Spisy treści

Poprzez spis treści znajdą Państwo teksty, które ukazały się w poszczególnych numerach Poradnika Instytucji Kultury.

Liczba artykułów w dziale: 140

Poradnik Instytucji Kultury nr 9 (wrzesień 2022)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Czy instytucja kultury może środki własne ulokować w obligacjach?
 • Czy dyrektor instytucji kultury może odebrać wolne za przepracowane weekendy i święta?
 • Czy organizator może w ciągu roku zmniejszyć dotację podmiotową?
 • Jakie są nowe zasady nowe zasady rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych?
 • Czy umowa zawarta z urzędem pracy wchodzi do limitu umów na czas określony?
 • Kiedy dyrektor powinien złożyć u organizatora wniosek o odwołanie ze stanowiska w związku z przejściem na emeryturę?

Dodatkowo, tylko w wersji online:

 • Jak prawidłowo zaksięgować przekazanie budynku instytucji kultury przez organizatora?
 • Jakie zaświadczenie dla potrzeb odprowadzania i zgłaszania podatku w USA należy wypełnić, jeśli instytucja osiąga dochody z kanału na YouTubie?

Poradnik Instytucji Kultury nr 8 (sierpień 2022)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Jakie nowe zasady składania oświadczeń o pomniejszeniu zaliczki na podatek przez płatnika będą obowiązywać instytucje kultury od początku 2023 r.?
 • Czy dyrektor lub inny pracownik może opłacić prywatną kartą płatniczą fakturę za materiały biurowe dla instytucji kultury?
 • Czy instytucja kultury może zawrzeć w regulaminie wynagradzania korzystniejsze niż powszechnie obowiązujące zasady wpłacania dodatku stażowego oraz dodatku funkcyjnego?
 • W jakim przypadku — według najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych — koncert z wykonywaniem utworów własnych i coverów można uznać za umowę o dzieło?

Dodatkowo, tylko w wersji online:

 • Czy zawsze trzeba stosować formułę dotyczącą planu finansowego narzuconą przez organizatora?
 • Jak powinna wyglądać ewidencja darowizn książkowych na kontach zespołu 4 i 5?

Poradnik Instytucji Kultury nr 7 (lipiec 2022)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Czy dyrektor biblioteki może otrzymać odprawę emerytalną w wysokości określonej w regulaminie wynagradzania, czyli sześciomiesięczne wynagrodzenie?
 • Czy odwołany dyrektor, którego organizator zwolnił z obowiązku świadczenia pracy, może w tym czasie odwołać udzielone wcześniej innemu pracownikowi pełnomocnictwo do zarządzania instytucją?
 • Czy zakup książek do biblioteki można sfinansować dotacją podmiotową?
 • Czy głównej księgowej zatrudnionej w instytucji kultury należą się przyznawane pracownikom: bony ze środków na wynagrodzenia z okazji świąt, świadczenie urlopowe, czy dofinansowanie do zakupu okularów?
 • Kiedy nagroda w konkursie zorganizowanym przez instytucję stanowi przychód zwycięzcy?
 • Czy można odliczyć VAT z faktur za nocleg i posiłek dla artystów?
 • Jak ująć w księgach i wykazać w planie finansowym zakup muzealiów z dotacji celowej?

Dodatkowo, tylko w wersji online:

 • Czy faktura za dokumentację projektową zwiększa wartość środka trwałego?
 • Jakie skutki w VAT rodzi otrzymanie środka trwałego w darowiźnie?

Poradnik Instytucji Kultury nr 6 (czerwiec 2022)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Na co zwrócić uwagę, zatrudniając uchodźców z Ukrainy?
 • Jak ująć przychody i koszty w CIT-8 oraz nocie podatkowej?
 • Jakich obowiązków należy dopełnić, aby — ze względu nie nieosiągnięcie limitu sprzedaży 200 000 zł — wrócić do zwolnienia podmiotowego w VAT?
 • Jakie są konsekwencje braku umowy z autorem książki wydanej przez instytucję kultury?
 • Pod jaką pozycją ująć refundację i przychody z najmu w rachunku zysków i strat?

Dodatkowo, tylko w wersji online:

 • Jak prawidłowo udokumentować sprzedaż biletów do kina prowadzonego przez instytucję kultury dla półkolonii, której organizację refunduje instytucji ośrodek pomocy społecznej?
 • Czy dyrektor może wziąć urlop wypoczynkowy na zakończenie trwania swojego powołania i jak w tym przypadku przekazać obowiązki i dokumenty nowemu dyrektorowi?

