Finanse

W dziale Finanse znajdą Państwo porady dotyczące polityki rachunkowości, przestrzegania zasad finansów publicznych i dyscypliny finansów publicznych oraz ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w instytucjach kultury ze szczególnym uwzględnieniem rozliczeń z organizatorem oraz rozliczania projektów.

Liczba artykułów w dziale: 1172

Na jakim koncie ewidencjonować przychody z usług innych niż kulturalne?

Centrum kultury świadczy różnorodne usługi, m.in. wynajmu sal, nagłośnienia, a podczas organizowanych przez siebie imprez i kiermaszów — miejsc na stoiska: reklamowe (sponsoringowe), związane z obsługą organizacji dni miasta (w tym także z obsługą gastronomiczną i postawieniem wesołego miasteczka).
Jak prawidłowo ewidencjonować świadczenie tego typu usług?

Karne odsetki nie z funduszu rezerwowego

Czy karne odsetki od zwrotu dotacji celowej instytucja kultury może pokryć ze swojego funduszu rezerwowego przed zamknięciem roku?

Dotacja na darowiznę

W jednej z miejscowości kultywowana jest tradycja Honorowej Straży Bożego Grobu (dalej: straż). Działając przy parafii, straż bierze udział w ważnych uroczystościach kościelnych oraz gminnych, a jest wizytówką lokalnego dziedzictwa kulturowego. W tym roku ta reprezentacyjna formacja będzie obchodzić swój jubileusz. Straż utrzymuje się z własnych składek oraz datków od parafian i sponsorów. Darczyńcy ufundowali m.in. sztandar, tablicę pamiątkową oraz odnowili i ujednolicili kontusze. Pozostałe elementy stroju i wyposażenia również wymagają wymiany lub generalnego remontu. Straż nie jest jednostką podległą pod centrum kultury, ale instytucja kultury otrzymała od organizatora (gminy) zapewnienie, że otrzyma dotację celową na wsparcie tej formacji z okazji jej jubileuszu m.in. poprzez dofinansowanie zakupu nowych szabli i butów.
Czy centrum kultury może otrzymać taką dotację i zakupić za nią stroje?

Przekazanie towarów na własny użytek

Jakiś czas temu instytucja zakupiła gadżety reklamowe przeznaczone do dalszej odsprzedaży. Niektórych z nich nie sprzedano od 2015 r. Dyrektor chce te towary przeznaczyć na potrzeby jednostki: część przeznaczyć na nagrody dla uczestników konkursów (koszulki, kubki), część przekazać na potrzeby pracowni turystycznej (mapy, książki), a część w formie darowizny dla działu turystycznego jednostki budżetowej. Instytucja odliczyła VAT naliczony od faktur zakupowych za te towary.
Jakie dokumenty powinna przygotować, by prawidłowo przenieść te towary z magazynu do poszczególnych działów?
Czy z tytułu tych zmian powinna wnieść jakieś opłaty do urzędu skarbowego?
Jak prawidłowo zaksięgować te operacje: darowiznę dla innej jednostki, przekazanie towarów na potrzeby pracowni turystycznej, przeniesienie przygotowanych wyrobów na nagrody w konkursach?

Koszty prowadzenia orkiestry sfinansowane z dotacji podmiotowej

Dom muzyki prowadzi orkiestrę instrumentalną. Statut określa zakres działalności ogólnie, tzn. jako tworzenie i ochrona kultury narodowej, wspieranie twórczości, działań i inicjatyw lokalnych środowiska, edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę, tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego itd. Cele te dom muzyki ma realizować przez określone w statucie działania, takie jak m.in.:

  • wspieranie działalności zespołów wokalnych, instrumentalnych i innych zespołów muzycznych oraz różnych grup wiekowych działających na terenie powiatu,
  • wykorzystanie obiektu dla potrzeb prowadzenia działalności do organizowania koncertów, seminariów, repetytoriów o charakterze publicznym, seminaryjnym, imprez integracyjnych,
  • współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami wspierającymi ruch artystyczny.

Orkiestra finansowana jest z dotacji podmiotowej (wynagrodzenie instruktora, koszty spotkań integracyjnych, warsztatów, wyjazdów warsztatowo-integracyjnych), a występuje bezpłatnie na wydarzeniach kulturalnych domu muzyki i instytucji zarządzającej. Orkiestrę powołał dom muzyki, jednak nie ma szczegółowych zapisów w statucie dotyczących jej finansowania.
Czy dom muzyki może finansować takie koszty z dotacji podmiotowej?

Parasol Licencyjny® w księgach rachunkowych

Biblioteka publiczna zakupiła Parasol Licencyjny® na potrzeby wyświetlania filmów na rok (od czerwca 2024 r. do maja 2025 r.) i otrzymała za niego fakturę.
Jak ją zaksięgować — jako wartości niematerialne i prawne, czy jako usługę obcą?

Dwuletnie i trzyletnie subskrypcje programów komputerowych

Instytucja planuje nabyć dwuletnie i trzyletnie subskrypcje programów komputerowych. Cena jednej subskrypcji wynosi powyżej 10 000 zł.
Czy taki zakup można sfinansować z dotacji na wydatki inwestycyjne?
Czy subskrypcje programów komputerowych można zakwalifikować jako wartości niematerialne i prawne, wprowadzić do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych oraz je amortyzować?

