Spisy treści

Poprzez spis treści znajdą Państwo teksty, które ukazały się w poszczególnych numerach Poradnika Instytucji Kultury.

Liczba artykułów w dziale: 162

Poradnik Instytucji Kultury nr 7/8 (lipiec/sierpień 2024)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Czy organizator może ukarać dyrektora instytucji kultury karą z Kodeksu pracy?
 • Jaką stawkę VAT zastosować do organizowanych przez instytucję półkolonii?
 • Czy zasadnicze wynagrodzenie aktora może być mniejsze niż najniższa krajowa?
 • Dlatego audyt organizatora w instytucji kultury jest działaniem bez podstawy prawnej?
 • Jak udzielić pierwszego urlopu młodemu pracownikowi?
 • Jak ująć w księgach rachunkowych zaliczkę dla pracownika, płatność kartą służbową i płatność jego prywatną kartą?
 • Czy instytucja kultury może odliczyć VAT od zakupu artykułów spożywczych?
 • Jak prawidłowo zapisać zasady dotyczące ruchomego czasu pracy w regulaminie pracy instytucji kultury?
 • Jakie uproszczenia można zastosować w polityce rachunkowości dotyczące zdarzeń ujawnionych po dniu bilansowym?
 • Jakie tryby i progi zastosować w regulaminie zamówień poniżej 130 000 zł?
 • Jak ująć nieodpłatne przekazanie prawa użytkowania wieczystego gruntu w księgach rachunkowych?
 • Czy dyrektor instytucji kultury może pracować zdalnie?
 • Z jakich środków sfinansować modernizację programu funkcjonalno-użytkowego i aktualizację programu komputerowego?
 • Jak zgodnie z przepisami użyczyć składnik majątku instytucji kultury innemu podmiotowi? Co zrobić z amortyzacją takiego środka trwałego?
 • Czy od wydatków eksploatacyjnych związanych z autem instytucja może odliczać 100% VAT?
 • Jakie obowiązki ma instytucja kultury, jeśli jej pracownik zgłosił się do terytorialnej służby wojskowej?
 • Jak ująć w księgach rachunkowych zakup Parasola Licencyjnego®?
 • Gdzie należy przechowywać wnioski o urlop okolicznościowy?
 • Po co instytucji kultury strategia? Jak ją przygotować?

Dodatkowo, tylko w wersji online, m.in.:

 • Na jakim koncie ewidencjonować przychody z usług innych niż kulturalne?
 • Czy karne odsetki od zwrotu dotacji celowej instytucja kultury może pokryć ze swojego funduszu rezerwowego przed zamknięciem roku?

Poradnik Instytucji Kultury nr 6 (czerwiec 2024)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Czy organizator może być mobberem dyrektora instytucji kultury?
 • Jak prawidłowo ująć w księgach korektę wartości wieczystego użytkowania gruntów i opłaty za użytkowanie wieczyste?
 • Czy prowadzenie działalności gospodarczej zalicza się do stażu pracy?
 • Czy pracodawca może odmówić udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego przez 14 kolejnych dni kalendarzowych?
 • Czy pokrywanie przez instytucję kosztów wyjazdów osób reprezentujących instytucję podczas różnych konkursów czy festiwali stanowi dla nich przychód podatkowy?
 • Czy wymiana kotła gazowego to remont czy zakup nowego środka trwałego?
 • Do jakiego limitu liczyć wysokość dodatku specjalnego?
 • Czy usługi cateringowe instytucja można sfinansować z dotacji podmiotowej czy tylko ze środków własnych?
 • Jakie przychody domu kultury korzystają ze zwolnienia od VAT i nie wchodzą w związku z tym do limitu 200 000 zł zwolnienia podmiotowego?

Dodatkowo, tylko w wersji online, m.in.:

 • Jak w sprawozdaniu finansowym i wykonaniu planu finansowego wykazać na koniec roku zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej?
 • Kto może być adiunktem w muzeum?

