Nowości prawne

W dziale Nowości prawne znajdą Państwo informacje o ważnych dla instytucji kultury przepisach, które już obowiązują albo wkrótce wejdą w życie.

Liczba artykułów w dziale: 1367

Jednolite teksty aktów prawnych (2024.05.17)

Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych aktów prawnych.

Zespół „e-Legislacja”

W Dz.Urz. M.P. z 19 kwietnia 2024 r. pod poz. 319 opublikowano zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 42 z 18 kwietnia 2024 r. w sprawie Zespołu „e-Legislacja”.

Wieloletni program budowy centrum CAMERIMAGE

W Dz.Urz. M.P. z 22 kwietnia 2024 r. pod poz. 323 opublikowano komunikat MKiDN z 16 kwietnia 2024 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE”.

Sposób przesyłania pełnomocnictw w formie elektronicznej

W Dz.U. z 22 kwietnia 2024 r. pod poz. 613 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 11 kwietnia 2024 r. w sprawie sposobu przesyłania, utrwalonego w postaci elektronicznej, pełnomocnictwa ogólnego, pełnomocnictwa szczególnego oraz pełnomocnictwa do doręczeń.

Opublikowano wykaz stanowisk w Urzędzie Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystywaniu seksualnemu małoletnich poniżej 15 lat

W Dz.U. z 19 kwietnia 2024 r. pod poz. 599 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z 4 kwietnia 2024 r. w sprawie wykazu stanowisk w Urzędzie Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15, wymaganych kwalifikacji oraz zasad wynagradzania pracowników tego Urzędu.

Pomoc publiczna na wspieranie działalności przedsiębiorców sektora kultury w ramach KPO

W Dz.U. z 15 kwietnia 2024 r. pod poz. 571 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 4 kwietnia 2024 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na wspieranie działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Zwaloryzowana wysokość świadczeń dla rodziny zastępczej i innych podobnych świadczeń

W Dz.Urz. M.P. z 27 marca 2024 r. pod poz. 230 opublikowano obwieszczenie MRPiPS z 24 marca 2024 r. w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka, wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej oraz wysokości kwot określonych w umowach.

Jednolite teksty aktów prawnych (2024.04.12)

Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych aktów prawnych.

Wysokość kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej od dnia 1 kwietnia 2024 r.

W Dz. Urz. M.P. z 23 lutego 2024 r. pod poz. 162 opublikowano Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej1) z 21 lutego 2024 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej w okresie od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r.

Opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny

W Dz.Urz. Monitor Polski z 28 lutego 2024 r. pod poz. 177 opublikowano obwieszczenie MRPiPS z 27 lutego 2024 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz wysokości kosztów gminy związanych z przyznaniem tej Karty oraz wydaniem jej duplikatu.

Wysokość odpisu na ZFŚS w 2024 r.

Podstawą obliczenia odpisu na ZFŚS w 2024 r. jest opublikowane przez GUS przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2023 r. lub w drugim półroczu 2023 r.

Przeciętna renta z tytułu niezdolności do pracy wypłacana przez ZUS

W Dz. Urz. Monitor Polski z 16 lutego 2024 r. nr 130 opublikowano Komunikat Prezesa ZUS z 14 lutego 2024 r. w sprawie miesięcznej kwoty przeciętnej renty z tytułu niezdolności do pracy wypłaconej przez ZUS z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS).