Nowości prawne

W dziale Nowości prawne znajdą Państwo informacje o ważnych dla instytucji kultury przepisach, które już obowiązują albo wkrótce wejdą w życie.

Liczba artykułów w dziale: 968

Zwolnienie ze składek ZUS z tzw. tarczy 6.0

W Dz.U. z 15 grudnia 2020 r. pod poz. 2255 Ustawę z 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Możliwość pracy zdalnej na kwarantannie lub izolacji

W Dz.U. z 28 listopada 2020 r. pod poz. 2112 opublikowano Ustawę z 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19, zmienioną następnie Ustawą z 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 28 listopada 2020 r. poz. 2113).

Zmiany w podatku dochodowym w zakresie opodatkowania spółek

W Dz.U. z 30 listopada 2020 r. pod poz. 2122 opublikowano Ustawę z 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Program badań statystycznych na 2021 r.

W Dz.U. z 23 listopada 2020 r. pod poz. 2062 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z 25 września 2020 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2021.

Opłata za rozpatrzenie wniosku o wpis na listę firm audytorskich

W Dz. Urz. M.P. z 26 listopada 2020 r. pod poz. 1082 opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 24 listopada 2020 r. w sprawie wysokości opłaty za rozpatrzenie wniosku o wpis na listę firm audytorskich w roku 2021.

Przedłużenie terminu odprowadzania zaliczek i ryczałtu przez płatników PIT prowadzących m.in. działalność kulturalną

W Dz.U. z 19 listopada 2020 r. pod poz. 2054 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 19 listopada 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego.

Ogłoszono nowe limity wpłat na IKE i IKZE na 2021 r.

Opublikowano limity wpłat na konta emerytalne.

Nowa Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego

W Dz. Urz. M.P. z 19 listopada 2020 r. pod poz. 1060 opublikowano uchwałę Rady Ministrów nr 155 z 27 października 2020 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego (współdziałanie, kultura, kreatywność) 2030″.

Jednolite teksty aktów prawnych

Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych aktów prawnych.

Sposób uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych

W Dz.U. z 28 października 2020 r. pod poz. 1892 opublikowano Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 21 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych.

Nowe wzory formularzy PIT dla płatników, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 oraz podatników, którzy oszczędzają w PPK

W Dz.U. z 3 listopada 2020 r. poz. 1940 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 21 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zmiany w przepisach o Medalu Zasłużony Kulturze Gloria Artis

W Dz.U. z 5 listopada 2020 r. pod poz. 1952 opublikowano Rozporządzenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z 30 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.