Poradnik Instytucji Kultury nr 5 (maj 2022)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Na jakich zasadach instytucje kultury mogą rozpatrywać wnioski o wypłatę świadczenia związanego z pomocą uchodźcom z Ukrainy?
 • Które dochody i koszty wykazać w nocie podatkowej?
 • Czy dyrektorowi instytucji kultury należy waloryzować wynagrodzenie, skoro taki zapis znajduje się w regulaminie wynagradzania?
 • Jak dla celów podatkowych traktować uchodźcę z Ukrainy, który wykonuje koncert dla instytucji kultury?
 • Czy w umowie z pracownikiem trzeba zawrzeć na piśmie informację o możliwych innych godzinach pracy, czy też jest to kwestia umowy ustnej między pracownikiem a pracodawcą?
 • Czy zmiana przeznaczenia środka trwałego powoduje konieczność skorygowania VAT odliczonego?
 • Gdzie w sprawozdaniu Rb-N ująć przedpłaty?

Poradnik Instytucji Kultury nr 4 (kwiecień 2022)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Czy instytucja kultury może przeznaczyć przychód z biletów na wydarzenie na pomoc uchodźcom z Ukrainy? Czy może przekazać w darowiźnie artykuły spożywcze?
 • Czy pracownikowi zatrudnionemu od 10 lat w instytucji kultury, który w 2019 r. został powołany na stanowisko dyrektora, należy założyć nowe akta osobowe?
 • Czy wzbogacenie stałej wystawy o dodatkową atrakcyjną tematykę historyczną powoduje konieczność stosowania prewspółczynnika w rozliczeniu VAT?
 • Czy przewodniczący rady gminy może przyznać nagrodę roczną dla dyrektora gminnego ośrodka kultury?
 • Czy instytucja może dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w miesiącu oddania do używania nabytego oprogramowania o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł?
 • Czy skarbnik gminy może kontrolować instytucję, jeśli jej księgowość została przekazana do CUW działającego przy urzędzie miasta?

Dodatkowo, tylko w wersji online:

 • Jak zaksięgować abonament za najem miejsc parkingowych dostępnych dla pracowników i osób współpracujących z muzeum?
 • Czy przy zwiększeniu zakresu obowiązków głównego księgowego o kwestie związane z kadrami i płacami konieczne jest zawarcie kolejnej umowy o pracę?

Poradnik Instytucji Kultury nr 3 (marzec 2022)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Jakich obowiązków i w jakim terminie powinna dopełnić instytucja, aby skorzystać z ulgi na gaz?
 • Czy instytucja kultury może podpisać umowę sponsoringową z przedsiębiorcą, który chce wesprzeć finansowo instytucję i skorzystać z nowej ulgi podatkowej?
 • Kiedy kierować pracownika na badania kontrolne po kwarantannie i izolacji związanej z COVID-19?
 • Jak zaewidencjonować zakup popcornu do kawiarni prowadzonej w instytucji kultury?
 • Jak rozliczyć VAT od nieodpłatnego przekazania publikacji?
 • Czy dyrektor instytucji kultury może odmówić zakupu kuchenki mikrofalowej dla pracowników?

Dodatkowo, tylko w wersji online:

 • Czy można rozliczyć wspólne przedsięwzięcie notą księgową?
 • Na jak długo dyrektor biblioteki głównej może zawiesić działalność jej filii?

Poradnik Instytucji Kultury nr 2 (luty 2022)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • W jakiej formie przekazać organizatorowi sprawozdanie do zatwierdzenia
 • Jak prawidłowo wydać pracownikowi polecenie pracy zdalnej?
 • Czy przyznanie dodatkowego dnia wolnego na szczepienie przeciwko COVID-19 albo przyznanie finansowego bonusu dla zaszczepionych to nierówne traktowanie pracowników?
 • Jak stosować nowe, poprawiające Polski Ład, rozporządzenie MF w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 • W jakich sytuacjach można uznać, że instytucja kultury otrzymuje pomoc publiczną, tzw. pomoc de minimis?
 • Czy usługi archeologiczne wchodzą w limit zwolnienia podmiotowego w VAT?
 • Jakie możliwości ma pracodawca, jeśli pracownik wykona obecnie badanie okresowe, ale nie uzyska orzeczenia o zdolności do pracy?

