Prawo / Statut

W dziale Prawo/Statut znajdą Państwo porady dotyczące brzmienia zapisów statutu i innych aktów wewnętrznych instytucji kultury, zakresu prowadzenia działalności kulturalnej, zamówień publicznych, prawa autorskiego, ochrony danych osobowych, ochrony zabytków, bezpieczeństwa imprez masowych itp.

Liczba artykułów w dziale: 665

Dzierżawa łąki na potrzeby działalności instytucji kultury

Położony na terenie gminy skansen odwiedza w weekendy wielu turystów, co wiąże się z brakiem miejsc parkingowych w całej gminie. Ośrodek kultury nie jest organizatorem imprez na terenie skansenu.
Czy ośrodek kultury może podpisać umowę z prywatną osobą na dzierżawę łąki z przeznaczeniem na parking w sezonie turystycznym?

Pracodawca osoby pełniącej obowiązki dyrektora instytucji kultury

Burmistrz swoim zarządzeniem powołał na stanowisko p.o. dyrektora gminnej instytucji kultury nauczyciela pracującego w szkole w wymiarze 1/2 etatu. Zawarł z nim umowę o pracę na czas określony na 1/2 etatu i określił w niej warunki pracy i płacy.
Czy ośrodek kultury ma podstawę do wypłacania wynagrodzenia i obowiązki wynikające z prawa pracy, takie jak m.in. zgłoszenie do ZUS i prowadzenie akt osobowych?

Prośba o odwołanie z funkcji dyrektora domu kultury

Dyrektor domu kultury złożył wniosek do organizatora o odwołanie ze stanowiska.
Ile czasu ma organizator na ustosunkowanie się do pisma?

Powołanie zastępcy dyrektora zgodnie ze statutem

Zgodnie ze statutem w bibliotece pierwszego i drugiego zastępcę dyrektora powołuje organizator. 31 marca 2023 r. pierwszy zastępca w związku z przejściem na emeryturę przestał pełnić swoją funkcję. Organizator nie powołał jeszcze nowej osoby na to stanowisko.
Czy dyrektor biblioteki może z grona pracowników powołać osobę, która będzie pełnić obowiązki pierwszego zastępcy dyrektora?

Warunki przeprowadzenia imprezy masowej

Instytucja kultury przygotowuje się do imprezy plenerowej w sierpniu 2023 r.
Jakie wymogi musi spełnić organizator imprezy masowej?

Przekształcenie biblioteki publicznej

Organizator po wybudowaniu nowego gmachu dla instytucji kultury zamierza utworzyć na terenie gminy jedną instytucję. Obecnie działająca jako jedyna instytucja kultury biblioteka publiczna ma działać jako jedna instytucja z tworzonym centrum kultury.
Jak połączyć lub przekształcić (co byłoby niezgodne z przepisami) bibliotekę, aby stała się nową instytucją?

Nieobecność głównego księgowego

Kto może pełnić obowiązki głównej księgowej na czas jej usprawiedliwionej nieobecności w pracy?
Czy takie zastępstwo może pełnić księgowa z urzędu gminy, a jeśli tak, to na jakiej zasadzie?
Czy zastępstwo takie może być zawarte na czas nieokreślony, ale pełnione na czas usprawiedliwionej nieobecności głównej księgowej biblioteki?

Cykliczne warsztaty w ramach działalności gospodarczej

Instytucja kultury chce podpisać umowę na prowadzenie warsztatów z osobą fizyczną, która prowadzi działalność gospodarczą z kodem PKD 93.29.B „Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana” (ręczne wykonywanie przedmiotów, hafty, rękodzieła, warsztaty, kursy, cykliczne zajęcia). Wynagrodzenie za przeprowadzenie warsztatu to 100 zł na miesiąc.
Jaką umowę należy sporządzić (umowę-zlecenie, o dzieło, o świadczenie usług)?
Czy wiąże się z tym obowiązek zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne? Czy trzeba odprowadzić zaliczkę na podatek?

Treść pieczątki na dokumentach w postępowaniu podprogowym. Dane do sprawozdania rocznego o udzielonych zamówieniach

Do tej pory faktury dotyczące działalności kulturalnej za zamówienia poniżej 130 000 zł instytucja opatrywała pieczątką z opisem „Wydatku dokonano z zastosowaniem art. 11 ust. 5 pkt 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych”.
Jak powinien brzmieć tekst na pieczątce stawianej na fakturach za pozostałe zamówienia o wartości poniżej 130 000 zł, a także fakturach dotyczących opłat za energię elektryczną, cieplną i abonament RTV?
Czy w sprawozdaniu rocznym o udzielonych zamówieniach należy ująć wydatki dotyczące szkolenia BHP pracowników oraz zakupu kilku kremów ochronnych dla pracowników?

Zapisy dotyczące sportu w statucie instytucji kultury

Na terenie gminy działają kluby sportowe (np. uczniowski klub sportowy zajmujący się piłką nożną), ale nie funkcjonuje żaden ośrodek sportu. Gminny ośrodek kultury od lat organizuje wydarzenia sportowe — takie, których nie realizują kluby sportowe z terenu gminy, np. tenis, chociaż w statucie nie ma takiego zapisu.
Czy aktualizując statut GOK, można dopisać w działaniach dodatkowych prowadzenie działań z zakresu sportu i rekreacji, mimo tego, że nie ma w planach zmiany nazwy instytucji na gminny ośrodek kultury i sportu?

Oświadczenie majątkowe dyrektora instytucji kultury

Dyrektor gminnego ośrodka kultury współpracuje z zespołem muzycznym w ramach działalności artystycznej. W przypadku, gdy przy zawieraniu umowy o dzieło zespół reprezentuje jedna osoba, pobiera ona z tego tytułu wynagrodzenie, odprowadza należny podatek, a następnie dzieli uzyskaną kwotę pomiędzy członków zespołu, w tym dyrektora GOK, który nie opodatkowuje tej kwoty ponownie.
W jaki sposób dyrektor GOK powinien ujawnić w oświadczeniu majątkowym taki dochód?

Nagroda dla p.o. dyrektora

Pracownicę zatrudnioną w instytucji kultury na stanowisku instruktora powołano 7 kwietnia 2022 r. na stanowisko pełniącej obowiązki dyrektora. Zgodnie z obowiązującym w instytucji kultury regulaminem wynagradzania, pracownik może otrzymać nagrodę uznaniową wypłacaną pod koniec roku kalendarzowego.
Czy pracownicy można przyznać taką nagrodę za pracę jako instruktor, a potem jako p.o. dyrektora?
Czy stanowisko p.o. dyrektora należy traktować podobnie jak stanowisko dyrektora, tzn. że przysługuje na nim tylko nagroda roczna wynikająca z Ustawy z 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (dalej: ustawa kominowa)?