Finanse

W dziale Finanse znajdą Państwo porady dotyczące polityki rachunkowości, przestrzegania zasad finansów publicznych i dyscypliny finansów publicznych oraz ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w instytucjach kultury ze szczególnym uwzględnieniem rozliczeń z organizatorem oraz rozliczania projektów.

Liczba artykułów w dziale: 810

Czy karty biblioteczne są drukami ścisłego zarachowania?

Biblioteka prowadzi rejestr wydanych kart bibliotecznych.
Czy zakupione karty powinny być przyjmowane na stan biblioteki np. w księgę druków ścisłego zarachowania, czy wystarczy rejestr wydanych kart?
Czy w corocznej inwentaryzacji należy rozliczyć karty i wskazywać osobę odpowiedzialną za karty?

Środki w drodze w sprawozdaniu Rb-N

Czy środki w drodze znajdujące się na koncie 140 należy wykazać w sprawozdaniu Rb-N jako depozyty na żądanie?

Podwyższenie opłaty za użytkowanie wieczyste a wartość początkowa prawa użytkowania wieczystego gruntu

Instytucja kultury otrzymała od organizatora (właściciela gruntu) wypowiedzenie wysokości dotychczasowej opłaty rocznej za nieruchomość gruntową oddaną w użytkowanie wieczyste. Na jego podstawie zmianie uległa (wzrosła trzykrotnie) roczna opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu. W wypowiedzeniu jest także mowa o nowej, wyższej wartości nieruchomości gruntowej określonej na podstawie operatu szacunkowego. Według przeprowadzonego operatu szacunkowego wartość gruntu wzrosła (2 200 000 zł) w stosunku do wartości gruntu przekazywanego aktem notarialnym w momencie przyjmowania 20 lat temu w wieczyste użytkowanie (500 000 zł).
Czy w takim przypadku należy zmienić wycenę wartości wieczystego użytkowania gruntu przyjętego do ewidencji środków trwałych na podstawie nowej wartości nieruchomości gruntowej?

Nieodpłatne otrzymanie dzieła sztuki

Biblioteka otrzymała nieodpłatnie obraz (olej na płótnie) namalowany przez lokalnego, znanego malarza. Wartość obrazu została oszacowana na kwotę około 6000 zł. Zgodnie z obowiązującą w bibliotece polityką rachunkowości za środki trwałe uważa się składniki majątku, których wartość przekracza 3500 zł. Obraz będzie wisiał w bibliotece dłużej niż rok.
Jak prawidłowo zaksięgować taką operację? Czy księgowanie powinno być w korespondencji z kontem 800 „Fundusz instytucji kultury”?
Czy ze względu na wartość obrazu należy go zakwalifikować do środków trwałych, czy można go uznać za niskocenny środek trwały?

Likwidacja muzealiów

Ośrodek kultury prowadzi izbę regionalną. Wystawiane w niej eksponaty regionalne ewidencjonowane są na koncie 016 „Dzieła sztuki i eksponaty muzealne”: naczynia i narzędzia gospodarskie, rzeźby ludowe w przeważającej większości drewniane — wycenione na 1 gr. Z uwagi na to, że niektóre z nich uległy zepsuciu, trzeba będzie odpisać je ze stanu.
Czy oprócz wewnętrznych przepisów obowiązujących w instytucji należy zastosować jakieś szczególne procedury likwidacji eksponatów izby regionalnej?

Wymiana uszkodzonych monitorów

W związku z uszkodzeniem 2 z 12 monitorów tworzących obraz multimedialny, muzeum chce zakupić nowe, ale ze względu na brak dostępności takich samych urządzeń — musi wymienić wszystkie. Wartość brutto starych monitorów to 50 000 zł, nowe monitory kosztują 75 000 zł.
Czy należy zlikwidować 2 monitory (zmniejszenie wartości zestawu multimediów), a następnie zwiększyć wartość o nowe monitory?
Czy może wartość monitorów należy odnieść bezpośrednio w koszty?

