Podatki

W dziale Podatki znajdą Państwo porady dotyczące rozliczenia VAT, podatku dochodowego od osób prawnych, rozliczania podatków od wynagrodzeń pracowników i współpracowników oraz zagadnienia związane z podatkiem od spadków i darowizn oraz podatkiem od nieruchomości.

Liczba artykułów w dziale: 596

Oświadczenie uchodźcy z Ukrainy w sprawie ośrodka interesów życiowych w Polsce — regulacja w ustawie

Polska rezydencja podatkowa zależy od dwóch rozłącznych czynników: centrum (ośrodka) interesów życiowych znajdującego się w Polsce albo od pobytu na terytorium polski dłużej niż 183 dni. Uchodźcy z Ukrainy nie mogą spełnić tego drugiego warunku, mają więc możliwość oświadczyć, że ich ośrodek interesów życiowych znajduje się w Polsce. Jest już na to konkretny przepis.

Roczna korekta prewspółczynnika przy stosowaniu wzorów z rozporządzenia

Muzeum rozlicza VAT na podstawie prewspółczynnika wyliczonego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników (dalej: rozporządzenie).
Czy w takim przypadku muzeum nie ma obowiązku korekty prewspółczynnika, czy też ma taki obowiązek i powinno wykazać ją w pierwszej deklaracji bieżącego roku?

Zatrudnienie uchodźcy z Ukrainy na wykonanie koncertu

Instytucja kultury zawarła z 17-letnim uchodźcą z Ukrainy umowę na wykonanie koncertu.
Czy do rozliczeń podatkowych potraktować go jako rezydenta czy nierezydenta podatkowego?

Sprzedaż biletów na obce wydarzenia a fakturowanie

Instytucja prowadzi sprzedaż obcą na swojej kasie fiskalnej pod osobnym kodem.
Czy można wystawić fakturę na daną imprezę obcą z dopiskiem, że to sprzedaż obca? Czy należy ją odesłać do firmy zlecającej sprzedaż obcą?

Zmiana przeznaczenia środka trwałego a korekta proporcji

Teatr prowadzi sprzedaż opodatkowaną — sprzedaje bilety na spektakle odbywające się w jego siedzibie ze stawką VAT 8% (wyłącznie usługa wstępu na spektakle). Na spektakle wystawiane przez teatr poza jego siedzibą sprzedaż jest zwolniona z VAT.
Do scenografii wystawienia premierowego w marcu 2021 r. teatr kupił bieżnię. Zakup ten dotyczył w 100% sprzedaży opodatkowanej i VAT od zakupów odliczono w całości. Teatr w lipcu 2021 r. wystawił fakturę ze stawką zwolnioną za spektakl poza swoją siedzibą. Była to dla instytucji jedyna sprzedaż zwolniona w 2021 r. Od lipca ub. r. wspomnianego spektaklu już nie wystawiano poza siedzibą teatru — nie sprzedawano więc na niego biletów. Nastąpiła zmiana celowości środka trwałego.
Jak ująć zmianę przeznaczenia środka trwałego w korekcie rocznej VAT, a następnie dokonać 5-letniej korekty odliczenia VAT środka trwałego?

Wnioski składane przy rozliczeniu zaliczek na podatek od wynagrodzeń

Na początku marca br. instytucja kultury zatrudniła nowego pracownika. Pracownik ma także inne przychody, m.in. z umowy-zlecenia i dietę radnego. Pracownik oznajmił, że nie chce korzystać z ulgi dla klasy średniej — złożył stosowny wniosek oraz oświadczenie PIT-2. Pracownikowi należy naliczać wypłatę zgodnie z Rozporządzeniem z 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (dalej: rozporządzenie), czyli na starych zasadach, bo tak będzie dla niego korzystniej. Przy złożonym PIT-2 nie można zrezygnować ze stosowania rozporządzenia. Naliczając pensję na starych zasadach, zaległy podatek i tak trzeba będzie zapłacić.
Jakie wnioski trzeba złożyć, a jakie wycofać, aby było to najkorzystniejsze dla pracownika?