Poradnik Instytucji Kultury nr 5 (maj 2024)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Jak prawidłowo ująć przychody i koszty w zeznaniu CIT–8 i CIT–8/0?
 • Czy samorządowa instytucja kultury może udzielić dotacji celowej innym instytucjom kultury i organizacjom pozarządowym?
 • Czy można zamknąć instytucję kultury na lato?
 • Czy instytucja kultury ma obowiązek tworzenia stanowisk pracy związanych z obronnością kraju?
 • Czy dyrektor instytucji kultury może podnosić swoje kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w rocznym kursie z języka angielskiego? Kto powinien podjąć o tym decyzję?
 • Jak ująć dotację na przyszły remont w planie finansowym?
 • Czy pracownik, który jest emerytem, może przebywać na zwolnieniu lekarskim do pół roku?

Dodatkowo, tylko w wersji online, m.in.:

 • Czy remont instytucji można sfinansować ze środków własnych?
 • Jak ująć w księgach nieodpłatne otrzymanie składników majątku o niskiej wartości?

Poradnik Instytucji Kultury nr 4 (kwiecień 2024)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Które zajęcia organizowane przez instytucję kultury są zwolnione z VAT, a które nim objęte i jaką stawkę VAT do nich zastosować?
 • Czy instytucja kultury ma obowiązek udostępniać swoje pomieszczenia na potrzeby agitacji wyborczej?
 • Czy ten sam pracownik może mieć przyznane dwa dodatki specjalne?
 • Jak ująć darowiznę książek w księgach rachunkowych i planie finansowym biblioteki?
 • Jak ustalić czas pracy dyrektora z orzeczoną niepełnosprawnością?
 • Jak ująć w księgach zapłatę, za którą instytucja nie otrzymała do tej pory faktury?
 • Od kiedy pracownicy powracającej z urlopów związanych z rodzicielstwem należy się podwyżka wynagrodzenia?
 • Czy sprawozdanie finansowe połączonych instytucji kultury podlega zatwierdzeniu przez organizatora?
 • Czy rok obrotowy i podatkowy instytucji kultury powinien być opisany w statucie?
 • Jak ustalić czas pracy instruktorów na wyjazdowych warsztatach dla dzieci?
 • Jakie możliwości ma instytucja, gdy organizuje imprezę kulturalną o wartości powyżej 130 000 zł?

Dodatkowo, tylko w wersji online, m.in.:

 • Czy organizator może narzucić instytucji kultury wprowadzony przez siebie regulamin używania kart płatniczych?
 • Czy można w trakcie roku zwiększyć fundusz nagród, przesuwając w planie finansowym środki z zakupów?

Poradnik Instytucji Kultury nr 3 (marzec 2024)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Jakie są obowiązki instytucji kultury, jeśli zatrudnia osoby mające kontakt z małoletnimi?
 • Jak prawidłowo ująć w polityce rachunkowości zapisy dotyczące wartości środków trwałych?
 • Gdzie powinny być prowadzone akta osobowe dyrektora i czy konieczne jest potwierdzanie przez niego obecności w pracy?
 • Jak rozliczyć dotację celową i ująć w księgach rachunkowych zakupiony z niej środek trwały — w kwocie brutto czy netto?
 • Jak prawidłowo zaplanować pracę w bibliotece w soboty?
 • Czy poniesienie przez instytucję kultury kosztów podróży służbowej zleceniobiorcy stanowi dla niego przychód podatkowy?
 • Czy wydatki związane z przystąpieniem instytucji kultury do sztabu WOŚP można sfinansować dotacją podmiotową?
 • Czy zastępca dyrektora instytucji kultury może być także głównym księgowym?
 • Czy dodatkowe zajęcia prowadzone w ramach uniwersytetu trzeciego wieku oraz czesne pobierane od uczestników powinny być opodatkowane VAT?

Dodatkowo, tylko w wersji online, m.in.:

 • Czy instytucja kultury ma obowiązek prowadzenia ewidencji pozwalającej na ustalenie tożsamości osób obdarowanych gadżetami reklamowymi?
 • Czy w tym roku należy skorygować kwotę przekazaną w 2023 r. na ZFŚS, jeśli instytucja nie zauważyła, że w połowie ubiegłego roku zmieniła się wysokość odpisu?

