Finanse

W dziale Finanse znajdą Państwo porady dotyczące polityki rachunkowości, przestrzegania zasad finansów publicznych i dyscypliny finansów publicznych oraz ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w instytucjach kultury ze szczególnym uwzględnieniem rozliczeń z organizatorem oraz rozliczania projektów.

Liczba artykułów w dziale: 921

Zmiana planu finansowego

W jaki sposób wprowadzić do planu finansowego domu kultury środki pozyskane w ramach projektu?
Czy każda zmiana budżetu musi być zgłaszana do organizatora?

Niewykorzystana dokumentacja projektowa

Instytucja kultury otrzymała w 2013 r. dotację celową 17 000 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej przebudowy budynku. Dotacja zaksięgowana została na koncie 131 „Rachunek bankowy” / 840 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”. Fakturę za dokumentację zaksięgowano na kontach 080 „Środki trwale w budowie” / 201 „Rozrachunki z dostawcami”. Budynek przebudowano w 2022 r. i sporządzono nową dokumentację.
Co zrobić z saldami kont 080 „Środki trwale w budowie” i 840 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”? Czy potraktować to jako zaniechaną inwestycję?

Opłacone należności w Rb-N

Biblioteka dokonała w grudniu 2021 r. przedpłaty na podstawie faktury za prenumeratę czasopism na 2022 r. W trakcie 2021 r. dokonywano także zapłaty na podstawie faktur za np. serwis systemów informatycznych, podpis elektroniczny na rok 2022, co stanowi rozliczenia międzyokresowe kosztów. Część opłaty wynikającej z faktury księgowano w 2021 r. bezpośrednio w koszty, a część dotyczącą 2022 r. jako rozliczenia międzyokresowe przychodów w korespondencji z kontem rozrachunkowym.
Czy przedpłaty należy ująć w sprawozdaniu Rb-N jako pozostałe należności?

Impreza kulturalna bez zabezpieczenia środków na jej koszty

Instytucja ma pomysł na zorganizowanie wydarzenia, którego koszty znacznie przekraczają założony budżet. Główny księgowy planuje, że sfinansuje te wydatki z dochodów ze sprzedaży biletów. Dodatkowo chce podjąć współpracę z organizatorem i miejską spółką, które byłyby gwarantem posiadania odpowiednich środków finansowych w momencie podpisywania umów i zaciągania innych zobowiązań.
Czy instytucja może podjąć się takiego zadania?

Nigdy nieewidencjonowane należności a przetrzymanie książek

Jak prawidłowo wprowadzić do ksiąg rachunkowych nigdy nieewidencjonowane należności za przetrzymanie książek? Księgowane były tylko wpływy za przetrzymania.
Jak ustalić wielkość odpisów aktualizujących te należności i z jaką częstotliwością je aktualizować?

Nieodpłatne otrzymanie wartości niematerialnych i prawnych

Centrum kultury i wypoczynku nieodpłatnie otrzymało od gminy na podstawie protokołu przekazania system elektronicznego zarządzania dokumentami o wartości 10 344 zł.
Czy księgowanie systemu elektronicznego zarządzania dokumentami na koncie międzyokresowych rozliczeń przychodów jest prawidłowe?
Czy należy zwiększyć fundusz instytucji kultury?

Dochody i koszty w nocie podatkowej

W jakim miejscu w nocie podatkowej, która jest częścią sprawozdania finansowego, należy wykazać dochód przeznaczony na cele statutowe i koszty sfinansowane tymi dochodami?
Czy koszty sfinansowane dochodami wolnymi od podatku pozostałymi na koncie z lat poprzednich, które zostały wydane na cele statutowe, to koszty uzyskania przychodów?

Wpłaty zaewidencjonowane na kasie fiskalnej na przełomie miesiąca a ewidencja księgowa

Jak zaewidencjonować w systemie księgowym dokonane od osób fizycznych te wpłaty, które wpłynęły na konto ostatniego dnia miesiąca, natomiast na kasie fiskalnej zarejestrowano je pierwszego dnia następnego miesiąca?

