Finanse

W dziale Finanse znajdą Państwo porady dotyczące polityki rachunkowości, przestrzegania zasad finansów publicznych i dyscypliny finansów publicznych oraz ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w instytucjach kultury ze szczególnym uwzględnieniem rozliczeń z organizatorem oraz rozliczania projektów.

Liczba artykułów w dziale: 748

Konserwacja muzealiów kosztem bieżącym

Muzeum posiada uznaną za muzealia szafę grającą o wartości początkowej 20 000 zł. Prace konserwacyjne wyniosą około 59 000 zł.
Czy wartość wydatków poniesionych na konserwację stanowi zwiększenie wartości początkowej środka trwałego czy też będą to koszty działalności muzeum?

Zwrot odsetek bankowych od dotacji na projekt

Jak powinna wyglądać prawidłowa ewidencja zwrotu odsetek bankowych naliczonych przez bank instytucji kultury od środków finansowych z MKiDN w związku z realizowanymi projektami?

Ewidencja środków trwałych przekazanych przez organizatora

Gmina przekazała instytucji kultury majątek ruchomy (15 sztuk lamp o łącznej wartości 36 715,50 zł) na podstawie protokołu.
Czy ujęcie przekazania w księgach na kontach Wn 013 „Pozostałe środki trwałe” / Ma 071 „Umorzenie pozostałych środków trwałych” jest prawidłowe?

Zwrot kosztów niesłusznie zapłaconej faktury

W grudniu 2019 r. instytucja zapłaciła 61 zł ze środków dotacji podmiotowej za materiały sanitarne na podstawie faktury wystawionej na inny podmiot (faktura nie dotyczyła instytucji, ale błąd odkryto dopiero w styczniu roku następnego). W styczniu 2020 r. dostawca zwrócił na rachunek bankowy instytucji tę kwotę.
Czy środki te należało ująć w rozliczeniu dotacji podmiotowej i dokonać zwrotu do organizatora jako dotację niewykorzystaną?
Czy powinny one stanowić dochody własne instytucji z 2020 roku?

ZFŚS wspólnie z gminą

Centrum kultury od początku roku zawarło porozumienie z urzędem gminy o wspólnym prowadzeniu obsługi Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Instytucja przelewa gminie odpis, a gmina przelewa instytucji odpowiednie kwoty według zatwierdzonych wniosków. Następnie instytucja wypłaca świadczenia pracownikom i potrąca podatek dochodowy od osób fizycznych.
Jak powinny wyglądać prawidłowe księgowania przelewania i wypłacania środków z ZFŚS?

Dotacja podmiotowa w rachunku zysków i strat

Instytucja kultury zawsze wykazywała kwotę dotacji podmiotowej w rachunku zysków i strat w rubryce A „Przychody netto ze sprzedaży”. Główny księgowy otrzymał informację od organizatora, aby dotację przedstawić w rubryce D „Pozostałe przychody operacyjne” w poz. II „Dotacje”, ponieważ będzie to „lepiej wyglądało” po publikacji w BIP organizatora.
Organizator zatwierdził już bilans w wersji pierwotnej, a CIT-8 został złożony do urzędu skarbowego.
Czy w takiej sytuacji można jeszcze zmienić RZiS?

Koszty utrzymania kota w obiekcie instytucji kultury

Dom kultury w ramach zwalczania gryzoni w obiekcie, oprócz wdrożenia systemu deratyzacji, kupił kota ze schroniska.
Czy zakup jedzenia i niezbędnych akcesoriów może być finansowany ze środków własnych instytucji?
Czy koszty ponoszone w związku z utrzymaniem zwierzęcia będą zaliczane do kosztów uzyskania przychodu?

Prawo użytkowania wieczystego i wartość gruntu

Na mocy decyzji zarządu gminy i miasta w sprawie uwłaszczenia centrum kultury nabyło z mocy prawa użytkowanie wieczyste działek położonych na terenie miasta oraz własność położonych na nich budynków i innych urządzeń będących 5 grudnia 1990 r. w ich użytkowaniu. Użytkowanie ustalono na okres 40 lat i bieg rozpoczął się w 2002 r.
Czy prawidłowo ujęto w księgach finansowych te grunty na koncie 011 „Środki trwałe” oraz 840 „Rozliczenie międzyokresowe przychodów?”

Umowa o świadczenie usług tylko na czas oznaczony

Instytucja kultury od 20 lat wydaje czasopismo. W 2012 r. zawarła umowę z drukarnią o świadczenie usług na czas nieokreślony. Instytucja obawia się, że rozwiązując teraz umowę z wieloletnim dostawcą, nie otrzyma już tak korzystnej oferty (oprócz druku gazety drukarnia zapewniała szereg innych usług m.in. odbiór materiałów redakcyjnych oraz kolportaż wydrukowanych gazet).
Czy nowy dyrektor instytucji kultury ma obowiązek rozwiązania zawartej na czas nieokreślony umowy lub wprowadzenia do niej aneksu, aby była to umowa na czas określony — zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: ustawa o finansach publicznych)?

[COVID-19] Zwrot składek ZUS nie jest przychodem własnym


Instytucja, która prowadzi ewidencję pozabilansową na koncie 988 „Rozliczenie dotacji podmiotowej”, otrzymała zwrot zapłaconych składek ZUS za marzec. Zwrot został zaksięgowany na konto Wn 988 „Rozliczenie dotacji podmiotowej”.
Czy należy pomniejszyć stronę Ma konta 988 „Rozliczenie dotacji podmiotowej” o kwotę zwrotu, czy potraktować to jako przychód własny niepodlegający rozliczeniu?

[COVID-19] Zmiany w planie finansowym w związku z COVID-19


W związku z sytuacją, jaka zaistniała przez COVID-19, organizator odwołał imprezy zaplanowane na okres letni.
Czy środki przeznaczone na imprezy instytucja może przeznaczyć na:

  • odświeżanie pomieszczeń w instytucji kultury typu: malowanie ścian, położenie paneli w pomieszczeniach, zmiana umywalek w łazienkach itp. Czy można potraktować to jako drobne wydatki, które służą do działalności bieżącej instytucji?
  • zakup sprzętu muzycznego?
  • zakup wyposażenia do izby regionalnej (laptop, stoły, projektor, krzesła) oraz bramy o wartości około 5000 zł?

Czy wszystkie te wydatki można pokryć z dotacji podmiotowej, czy też musi to być dotacja celowa?

Koszty wspólne trzeba dzielić

Biblioteka publiczna zarządza budynkiem, w którym mieści się również zespół przedszkolno-szkolny. Zarówno biblioteka, jak i zespół utrzymywane są z tego samego budżetu samorządowego.
Czy biblioteka powinna obciążać zespół za wspólne koszty utrzymania budynku, czy może jednak tego zaniechać?