Dodatkowo, tylko w wersji online:

 • Czy wynagrodzenie artystów biorących udział w koncercie z okazji Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy można pokryć z dotacji podmiotowej?
 • Czy zmianę wynagrodzenia głównego księgowego (podwyżkę) należy wprowadzić zarządzeniem dyrektora, czy wystarczy samo porumienienie zmieniające umowę o pracę?

Poradnik Instytucji Kultury nr 1 (styczeń 2022)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Polski Ład:
  • Jak obliczać płace pracowników po zmianach w podatkach od 2022 r.?
  • Jakie ulgi podatkowe czekają na podmioty wspierające działalność kulturalną?
  • Czy instytucje kultury mają obowiązek zapewnienia płatności bezgotówkowych?
  • Czy przepisy dotyczące podatku minimalnego w CIT dotyczą instytucji kultury?
 • Czy pracownik urzędu gminy, działający na podstawie upoważnienia wójta, może przeprowadzić kontrole płac i zatrudnienia w gminnym ośrodku kultury?
 • Jak wykorzystać środki pochodzące z zysku z lat ubiegłych?
 • Czy sprzedaż złomu z biblioteki gminnej wymaga rejestracji w BDO?
 • Czy środki zaplanowane w planie finansowym na wynagrodzenia można częściowo przeznaczyć na inne cele statutowe?
 • Jak długo należy przechowywać karty ewidencji czasu pracy i wnioski urlopowe pracowników zatrudnionych przed 1 stycznia 2019 r.?

Dodatkowo, tylko w wersji online:

 • Na jakie konto księguje się wypłatę odprawy pośmiertnej?
 • Jaką stawką VAT opodatkować usługę nagłośnienia?

Poradnik Instytucji Kultury nr 12 (grudzień 2021)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Z dotacji podmiotowej którego roku finansować koszty ponoszone na przełomie roku?
 • Na czym polega obowiązkowy przegląd danych osobowych gromadzonych do celów ZFŚS i do kiedy trzeba go wykonać?
 • Jaką stawkę VAT stosować do usługi przewodnika nabywane wraz z biletem do muzeum?
 • Jak prawidłowo ustalić wartość funduszu instytucji kultury?

Dodatkowo, tylko w wersji online:

 • Czy przepisy dotyczące prania brudnych pieniędzy dotyczą instytucji kultury?
 • Jak ująć w księgach rachunkowych grant z Narodowego Centrum Kultury, który zostanie wykorzystany w całości w przyszłym roku lub w części w roku bieżącym a w części w roku przyszłym?

Poradnik Instytucji Kultury nr 11 (listopad 2021)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Czy instytucje kultury mają obowiązek stosować dyrektywę o sygnalistach?
 • Jakie usługi świadczone przez instytucję kultury oznaczyć w JPK_VAT kodem GTU_12?
 • Co zrobić ze środkami z ZFŚS przy przekształceniu miejskiego domu kultury w gminną instytucję kultury?
 • Jaki jest status pracownika między stawieniem się do pracy po chorobie a odbyciem badań kontrolnych?
 • Czy zastępcy dyrektora instytucji kultury pełniącego obowiązki dyrektora należy się nagroda roczna i kto powinien ją przyznać?

Dodatkowo, tylko w wersji online:

 • Jak po zmianach w JPK_VAT prawidłowo księgować raporty kasowe?
 • Czy praca podczas studiów doktoranckich wlicza się do stażu pracy?
 • Czy zleceniobiorcę można wysłać w delegację?

Poradnik Instytucji Kultury nr 10 (październik 2021)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Czy można pracownikowi wpłacić odprawę dwa razy: raz z powodu przejścia na rentę, a drugi — na emeryturę?
 • Czy dyrektor powinien uzyskać zgodę organizatora na podjęcie dodatkowej pracy w godzinach pracy instytucji kultury?
 • Jak ująć w księgach rachunkowych nowo powstałej instytucji majątek instytucji połączonych?
 • Czy samorządowa instytucja kultury ma obowiązek opracowania i wdrożenia procedur związanych z raportowaniem schematów podatkowych (MDR)?
 • Czy kierownikowi administracyjnemu można wypłacić dodatek specjalny za zastępowanie dyrektora?

Dodatkowo, tylko w wersji online:

 • Czy dodatek specjalny należy wliczyć do podstawy nagrody jubileuszowej?
 • Czy wpłaty za zajęcia dokonywane przelewem na rachunek bankowy instytucji kultury należy ewidencjonować za pomocą kasy fiskalnej?