Wynajem sali bez faktury

Spółka gminna zarządza lokalem, który udostępniła gminnemu ośrodkowi kultury (GOK) w celu zorganizowania spotkania świątecznego oraz występu artystycznego. Po wydarzeniu, zgodnie z umową ustną, spółka obciążyła GOK za zużycie oleju opałowego na potrzeby ogrzania sali. Spółka wystawiła dokument KP (kasa przyjmie) z kwotą do zapłaty bez wskazania ilości zużytego oleju. GOK dotychczas nie uregulował tej kwoty. Spółka nie chce wystawić żadnego innego dokumentu (faktury, rachunku czy noty obciążeniowej).
Czy dokument ten — po opisaniu przez dyrektora — może być podstawą do zaliczenia w koszty?
Czy dyrektor może opłacić ten dokument z własnych pieniędzy, a kwota ta zostanie mu zwrócona z konta bankowego GOK?

Wynikający z błędu zysk z lat ubiegłych

Instytucja kultury odzyskała od ZUS w 2021 r. (po zatwierdzeniu sprawozdania za 2020 r.) nadpłatę składek na FGŚP za lata 2000–2020 w kwocie powyżej 50 000 zł. Kwotę korekty spowodowanej usunięciem tego błędu odniosła na fundusz instytucji kultury jako „Zysk z lat ubiegłych”.
W księgach rachunkowych 2021 r. instytucja wprowadziła zapis: Wn 225 „Rozrachunki publicznoprawne” (analitycznie: „Rozrachunki z ZUS”) / Ma 820 „Rozliczenie wyniku finansowego”.
Powstałą nadpłatę składek na FGŚP instytucja zaliczyła na poczet bieżących składek ZUS i nie ewidencjonowała jej w księgach. Saldo Wn konta 225 zostało rozliczone, a środki z nadpłaty składek pozostały na rachunku bankowym instytucji.
O zaistniałej sytuacji poinformowano organizatora.
Co stanie się z zyskiem z lat ubiegłych przy zatwierdzaniu sprawozdania za 2021 r.? Czy organizator może w całości zasilić nim fundusz rezerwowy instytucji, czy też zdecydować, by cały zysk zwrócić do niego? A może część kwoty powinna przejść na fundusz rezerwowy, a część jako zwrot do organizatora?
Czy środki finansowe z nadpłaty składek (pozostające faktycznie na rachunku bankowym instytucji) instytucja powinna wykazać w CIT-8 i CIT-8/O za 2021 r. i w nocie podatkowej do sprawozdania za 2021 r.? Jeśli tak, to w których pozycjach?
Instytucja do dnia zatwierdzenia sprawozdania za 2021 r. nie zna decyzji organizatora co do podziału zysku z lat ubiegłych. Jeżeli zapadnie decyzja o przeksięgowaniu zysku na fundusz rezerwowy, to w jaki sposób instytucja będzie mogła wykorzystać środki zgromadzone na rachunku? Czy tylko poprzez zaplanowanie straty w planie finansowym i pokrycie jej z funduszu rezerwowego?

Płatne miejsce parkingowe dla pracowników i współpracowników instytucji kultury

Dyrektor muzeum pracuje poza miejscem zamieszkania i dojeżdża do pracy samochodem. Muzeum nie posiada parkingu, a parking wokół muzeum jest płatny.
Czy instytucja kultury może wykupić miejsce parkingowe dostępne dla dyrektora oraz dodatkowe miejsca dla osób współpracujących z muzeum. Jeśli tak, to jak należy zaksięgować taki wydatek?

Jak księgować zakup zbiorów bibliotecznych w instytucji składającej się z ośrodka kultury i biblioteki?

Samorządowa instytucja kultury składająca się z ośrodka kultury i biblioteki publicznej tworzy dwa plany finansowe. Do biblioteki zakupuje z przyznanej dotacji podmiotowej zbiory biblioteczne.
Na jakie konto kosztów rodzajowych należy zaksięgować zakup zbiorów bibliotecznych?