Podatki

W dziale Podatki znajdą Państwo porady dotyczące rozliczenia VAT, podatku dochodowego od osób prawnych, rozliczania podatków od wynagrodzeń pracowników i współpracowników oraz zagadnienia związane z podatkiem od spadków i darowizn oraz podatkiem od nieruchomości.

Liczba artykułów w dziale: 706

JPK_VAT a faktury wystawiane odręcznie

Korzystająca ze zwolnienia z VAT instytucja kultury wystawia zaledwie jedną — dwie faktury VAT w ciągu roku.
Czy w takiej sytuacji instytucja może sporządzać faktury VAT ręcznie?
Czy ma obowiązek posiadać program do JPK_VAT?

Zakup napojów na potrzeby instytucji kultury

Miejsko-gminny dom kultury oraz biblioteka publiczna planują zakup wody oraz kawy na potrzeby spotkań kulturalnych oraz ogólnie dla swoich pracowników.
Czy taki zakup można sfinansować z dotacji podmiotowej od organizatora?
Czy równowartość tych wydatków należy opodatkować, czy stanowi ona dochód wolny od podatku?

Rozliczenie kosztów używania samochodu osobowego wykorzystywanego w działalności instytucji kultury

Instytucja kultury, zwolniona z VAT, posiada samochód osobowy (do przewozu do 9 osób) używany na potrzeby swojej działalności. Czasami udostępnia samochód innemu podmiotowi w ramach umowy. Każdy kilometr używania samochodu odnotowuje się w karcie drogowej samochodu.
Czy w związku z tym instytucja kultury powinna zastosować koszty 75% dotyczące tego samochodu? Jeżeli tak, to w jaki sposób rozliczyć te koszty w podatku dochodowym od osób prawnych?

Refakturowanie usług zwolnionych przedmiotowo z VAT

Samorządowa instytucja kultury ubezpiecza wystawę i ponosi koszty ubezpieczenia — zwolnione z VAT. Następnie, wystawiając refakturę, obciąża tymi kosztami inny podmiot.
Czy refakturując koszty ubezpieczenia wystawy na inny podmiot, instytucja kultury powinna opodatkować je VAT? Jeżeli tak, to z zastosowaniem jakiej stawki?

Stawka VAT na zajęcia instytucji kultury

Samorządowa instytucja kultury, czynny podatnik VAT, prowadzi w ramach swojej działalności zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Większość zajęć jest odpłatna.
Czy korzystają ze zwolnienia od VAT następujące zajęcia dla:

  • dorosłych: nauka języków obcych, malowanie ikon, malarstwo, rzeźba,
  • dzieci: modelarstwo, szachy, kodowanie i programowanie,
  • różnych grup wiekowych: fotografia?

Czy prawidłowe jest zastosowanie stawki VAT 23% w przypadku zajęć fitness oraz jogi?
Jaka jest stawka VAT na zajęcia z rytmiki dla dzieci w wieku 0–3 lat oraz w wieku przedszkolnym?

Nieodpłatne przekazanie gadżetów reklamowych — obowiązek sporządzenia ewidencji przekazań

Dom kultury korzysta ze zwolnienia od VAT. W ramach promocji dom kultury zakupił gadżety reklamowe z logo (pojemniki na żywność, tzw. lunchboksy, które posiadają wartość użytkową), zaś wartość netto pojedynczego pojemnika to około 40 zł netto.
Czy dom kultury ma obowiązek prowadzenia ewidencji pozwalającej na ustalenie tożsamości obdarowanych osób?
Czy ta ewidencja związana jest wyłącznie z podatkiem VAT?

Umowa do wystawianej faktury

Dom kultury ma zapis w statucie dotyczący świadczenia usług o charakterze kulturalnym i realizacji usług zleconych w postaci organizowania imprez. Gmina zleciła wykonanie warsztatów w zakresie promocji gminy, a po wykonaniu zlecenia dom kultury wystawi gminie fakturę.
Czy w tym przypadku wystarczy wystawić fakturę, czy konieczne jest sprecyzowanie w umowie obowiązków domu kultury? Czy konieczne jest zawieranie umowy do każdej wystawianej faktury?

Czesne za udział w uniwersytecie trzeciego wieku

W ramach instytucji kultury działa uniwersytet trzeciego wieku — organizowane są wykłady, koncerty, jubileusze, ogólnodostępne dla wszystkich słuchaczy — a jego uczestnicy opłacają czesne za określony „sezon akademicki”.
W ramach uniwersytetu prowadzone są także zajęcia fakultatywne, dodatkowo odpłatne, np. zajęcia gimnastyczne.
Czy dodatkowe zajęcia oraz czesne pobierane od uczestników powinny być opodatkowane VAT?

Darowizny i odszkodowania a limit zwolnienia podmiotowego w VAT

Czy do przychodów instytucji kultury do limitu 200 000 zł uprawniającego do zwolnienia z VAT wlicza się otrzymane darowizny i odszkodowania?

Koszty wyjazdów zleceniobiorcy

Pytania dotyczą dodatkowych kosztów ponoszonych za zleceniobiorców.
Instytucja kultury zamierza z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej zawrzeć umowę cywilnoprawną o świadczenie usług, z której będzie wynikało, że instytucja jako zlecający ponosi dodatkowe koszty m.in. związane z wyjazdami zleceniobiorcy w celu wykonania umowy (nocleg i dojazd). Czy poniesienie kosztów z tego tytułu przez instytucję to dla zleceniobiorcy przychód podatkowy? Czy można zastosować tu zwolnienie od podatku?
Biblioteka w ramach organizacji imprezy kulturalnej o tematyce kryminalnej chce zaprosić osobę, która wygłosi wykład. Osoba ta nie chce wynagrodzenia, tylko zwrot kosztów podróży (biletów na pociąg). Czy instytucja kultury może zwrócić koszty podróży osobie niebędącej pracownikiem? Czy trzeba podpisać z tą osobą umowę?

Odliczenie VAT od ładowarki umieszczonej na dziedzińcu muzeum

Muzeum zakupiło ładowarkę kołową jako część ekspozycji na dziedzińcu, który należy do muzeum i na którym wszystkie działania są płatne (bilet wstępu, konferencje, sklepik itp.). Plac jest nieogrodzony, więc każdy przechodzień tę ładowarkę może oglądać. Na dziedzińcu planowane są działania edukacyjne, za które będą pobierane opłaty i które stanowią promocję muzeum.
Czy od zakupu ładowarki (która będzie wpisana w materiały pomocnicze muzeum)można odliczyć VAT w pełnej wysokości?

Wartość sprzedaży dzieł sztuki w limicie 200 000 zł zwolnienia podmiotowego w VAT

Samorządowa instytucja kultury korzysta ze zwolnienia podmiotowego w VAT. Instytucja prowadzi galerię, w ramach której przyjmuje od artystów plastyków nieprowadzących działalności gospodarczej dzieła sztuki ich autorstwa celem sprzedaży, naliczając przy tym marżę 20%. Cała kwota sprzedaży łącznie z marżą stanowi dla instytucji przychód.
Czy z limitu 200 000 zł można wyłączyć koszt nabycia dzieł sztuki, czyli do limitu wziąć tylko 20% marży?