Prawo / Statut

W dziale Prawo/Statut znajdą Państwo porady dotyczące brzmienia zapisów statutu i innych aktów wewnętrznych instytucji kultury, zakresu prowadzenia działalności kulturalnej, zamówień publicznych, prawa autorskiego, ochrony danych osobowych, ochrony zabytków, bezpieczeństwa imprez masowych itp.

Liczba artykułów w dziale: 507

Porozumienie z pracodawcą o zmniejszeniu wynagrodzenia i czasu pracy w związku z COVID-19

Przedstawiciel pracowników podpisał porozumienie z dyrektorem o zmniejszeniu o 20% wynagrodzenia i czasu pracy, powołując się na Ustawę z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej: ustawa COVID-19). Instytucja kultury nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest przedsiębiorstwem. Otrzymuje dotację podmiotową. Nie ma więc mowy o spadku przychodów ze sprzedaży towarów i usług.
Czy takie porozumienie jest zgodne z prawem?

Uprawnienia organizatora wobec instytucji kultury

Ingerencja organizatora w działalność i organizację instytucji kultury jak np. żądanie zmiany scenariusza organizowanej imprezy; zmiany zakontraktowanej lub zaplanowanej „gwiazdy” na święto miasta; „polecanie” pracowników, których należy zatrudnić; żądanie wglądu w konto instytucji czy oczekiwanie podania szczegółów dotyczących wynagrodzeń pracowników itp. to szara rzeczywistość wielu dyrektorów instytucji kultury.
Jak sobie radzić z tego typu problemami?
Jakich argumentów prawnych używać w dyskusji z organizatorem?
Co to znaczy, że instytucja kultury ma osobowość prawną?

Pełnomocnictwa w instytucji kultury

  • Pełnomocnictwa to jeden ze sposobów zarządzania instytucją
  • To także wygodna dla dyrektora i bezpieczna dla instytucji forma jej reprezentowania podczas jego nieobecności
  • W zależności od sytuacji stosuje się różne formy pełnomocnictwa

Zostało mało czasu na skorzystanie z dofinansowania wynagrodzeń w ramach tarczy antykryzysowej dla instytucji kultury

Czy instytucja kultury, która całość wynagrodzeń pokrywa z dotacji otrzymanej od organizatora (gminy) po spełnieniu pozostałych warunków może ubiegać się o dofinansowanie wynagrodzeń z art. 15g ustawy COVID-19?
Czy organizator musi dopłacić 60% tego dofinansowania, czy też można to dofinansowanie wykazać jako już otrzymane z tytułu dotacji podmiotowej?

Pełniący obowiązki dyrektora

Dyrektor instytucji kultury pełnił swoją funkcję 7 lat. Okres powołania zakończył się w sierpniu 2019 r. Od tego czasu aż do sierpnia 2020 r., czyli czasu przejścia na emeryturę, powierzono mu, zarządzeniem burmistrza, dalsze pełnienie obowiązków dyrektora.
Jaki jest obecnie status pełniącego obowiązki dyrektora: czy jest on dyrektorem czy pracownikiem? Jest to istotne z uwagi na wysokość odprawy emerytalnej.
Na podstawie jakich dokumentów powinno się powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora zgodnie z art. 16a Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej)?

Podpisywanie odpisu z rejestru instytucji kultury

Czy prawidłowe jest podpisanie odpisu z rejestru instytucji kultury przez kierownika komórki organizacyjnej, który nie jest osobą sporządzającą odpis, i czy poprawne jest zamieszczanie na odpisie zapisu „za zgodność z oryginałem”?

Program działania instytucji kultury a forma powołania dyrektora

Czy w przypadku powołania dyrektora samorządowej instytucji kultury w drodze konkursu ma zastosowanie art. 15 pkt 5 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej), dotyczący zawarcia umowy, w której strony określają warunki organizacyjno-finansowe działalności instytucji kultury oraz program jej działania?
Czy przepis ten dotyczy jedynie powołania dyrektora instytucji kultury bez konkursu?

Zwrot kosztów dojazdów do pracy w pytaniach i odpowiedziach

  • Instytucja kultury może pod pewnymi warunkami zwracać pracownikom koszty dojazdu do pracy
  • Instytucje kultury coraz częściej chcą być atrakcyjnym pracodawcą, przyznając pracownikom dodatkowe świadczenia
  • Nasi Czytelnicy pytają, jak rozliczać zwrot kosztów dojazdów do pracy

Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy dla instytucji kultury

Instytucja kultury, która w większości utrzymuje działalność, w tym wynagrodzenia, z dotacji podmiotowej od organizatora, ma również przychody własne wpływy, które ze względu na zamknięcie instytucji w związku z COVID-19 spadły prawie do zera.
Czy taka instytucja może skorzystać ze świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków FGŚP na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników nieobjętych przestojem z art. 15gg Ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej: ustawa COVID-19)?
Co rozumieć przez pojęcie obrotów, o którym mowa w tym przepisie, żeby obliczyć właściwie procentowy ich spadek przychodów? Czy ująć w nich dotacje i przychody własne? Czy same przychody własne?
Czy skorzystanie ze zwolnienia z 50% składek ZUS (za marzec, kwiecień, maj) nie wyklucza dofinansowania do wynagrodzeń?

Płatność Polskim Bonem Turystycznym za usługi instytucji kultury

Instytucja kultury (muzeum) chciałaby oferować imprezy turystyczne, jednak nie będą to usługi hotelarskie. Instytucja w ramach takich usług zamierza prowadzić sprzedaż biletów do muzeum i skansenu, a także sprzedaż usług przewodnickich.
Czy muzeum może być uznane za przedsiębiorcę turystycznego i przyjmować płatności Polskim Bonem Turystycznym (dalej: PBT)?
Czy sprzedaż tylko jednej z wymienionych usług mieści się w pojęciu imprezy turystycznej, za którą odbiorca będzie mógł zapłacić bonem?

Sprzedaż alkoholu podczas imprezy kulturalnej

Instytucja kultury zawarła z fundacją, która organizuje imprezę kulturalną zgodną z zakresem działalności statutowej instytucji kultury, umowę najmu swojej sali. W czasie trwania tych imprez fundacja jako organizator imprezy chce sprzedawać alkohol (piwo rzemieślniczego browaru — ekskluzywna marka) w ramach współpracy z browarem posiadającym koncesję na sprzedaż alkoholu.
Czy zgodna z prawem będzie sprzedaż alkoholu podczas imprezy organizowanej przez fundację w lokalu instytucji kultury?

Kontrola pod nieobecność dyrektora, urlop dyrektora z polecenia wójta

Czy organizator instytucji kultury może przeprowadzić kontrolę w instytucji pod nieobecność jej dyrektora, który przebywa na urlopie wypoczynkowym?
Czy wójt może wysłać dyrektora na zaległy urlop z lat ubiegłych?