Nowości prawne

W dziale Nowości prawne znajdą Państwo informacje o ważnych dla instytucji kultury przepisach, które już obowiązują albo wkrótce wejdą w życie.

Liczba artykułów w dziale: 1341

Nowe kody ubezpieczeń ZUS dla osób pobierających świadczenie wspierające

W Dz.U. z 23 listopada 2023 r. pod poz. 2529 opublikowano Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 20 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów.

Termin wdrożenia rozwiązań technicznych do e-doręczeń przesunięty na 30 grudnia br.!

W Dz.U. z 23 listopada 2023 r. pod poz. 2540 opublikowano Komunikat Ministra Cyfryzacji z 22 listopada 2023 r. zmieniający komunikat w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych niezbędnych do doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej oraz udostępnienia w systemie teleinformatycznym punktu dostępu do usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego w ruchu trans granicznym.

Wzory wniosków stosowanych przy zastrzeganiu albo cofaniu zastrzeżenia PESEL

W Dz.U. z 15 listopada 2023 r. pod poz. 2485 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 7 listopada 2023 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania wniosków stosowanych przy zastrzeganiu albo cofaniu zastrzeżenia numeru PESEL.

Pisma niewymagające opatrzenia podpisem lub pieczęcią przez użytkownika e-Urzędu Skarbowego

W Dz.U. z 14 listopada 2023 r. pod poz. 2476 opodatkowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 13 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów pism niewymagających opatrzenia podpisem lub pieczęcią przez użytkownika e-Urzędu Skarbowego.

Połączenie pomorskich archiwów państwowych

W Dz.U. z 14 listopada 2023 r. pod poz. 2470 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 10 listopada 2023 r. w sprawie połączenia Archiwum Państwowego w Gdańsku i Archiwum Państwowego w Malborku.

Polsko-czeski program współpracy kulturalnej

W Dz.U. z 7 listopada 2023 r. pod poz. 2399 ogłoszono Program Współpracy między MKiDN RP a Ministerstwem Kultury Republiki Czeskiej, podpisany w Brukseli 29 listopada 2022 r.

Zmiany w zasadach BHP na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

W Dz.U. z 2 listopada 2023 r. pod poz. 2367 opublikowano Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 18 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości garaży w budynkach wielolokalowych

W Dz.U. z 24 października 2023 r. pod poz. 2291 opublikowano Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 18 października 2023 r. (sygn. akt SK 23/19).

Kontrola na podstawie ustawy o rehabilitacji i zatrudnianiu niepełnosprawnych

W Dz.U. z 23 października 2023 r. pod poz. 2283 opublikowano Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 14 października 2023 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Jednolite teksty aktów prawnych

Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych aktów prawnych.

Kwota bazowa w 2024 r. dotycząca dotacji na finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej

W Dz.U. z 5 października 2023 r. pod poz. 2135 opublikowano Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 3 października 2023 r. w sprawie wysokości kwoty bazowej w 2024 r.

Poszukiwania ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych przy użyciu urządzeń elektronicznych lub technicznych

W Dz.U. z 18 września 2023 r. pod poz. 1904 opublikowano Ustawę z 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.