Spisy treści

Poprzez spis treści znajdą Państwo teksty, które ukazały się w poszczególnych numerach Poradnika Instytucji Kultury.

Liczba artykułów w dziale: 127

Poradnik Instytucji Kultury nr 8 (sierpień 2021)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Czy dyrektor może zmusić pracownika instytucji kultury do zaszczepienia się przeciwko COVID-19?
 • Czy dyrektorowi instytucji kultury można przyznać dodatek specjalny?
 • Jak prowadzić ewidencję VAT po ostatnich zmianach w przepisach?
 • Czy środki z funduszu rezerwowego można przeznaczyć na inny cel niż pokrycie straty?
 • Czy nagranie koncertu należy opodatkować stawką VAT 23%, czy też jest to usługa kulturalna zwolniona?
 • Jak prawidłowo zawrzeć z konserwatorem zabytków umowę na konserwację obiektów muzealnych i jakie koszty uzyskania zastosować?

Dodatkowo, tylko w wersji online:

 • Czy dotację podmiotową zwracaną do organizatora należy ująć w sprawozdaniu finansowym w całości, czy tylko jej wykorzystaną część?
 • Jak podatkowo potraktować wydatki okolicznościowe, jak np. zakup wieńców i nekrologów?

Poradnik Instytucji Kultury nr 7 (lipiec 2021)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Jakie nowe obowiązki informacyjne mają instytucje kultury, które korzystają z dofinansowania wykonywanych zadań?
 • Czy świadczenie urlopowe jest zwolnione od podatku ze względu na COVID-19?
 • Czy koszty obsługi prawnej z tytułu obrony dyrektora instytucji kultury przed komisją orzekającą można pokryć ze środków instytucji?
 • Dlaczego opłat za zajęcia nie wolno traktować jako darowizny?
 • Jak prawidłowo rozliczać świadczenia z ZFŚS?
 • Na jakiej podstawie prawnej półkolonie z wyżywieniem organizowane w instytucji mogą korzystać ze zwolnienia od VAT?
 • Jak prowadzić ewidencję czasu pracy konserwatora, który obsługuje 21 świetlic?
 • Czy instytucja kultury która sporadycznie organizuje wydarzenia nieodpłatne, powinna stosować prewspółczynnik?

Poradnik Instytucji Kultury nr 6 (czerwiec 2021)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Kto powinien określić wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora instytucji kultury?
 • Kiedy organizator powinien przyznać dotację celową na wykonanie zadania, a kiedy na inwestycję?
 • Czy ze względu na prowadzenie zajęć sportowych instytucja kultury ma obowiązek wymiany obecnych kas fiskalnych na tzw. kasy online od 1 lipca 2021 r.?
 • Kiedy wypłacić pracownikowi nagrodę jubileuszową w przypadku połączenia instytucji?
 • Jak skorygować korektę VAT od środków trwałych przy powrocie do zwolnienia podmiotowego?
 • Czy kary nakładane na podstawie przepisów o dostępności cyfrowej dotyczą instytucji kultury czy jej dyrektora?
 • Jak prawidłowo wypłacać w instytucji kultury dodatek specjalny, jeśli został przyznany tylko na część miesiąca?

Poradnik Instytucji Kultury nr 5 (maj 2021)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Jakie są kary za niezłożenie sprawozdania finansowego oraz zeznań podatkowych?
 • Jak wykazać w CIT-8 dotację podmiotową od organizatora?
 • Czy przepisy dotyczące zwolnienie z poboru opłat na rzecz organizacji zarządzania prawami autorskimi w czasie COVID-19 dotyczą także instytucji kultury?
 • Jak zgodnie z przepisami ujmować zakupy inwestycyjne w planie oraz sprawozdaniach finansowych?
 • Czy w instytucji kultury może być zatrudniony tylko jeden pracownik — dyrektor?
 • Czy za okres pracy zdalnej pracownikowi należy się ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych?
 • Czy skarbnik gminy może być jednocześnie osobą odpowiedzialną za płace w instytucji kultury i korzystać z oprogramowania gminy i jej serwerów?

Poradnik Instytucji Kultury nr 4 (kwiecień 2021)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Jakie zmiany w fakturach korygujących in minus i in plus wprowadził tzw. pakiet SLIM VAT?
 • Jak ująć zwrot niewykorzystanej dotacji w planie finansowym i księgach rachunkowych?
 • Czy w związku z trwającą epidemią pracodawca może wysłać pracowników na świadczenie postojowe na czas nieokreślony?
 • Czy w przypadku braku konkretnych postanowień statutu organizator może narzucić bądź przekazać zadania do realizacji przez instytucję kultury?
 • Czy w związku z zamknięciem instytucji kultury można wypowiedzieć dodatek specjalny?
 • Jaką stawkę VAT zastosować do prowadzonych przez instytucję zajęć online?

Poradnik Instytucji Kultury nr 3 (marzec 2021)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Jak ująć w księgach 2020 i 2021 r. umorzenie/zwrot składek na ZUS za listopad 2020 r. w styczniu tego roku i jaki to ma wpływ na plan i sprawozdanie finansowe oraz CIT-8?
 • Do jakiej grupy KŚT zaklasyfikować zestaw do mierzenia temperatury ciała?
 • Do kiedy instytucje kultury mają czas na złożenie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami?
 • Jak rozliczyć fakturę za korzystanie z terminala płatniczego w ramach Programu Polska Bezgotówkowa?
 • Jak prawidłowo zgłosić umowę o dzieło do ZUS?
 • Co się składa na wynagrodzenie miesięczne dyrektora i ile wynosi limit 6-krotności wynagrodzenia z ustawy kominowej w tym roku?

Poradnik Instytucji Kultury nr 2 (luty 2021)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Na co zwrócić uwagę, zamykając pandemiczny rok 2020?
 • W jakim przypadku podpisanie umowy o zarządzanie PPK wymaga zmian w regulaminie wynagradzania?
 • Czy pracownik może ponosić wspólną odpowiedzialność materialną za starodruki?
 • Kiedy należy zastosować w JPK_VAT oznaczenie „TP” przy sprzedaży na rzecz organizatora lub jego jednostek?
 • Czy bibliotekarz, który dojeżdża do czytelnika z zamówionymi książkami w ramach akcji „Książka na telefon”, powinien posiadać badania psychologiczne?

Poradnik Instytucji Kultury nr 1 (styczeń 2021)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • W jaki sposób zaprezentować otrzymane przez instytucję kultury darowizny w rachunku zysów i strat?
 • Jak prawidłowo zawrzeć umowę-zlecenie, aby zleceniobiorca nie musiał stawiać się w siedzibie instytucji kultury?
 • Jakie skutki ma dla pracowników połączenie instytucji kultury? W jakim przypadku trzeba wypowiadać im warunki pracy i płacy?
 • Czy instytucja kultury powinna zwracać pieniądze za niezrealizowane z powodu COVID-19 bilety wstępu?
 • Jak ująć w nowym JPK_VAT koncerty i wernisaże oraz odpłatne zajęcia wokalne i taneczne z instruktorem? Czy te usługi należy oznaczyć kodem GTU_12?

Poradnik Instytucji Kultury nr 12 (grudzień 2020)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Jak prawidłowo przyznawać i wypłacać nagrody i premie roczne — także w czasie koronawirusa?
 • Czy instytucje kultury mają obowiązek powołania koordynatora do spraw dostępności?
 • Jak ująć zwolnienie ze składek ZUS w ewidencji księgowej, planie finansowym, bilansie i CIT-8?
 • Czy pracodawca ma obowiązek stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu do utworów stworzonych przez pracownika w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy?
 • Jak rozliczać podatki i zaksięgować import usług przy organizacji wydarzeń nieodpłatnych?
 • Czy można w trakcie kontroli udostępnić organizatorowi kserokopie list płac w celu ich analizy poza siedzibą instytucji kultury?

Poradnik Instytucji Kultury nr 11 (listopad 2020)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Czy w nowym JPK_VAT instytucje kultury mają obowiązek stosowania kodów GTU przy refakturowaniu na najemców np. energii, wody, gazu, czy usług telekomunikacyjnych?
 • Jak prawidłowo udzielać pełnomocnictwa oraz wyznaczać osobę zastępującą dyrektora instytucji podczas jego nieobecności?
 • Kiedy, zdaniem Ministra Finansów, instytucja kultury ma obowiązek wystawienia tzw. faktury uproszczonej?
 • Czy wynagrodzenie wypłacane w instytucji w okresie postoju spowodowanego COVID-19 powinno obejmować wszystkie dodatki: stażowy, funkcyjny i specjalny?
 • Jak zaksięgować koszty szycia maseczek wielorazowych dla urzędu gminy, które GOK finansuje z dotacji podmiotowej?

Poradnik Instytucji Kultury nr 10 (październik 2020)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Jakie są uprawnienia organizatora wobec instytucji kultury? Czego absolutnie nie może robić organizator i jak się bronić przed nieuprawnionymi żądaniami organizatora?
 • Jak wykorzystać pełnomocnictwo do sprawnego zarządzania instytucją kultury?
 • Jak prawidłowo rozliczać zaliczki w instytucji kultury?
 • Jakie okresy uwzględniać do stażu pracy uprawniającego do dodatku za wieloletnią pracę?

Poradnik Instytucji Kultury nr 9 (wrzesień 2020)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Jakie warunki trzeba spełnić, aby instytucja kultury mogła przyjmować płatności za pomocą Polskiego Bonu Turystycznego?
 • Czy w związku z sytuacją epidemiczną zaniechanie przez bibliotekę wystawiania, wysyłania i poboru upomnień czytelniczych może być uznane za naruszenie ustawy o dyscyplinie finansów publicznych?
 • Co to znaczy spadek obrotów instytucji kultury i czy zaliczyć do nich dotacje w kontekście możliwości otrzymania pomocy na rzecz ochrony miejsc pracy dla instytucji kultury w związku z COVID-19?
 • Jak prawidłowo rozliczyć przychody i wydatki w programie „Kultura w sieci”?
 • Jak według nowych zasad składać rozliczenie VAT od 1 października 2020 r.?