Spisy treści

Poprzez spis treści znajdą Państwo teksty, które ukazały się w poszczególnych numerach Poradnika Instytucji Kultury.

Liczba artykułów w dziale: 153

Poradnik Instytucji Kultury nr 10 (październik 2023)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Od kiedy instytucje kultury mają obowiązek stosować e-Doręczenia?
 • Jak po ostatnich zmianach w Kodeksie pracy udzielać pracownikom tzw. przerw „śniadaniowych”?
 • Kiedy instytucja kultury powinna raportować schematy podatkowe?
 • Jak prawidłowo udzielić dnia wolnego w instytucji kultury za pracę w święto, 11 listopada br.?
 • Czy organizator może w trakcie roku budżetowego uchylić uchwałę w sprawie zwolnienia instytucji kultury od podatku od nieruchomości?
 • Czy organizator może przeprowadzić audyt wewnętrzny w muzeum?
 • Czy organizator może przyznawać dwie dotacje podmiotowe, jeśli w strukturach ośrodka kultury działa biblioteka?
 • Jak prawidłowo wypłacić nagrodę MKiDN przyznaną osobie, która prowadzi w instytucji kultury zajęcia?
 • Czy organizator ma prawo wskazać, jaka konkretna kwota z przyznanej instytucji dotacji podmiotowej ma być przeznaczona na podwyżki dla jej pracowników?
 • Jak udokumentować zakup roślin od rolnika ryczałtowego przez instytucję niebędącą podatnikiem VAT czynnym?
 • Czy dyrektor biblioteki ma obowiązek udzielenia odpowiedzi na anonimowy e-mail ze skargą?

Dodatkowo, tylko w wersji online, m.in.:

 • Jak w księgach rachunkowych instytucji kultury prezentować transakcje na koncie bankowym, na który zostały wniesione środki pieniężne na zabezpieczenie należytego wykonania umowy w procedurze zamówienia publicznego?
 • Jak ująć dotację celową na zakup środka trwałego w planie finansowym?

Poradnik Instytucji Kultury nr 9 (wrzesień 2023)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Jak po ostatnich zmianach w Kodeksie pracy prawidłowo zawierać umowy na okres próbny?
 • Czy główny księgowy zatrudniony w centrum usług wspólnych ma prawo odmówić dyrektorowi instytucji kultury pomocy przy sporządzeniu planu finansowego?
 • Jakie zapisy muszą się znaleźć w aktach wewnętrznych instytucji, aby można było ukarać pracownika na podstawie zapisu z monitoringu?
 • Czy opłaty wpisowe na konkurs organizowany przez instytucję kultury podlegają opodatkowaniu VAT czy są od niego zwolnione?
 • Czy organizator samorządowej instytucji kultury ma prawo pytać o wynagrodzenie, wymiar etatu oraz zakres obowiązków głównego księgowego tej instytucji?
 • Kiedy rozpoznać import usług i jak go wykazać w JPK_VAT?
 • Czy centrum kultury może pobierać opłaty za występy orkiestry funkcjonującej w jej strukturach?
 • Jak ująć w księgach rachunkowych odzyskane materiały ze zdemontowanych dekoracji, które być może zostaną wykorzystane do wytworzenia nowych?

Dodatkowo, tylko w wersji online, m.in.:

 • Czy w związku z nową stawką odpisu na ZFŚS od 1 lipca 2023 r. pracownicy, którzy wcześniej wykorzystali 14 dni urlopu, powinni otrzymać świadczenie urlopowe w wyższej kwocie?
 • Czy drugą część odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych instytucja kultury może przelać na konto ZFŚS na przykład w sierpniu?
 • Jak zaewidencjonować darowiznę wody w butelkach, jeśli instytucja kultury nie stosuje konta 300 „Rozliczenie zakupu”?

Poradnik Instytucji Kultury nr 8 (sierpień 2023)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Co zrobić, jeśli pracownik złożył wniosek o zmianę rodzaju umowy o pracę?
 • Dlaczego organizator nie wykonuje nadzoru nad instytucją kultury?
 • Jak prawidłowo przekazać zamortyzowany już środek trwały innej jednostce?
 • Kiedy pracownik może wystąpić o pracę zdalną w ramach elastycznej organizacji pracy?
 • Jakie niezbędne informacje instytucja kultury powinna zamieszczać w BIP? Czy powinna na przykład informować o naborze na wolne stanowisko pracy?
 • Jak naprawić sytuację nieprawidłowego powołania dyrektora instytucji kultury przez organizatora?
 • Gdzie będą płacone składki na ubezpieczenia społeczne, jeśli instytucja podpisuje umowę-zlecenie z Polakiem na stałe zatrudnionym za granicą?
 • Czy w podstawie odprawy emerytalnej trzeba ująć dodatek specjalny przyznany na jeden miesiąc?
 • Jak w księgach rachunkowych ująć amortyzację środka trwałego sfinansowanego dotacją podmiotową?

