Prawo / Statut

W dziale Prawo/Statut znajdą Państwo porady dotyczące brzmienia zapisów statutu i innych aktów wewnętrznych instytucji kultury, zakresu prowadzenia działalności kulturalnej, zamówień publicznych, prawa autorskiego, ochrony danych osobowych, ochrony zabytków, bezpieczeństwa imprez masowych itp.

Liczba artykułów w dziale: 603

Działalność gospodarcza prowadzona przez instytucję kultury w oświadczeniu odbiorcy paliw gazowych

Dom kultury wynajmuje dwa lokale, w których działalność prowadzi bank oraz fryzjer. Pozostała część domu kultury jest przeznaczona na działalność kulturalną.
W której części kolumny VII oświadczenia odbiorcy paliw gazowych ująć działalność kulturalną, a w której działalność gospodarczą?

Jak często zawierać umowę określającą zasady finansowania działalności instytucji kultury przez organizatora?

Instytucja co roku podpisywała umowę w sprawie finansowania działalności kulturalnej z gminą. Nowy skarbnik twierdzi, że umowa nie jest potrzebna, a wystarczy jedynie uchwała rady gminy w sprawie budżetu na 2022 r.
Czy skarbnik ma rację?

Zapisy statutu niezgodne z ustawą. Forma zatrudnienia kierownika biblioteki wchodzącej w skład innej instytucji kultury

Za zgodą MKiDN organizator połączył bibliotekę gminną z gminnym ośrodkiem kultury, w wyniku czego powstało gminne centrum kultury. Na okres trzech lat organizator powołał dotychczasowego dyrektora ośrodka kultury na stanowisko dyrektora centrum kultury.
W statucie organizator określił, że do obowiązków dyrektora instytucji kultury należy:

  • kierowanie działalnością statutową,
  • reprezentowanie na zewnątrz,
  • zarządzanie majątkiem,
  • opracowywanie planów działalności merytorycznej i finansowej,
  • wydawanie aktów prawa wewnętrznego, w tym zarządzeń i regulaminów,
  • sporządzanie sprawozdań,
  • zatrudnianie i zwalnianie pracowników.

Umieścił też zapisy o tym, że:

  • w razie nieobecności dyrektora zastępstwo pełni upoważniony pracownik instytucji,
  • za sprawy biblioteki odpowiada kierownik biblioteki, którego powołuje dyrektor,
  • wewnętrzną strukturę organizacyjną instytucji określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora po zasięgnięciu opinii wójta.

Czy osoba na stanowisku kierownika biblioteki w gminnym centrum powinna otrzymać powołanie na to stanowisko, czy też może zostać zatrudniona na umowę o pracę? Kierownik biblioteki nie zarządza majątkiem ani nie ma takich uprawnień jak dyrektor.

Porozumienie wolontariackie ze współmałżonkiem dyrektora instytucji kultury

Instytucja kultury nie ma podpisanej umowy na prace związane z obsługą informatyczną ośrodka kultury.
Czy prace informatyczne może wykonywać informatyk, który za usługi nie pobiera wynagrodzenia — wszystkie zadania wykonuje na zasadzie wolontariatu?
Czy jeśli tym informatykiem jest mąż dyrektorki instytucji kultury, to może ona zawrzeć z mężem umowę o wolontariacie, w tym także umowę powierzenia danych osobowych? Czy takie rozwiązanie jest zgodne z prawem?

Instytucja kultury jako jednostka rozpatrująca wnioski o świadczenie związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy

W związku z atakiem Rosji na Ukrainę, której skutkiem jest fala uchodźców z tego państwa, organizator zamierza przydzielić bibliotece dodatkowe zadanie związane z obsługą, czyli przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków w sprawie świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
Czy biblioteka może przyjmować takie wnioski?
Czy w ramach rozpatrywania tych wniosków pracownicy mogą „chodzić w teren” w celu weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia? Czy powinni mieć np. upoważnienie itp.? Czy dyrektor może odmówić organizatorowi?