Przychody i koszty w zeznaniu CIT-8

Pytanie dotyczy przychodów: z działalności kulturalnej, działalności gospodarczej, dotacji, kwot zwrotu składek na ZUS otrzymanych w ramach tarczy antykryzysowej, odpisów amortyzacyjnych środków trwałych pokrytych dotacją, a także kosztów: działalności operacyjnej, finansowych oraz pozostałych kosztów operacyjnych pomniejszonych o koszty sfinansowane z dotacji, kosztów zapłaconych ze środków z tarczy antykryzysowej, koszty ZUS niezapłacone w 2021 r., składki PFRON, niewypłacone wynagrodzenia (zlecenia) w 2021 r., amortyzacji środków trwałych pokrytych dotacją.
Czy w CIT-8 w poz. 53 wskazuje się wszystkie te przychody? Które koszty wykazuje się w poz. 63 — koszty uzyskania przychodów?
Czy w poz. 40 załącznika CIT-8/O wykazuje się dotacje podmiotowe, dotacje celowe, otrzymane pieniądze z tarczy antykryzysowej?

Odliczenie VAT od wydatków na remont mostu sfinansowanych dotacją

Pytanie Instytucja kultury otrzymała od konserwatora i MKiDN środki finansowe na remont mostu przy zamku, którego jest posiadaczem. Minister zastrzegł, że instytucja kultury musi w ciągu roku zapewnić darmowe wejścia — łącznie 28 dni. Wstęp na zamek jest odpłatny i biletowany (opodatkowany VAT). Nie przewiduje się innych wejść darmowych poza tymi wymaganymi zapisem w umowie o przyznaną dotację na remont. […]

Sprawozdanie dla konserwatora zabytków a koszty uzyskania przychodów dla twórcy

Archeolog zatrudniony w muzeum — w ramach dotacji MKiDN — realizuje projekt na podstawie oskładkowanej umowy o dzieło. Umowa przewiduje sporządzenie sprawozdań dla konserwatora zabytków i Narodowego Instytutu Dziedzictwa z przeprowadzonych badań archeologicznych. Badania wykonały firmy lub osoby fizyczne na podstawie odrębnych umów zawartych z muzeum (np. przeprowadzenie kwerendy, opracowanie materiałów za pomocą lidara, opracowanie geolokacji fotografii, przeprowadzenie badań powierzchniowych, opracowanie numerycznego modelu terenu badań, wykonanie autorskiej analizy geomorfologicznej obszarów). Posiłkując się tymi badaniami, wnioskami i opisem sporządzonym przez firmy i osoby fizyczne, archeolog sporządza wymagane prawem sprawozdanie dla konserwatora zabytków.
Czy takich czynności dotyczy prawo autorskie, a więc czy można zastosować koszty uzyskania w wysokości 50%?

Wytwarzanie i korzystanie z odnawialnych źródeł energii przez instytucję kultury

Instytucja kultury wytwarza energię elektryczną z zainstalowanych paneli fotowoltaicznych. Ich moc nie przekracza 1 MW.
Czy energia elektryczna wyprodukowana i zużyta przez instytucję z odnawialnych źródeł energii (OZE) podlega zwolnieniu z akcyzy?
Czy w związku z wytworzeniem z OZE energii elektrycznej i jej zużyciem instytucja kultury ma obowiązek składać deklaracje akcyzowe?

Prewspółczynnik w muzeum

Muzeum jest czynnym podatnikiem VAT. Ma trzy oddziały oraz administrację w różnych lokalizacjach. W dwóch oddziałach prowadzona jest działalność gospodarcza (biletowana). W trzecim oddziale — w celu zwiększenia wpływu z biletów — stała wystawa biletowana została wzbogacona o dodatkową atrakcyjną tematykę historyczną. Cena wystawy nie uległa zmianie.
Czy uzupełnienie wystawy w tym oddziale należy traktować jako inną działalność nieodpłatną i zastosować prewspółczynnik w rozliczeniu VAT i w konsekwencji rozliczać wszystkie wydatki tego oddziału prewspółczynnikiem?
Czy wydatki ogólne administracji też będą rozliczane prewspółczynnikiem?

Koncert wykonany przez cudzoziemca

Instytucja chce zawrzeć umowę na wykonanie występu (koncertu) przez obywatela państwa członkowskiego UE, który nie posiada certyfikatu rezydencji podatkowej. Koncert będzie wykonywany również w innych instytucjach.
Czy istnieją przesłanki do zawarcia z artystą umowy o dzieło, a jeśli tak, to czy taką umowę o dzieło z obcokrajowcem zgłasza się do ZUS?
Jeśli należy jednak zawrzeć umowę-zlecenie, to czy powstaje obowiązek ubezpieczeniowy i należy odprowadzić składki ZUS?
Czy, nie posiadając certyfikatu rezydencji podatkowej, wykonawca może zapłacić podatek w kraju zamieszkania?