Dodatkowo, tylko w wersji online, m.in.:

 • Czy sprzedaż napojów i przekąsek za pośrednictwem automatu vendingowego podlega ewidencji z wykorzystaniem kasy rejestrującej?
 • Czy w umowie o dzieło można zapisać, że wysokość wynagrodzenia artysty stanowi 1/2 wartości utargu ze sprzedaży biletów na koncert, w którym weźmie on udział?

Poradnik Instytucji Kultury nr 7 (lipiec 2023)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Jak prawidłowo korzystać z nowych przepisów o elastycznej organizacji pracy w instytucji kultury?
 • Jak ująć w księgach rachunkowych dotację celową na pokrycie kosztów w następnym okresie rozliczeniowym?
 • Czy dyrektorowi, jego zastępcy i głównemu księgowemu w instytucji kultury należy się odprawa związana z odwołaniem z zajmowanych stanowisk kierowniczych i rozwiązaniem stosunku pracy?
 • Czy otrzymane od organizatora środki na pokrycie kosztów uczestnictwa w programie stanowią dopłatę do ceny biletów wstępu?
 • Czy organizator ma prawo zażądać od dyrektora instytucji kultury oświadczenia o stanie kontroli zarządczej?
 • Czy na początku roku należy zaksięgować naliczenie całej przyznanej dotacji podmiotowej lub podatku od nieruchomości?

Dodatkowo, tylko w wersji online, m.in.:

 • Jak prawidłowo sklasyfikować fontannę i wyposażenie placu zabaw?
 • Jak obliczać wynagrodzenie chorobowe?

Poradnik Instytucji Kultury nr 6 (czerwiec 2023)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Jak prawidłowo stosować nowe przepisy o urlopie opiekuńczym w instytucji kultury?
 • Czy trzeba amortyzować zbiory biblioteczne?
 • Jakie uprawnienia rodzicielskie mają pracownicy instytucji kultury po ostatnich zmianach w prawie pracy?
 • Jak wykazywać niektóre operacje gospodarcze w sprawozdaniu Rb-N?
 • Czy dyrektor biblioteki może z grona pracowników wybrać osobę, która będzie pełnić obowiązki pierwszego zastępcy dyrektora, jeśli ze statutu wynika, że zastępcę powołuje organizator?
 • Jak należy rozumieć termin raz na cztery lata, w czasie których należy przeprowadzić inwentaryzację środków trwałych przechowywanych na terenie strzeżonym?
 • Ile czasu ma organizator na ustosunkowanie się do pisma dyrektora w sprawie odwołania go ze stanowiska?
 • Jakie przychody instytucji kultury należy liczyć do limitu 200 000 zł (zwolnienie podmiotowe w VAT) i co zrobić, kiedy instytucja ten limit przekroczy?
 • Co powinna zrobić instytucja kultury, jeśli w dotacji podmiotowej brakuje środków na ujęte w planie finansowym koszty?
 • Czy do umowy o dzieło z artystą na wykonanie kopii obrazu mają zastosowanie koszty autorskie?
 • Jakie wymogi musi spełnić instytucja kultury jako organizator imprezy masowej?
 • Czy przychód najmu pojazdów instytucji kultury korzysta ze zwolnienia z podatku od osób prawnych?
 • Jak umiejętnie rozmawiać o korzystaniu przez pracowników z uprawnień rodzicielskich?

Dodatkowo, tylko w wersji online, m.in.:

 • Jak ująć w księgach rachunkowych oddanie na makulaturę starych egzemplarzy czasopism?
 • Czy, wyliczając podstawę wymiaru zasiłku, należy uwzględnić dodatek stażowy, jeśli za okresy choroby dodatek stażowy wypłaca się obok zasiłku chorobowego w pełnej wysokości?

Poradnik Instytucji Kultury nr 5 (maj 2023)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Jak po wprowadzeniu prawa pracodawcy do kontroli trzeźwości pracowników prawidłowo przetwarzać dane szczególne o ich stanie psychofizycznym? Jakie upoważnienia zgodne z RODO przygotować dla pracowników dokonujących kontroli?
 • Dlaczego instytucja kultury nie powinna prowadzić działalności z zakresu sportu?
 • Jakie zdarzenia warto opisać w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego?
 • Kto może pełnić obowiązki głównej księgowej na czas jej usprawiedliwionej przedłużającej się nieobecności w pracy?
 • Jak ująć w świadectwie pracy niepełnoetowca okresy choroby?
 • Jaka powinna być treść pieczątki na dokumentach w postępowaniu podprogowym?
 • W jakim przypadku rekwizyty do spektakli uznać za środki trwałe?
 • Na czym — w kontekście wypłaty odprawy emerytalnej — polega związek między ustaniem zatrudnienia a przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy?
 • Czy samorządowa instytucja kultury w świetle najnowszego orzecznictwa przy obliczaniu prewspółczynnika ma obowiązek wliczania jednorazowych dotacji inwestycyjnych do przychodów wykonanych?

