Prawo / Statut

W dziale Prawo/Statut znajdą Państwo porady dotyczące brzmienia zapisów statutu i innych aktów wewnętrznych instytucji kultury, zakresu prowadzenia działalności kulturalnej, zamówień publicznych, prawa autorskiego, ochrony danych osobowych, ochrony zabytków, bezpieczeństwa imprez masowych itp.

Liczba artykułów w dziale: 625

Rezygnacja ze stanowiska dyrektora

Kierowniczkę biblioteki publicznej (pracuje w instytucji od 15 sierpnia 1983 r.) powołano na stanowisko dyrektora na okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r. W styczniu 2022 r. nabyła ona prawa do emerytury i zaplanowała na nią odejść z końcem września br.
Jaki jest okres wypowiedzenia — kiedy powinna złożyć u wójta wniosek o odwołanie ze stanowiska dyrektora w związku z przejściem na emeryturę?
Co powinna napisać we wniosku o odwołanie, aby było skuteczne?
Czy należy się jej odprawa i nagroda jubileuszowa za 40 lat pracy?
Kto przygotowuje dla niej świadectwo pracy?

Odpowiedzialność osobista dyrektora za imprezę gminy

Gmina zawarła z samorządowym ośrodkiem kultury (SOK) porozumienie, w którym zleca ośrodkowi zorganizowanie plenerowej imprezy pod nazwą Święto Gminy, której główna część odbywać się będzie na stadionie miejskim (na płycie głównej i innych obiektach stadionu). SOK ma koordynować zorganizowanie imprezy, sporządzić jej regulamin, wybrać współorganizatorów lub podwykonawców poszczególnych działań i sporządzić umowy dotyczące organizacji imprezy.
Z porozumienia wynika, że jego dyrektor osobiście odpowiada za prawidłową organizację tego przedsięwzięcia. Jaki skutek prawny rodzi ten zapis? Co w przypadku np. niedopatrzenia lub błędów formalnych albo innych nieprzewidzianych zdarzeń podczas organizowania największej imprezy gminnej? Część sportową imprezy organizuje w całości stowarzyszenie, nad którym dyrektor SOK nie ma zwierzchnictwa. Ochotnicze straże pożarne wykonujące zabezpieczenie ppoż też są podległe gminie, a nie ośrodkowi kultury. W przypadku firm podwykonawców sprawa jest jasna, bo podpisywane są z nimi stosowne umowy.
Decyzja o imprezie zapadła mniej niż 30 dni od obowiązku ustawowego zgłoszenia imprezy masowej — samo zgłoszenie po terminie jest już nieprawidłowością, na którą dyrektor SOK nie miał wpływu. Czy zatem może podpisać porozumienie z zapisem o odpowiedzialności osobistej dyrektora?
Czy organizator (gmina) po zrealizowanej imprezie może zażądać przedstawienia kserokopii faktur i skanu umów dotyczących kosztów danej imprezy? Jak szczegółowe informacje instytucja kultury musi przekazać organizatorowi? Czy burmistrz może domagać się takich informacji poleceniem wydanym dyrektorowi?

Rekompensujące świadczenie pieniężne wypłacane żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe

Jeden z pracowników instytucji kultury odbył ćwiczenia wojskowe dla żołnierzy rezerwy.
Czy to prawda, że przysługuje mu wyrównanie między świadczeniem, które otrzyma z wojska, a wynagrodzeniem z umowy o pracę?
Czy to wyrównanie ma wypłacić instytucja jako pracodawca?

Upoważnienie na czas nieobecności dyrektora

Dyrektor gminnego ośrodka kultury (GOK) udzielił na czas swojej dłuższej nieobecności jednemu z pracowników upoważnienia, które objęło:

  1. prowadzenie bieżących spraw GOK,
  2. sprawdzanie dowodów księgowych pod względem merytorycznym i zatwierdzanie ich do wypłaty,
  3. zawieranie umów lub zlecanie wykonania prac niezbędnych do właściwego funkcjonowania GOK do kwoty 10 000 zł,
  4. udzielanie urlopów pracowniczych,
  5. udzielanie polecenia wyjazdu służbowego,
  6. podpisywanie z dopiskiem „z upoważnienia dyrektora” faktur, pism i innych dokumentów,
  7. dysponowanie środkami finansowymi GOK.

Czy wyznaczony pracownik może podpisywać sprawozdania półroczne z wykonania planu finansowego, podwyżki o 10% wynagrodzenia i nagrody, które były wypłacone corocznie również w całym urzędzie gminy?

Kandydowanie do organów samorządu terytorialnego jako podstawa odwołania dyrektora

Umowa w sprawie warunków organizacyjno-finansowych zawarta przez dyrektora z organizatorem zawiera postanowienie, z którego wynika, że prowadzenie przez dyrektora działalności konkurencyjnej, działalności gospodarczej, działalności politycznej stanowić może podstawę do jego odwołania przez organizatora.
Czy w związku z tym kandydowanie dyrektora do rady powiatu, sejmiku województwa, posiadanie mandatu radnego organów samorządu terytorialnego, może stanowić podstawę do jego odwołania ze stanowiska?
Czy burmistrz może takim zapisem ograniczać prawo dyrektorowi do kandydowania to rady powiatu lub sejmiku?