Stawka amortyzacji inwestycji w obcym środku trwałym

Miejska biblioteka publiczna mieści się w budynku będącym własnością gminy, która przekazała pomieszczenia w użytkowanie na czas nieokreślony. W bieżącym roku gmina na własny koszt zamontowała przy wejściu do budynku zewnętrzną platformę pionową, aby przystosować budynek do korzystania z niej przez osoby z niepełnosprawnościami. Oprócz montażu platformy trzeba było zrobić wykop i wylać fundament — te koszty (poniżej 10 000 zł) pokryła biblioteka z własnych środków
Do jakiej grupy środków trwałych (obcych) należy zaliczyć koszt inwestycji poniesiony ze środków instytucji i jaką stawkę amortyzacji zastosować?

Księgowanie wydawnictw biblioteki

W dużej bibliotece publicznej działa wydawnictwo. W ciągu roku biblioteka pozyskuje środki na druk czasopism oraz książek o tematyce branżowej i nie tylko. Ze statutu biblioteki wynika, że wpływy z opłat pobieranych przez bibliotekę za usługi i wydawnictwa są dochodami własnymi.
Z kolei w polityce rachunkowości instytucji zapisano, że produkty gotowe (wydawnictwa własne) wycenia się według cen nabycia netto lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy, tj. z uwzględnieniem odchyleń od cen ewidencyjnych i pomniejszonych o odpisy aktualizujące. Natomiast odpisy aktualizujące tworzy się w połowie ich wartości, gdy nie wykazują ruchu przez rok, a w pełnej wysokości na wydawnictwa niewykazujące ruchu przez ponad 2 lata.
Czy biblioteka może sprzedawać wydawane publikacje i czy może na tym dodatkowo zarabiać?
Jaką wartość należy przyjąć, wyceniając do bilansu niesprzedane publikacje, które pozostały w magazynie biblioteki?
Czy po dokonaniu odpisów aktualizujących wartość publikacji ulega zmniejszeniu?

Zwiększenie dotacji podmiotowej w związku ze wzrostem płacy minimalnej

Instytucja kultury otrzymała od organizatora informację o zwiększeniu dotacji podmiotowej o środki przeznaczone na fundusz wynagrodzeń. Uwzględniono wskaźnik wynagrodzenia na 2024 r. na poziomie 12,3%. W ramach tej kwoty instytucja powinna sfinansować skutki podwyższenia płacy minimalnej. Wszyscy pracownicy mają obecnie wynagrodzenie wyższe od obowiązującego wynagrodzenia minimalnego.
Czy instytucja musi zwiększyć wynagrodzenie zasadnicze zatrudnionych osób o wspomniany wskaźnik 12,3%, czy też może nim dowolnie zarządzać, np. zwiększyć wynagrodzenie zasadnicze o 10%, a pozostałe 2,3% pozostawić na wypłatę nagród uznaniowych?

Nieodpłatne prawo użytkowania wieczystego gruntu w księgach rachunkowych

W styczniu 2024 r. centrum kultury na podstawie umowy użyczenia zawartej z gminą na trzy miesiące przejęło do bezpłatnego używania nieruchomość stanowiącą własność gminy — działkę zabudowaną budynkiem wpisanym do gminnej ewidencji zabytków.
Następnie w kwietniu 2024 r. centrum kultury zawarło z gminą na podstawie aktu notarialnego umowę ustanowienia nieodpłatnego prawa użytkowania wieczystego gruntu na czas nieznaczony. W akcie tym podano wartość nieruchomości i wartość prawa użytkowania wieczystego gruntu. Instytucja ma obowiązek ponoszenia kosztów utrzymania.
Jak prawidłowo ująć w księgach przyjęcie przez instytucję nieruchomości oraz gruntu w użytkowaniu wieczystym?
Czy zdarzenie to wiąże się z osiągnięciem przychodu, który należy wykazać w CIT-8, a jeśli tak, to jak ten przychód określić?

Uproszczenia w polityce rachunkowości dotyczące zdarzeń ujawnionych po dniu bilansowym

Ponad 50% faktur zakupu wpływa do instytucji kultury w następnym okresie rozliczeniowym.
Czy z uwagi na krótkie terminy sprawozdawcze obowiązujące w jednostkach sektora publicznego oraz specyfikę instytucji kultury może ona w swojej polityce rachunkowości przyjąć — na podstawie art. 4 ust. 4a Ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej: ustawa o rachunkowości) — uproszczenie polegające na tym, że:

  • w trakcie roku, gdy faktura dokumentująca koszt zostanie dostarczona do księgowości w miesiącu następnym, ujmuje się ją w księgach rachunkowych w miesiącu otrzymania, natomiast dokumenty grudniowe ewidencjonowane są w grudniu do czasu sporządzania sprawozdania rocznego;
  • w przypadku dokumentów wystawionych w roku następnym dotyczących kosztów roku poprzedniego przy kwalifikacji dokumentów do ewidencji w grudniu można zastosować uproszczenie, o którym mowa w punkcie powyżej, jednak przy założeniu, że nie będzie to miało znaczącego wpływu na wynik finansowy, tzn. nie przekroczy progu istotności określonego w polityce rachunkowości?