Prawo / Statut

W dziale Prawo/Statut znajdą Państwo porady dotyczące brzmienia zapisów statutu i innych aktów wewnętrznych instytucji kultury, zakresu prowadzenia działalności kulturalnej, zamówień publicznych, prawa autorskiego, ochrony danych osobowych, ochrony zabytków, bezpieczeństwa imprez masowych itp.

Liczba artykułów w dziale: 567

Wniosek o nagrodę roczną dla dyrektora instytucji kultury

Kto w małej jednostce powinien wystąpić do wójta o przyznanie nagrody rocznej dyrektorowi jednostki po zatwierdzeniu sprawozdania rocznego — on sam czy główny księgowy?

Dodatkowa praca dyrektora

Dyrektor instytucji kultury chce podjąć w innej firmie dodatkową pracę (niestanowiącą zajęcia konkurencyjnego), odbywającą się też w godzinach pracy instytucji kultury, którą kieruje.
Czy w takiej sytuacji musi uzyskać zgodę organizatora instytucji kultury, którą kieruje, na podjęcie dodatkowej pracy w godzinach pracy instytucji?

Prowadzenie strony BIP przez instytucję kultury

W jaki sposób należy zgłosić nową stronę BIP instytucji kultury, która dotychczas nie posiadała takiej strony?
Czy ma to być odrębna strona, czy podrzędna dla strony BIP urzędu gminy?

Muzeum stanowiące część ośrodka kultury

W budynku dawnego dworca PKP, przejętym przez samorząd gminny, trwają prace budowlane przygotowujące obiekt do wyeksponowania w nim lokalnie produkowanej ceramiki. Powstała tam ekspozycja zostanie prawdopodobnie przekazana do administrowania ośrodkowi kultury. Miejsce to ma być określane jako muzeum. Eksponaty są w posiadaniu ośrodka kultury.
W jaki sposób zorganizować to „muzeum”?
Czy oficjalnie w dokumentach powinno figurować muzeum czy tylko otwarta biletowana ekspozycja dla zwiedzających?

Nieodpłatne udostępnienie lokalu na inne cele niż działalność kulturalna

Samorządowa instytucja kultury zamierza nieodpłatnie użyczyć lokal na: prowadzenie oddziału przedszkolnego, pełnienie dyżuru przez sołtysa, spotkania, zebrania oraz imprezy organizowane przez OSP i inne organizacje pozarządowe niewspółpracujące z instytucją kultury.
Czy takie nieodpłatne udostępnienie lokalu jest możliwe?

Informacja publiczna dotycząca przyznanego grantu

Czy informacja dotycząca pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie grantu w ramach realizacji projektu systemowego Konwersja Cyfrowa Domów Kultury (przed zawarciem umowy) musi zostać udostępniona jako informacja publiczna?

Brak potwierdzenia zapłaty za przesyłkę

Samorządowa instytucja kultury nabyła na podstawie umowy sprzedaży klocki LEGO®, które będzie wykorzystywać podczas prowadzonych z dziećmi zajęć z robotyki. W umowie określono formę płatności — za pobraniem. Kurier dostarczający przesyłkę odebrał od instytucji kultury należność wynikającą z umowy w momencie dostarczenia przesyłki, instytucja nie otrzymała żadnego potwierdzenia odebrania gotówki przez kuriera.
Czy zapis w umowie „za pobraniem” wystarczy do uznania czynności za prawidłową?

Wyznaczenie nowej osoby zastępującej dyrektora

Osoba wyznaczona do zastępowania dyrektora pod jego nieobecność przebywa na urlopie rodzicielskim. Za zastępowanie dyrektora osoba ta miała przyznany dodatek. Organizator naciska, żeby wyznaczyć nową osobę zastępującą w związku z długą nieobecnością dotychczas wyznaczonego pracownika.
Czy nową osobę należy wyznaczyć zarządzeniem dyrektora i tym samym zarządzeniem odwołać osobę dotychczas zastępującą?
Jak zmienić umowę o pracę, w której zastępujący pracownik miał przyznany dodatek — skoro jest nieobecny? Czy ze względu na nowe zarządzenie wyznaczające nową osobę do zastępowania dyrektora porozumienie zmieniające umowę o pracę nie będzie już potrzebne?
Czy nowo wyznaczona osoba zastępująca dyrektora powinna mieć przyznany stały dodatek za zastępowanie dyrektora podczas jego nieobecności, czy tylko za okres faktycznej nieobecności dyrektora — jak prawidłowo zapisać to w zarządzeniu?

Korzystanie z budynku a obowiązki wynikające z prawa budowlanego

Gminny dom kultury (GDK) posiada swoją siedzibę administracyjną w urzędzie gminy. Zajęcia prowadzi w innym budynku przeznaczonym do tego celu. Organizator w żaden sposób nie przekazał budynku instytucji kultury.
Kto w takim razie ma obowiązek nadzoru nad budynkiem (prowadzenie książki obiektu, pilnowanie przeglądów technicznych itp.) — organizator czy dyrektor GDK?

Stowarzyszenie twórcze a powołanie dyrektora biblioteki

Organizator powołał dyrektora biblioteki w 2018 r. na okres siedmiu lat bez konkursu. Zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej), organizator powołuje dyrektora biblioteki po zasięgnięciu opinii związków zawodowych (w tej bibliotece nie działają) oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez instytucję. W tej bibliotece nie działają związki zawodowe, a na terenie gminy i powiatu nie ma stowarzyszeń zawodowych.
Co należy rozumieć pod pojęciem „stowarzyszeń twórczych” w odniesieniu do działalności prowadzonej przez biblioteki?

Przekształcenie wynajmowanego lokalu na mieszkanie dla dyrektora

Instytucja ma siedzibę w użyczonym budynku. Jest w nim wyodrębnione jedno mieszkanie, którym instytucja rozporządza. Mieszkanie jest wynajmowane na doby dla osób z zewnątrz — według cennika ustalonego przez dyrektora. Aktualnie ma być przekształcone na tzw. mieszkanie dyrektorskie.
Kto powinien zmienić przeznaczenie lokalu na mieszkanie służbowe — organizator czy dyrektor?
Czy taki przydział mieszkania, czyli zapewnienie dyrektorowi przez instytucję mieszkania, nie powinien zostać zawarty w umowie określającej warunki pracy i płacy podpisanej z organizatorem?
Czy jeśli dyrektor miałby korzystać z mieszkania nieodpłatnie, to czy należy uznać to jako jego przychód ze stosunku pracy i odprowadzić składki ZUS i podatek dochodowy? Jak określić taki przychód z tytułu bezpłatnego korzystania z mieszkania? Czy ta wartość nie powinna być z góry określona w warunkach pracy i płacy otrzymanych od organizatora? Jak postąpić w przypadku, gdy dyrektor pokrywa tylko bieżące koszty utrzymania pokoju: prąd, woda, śmieci, ogrzewanie itd.?

Oświadczenie majątkowe pełnomocnika dyrektora instytucji kultury

Statut niewielkiego domu kultury nie przewiduje funkcji zastępcy dyrektora. Dyrektor instytucji udziela pełnomocnictwa rodzajowego pracownikowi, aby reprezentował jednostkę na zewnątrz.
Czy za każdym razem pełnomocnik musi składać oświadczenie majątkowe jako osoba zastępująca dyrektora?