Wypowiedzenie umowy użyczenia przez organizatora

W 1990 r. utworzono centrum kultury i wyposażono je na podstawie umowy użyczenia w mienie, m.in. w budynki wiejskich domów kultury wraz z przyległymi działkami. Obecnie gmina chce zmienić umowy użyczenia i odłączyć (zabrać) część przyległych działek.
W jakim trybie i na jakiej podstawie prawnej może tego dokonać? Czy wystarczy zmiana umowy użyczenia?

Nagroda roczna dla dyrektora gminnego ośrodka kultury

Czy przewodniczący rady gminy może przyznać nagrodę roczną dla dyrektora gminnego ośrodka kultury? Jeśli tak, to na jakiej podstawie prawnej?

Harmonogram wykonanych zleceń zamiast rachunku do umowy-zlecenia

Instytucja kultury zawiera w ciągu roku bardzo dużo umów-zleceń. Do każdej zawartej umowy jest wystawiony rachunek z harmonogramem (dni, godziny) wykonywanego zlecenia oraz lista płac. Instytucja chce uprościć ten proces poprzez dodanie do umowy zapisu, zgodnie z którym dowodem wykonania zlecenia będzie harmonogram z określonym czasem wykonywania zlecenia (dni i godziny), który zatwierdzi dyrektor instytucji. Na podstawie tego harmonogramu będzie wystawiana lista płac, już bez rachunków. Podpisywanie rachunków jest kłopotliwe dla wielu zleceniobiorców, bo wiąże się z koniecznością przyjazdu do instytucji. Lista płac byłaby naliczana zgodnie ze stawką w umowie i harmonogramem. Składki ZUS i podatek naliczany zgodnie ze złożonym oświadczeniem zleceniobiorcy.
Czy to prawidłowe rozwiązanie tego problemu?

Obsługa kadr i płac instytucji kultury przez biuro rachunkowe

Mała samorządowa instytucja kultury zatrudnia pięciu pracowników: dyrektora, głównego księgowego i trzech pracowników merytorycznych. Główny księgowy obok swoich standardowych obowiązków prowadzi również obsługę kadrowo-płacową, co wobec dużej zmienności przepisów wiąże się z coraz większym ryzykiem popełnienia błędu. Dyrektor ma świadomość, że zgodnie ze standardami kontroli zarządczej te obowiązki nie powinny być wykonywane przez jedną osobę, ale organizator nie zgadza się na zwiększenie liczby etatów.
Czy zgodnie z przepisami dyrektor może zawrzeć z biurem rachunkowym umowę na prowadzenie kadr i płac samorządowej instytucji kultury? Zarządzenia organizatora nie regulują tej kwestii.
Czy wraz z przekazaniem tych obowiązków do biura rachunkowego dyrektor może przekazać również odpowiedzialność w tym zakresie?

Umowa licencyjna z ZAiKS na odtwarzanie muzyki w Internecie

Samorządowa instytucja kultury zarejestrowała program telewizyjny bez udziału publiczności, który zamierza zamieścić do nieodpłatnego odtwarzania na swoim kanale YouTube. Program składa się z koncertu tria muzyków wykonujących repertuar chroniony prawem autorskim (4 utwory muzyki klasycznej i 2 kolędy). Dużą część programu stanowi spotkanie przy wigilijnym stole (również m.in. z udziałem tych muzyków), podczas którego zaproszeni goście rozmawiają o tradycjach wigilijnych i kulinarnych. ZAiKS poinformował instytucję, że trzeba podpisać umowę licencyjną. Za każde odtworzenie stawka według ZAiKS wynosi 0,8 zł.
Czy są inne formy uzyskania licencji — np. określony konkretnie ryczałt?

Okres przechowywania katalogów bibliotecznych

Przez jaki okres trzeba przechowywać w bibliotece katalog kartkowy?

Kontrola w instytucji kultury, której księgowość prowadzi CUW

Pytania dotyczą kontroli w instytucji kultury, której księgowość prowadzona jest w Centrum Usług Wspólnych (CUW) w urzędzie miasta, czyli u organizatora.
Co podlega kontroli przez organizatora?
Czy skarbnik gminy może osobiście kontrolować instytucję kultury, tj. czy może żądać od pracownika CUW przedstawienia dokumentów księgowych, umów, wyciągów z konta bankowego instytucji kultury?