Prawo / Statut

W dziale Prawo/Statut znajdą Państwo porady dotyczące brzmienia zapisów statutu i innych aktów wewnętrznych instytucji kultury, zakresu prowadzenia działalności kulturalnej, zamówień publicznych, prawa autorskiego, ochrony danych osobowych, ochrony zabytków, bezpieczeństwa imprez masowych itp.

Liczba artykułów w dziale: 642

Na jaki okres obowiązuje program działania instytucji kultury?

Czy istnieją przepisy, z których wynika, na jaki czas powinien być przygotowany program działalności instytucji kultury?

Wynajem samochodu przez instytucję kultury

Statut GOK określa, że źródła jego finansowania to roczna dotacja organizatora, wpływy uzyskiwanych z prowadzonej działalności, w tym również działalności gospodarczej i sprzedaży majątku ruchomego, darowizny i zapisy osób fizycznych i prawnych, a także przychody z innych źródeł.
Czy GOK może użyczać odpłatnie swój samochód, a uzyskane środki przeznaczyć na działalność statutową? Czy konieczna jest aktualizacja statutu?
Jak wygląda to z punktu widzenia przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych?

Dyrektor instytucji kultury na pół etatu

Czy dyrektor samorządowej instytucji kultury może być zatrudniony na 1/2 etatu?

Ryczałt za używanie prywatnego pojazdu do celów służbowych dla osób kierujących instytucją kultury

Czy dyrektorowi, jego zastępcy i głównemu księgowemu w instytucji kultury może być przyznany ryczałt za używanie prywatnego pojazdu do celów służbowych?

Umowa o występ z zespołem muzycznym

Centrum biblioteczno-kulturalne (CBK) organizuje różne imprezy. Podczas jednego wydarzenia miał wystąpić lokalny zespół muzyczny, którego członkowie nie prowadzą działalności gospodarczej. Zespół składa się z dziewięciu osób. Zdaniem CBK można by było z nimi zawrzeć umowę-zlecenie.
Czy w tej sytuacji trzeba podpisać 9 odrębnych umów? Czy istnieje przepis, który pozwala na podpisanie umowy z liderem takiego zespołu?
Czy w sytuacji, gdy umowę podpisze jedna osobą działająca w imieniu pozostałych członków zespołu, wypłata wynagrodzenia oraz potrącenie obciążeń podatkowych i ubezpieczeniowych dotyczy tylko reprezentanta, czy też dotyczy pozostałych członków zespołu wymienionych w umowie?

Audyt wójta w instytucji kultury

Wójt gminy zdecydował jako organizator o przeprowadzeniu audytu w bibliotece publicznej, a następnie o skontrolowaniu w ramach kontroli zarządczej prawidłowości gospodarowania środkami dotacji podmiotowej z budżetu gminy. O przeprowadzenie tych czynności wnioskowała komisja rewizyjna rady gminy. Dyrektor gminnej biblioteki publicznej uniemożliwił przeprowadzenie tych czynności, nie wpuszczając na teren biblioteki osób, które miały dokonać audytu i kontroli na zlecenie wójta.
Czy postępując w ten sposób, dyrektor biblioteki naruszył obowiązujące przepisy prawa?

Centrum usług wspólnych a odpowiedzialność za zamówienia publiczne

Muzeum posiada własny regulamin dotyczący udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczających 130 000 zł, zgodnie z którym w zależności od wartości zamówienia wymagane jest stosowanie odpowiednich procedur i tym samym — odpowiednich dokumentów potwierdzających ich zastosowanie (potwierdzenie rozeznania rynku, zamówienie, umowy itp.). Muzeum nie posiada własnej księgowości, jest obsługiwane przez centrum usług wspólnych (CUW).
Czy główny księgowy CUW, składając podpis na przedłożonym przez muzeum dokumencie do zapłaty odpowiada również za poprawność i kompletność załączników, które wynikają z regulaminu udzielania zamówień publicznych do 130 000 zł, czy też pełną odpowiedzialność za te dokumenty ponosi dyrektor muzeum przy założeniu, że w porozumieniu pomiędzy muzeum a CUW jest zapis, iż za przestrzeganie procedur i zasad wynikających z prawa zamówień publicznych odpowiada dyrektor jednostki obsługiwanej w zakresie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane realizowane samodzielnie?

Punkt gminnej informacji turystycznej prowadzony przez muzeum

Gminne muzeum chce uruchomić i prowadzić punkt gminnej informacji turystycznej oraz zamawiać i sprzedawać tam materiały informacyjne i promocyjne niedotyczące muzeum i jego działalności, ale innych atrakcji gminy i regionu.
Czy muzeum może prowadzić tego typu działalność gospodarczą i uzyskiwać z niej dochody?
Czy ewentualny zysk ze sprzedaży można przeznaczyć na działalność inną niż wymieniona w art. 2 Ustawy z 21 listopada 1996 r. o muzeach (dalej: ustawa o muzeach) lub na kolejne tego typu zakupy, czy też wyłącznie na działalność określoną w art. 2 ustawy o muzeach?

Używanie do celów służbowych przez pracownika samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy

Komu pracodawca wypłaca kilometrówkę? Czy pracownik musi być właścicielem lub współwłaścicielem samochodu? Czy może tylko posiadać prawo jazdy, a samochód pożyczyć, np. od sąsiada, partnera itp.?
Czy trzeba prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu? Jeżeli trzeba, to czy co miesiąc, nawet gdy używanie samochodu prywatnego zdarza się sporadycznie, np. 3 razy w roku (nie w każdym miesiącu)? Kto prowadzi ewidencję przebiegu?

Forma zamówień poniżej 130 000 zł

Instytucja kultury kupuje wodę pitną dla pracowników. Niedawno wodę tę dostarczono na paletach. Na zakup nie ma ani zamówienia, ani umowy. Na fakturze widnieje pozycja „paleta” z kwotą do zapłaty.
Czy taka forma zakupu jest dozwolona w zamówieniach publicznych?
Czy uzyskanie informacji mailowej od pracownika firmy sprzedającej wodę odnośnie do zwrotu środków finansowych za paletę jest wyczerpujące dla zachowania formy pisemnej na dokonanie zakupu?
Czy na wszystkie zakupy towarów i usług, wyłączając te związane z działalnością kulturalną, należy zachowywać formę pisemną?

Kim jest kierownik w instytucji kultury?

Czy w strukturze organizacyjnej instytucji kultury słowo „kierownik” wskazuje na stanowisko, np. działu czy filii, czy też na funkcję, a co za tym idzie — czy pracownikowi można w ten sposób rozszerzyć zakres czynności np. o funkcję kierownika działu czy filii i wyznaczyć mu dodatek funkcyjny za zarządzanie grupą osób w swoim dziale?
Jak poprawnie stosować określenie „kierownik” i czy można używać innych określeń na wykonującego te same zadania, np. „koordynator pracy działu” lub jeszcze innych, które zostaną stworzone i wpisane do regulaminu wynagradzania i organizacyjnego?

Dodatek energetyczny dla instytucji kultury w pytaniach i odpowiedziach

  • Instytucje kultury mogą starać się o dodatek energetyczny jako podmioty wrażliwe
  • Kwotę dodatku dla podmiotów wrażliwych ustala się na podstawie wzoru
  • Dodatek energetyczny wypłacają samorządy