Finanse

W dziale Finanse znajdą Państwo porady dotyczące polityki rachunkowości, przestrzegania zasad finansów publicznych i dyscypliny finansów publicznych oraz ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w instytucjach kultury ze szczególnym uwzględnieniem rozliczeń z organizatorem oraz rozliczania projektów.

Liczba artykułów w dziale: 587

Kiedy ująć w księgach rachunkowych koszty umowy-zlecenia?

Pytanie W którym miesiącu powinna być zaksięgowana w koszty umowa-zlecenie zawarta na trzy miesiące (październik — grudzień), płatna jednorazowo w grudniu? Umowę-zlecenie płatną w grudniu danego roku należy ująć w księgach rachunkowych w tym samym miesiącu. Wyjaśnienie W razie odpłatnego zlecenia wynagrodzenie należy się przyjmującemu dopiero po wykonaniu zlecenia, chyba że co innego wynika z umowy lub z przepisów szczególnych (art. 744 […]

Wpływy z innych kas instytucji kultury a pogotowie kasowe w kasie głównej

Instytucja kultury prowadzi kasę główną — do niej wpływają środki z kas detalicznych znajdujących się w oddziałach instytucji. Do tej pory wpływy do kasy głównej były na bieżąco odprowadzane do banku, a na wszelkie wydatki z kasy głównej wykorzystywano środki z pogotowia kasowego.
Czy wpływy do kasy głównej można traktować jak jej zasilenie i korzystać z tych pieniędzy jak z pogotowia kasowego?

Wynik z lat poprzednich w księgach rachunkowych

Nowy główny księgowy instytucji zauważył, że od 2002 do 2010 r. zyski instytucji kultury nie były przeksięgowane na fundusz instytucji, tylko pozostawione na koncie „Wynik z lat ubiegłych”. Od 2011 r. wynik był już odnoszony prawidłowo na fundusz instytucji, a od 2015 r. na fundusz rezerwowy.
Czy można teraz pod datą 31 grudnia 2017 r. przeksięgować saldo konta „Wynik z lat ubiegłych” na konto „Fundusz instytucji kultury” — jako mienie nabyte?
Czy potrzebna jest na to zgoda organizatora?

Środki trwałe zakupione z dotacji celowej

Instytucja otrzymała 1 300 000 zł dotacji celowej od organizatora na organizację festiwalu. W umowie określono, że dotację można przeznaczyć na: przeloty/przejazdy krajowe i międzynarodowe, koszty zakwaterowania, koszty techniczne, wynajem sal, zakup scenografii oraz koszty obsługi finansowo-prawnej. Na potrzeby spektaklu zakupiono też specjalną wykładzinę baletową, która kosztowała 12 000 zł netto, i zakwalifikowano ją do środków trwałych.
Czy, dokonując odpisów amortyzacyjnych od tej wykładziny, należy równolegle dokonać księgowania na konto pozostałych przychodów operacyjnych?

Zniszczone książki biblioteka może oddać na makulaturę

Biblioteka, korzystająca ze zwolnienia z VAT, przeprowadziła selekcję księgozbioru. Wycofane (zniszczone) książki biblioteka planuje oddać do skupu na makulaturę.
W jaki sposób udokumentować tę operację?
Jak zaksięgować środki z uzyskane z oddanej makulatury i na podstawie jakich dokumentów?

Pakiet medyczny i sportowy sfinansowany dotacją podmiotową

Instytucja kultury osiąga bardzo niewielkie przychody własne, które zawsze w całości przeznaczone są na działalność statutową — propagowanie muzyki i tańca.
Czy instytucja może zakupić dla pracowników pakiet medyczny i pakiet na siłownię częściowo opłacone przez pracownika i pokryć je w pozostałej części z dotacji podmiotowej?

Umorzenie należności nieściągalnej a dyscyplina finansów publicznych

Często zdarza się, że instytucje nie dochodzą drobnych kwot należności nieściągalnych i np. na podstawie protokołu sporządzonego przez pracownika i podpisanego przez dyrektora odpisują je w koszty. W takim przypadku nie podają kontrahenta do sądu. Jednak art. 42 ust. 5 Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: ustawa o finansach publicznych) nakazuje instytucji kultury ustalenie przypadających jej należności pieniężnych, w tym mających charakter cywilnoprawny, oraz terminowe podejmowanie w stosunku do zobowiązanych czynności zmierzających do wykonania zobowiązania.
Czy niedochodzenie należności w przypadku jednostek sektora finansów publicznych jest przekroczeniem dyscypliny finansów publicznych, czy w takim przypadku prawidłowe będzie, jeśli instytucja umorzy drobną kwotę należności na podstawie protokołu?

Odpisy aktualizujące należności w bibliotece

Pytanie dotyczy odpisów aktualizacyjnych należności.
Czy należy je tworzyć w bibliotece publicznej za przetrzymanie materiałów bibliotecznych przez czytelników?
W jaki sposób to robić i jak ujmować w księgach rachunkowych?

Ewidencja księgowa muzealiów

Jak prawidłowo ująć na poszczególnych kontach zakup muzealiów?

Dotacja celowa w wykonaniu planu finansowego

W maju 2018 r. instytucja kultury otrzymała 10 000 zł dotacji celowej na zakup środka trwałego — zmywarki do podłóg.
Za czerwiec 2018 r. sporządzane było sprawozdanie z wykonania planu finansowego (w którym ujęta była dotacja celowa) i organizator domaga się wpisania w wykonaniu przychodów dotacji celowej. Z zapisów księgowych instytucji wynika, że nie ma tych przychodów. Taka sama sytuacja jest po stronie kosztów, które pojawią się dopiero w momencie naliczania amortyzacji.
Jak w wykonaniu planu finansowego wykazywać prawidłowo w przychodach i kosztach otrzymaną dotację celową?

Termin rozliczenia dotacji celowej a ewidencja księgowa

W 2017 r. samorządowa instytucja kultury otrzymała od organizatora dotację celową na zakup środków trwałych. Umowa przewidywała realizację zadania do 28 grudnia 2017 r., a rozliczenie i zwrot niewykorzystanej części dotacji w styczniu 2018 r.
Jak zaksięgować wydatki sfinansowane dotacją oraz jej rozliczenie?

Wystawa stała a księgi rachunkowe instytucji

Instytucja otrzymała fakturę za wykonanie wystawy stałej na kwotę 150 000 zł. Na wykonanie tej wystawy składa się zakup telewizorów, gablot i innych sprzętów, wydruki wielkoformatowe oraz usługa wykonania.
Czy wystawę stałą można uznać za środek trwały?