Dodatkowo, tylko w wersji online, m.in.:

 • Ujemny plan finansowy
 • Termin nabycia prawa do nagrody jubileuszowej

Poradnik Instytucji Kultury nr 4 (kwiecień 2023)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Czy urząd gminy może kontrolować, jak funkcjonuje w instytucji kultury kontrola zarządcza?
 • Jak prawidłowo przeprowadzać samodzielną kontrolę trzeźwości w instytucji kultury?
 • Jak ująć w księgach rachunkowych korektę faktury za energię za ubiegły rok, otrzymaną w tym roku?
 • Jak prawidłowo obliczyć podatek od nieruchomości od budynku przekazanego do bezpłatnego użytkowania przez organizatora?
 • Czy dyrektor samorządowej instytucji kultury może jako przewodnik oprowadzać turystów po miejskich zabytkach w ramach działalności nierejestrowanej?
 • Jak powinno wyglądać sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz rozliczenie dotacji podmiotowej – kosztowo czy po wydatkach?
 • Czy pracownikowi instytucji kultury, który został powołany na stanowisko pełniącego obowiązki dyrektora, można przyznać nagrodę uznaniową zgodnie z obowiązującym w instytucji kultury regulaminem wynagradzania?

Dodatkowo, tylko w wersji online, m.in.:

 • Czy czynsz zapłacony z góry za 10 lat najmu należy ująć w całości w planie finansowym na 2023 r.?
 • Jak ująć przychody i koszty w nocie podatkowej?

Poradnik Instytucji Kultury nr 3 (marzec 2023)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Jak po zmianach w Kodeksie pracy kontrolować trzeźwość pracowników, jeśli dyrektor instytucji nie zdecyduje się na przeprowadzanie takiej kontroli samodzielnie?
 • Jak często przeprowadzać inwentaryzację zbiorów bibliotecznych?
 • Kiedy i na jakich zasadach można przyznać głównemu księgowemu tak zwany dodatek unijny?
 • Co wpisać do umowy-zlecenia, aby skłonić zleceniobiorcę do systematycznego przedkładania harmonogramów miesięcznych?
 • Jak prawidłowo finansować dotacją podmiotową wydatki na przełomie roku?
 • Co zrobić, jeśli instytucja kultury zapłaciła za fakturę z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności?
 • Czy za odtwarzanie miksów podczas zajęć tanecznych należy wnosić opłaty do ZAiKS?

Dodatkowo, tylko w wersji online, m.in.:

 • Jak ująć w księgach dotację celową na pokrycie kosztów w następnym okresie rozliczeniowym?
 • Czy wpłaty od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej przekazane przelewem bankowym w formie darowizny instytucja kultury powinna wliczać do obrotu zwolnienia z kas rejestrujących (fiskalnych), tj. do limitu 20 000 zł?

Poradnik Instytucji Kultury nr 2 (luty 2023)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Jakie dokumenty można udostępnić podczas kontroli komisji rewizyjnej?
 • Co zrobić, jeśli organizator udzielił rażąco niskiej dotacji podmiotowej?
 • Jak prawidłowo rozliczyć dotację podmiotową?
 • Jak prawidłowo określić w umowie o pracę miejsce wykonywania pracy, jeśli animatorzy kultury przemieszczają się między filiami instytucji kultury?
 • Jak postępować, jeśli pracownik złoży wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek w trakcie roku?
 • Jak ująć w księgach rachunkowych i planie finansowym otrzymanie dodatku węglowego?
 • Czy instytucja kultury może otrzymać od organizatora dotację celową na wkład własny w projekcie?
 • Jaką stawkę VAT zastosować do warsztatów wokalnych?
 • Jak wyliczyć staż urlopowy, jeśli pracownik pobierał naukę w szkole policealnej i równocześnie pracował?
 • Czy nagroda roczna za 2021 rok dla dyrektora, jego zastępcy i głównego księgowego przyznana w 2022 r. może być wypłacona na wniosek tych osób w kolejnym roku?
 • Czy dyrektor ma obowiązek udzielenia informacji publicznej dotyczącej zatrudnienia w instytucji kultury?
 • Jak wyliczyć wysokość odprawy emerytalnej dla bibliotekarza, który przez trzy miesiące przed odejściem na emeryturę przebywał na zwolnieniu lekarskim?
 • Czy instytucja kultury może nabyć prawa autorskie do książki, nie będąc jednocześnie jej wydawcą?
 • Czy da się rozkochać w sobie społeczność?

