Najnowsze orzecznictwo i interpretacje przepisów

W dziale Najnowsze orzecznictwo i interpretacje przepisów znajdą Państwo najnowsze orzeczenia sądowe i interpretacje podatkowe ważne z punktu widzenia działalności instytucji kultury oraz rozstrzygnięcia nadzorcze wojewodów dotyczące uchwał organizatorów samorządowych instytucji kultury w ich sprawach.

Liczba artykułów w dziale: 25

Dokonywanie wydatków na budowę parkingów na gruntach niebędących własnością gminy

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach odniosła się do możliwości finansowania przez gminę budowy parkingów na terenach niebędących jej własnością, ale dostępnych na podstawie umów użyczenia.

Zwolnienie od VAT opłat konferencyjnych

Dyrektor KIS rozpatrywał sprawę organizacji przygotowującej dla trenerów piłki nożnej konferencje, podczas których prelegenci prowadzą wykłady i zajęcia praktyczne oraz udostępniają uczestnikom materiały związane z edukacją trenerów piłki nożnej, w tym podnoszeniem ich kompetencji (interpretacja indywidualna z 7 marca 2024 r., sygn. 0111-KDIB3-1.4012.854.2023.2.KO).

Prawo do odliczenia VAT z faktur otrzymanych przed rejestracją jako podatnik VAT czynny

Dyrektor KIS odniósł się do możliwości odliczenia VAT naliczonego przy zakupach dokonanych przed rejestracją dla potrzeb VAT jako podatnik VAT czynny (interpretacja indywidualna z 6 marca 2024 r., sygn. 0114-KDIP1-3.4012.53.2024.2.KP).

Wykonywanie kostiumów dla celów kulturalnych a zwolnienie od VAT

Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 6 czerwca 2023 r. (sygn. 0114-KDIP4-2.4012.156.2023.2.KS) rozpatrywał problem możliwości zwolnienia od VAT działalności, która polega na projektowaniu i wytwarzaniu kostiumów służących m.in. do prowadzenia działalności kulturalnej.

Prawo do złożenia korekt zeznań dla zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: KIS) w interpretacji indywidualnej z 12 lutego 2024 r. (sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.869.2023.2.IR) odniósł się do ważnej kwestii dotyczącej większości instytucji kultury. Chodzi o możliwość złożenia korekty zeznania podatkowego PIT w celu odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50% przychodów z tytułu praw autorskich.

Zapewnienie pracownikom delegowanym usług zakwaterowania i podróży — nowa linia orzecznicza NSA

NSA w wydanych orzeczeniach odniósł się niedawno do skutków podatkowych zapewnienia oddelegowanym pracownikom zakwaterowania i kosztów podróży przez pracodawcę (dwa wyroki NSA z 9 stycznia 2024 r. sygn. akt: II FSK 434/21 oraz II FSK 1332/21). Wątpliwości budziło to, czy pracownik otrzymujący takie świadczenia w czasie oddelegowania uzyskuje przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu.

Statut instytucji kultury nie może zobowiązywać dyrektora instytucji kultury do przedłożenia radzie gminy sprawozdania z wykonania planu finansowego

Wojewoda Podlaski wydał rozstrzygnięcie nadzorcze, w którym odniósł się do możliwości nałożenia na dyrektora instytucji kultury obowiązku przedłożenia radzie gminy sprawozdania z wykonania planu finansowego (rozstrzygnięcie nadzorcze z 1 lutego 2024 r., nr NK-II.4131.36.2024.AJ).

Statut instytucji kultury powinien wskazywać sposób powołania dyrektora

Wojewoda Śląski wydał rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie aktu utworzenia instytucji kultury i nadania jej statutu (rozstrzygnięcie nadzorcze z 26 stycznia 2024 r., nr NP. II.4131.1.13.2024).

Korekta wykazanego wcześniej importu usług przy braku faktury korygującej

Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 29 stycznia 2024 r. (sygn. 0114-KDIP1-2.4012.519.2023.2.AGM) rozpatrywał sprawę instytucji kultury, która kupiła licencję pakietu programów graficznych od firmy irlandzkiej (faktura z maja 2023 r.), rozpoznała z tego tytułu import usług i wykazała go w deklaracji VAT_JPK za maj 2023 r.

Wydatki służące wyłącznie nieodpłatnej działalności kulturalnej wykluczają odliczenie VAT

Dyrektor KIS w Interpretacji indywidualnej z 6 lutego 2024 r. (sygn. 0114-KDIP1-2.4012.15.2024.2.RM) rozpatrywał sprawę instytucji kultury realizującej projekt, na który otrzymała dofinansowanie ze środków unijnych.

Zakup towarów i usług wykorzystywanych do działalności opodatkowanej i zwolnionej od VAT — odliczenie VAT według proporcji

Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 8 lutego 2024 r. (sygn. 0112-KDIL3.40-12.66.2024.1.NW) rozpatrywał sprawę instytucji kultury, która uczestniczyła w projekcie realizowanym w ramach jednego z programów unijnych.

Fałszywe faktury wystawione przez pracownika z podaniem nazwy pracodawcy bez jego zgody i wiedzy

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) 30 stycznia 2024 r. wydał wyrok w sprawie C‑442/22, w którym odniósł się do dwóch pytań prejudycjalnych wniesionych przez NSA dotyczących skutków w VAT wystawienia fałszywych faktur przez pracownika podatnika VAT w odniesieniu do odpowiedzialności za zapłatę VAT wynikającego z tych faktur oraz konieczności zachowania należytej staranności.