konsekwencje odmowy przyjęcia zamówionych przez telefon testów szkoleniowych

Za namową przedstawiciela firmy szkoleniowej pracownik instytucji kultury zamówił w jej imieniu płatne testy szkoleniowe. W rozmowie powołano się np. na nieprawdziwy argument, że te testy to kontynuacja współpracy i ostatni etap, który zakończy się przesłaniem certyfikatów. Jednak po konsultacji z kilkoma osobami okazało się, że nikt wcześniej z takich testów nie korzystał i są one zbędne, więc pracownik odmówił ich przyjęcia. Obecnie firma sprzedająca szkolenia grozi instytucji windykacją i koniecznością wywiązania się ze zobowiązań.
Czy z tak zawartej umowy można się wycofać?

Nagroda roczna w pytaniach i odpowiedziach

 • Urlop bezpłatny osoby uprawnionej do otrzymania nagrody rocznej nie może mieć wpływu na wypłacenie tej nagrody
 • Nagroda roczna może być przyznana tylko tej uprawnionej osobie, która zajmowała swoje stanowisko przez cały rok obrotowy
 • W chwili wypłaty nagrody rocznej osoba uprawniona do jej otrzymania musi być nadal pracownikiem instytucji

Zmiany w ustawach dotyczących dóbr kultury — ustawa o restytucji narodowych dóbr kultury

 • Ustawa o restytucji narodowych dóbr kultury wprowadziła zmiany m.in. w ustawach o: muzeach, bibliotekach oraz ochronie zabytków
 • Umożliwiając wywóz niektórych dóbr kultury na zasadach określonych w ustawie o restytucji, przewidziano kary za ich złamanie
 • Od 6 grudnia 2017 r. konieczne też będzie prowadzenie księgi ewidencyjnej zabytków przyjętych lub oferowanych do zbycia

Zmiana siedziby instytucji kultury na czas remontu

Muzeum musi przenieść czasowo swoją siedzibę ze względu na konieczność przeprowadzenia remontu dotychczasowej siedziby, który potrwa około roku. Przez czas trwania remontu muzeum będzie korzystało z innego lokalu użyczonego przez gminę.
Czy w związku z tym muzeum powinno:

 • zmienić statut (zmiana miejsca działalności);
 • wprowadzić aneks dla pracowników do umów o pracę;
 • czy zmienić tylko adres do korespondencji i podać nowy adres dla kontrahentów?

Kiermasz książek organizowany przez bibliotekę

Biblioteka organizuje spotkania autorskie, realizując w ten sposób swoje cele statutowe. W trakcie spotkań bibliotekarz w uzgodnieniu z wydawnictwem sprzedaje książki danego autora. Sprzedawane książki są własnością wydawnictwa. W tym przypadku, promując autora i książki, biblioteka nie osiąga korzyści w postaci wynagrodzenia, natomiast wydawca przekazuje bibliotece bezpłatnie umówioną liczbę książek.
Jak — zgodnie w przepisami — zorganizować kiermasz książek w bibliotece?