Dodatkowo, tylko w wersji online, m.in.:

 • Czy można opłacić fakturę z dwóch rachunków bankowych?
 • Na co wydać otrzymany dodatek energetyczny i czy można było zostawić środki z tego dodatku na kolejny rok?

Poradnik Instytucji Kultury nr 1 (styczeń 2023)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Dlaczego wójt nie może przeprowadzić audytu w instytucji kultury?
 • Jak ująć w księgach rachunkowych dotację celową na modernizację oraz zakup niskocennych środków trwałych?
 • Czy dyrektorowi, jego zastępcy i głównemu księgowemu można przyznać ryczałt na używanie prywatnego samochodu do celów służbowych?
 • Czy wynagrodzenie z tytułu umowy-zlecenia na obsługę muzyczną gali dla osoby, która nie ukończyła 26. roku życia, obejmuje tak zwana ulga dla młodych?
 • Czy dyrektor samorządowej instytucji kultury może być zatrudniony na 1/2 etatu?
 • Jak ująć w księgach rachunkowych zakup środka trwałego sfinansowanego z różnych źródeł?
 • Na jak długo spisuje się program instytucji kultury?
 • Czy korzystniejsze niż w ustawie o działalności kulturalnej zapisy w regulaminie wynagradzania dotyczące nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej mogą dotyczyć także osób zarządzających instytucją kultury?

Dodatkowo, tylko w wersji online:

 • Jak rozliczać wydatki na przełomie roku finansowane z dotacji podmiotowej?
 • Czy biblioteka może dla każdego byłego pracownika będącego emerytem sfinansować odpis na ZFŚS z dotacji podmiotowej?

Poradnik Instytucji Kultury nr 12 (grudzień 2022)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Jakie nowe obowiązki mają instytucje kultury w związku z oszczędzaniem energii już od grudnia 2022 r.?
 • Na jakich zasadach wypłacać nagrodę jubileuszową w instytucjach kultury?
 • Jaką stawkę VAT ustalić za zajęcia ruchowe oraz edukacyjne prowadzone w instytucji kultury?
 • Jak ująć w księgach dofinansowanie otrzymane w ramach programów: Kraszewski. Komputery dla bibliotek oraz Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0?
 • Czy osoby obdarowane paczkami świątecznymi biorące udział w akcji mikołajkowej osiągają z tego tytułu przychód do opodatkowania?
 • W jakiej formie udokumentować zamówienia podprogowe o wartości do 130 000 zł w instytucji kultury? Czy wystarczy e-mail wykonawcy?

Dodatkowo, tylko w wersji online:

 • Jak należy zakwalifikować urządzenia, ogrodzenie i prace budowlane w Klasyfikacji Środków Trwałych?
 • Jak należy zaksięgować zdjęcie ze stanu magazynowego i podarowanie książki?

Poradnik Instytucji Kultury nr 11 (listopad 2022)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • W jaki sposób należy udokumentować staż pracy?
 • Na co zwrócić uwagę, wypełniając wniosek o dodatek energetyczny dla instytucji kultury i jak zaksięgować jego otrzymanie?
 • Czy wpisowe na organizowany przez instytucję kultury bieg ujmuje się w limicie 200 000 zł zwolnienia podmiotowego w VAT?
 • Jak rozliczyć inwestycję w ogrodzeniu budynku należącego do organizatora?
 • Czy w przypadku błędnego zawarcia umowy o dzieło zamiast umowy-zlecenia instytucja może wystąpić o zwrot części składek na ubezpieczenia społeczne leżących po stronie zleceniobiorcy?
 • Jakie przychody instytucji zaliczyć do pozostałych przychodów operacyjnych?
 • Na jakich kontach ująć druk i zakup materiałów reklamowych?
 • Jak ująć środki pieniężne z lat ubiegłych w planie finansowym?
 • Czy przedpłaty za zajęcia stanowią definitywny przychód podatkowy?

Dodatkowo, tylko w wersji online:

 • Czy instytucja kultury może wypłacić wynagrodzenia za grudzień poprzedniego roku w styczniu następnego i sfinansować je z dotacji na nowy rok?
 • Czy opłata za kwestionowane badania (pomiary stężenia pyłu) nałożona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego stanowi koszt podatkowy muzeum?