Umowa sprzedaży zamiast umowy komisu

Muzeum prowadzi sprzedaż pamiątek. Z niektórymi dostawcami chciałoby dokonywać rozliczeń finansowych po sprzedaży.
Jaki rodzaj umowy zawrzeć, żeby uniknąć umowy komisu? Muzeum nie chce określać prowizji czy marży.
Czy wystarczy zawrzeć umowę lub zamówienie na dostarczenie odpowiedniego asortymentu po określonej przez producenta cenie, w której zostanie umieszczony zapis, że zapłata nastąpi, np. raz w miesiącu, na podstawie rachunku lub faktury, po wysłaniu rozliczenia sprzedanego towaru?

Udział dzieci poniżej 16. roku życia w spektaklach

Czy w świetle prawa dzieci poniżej 16. roku życia mogą brać udział w spektaklach wystawianych w niedzielę?
Czy udział ten należy traktować jako praca na podstawie umowy o pracę, czy też dopuszczalne jest uznanie go jako elementu zajęć edukacyjnych organizowanych w instytucji albo jako wolontariatu?

Obowiązek składania sprawozdań K-03 przez bibliotekę

Biblioteka realizuje zadania biblioteki powiatowej powierzone w ramach porozumienia między starostwem powiatowym a burmistrzem gminy.
Czy dyrektor gminnej biblioteki publicznej może odmówić przesyłania do instytucji danych statystycznych z działalności, które będą wykorzystywane przez wojewódzką bibliotekę publiczną, Bibliotekę Narodową oraz MKiDN?
Czy dyrektor biblioteki łamie przepisy Ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (dalej: ustawa o bibliotekach), jeśli nie reaguje na prośby instruktora powiatowego o przekazanie danych zawartych w formularzu K-03?

Współpraca instytucji ze stowarzyszeniem zwykłym

Przy samorządowej instytucji kultury działają zespoły taneczne i śpiewacze, dla których instytucja zatrudnia instruktorów grających na instrumentach, instruktorów tańca, udostępnia pomieszczenia na próby i stroje do tańców ludowych itp. Okazało się, że zespół pieśni i tańca założył stowarzyszenie (z formą prawną: stowarzyszenie niewpisane do KRS i formą własności: własność prywatna krajowa pozostała).
Czy wiedząc, że zespół założył takie stowarzyszenie, instytucja kultury może finansować i zatrudniać instruktorów dla tego zespołu oraz finansować inne koszty zespołu, np. wyjazdu na terenie kraju i za granicą?

Brak aktu powołania biblioteki istniejącej od kilkudziesięciu lat

Podczas kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej wykazano m.in. brak aktu powołania biblioteki publicznej. Zgodnie z art. 11 Ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (dalej: ustawa o bibliotekach), biblioteka stanowiąca samodzielną jednostkę organizacyjną działa na podstawie aktu o utworzeniu biblioteki oraz statutu nadanego przez organizatora. Biblioteka dysponuje dokumentami, które potwierdzają jej istnienie od lat 40. XX w., ale w zasobach biblioteki i urzędu gminy nie ma aktu jej utworzenia. Biblioteka dysponuje statutami z lat 1987 i 1992, w których informuje się, że utworzono ją na mocy uchwały rady narodowej, co potwierdza istnienie uchwały powołującej bibliotekę w okresie PRL. Uchwała taka znajduje się prawdopodobnie w archiwum państwowym. Biblioteka ma też statut (ostatni z 2016 r.) zawierający wszystkie elementy, które powinien zawierać akt powołania (nazwę, siedzibę, teren i zakres działania biblioteki, źródła finansowania), a także dokumentację potwierdzającą nadanie aktu powołania przez organy samorządowe w okresie PRL. Ponadto biblioteka jest wpisana do rejestru instytucji kultury od 2002 r. Takiego wpisu dokonuje się jednak na podstawie aktu o utworzeniu biblioteki, o którym mowa w ustawie o bibliotekach.
Czy to oznacza, że w tym przypadku wpis biblioteki do rejestru instytucji kultury jest prawidłowy?
Czy trzeba podjąć działania, aby odszukać uchwały rady narodowej, czy może należy starać się o wydanie aktu o utworzeniu, którego wymaga ustawa o bibliotekach?
Czy na podstawie wymienionych dokumentów posiadanych przez bibliotekę i urzędu gminy można uznać, że biblioteka ma akt powołania i może nadal funkcjonować?

Rezygnacja z przesyłania pism administracyjnych drogą elektroniczną przez ePUAP

Samorządowa instytucja kultury wysyła przez ePUAP do urzędu gminy pisma i sprawozdania.
Czy instytucja ma prawo zrezygnować z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 39 Ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (dalej: kpa)? Skarbnik gminy zabrania instytucji składać taką rezygnację.

Możliwość wynajmowania pomieszczeń wykorzystywanych na podstawie umowy użyczenia zawartej z gminą

Samorządowa instytucja kultury otrzymała od gminy w ramach użyczenia nieruchomość zabudowaną do prowadzenia miejskiego domu kultury (MDK). W umowie biorący w użyczenie ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową związaną z przyjętym majątkiem, ponadto użyczający (gmina) zezwala biorącemu w użyczenie wydzierżawiać (wynajmować) niewykorzystane dla potrzeb MDK pomieszczenia mieszczące się w obiekcie. Środki uzyskane z tytułu najmu lub dzierżawy instytucja przeznaczy na swoje cele statutowe.
Czy MDK na podstawie posiadanej umowy może zawrzeć umowę najmu z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (kawiarnię) na okres dłuższy niż 3 lata? Czy w przypadku zawarcia takiej umowy konieczne jest zachowanie procedury z art. 37 ust. 4 i 4a Ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (dalej: ustawa o gospodarce nieruchomościami), tzn. w drodze przetargu?