Prawo / Statut

W dziale Prawo/Statut znajdą Państwo porady dotyczące brzmienia zapisów statutu i innych aktów wewnętrznych instytucji kultury, zakresu prowadzenia działalności kulturalnej, zamówień publicznych, prawa autorskiego, ochrony danych osobowych, ochrony zabytków, bezpieczeństwa imprez masowych itp.

Liczba artykułów w dziale: 741

Czas pracy osoby prowadzącej zespół artystyczny zatrudnionej na umowę-zlecenie

Zespół śpiewaczy działający przy instytucji kultury wyjeżdża na konkurs. Instytucja zapewni całemu zespołowi nocleg i całodobowe wyżywienie. Osoba, która prowadzi tę grupę, zatrudniona jest na umowę-zlecenie.
W jaki sposób rozliczyć jej czas pracy związany z tym wyjazdem? Czy zalicza się do niego czas podróży, czy tylko czas występu i przygotowania do niego?

Powołanie dotychczasowego kierownika na stanowisko zastępcy dyrektora

Pracownik samorządowej instytucji kultury pracuje na stanowisku kierowniczym. Organizator powołał go, zgodnie z zapisami w statucie, na stanowisko zastępcy dyrektora na czas nieokreślony.
Jak prawidłowo przeprowadzić procedurę zmiany umowy o pracę na czas nieokreślony na umowę z powołania?
Czy należy rozwiązać umowę o pracę na stanowisku kierownika, wystawić świadectwo pracy oraz inne konieczne dokumenty i zawrzeć nową umowę o pracę? Czy też można to zrobić na podstawie wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy albo aneksu do dotychczasowej umowy o pracę?

Kara dla dyrektora od organizatora

Czy burmistrz na komisji rady miejskiej może informować radnych o ukaraniu dyrektora instytucji kultury naganą?

Audyt organizatora w instytucji kultury bez podstawy prawnej

Od lat eksperci „Poradnika Instytucji Kultury” wyraźnie wskazują, że audyt przeprowadzany w instytucji kultury przez organizatora nie ma podstaw prawnych. Natomiast jeden z komunikatów Ministerstwa Finansów („Wyjaśnienia w zakresie przepisów o audycie wewnętrznym”) udostępniony na stronie internetowej resortu, wydaje się temu przeczyć.
Jak należy to rozumieć?

Tryby i progi w regulaminie zamówień do 130 000 zł instytucji kultury

Instytucja tworzy nowy regulamin udzielania zamówień do 130 000 zł.
Jakie tryby udzielania zamówień można zastosować?
Czy w ogóle konieczne jest stosowanie jakichkolwiek trybów, a jeżeli tak, to czy muszą być one powiązane z progami wydatków?

Ponoszenie kosztów wspólnych przedsięwzięć instytucji kultury z podmiotami pożytku publicznego

Samorządowa instytucja kultury w statucie ma zapis dotyczący wspierania działalności w zakresie kultury, sportu i turystyki. Na jej terenie działa wiele grup nieformalnych i stowarzyszeń, które często występują z wnioskiem o wsparcie finansowe imprezy.
Czy instytucja kultury może współuczestniczyć w kosztach imprez, na których jest sprzedaż, np. biletów wstępu lub wyrobów przygotowanych przez te organizacje i uzyskane w ten sposób środki finansowe trafiają do tej organizacji?
Czy ma znaczenie pochodzenie środków, z których instytucja współfinansuje takie wydarzenia, a więc czy są one z dotacji podmiotowej czy ze środków własnych?

Użyczenie składnika majątku innemu podmiotowi — elementy umowy i problem amortyzacji

Instytucja kultury posiada w swoich środkach trwałych traktor ogrodowy, który kupiła w 2020 r. i do tej pory go amortyzuje. Dyrektor instytucji kultury zgodził się na bezpłatne użyczenie traktora szkole, ponieważ jej sprzęt się zepsuł.
Jakie dokumenty należy przygotować, aby dokonać użyczenia i o czym należy pamiętać w takiej sytuacji?
Czy należy przeprowadzić dalszą amortyzację, a jeśli tak, to w jaki sposób?

Świadectwo energetyczne budynków w instytucji kultury

Czy samorządowy ośrodek kultury ma obowiązek sporządzenia świadectwa energetycznego budynków?

Wyznaczenie pełnomocnika w razie nieobecności dyrektora w jednoosobowej bibliotece

Biblioteka jest jednoosobowa – zarządza nią dyrektor i nie jest w niej zatrudniony żaden pracownik.
Czy podczas choroby lub nieobecności w pracy z innych przyczyn dyrektor może wyznaczyć na zastępstwo, np. wójta, do podpisania przelewu czy faktury?
Czy poprawny będzie zapis w regulaminie organizacyjnym biblioteki: „Dyrektora podczas nieobecności zastępuje upoważniona osoba”?

Dzień wolny odebrany za święto przypadające w sobotę a ryczałt za używanie prywatnego samochodu

Pracownik, który jest zatrudniony na umowę o pracę, pobiera dodatkowo kilometrówkę za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych. 6 stycznia 2024 r. było święto, za które pracownik odebrał dzień wolny 31 stycznia.
Czy w wyliczeniu kilometrówki trzeba uwzględnić 6 stycznia jako jeden dzień nieobecności?

Wyłączenia ze stosowania regulaminu zamówień podprogowych

Instytucja kultury organizuje dużo warsztatów, imprez sołeckich oraz prowadzi wiele sekcji. Ma ustalony budżet na poszczególne zadania, natomiast nie ma możliwości, aby na etapie jego planowania ustalić rzeczywiste zapotrzebowanie na dostawy i usługi niezbędne do realizacji zadań. W związku z tym zakupy dokonywane są na bieżąco małymi partiami wynikającymi z zapotrzebowania.
Instytucja planuje do regulaminu zamówień poniżej 130 000 zł netto wprowadzić zapisy, z których będzie wynikało, że:

  • w uzasadnionych przypadkach odstępuje się, za zgodą dyrektora, od stosowania procedur zawartych w tym regulaminie;
  • odstępstwa mogą dotyczyć m.in.: czasopism, publikacji branżowych, dostępu do serwisów internetowych; aktualizacji oprogramowania licencji i praw autorskich; przeglądów urządzeń sprzętu elektronicznego; przeglądów technicznych samochodów służbowych i innych środków trwałych, jak np. kominy czy instalacje gazowe; szkoleń i konferencji, wykładów lub warsztatów; zamówień w zakresie działalności twórczej, artystycznej, promocyjnej, analitycznej, audytowej; konieczności usunięcia awarii; usług pocztowych, a także dostaw czy usług, których zakresu przedmiotowego oraz ilościowego nie dało się przewidzieć na etapie planowania, np. materiały niezbędne do organizacji warsztatów, półkolonii itp.;
  • w szczególnie uzasadnionych przypadkach innych niż wymienione w regulaminie dyrektor może podjąć decyzję o odstąpieniu od stosowania przepisów regulaminu i zlecić realizację zamówienia z góry określonemu wykonawcy.

Czy takie zapisy w regulaminie zamówień poniżej 130 000 zł są dopuszczalne?

Umowa-zlecenie zawarta z radnym organizatora instytucji kultury

Czy instytucja kultury może zawrzeć umowę cywilnoprawną (umowę-zlecenie) z osobą pełniącą funkcję radnego w gminie, która jest jednocześnie organizatorem tej instytucji?