Udostępnianie sal radnemu przez ośrodek kultury

Prowadzimy wraz z żoną gospodarstwo agroturystyczne. Ponadto, korzystając z posiadanej bazy, organizujemy również imprezy (integracyjne, kuligi, ferie dla młodzieży) oraz występy grup folklorystycznych. Te ostatnie, ze względu na rosnące powodzenie, zorganizowaliśmy w ubiegłym roku w sali gminnego ośrodka kultury. Obecnie żona została wybrana radną gminy. Czy ten fakt uniemożliwia nam korzystanie z GOK?

Niemożliwe połączenie bibliotek

Na sesji rady gminy został zgłoszony do dyskusji wniosek o połączenie bibliotek. Wnioskodawca, motywując swoją propozycję dysproporcją posiadanych środków wobec potrzeb gminy, zgłosił wniosek, by połączyć z biblioteką szkolną bibliotekę gminną. Czy taka fuzja jest możliwa?

Czynności zwolnione od podatku dochodowego od osób prawnych

1. Czy nieodpłatne przekazanie przez gminę nieruchomości, na której znajduje się budynek, a także m.in. elementy architektury, zieleń i uzbrojenie terenu, na rzecz miejskiej biblioteki publicznej będzie opodatkowane?
2. Biblioteka zamierza zmodernizować świetlicę wiejską, kupić wyposażenie i zagospodarować teren na plac zabaw. Następnie świetlica będzie udostępniona społeczności lokalnej. Czy tego typu czynności wywołują skutki w podatku dochodowym?

Składanie zeznania CIT-8 przez bibliotekę

Gminna biblioteka publiczna uzyskiwane dochody w całości przeznacza na realizację celów statutowych objętych zwolnieniem od podatku dochodowego od osób prawnych. Czy powinna składać zeznanie CIT-8?

Podmiotowe zwolnienie instytucji kultury od VAT

Jesteśmy instytucją kultury, proszę nam wyjaśnić zasady korzystania ze zwolnienia od VAT ze względu na obrót. Co w sytuacji, gdy rozpoczynamy działalność, świadczenie usług (czy rozpoczynając działalność w ciągu roku liczymy jakoś specjalnie kwotę zwolnienia)? A co w sytuacji, gdy świadczymy już usługi i jesteśmy od dłuższego czasu podatnikami VAT składającymi deklaracje podatkowe VAT, czy możemy wrócić do zwolnienia i na jakich zasadach?

Na co biblioteka miejska może przeznaczyć osiągnięty zysk

Miejska biblioteka publiczna dotowana przez gminę wypracowała zysk. Czy można go wykorzystać na działalność bieżącą?

Korekta błędnej ewidencji zaliczki

Instytucja kultury wykazała w bilansie za 2009 r. w pozycji środki trwałe w budowie fakturę otrzymaną od wykonawcy za niewykonaną usługę. Czy powinna dokonać korekty, a jeśli tak, to jak ująć ją w księgach rachunkowych 2010 r.?

Ewidencja sprzedaży w sklepie należącym do muzeum

Nasze muzeum, jednostka posiadająca osobowość prawną, prowadzi w ramach działalności sklepik, w którym sprzedaje wydawnictwa własne, a także towary zakupione od twórców (osoby fizyczne). Jak prawidłowo ewidencjonować sprzedaż, jeśli nie jesteśmy podatnikiem VAT?

Ustalanie wynagrodzeń dla pracowników muzeów samorządowych

• Pracownicy muzeum nie są pracownikami samorządowymi • Ich wynagrodzenia ustala się na podstawie ustawy o działalności kulturalnej • Dlatego warto zapoznać się z art. 31 tej ustawy

Kilka ważnych zasad przy obliczaniu czasu pracy w instytucjach kultury

• Pracownicy instytucji kultury nie są pracownikami samorządowymi • Zatem kodeksowe zasady uzupełniają te z ustawy o działalności kulturalnej • Z tego wynikają niektóre odrębności

Prawna rola statutu instytucji kultury

• Organizator (gmina) nadaje statut instytucji kultury • Czy jest on zatem aktem wewnętrznym, czy aktem prawa miejscowego • Orzecznictwo do końca nie rozstrzyga tej kwestii

Które biblioteki nie zapłacą opłaty pocztowej

• Niektóre biblioteki są zwolnione od opłat pocztowych • Przewidują to przepisy Prawa pocztowego • Ułatwia to kontakt z osobami, które mają wady wzroku