Kwalifikacja i ewidencja zakupu sceny mobilnej

Instytucja kupiła środek trwały — scenę przenośną. Koszt całkowity zakupu to kwota 57 434,36 zł, z tego dofinansowanie z NCK 45 229,56 zł, a pozostała kwota to dotacja celowa organizatora. Scena będzie służyć działalności statutowej instytucji kultury.
Jak zaklasyfikować scenę i według jakiej stawki ją amortyzować?
Czy scenę mobilną należy amortyzować tylko w tych miesiącach, w których instytucja jej faktycznie używa?

Najem pomieszczeń a opłaty za media

Dom kultury zajmuje wspólnie z inną instytucją kultury (z biblioteką) część budynku, który jest własnością organizatora. Obydwie instytucje mają podpisaną umowę na użytkowanie swoich pomieszczeń. Faktury za ogrzewanie pomieszczeń oraz za energię elektryczną wystawiane są jednak tylko na dom kultury, dlatego dom kultury powinien wystawić bibliotece tzw. refakturę. Zasady rozliczeń powinny być zawarte w porozumieniu z biblioteką. Dom kultury jest podatnikiem VAT, a biblioteka nie.
Czy ma rację skarbnik z urzędu miasta, który twierdzi, że w takim przypadku lepiej wystawiać noty księgowe, a nie faktury, ponieważ nie jest to sprzedaż?

Nieodpłatne nabycie autorskich praw majątkowych

Galeria sztuki chce pozyskać autorskie prawa majątkowe do dzieł sztuki, które weszły do zbiorów w latach osiemdziesiątych XX w. oraz później, a do których tych praw nie posiada. Chce pozyskać autorskie prawa majątkowe nieodpłatnie bezpośrednio od autorów dzieł bądź od ich spadkobierców.
Czy w tym przypadku konieczna jest wycena praw autorskich do tych dzieł?

Zwrot niewykorzystanej dotacji w planie finansowym i księgach rachunkowych

Pytania dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej. Niewykorzystaną do końca roku budżetowego kwotę dotacji zwraca się do budżetu jednostki samorządu terytorialnego do 31 stycznia następnego roku (art. 251 ust. 1 Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dalej: ustawa o finansach publicznych).
W jaki sposób ująć w planie finansowym instytucji kwotę zwróconej organizatorowi dotacji podmiotowej?
Czy w związku ze zwrotem dotacji zobowiązanie wobec organizatora należy zaksięgować w księgach w chwili naliczenia (styczeń), czy w roku, którego dotacja dotyczy?

Brak konta funduszu rezerwowego w planie kont

Do tej pory w instytucji kultury nie był tworzony fundusz rezerwowy. W planie kont nie ma konta 802 „Fundusz rezerwowy”. Instytucja co roku osiągała zysk, w tym również za rok 2020.
Czy tworząc fundusz rezerwowy, należy przeksięgować zysk z konta 860 „Wynik finansowy” bezpośrednio na konto 802, czy też należy użyć jeszcze konta 800 „Fundusz instytucji kultury”?

Jak prawidłowo dekretować dokumenty księgowe?

Organizator wymusza na instytucji kultury obowiązek ręcznego wpisywania dekretu na księgowanym dokumencie. Używany w instytucji kultury program finansowo-księgowy pozwala uzyskać informację o sposobie ewidencji dowodu na kontach. Sposób dokonania zapisu w dzienniku umożliwia jednoznaczne powiązanie ze sprawdzonym i zatwierdzonym dowodem księgowym, gdyż na dowód księgowy naniesiony jest numer nadawany przez program księgowy w momencie jego wprowadzania do ksiąg, a dzienniki księgowań drukowane są na koniec każdego miesiąca.
Czy instytucja kultury ma obowiązek ręcznego wpisywania dekretu na księgowanym dokumencie?