Poradnik Instytucji Kultury nr 2 (luty 2024)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Jakie obowiązki dotyczące ochrony małoletnich mają instytucje kultury w związku z wejściem w życie tzw. ustawy Kamilka?
 • Jak prawidłowo ująć przychody i koszty instytucji kultury w nocie podatkowej i CIT-8?
 • Jaką stawkę VAT zastosować do organizowanego balu karnawałowego?
 • Czy dyrektor instytucji kultury jako pracownik artystyczny może otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie na podstawie umów cywilnoprawnych, np. za dyrygenturę koncertów, nagranie płyty?
 • Czy instytucja kultury może zatrudnić głównego księgowego na część etatu w systemie pracy hybrydowej?
 • Jak ująć opłaty za płatności kartą i dzierżawę terminala w księgach rachunkowych?
 • Czy po ustaniu powołania byłemu dyrektorowi instytucji, zatrudnionemu na innym stanowisku pracy, należą się dni wolne za przepracowane niedziele i święta w czasie pełnienia swojej funkcji?
 • Czy instytucja kultury może amortyzować jednorazowo fabrycznie nowe środki trwałe do limitu 100 000 zł?
 • Czy ośrodek kultury, który nie prowadzi działalności gospodarczej, a jedynie statutową, musi ewidencjonować za pomocą kasy fiskalnej również przychody z tej działalności?
 • Jak ująć w księgach rachunkowych wytworzenie rzeźby sfinansowane z dotacji celowej oraz z darowizny?
 • Czy komisja rewizyjna może żądać od instytucji dokumentacji z imprezy sprzed trzech czy czterech lat, czy tylko na bieżąco?

Dodatkowo, tylko w wersji online, m.in.:

 • Jakie dokumenty instytucja powinna przygotować i udostępnić na żądanie biegłego rewidenta?
 • Czy dzień wolny za pracę w sobotę (przypadającą ostatniego dnia miesiąca) można odebrać w następnym okresie rozliczeniowym?

Poradnik Instytucji Kultury nr 1 (styczeń 2024)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Czy można powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora instytucji kultury ponownie tej samej osobie na kolejny rok?
 • Czy można zmienić jednemu pracownikowi system czasu pracy z podstawowego na przerywany, jeśli nie jest on uregulowany w obowiązującym w instytucji regulaminie pracy?
 • Czy organizator może ograniczyć podwyżki dla pracowników instytucji kultury, określając w przyznanej dotacji podmiotowej kwotę na wynagrodzenia?
 • Czy główny księgowy instytucji kultury może być radnym?
 • Czy organizator może zdecydować w zarządzeniu, aby straty z lat ubiegłych pokryć z funduszu instytucji?
 • Czy każda działalność odpłatna instytucji kultury to od razu działalność gospodarcza?
 • Czy zgodnie z najnowszym orzecznictwem i interpretacjami podatkowymi, muzeum, które w ramach promocji wydaje czasami bezpłatne bilety wstępu powinno stosować prewspółczynnik?
 • Czy instytucja kultury może w pełni odliczyć VAT od wydatków bezpośrednio związanych z jej działalnością opodatkowaną VAT?
 • Jaka jest różnica między zastępcą dyrektora a osobą umocowaną przez niego do zastępowania go podczas nieobecności?

Dodatkowo, tylko w wersji online, m.in.:

 • W jaki sposób ująć zakup kart podarunkowych w konkursie w księgach rachunkowych, jeśli instytucja nie jest podatnikiem VAT?
 • Czy w instytucji kultury pracodawca może opłacać ubezpieczenie grupowe pracowników w ramach benefitów?

Poradnik Instytucji Kultury nr 12 (grudzień 2023)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Czy były dyrektor, którego organizator powołał na rok na stanowisko pełniącego obowiązki dyrektora, może w tym czasie otrzymać nagrodę jubileuszową za 45 lat pracy?
 • Dlaczego organizator nie sprawuje nadzoru nad instytucją kultury?
 • Jakie przychody biblioteki brać do limitu zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej?
 • Czy można ujawnić ZAiKS wynagrodzenie z tytułu umowy zawartej z artystą na potrzeby wyliczenia licencji, jeżeli w umowie z artystą jest klauzula o poufności?
 • Jak ująć w księgach rachunkowych operacje gospodarcze związane z decyzją o zaniechaniu inwestycji?
 • Czy ustępujący ze swojego stanowiska dyrektor ma prawo podejmować jeszcze decyzje kadrowe, finansowe, repertuarowe, które wykraczają już poza okres jego umocowania do zarządzania instytucją?
 • Czy w sprawozdaniach finansowych łączonych instytucji należy przyjąć założenie kontynuacji działalności czy jej brak?
 • Jakie skutki w podatku dochodowym i w VAT wywołuje nieodpłatny wynajem sali przez instytucję kultury?
 • Czy od wynagrodzeń za grudzień wypłaconych w grudniu, można także w tym samym miesiącu zapłacić składki do ZUS, jeśli instytucji wystarczy na to środków z dotacji podmiotowej?

