Nowości prawne

W dziale Nowości prawne znajdą Państwo informacje o ważnych dla instytucji kultury przepisach, które już obowiązują albo wkrótce wejdą w życie.

Liczba artykułów w dziale: 1064

Otwarte dane i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

W Dz.U. z 7 września 2021 r. pod poz. 1641 opublikowano Ustawę z 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (dalej: ustawa). Podmiotami zobowiązanymi do udostępniania lub przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania są podmioty wymienione w art. 3 ustawy, czyli m.in. jednostki sektora finansów publicznych.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025

W Dz.U. z 13 września 2021 r. pod poz. 1675 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025″.

Kasy zapomogowo-pożyczkowe

W Dz.U. z 10 września 2021 r. pod poz. 1666 opublikowano Ustawę z 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych. Ustawa określa zasady tworzenia, organizowania i działania u pracodawcy kasy zapomogowo-pożyczkowej (dalej: KZP) oraz jej likwidacji.

Plan przeciwdziałania skutkom suszy

W Dz.U. z 3 września 2021 r. pod poz. 1615 opublikowano Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 15 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia Planu przeciwdziałania skutkom suszy.

Podmioty zależne Instytutu Pileckiego

W Dz.U. z 27 sierpnia 2021 r. pod poz. 1574 opublikowano Ustawę z 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o Instytucie Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego oraz niektórych innych ustaw.

Koszty elektronicznego postępowania upominawczego

W Dz.U. z 25 sierpnia 2021 r. pod poz. 1557 opublikowano Ustawę z 23 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Odbudowa Pałacu Saskiego

W Dz.U. z 24 sierpnia 2021 r. pod poz. 1551 opublikowano Ustawę z 11 sierpnia 2021 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie.

Zadośćuczynienie dla członków rodziny za zerwanie więzi rodzinnych

W Dz.U. z 18 sierpnia 2021 r. pod poz. 1509 opublikowano Ustawę z 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy — Kodeks cywilny.

Jednolite teksty aktów prawnych

Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych aktów prawnych.

Wykaz krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi

W Dz.U. z 29 lipca 2021 r. pod poz. 1381 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 27 lipca 2021 r. w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi.

Wartość rzeczy i praw objętych zastawem skarbowym obowiązująca w 2022 r.

W Dz. Urz. Monitor Polski z 13 sierpnia 2021 r. pod poz. 739 opublikowano Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 10 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy — Ordynacja podatkowa na rok 2022.

Maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych

W Dz. Urz. Monitor Polski z 9 sierpnia 2021 r. pod poz. 724 opublikowano Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Rozwoju z 22 lipca 2021 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022.