Dodatkowo, tylko w wersji online, m.in.:

 • W jaką pozycję rachunku zysków i strat (wariant porównawczy) wpisać zakup książek, jeśli w polityce rachunkowości instytucja uznaje je za niskocenne środki trwałe?
 • Czy pracodawca może wypłacić pracownikowi ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy za 2022 r., argumentując ten fakt chorobą pracownika?
 • Czy wpłaty za zajęcia otrzymywane na rachunek bankowy instytucji kultury powinny zostać zaewidencjonowane na kasie fiskalnej?

Poradnik Instytucji Kultury nr 11 (listopad 2023)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Jak powinna wyglądać informacja o warunkach zatrudnienia nowego pracownika w instytucji kultury?
 • Dlaczego organizator nie powinien ingerować w podwyżki przyznawane pracownikom instytucji kultury?
 • Czy koszty konkursu na koncepcję środka trwałego zwiększają jego wartość początkową?
 • Czy organizator może decydować o tym, na co instytucja kultury wyda dotację podmiotową?
 • Jak ująć rekultywację terenu w księgach rachunkowych instytucji?
 • Czy nagroda okolicznościowa z MKiDN przyznana z okazji 45-lecia działalności instytucji może być wypłacona również kierownikowi działu organizacyjnego, głównemu księgowemu i dyrektorowi?
 • W jaki sposób ująć w księgach rachunkowych korektę rozliczenia dotacji celowej sfinansowaną z dotacji podmiotowej?
 • Z jaką stawką VAT wystawić fakturę za realizację spektaklu na rzecz innej instytucji kultury?
 • Czym się różni premia od nagrody i jak je prawidłowo wprowadzić w instytucji kultury?
 • Czy dodatek specjalny wypłacony za jeden miesiąc uwzględnić w podstawie wymiaru wynagrodzenia urlopowego i zasiłku chorobowego?
 • Czy w koszcie realizacji dożynek gminnych na zlecenie gminy można uwzględnić za to zadanie dodatki specjalne dla pracowników?
 • Czy instytucja kultury w ramach podziękowania wolontariuszom za udział w organizowanym koncercie może rozdać im nieodpłatnie bony podarunkowe z logo imprezy o wartości 50 zł do jednej z sieci sklepów?
 • Jak w JPK_VAT ująć sprzedaż biletów online?
 • Jak wykorzystać tzw. grywalizację w działaniach instytucji kultury?

Dodatkowo, tylko w wersji online, m.in.:

 • Czy instytucja kultury może mieć wyodrębniony rachunek bankowy na wpłaty za zajęcia artystyczne i z tego rachunku dokonywać wpłat za wydatki związane z zajęciami?
 • Jak prawidłowo udzielać wolnego za pracę w niedzielę i święta? Czy pracownikowi trzeba oddać cały wolny dzień, nawet jeśli przyszedł do pracy w taki dzień np. na 3–4 godziny?

Poradnik Instytucji Kultury nr 10 (październik 2023)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Od kiedy instytucje kultury mają obowiązek stosować e-Doręczenia?
 • Jak po ostatnich zmianach w Kodeksie pracy udzielać pracownikom tzw. przerw „śniadaniowych”?
 • Kiedy instytucja kultury powinna raportować schematy podatkowe?
 • Jak prawidłowo udzielić dnia wolnego w instytucji kultury za pracę w święto, 11 listopada br.?
 • Czy organizator może w trakcie roku budżetowego uchylić uchwałę w sprawie zwolnienia instytucji kultury od podatku od nieruchomości?
 • Czy organizator może przeprowadzić audyt wewnętrzny w muzeum?
 • Czy organizator może przyznawać dwie dotacje podmiotowe, jeśli w strukturach ośrodka kultury działa biblioteka?
 • Jak prawidłowo wypłacić nagrodę MKiDN przyznaną osobie, która prowadzi w instytucji kultury zajęcia?
 • Czy organizator ma prawo wskazać, jaka konkretna kwota z przyznanej instytucji dotacji podmiotowej ma być przeznaczona na podwyżki dla jej pracowników?
 • Jak udokumentować zakup roślin od rolnika ryczałtowego przez instytucję niebędącą podatnikiem VAT czynnym?
 • Czy dyrektor biblioteki ma obowiązek udzielenia odpowiedzi na anonimowy e-mail ze skargą?

Dodatkowo, tylko w wersji online, m.in.:

 • Jak w księgach rachunkowych instytucji kultury prezentować transakcje na koncie bankowym, na który zostały wniesione środki pieniężne na zabezpieczenie należytego wykonania umowy w procedurze zamówienia publicznego?
 • Jak ująć dotację celową na zakup środka trwałego w planie finansowym?

Poradnik Instytucji Kultury nr 9 (wrzesień 2023)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Jak po ostatnich zmianach w Kodeksie pracy prawidłowo zawierać umowy na okres próbny?
 • Czy główny księgowy zatrudniony w centrum usług wspólnych ma prawo odmówić dyrektorowi instytucji kultury pomocy przy sporządzeniu planu finansowego?
 • Jakie zapisy muszą się znaleźć w aktach wewnętrznych instytucji, aby można było ukarać pracownika na podstawie zapisu z monitoringu?
 • Czy opłaty wpisowe na konkurs organizowany przez instytucję kultury podlegają opodatkowaniu VAT czy są od niego zwolnione?
 • Czy organizator samorządowej instytucji kultury ma prawo pytać o wynagrodzenie, wymiar etatu oraz zakres obowiązków głównego księgowego tej instytucji?
 • Kiedy rozpoznać import usług i jak go wykazać w JPK_VAT?
 • Czy centrum kultury może pobierać opłaty za występy orkiestry funkcjonującej w jej strukturach?
 • Jak ująć w księgach rachunkowych odzyskane materiały ze zdemontowanych dekoracji, które być może zostaną wykorzystane do wytworzenia nowych?

Dodatkowo, tylko w wersji online, m.in.:

 • Czy w związku z nową stawką odpisu na ZFŚS od 1 lipca 2023 r. pracownicy, którzy wcześniej wykorzystali 14 dni urlopu, powinni otrzymać świadczenie urlopowe w wyższej kwocie?
 • Czy drugą część odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych instytucja kultury może przelać na konto ZFŚS na przykład w sierpniu?
 • Jak zaewidencjonować darowiznę wody w butelkach, jeśli instytucja kultury nie stosuje konta 300 „Rozliczenie zakupu”?

Poradnik Instytucji Kultury nr 8 (sierpień 2023)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Co zrobić, jeśli pracownik złożył wniosek o zmianę rodzaju umowy o pracę?
 • Dlaczego organizator nie wykonuje nadzoru nad instytucją kultury?
 • Jak prawidłowo przekazać zamortyzowany już środek trwały innej jednostce?
 • Kiedy pracownik może wystąpić o pracę zdalną w ramach elastycznej organizacji pracy?
 • Jakie niezbędne informacje instytucja kultury powinna zamieszczać w BIP? Czy powinna na przykład informować o naborze na wolne stanowisko pracy?
 • Jak naprawić sytuację nieprawidłowego powołania dyrektora instytucji kultury przez organizatora?
 • Gdzie będą płacone składki na ubezpieczenia społeczne, jeśli instytucja podpisuje umowę-zlecenie z Polakiem na stałe zatrudnionym za granicą?
 • Czy w podstawie odprawy emerytalnej trzeba ująć dodatek specjalny przyznany na jeden miesiąc?
 • Jak w księgach rachunkowych ująć amortyzację środka trwałego sfinansowanego dotacją podmiotową?

Dodatkowo, tylko w wersji online, m.in.:

 • Czy sprzedaż napojów i przekąsek za pośrednictwem automatu vendingowego podlega ewidencji z wykorzystaniem kasy rejestrującej?
 • Czy w umowie o dzieło można zapisać, że wysokość wynagrodzenia artysty stanowi 1/2 wartości utargu ze sprzedaży biletów na koncert, w którym weźmie on udział?