Podatki

W dziale Podatki znajdą Państwo porady dotyczące rozliczenia VAT, podatku dochodowego od osób prawnych, rozliczania podatków od wynagrodzeń pracowników i współpracowników oraz zagadnienia związane z podatkiem od spadków i darowizn oraz podatkiem od nieruchomości.

Liczba artykułów w dziale: 686

Wpłaty na zajęcia kulturalne — zwolnienie z ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej

Instytucja kultury przyjmuje wpłaty za uczestnictwo w kołach i zespołach. Są to usługi stanowiące działalność statutową instytucji i zarazem usługi kulturalne zwolnione z VAT. Większość wpłat za te zajęcia jest przekazywana na rachunek bankowy instytucji kultury wraz z opisem, jakich zajęć dotyczy oraz zawiera dane poszczególnego uczestnika. Część opłat jest regulowana gotówką lub kartą w instytucji kultury i podlega ewidencjonowaniu na kasie fiskalnej.
Czy wpłaty otrzymywane za zajęcia na rachunek bankowy instytucji kultury powinny zostać zaewidencjonowane na kasie rejestrującej (fiskalnej)?

Kalkulacja prewspółczynnika i proporcji po rozpoczęciu ich stosowania

Samorządowa instytucja kultury nie jest czynnym podatnikiem VAT. W ramach prowadzonej działalności statutowej prowadzi warsztaty gry na gitarze, pianinie, ukulele, zajęcia ceramiczne i plastyczne. Zajęcia te są zwolnione z VAT. Oprócz tego instytucja prowadzi sprzedaż opodatkowaną, tj. najem pomieszczeń, zajęcia dla seniorów, świadczy usługi reklamy. Po przekroczeniu limitu 200 000 zł instytucja ma obowiązek zarejestrowania się jako czynny podatnik VAT. Instytucja kultury będzie stosować sprzedaż mieszaną, w związku z tym musi wyliczyć proporcję i prewspółczynnik.
Czy przy wyliczeniu proporcji i prewspółczynnika instytucja powinna brać pod uwagę obrót z ubiegłego roku czy z roku bieżącego?

Nieodpłatny wynajem sali przez instytucję kultury a VAT i podatek dochodowy

Instytucja kultury posiada sale, które służą działalności statutowej, ale są także wynajmowane odpłatnie osobom prywatnym na imprezy okolicznościowe (urodziny, chrzciny itp.). Zdarzają się sytuacje, kiedy za wynajem okolicznościowy nie są pobierane opłaty (np. gdy wynajem jest na rzecz strażaków czy osób współpracujących z instytucją kultury).
Czy w takiej sytuacji bezpłatny wynajem rodzi dla instytucji jakieś konsekwencje podatkowe w zakresie VAT i podatku dochodowego?

Poniesienie kosztów ubezpieczenia — podatek dochodowy i ujęcie w księgach rachunkowych

Z zawartej umowy ubezpieczenia wynika, że instytucja kultury ma obowiązek pokrycia franszyzy redukcyjnej (udziału własnego w zaistniałej szkodzie) do wysokości 10 000 zł. Ubezpieczyciel wycenił szkodę na 14 000 zł i pokrył szkodę w wysokości 4000 zł. Instytucja kultury pokryła swoją część należności, tj. 10 000 zł, ze środków własnych.
Czy w CIT-8 za 2023 r. należy wyłączyć z podstawy opodatkowania kwotę wypłaconej franszyzy, czy jest ona kosztem uzyskania przychodu?
Czy wpłacona franszyza stanowi wydatek, który powoduje obowiązek zapłaty podatku od wysokości wypłaconej franszyzy?
Jak w księgach rachunkowych ująć kwotę otrzymaną od ubezpieczyciela i kwotę wpłaconej franszyzy?

Działalność biblioteki a limit zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej

Biblioteka miejska pobiera od czytelników kary za przetrzymanie zbiorów bibliotecznych, opłaty za zniszczone bądź zagubione zbiory biblioteczne oraz opłaty za wydanie duplikatu karty bibliotecznej. Biblioteka jest zwolniona z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT). Ponadto biblioteka prowadzi także sprzedaż usług reprograficznych oraz sprzedaż wydawnictw własnych.
Czy opłaty te należy włączyć do limitu obrotów w wysokości 20 000 zł, który warunkuje ewidencjonowanie sprzedaży w kasie rejestrującej?

Usługa kulturalna na zlecenie gminy

Dom kultury zorganizował gminne dożynki. Na podstawie poniesionych kosztów fakturą za to zadanie obciążył gminę.
Czy na fakturze można uwzględnić wartość dodatków specjalnych wypłaconych pracowników za realizację tego zadania?

Świadczenia dodatkowe na rzecz wolontariuszy przekazywane przez instytucję kultury

Instytucja kultury w ramach podziękowania za udział w koncercie, który organizuje, chce rozdać wolontariuszom nieodpłatnie bony podarunkowe o wartości 50 zł do jednej z sieci sklepów z logo imprezy.
Czy takie postępowanie jest zgodne z prawem? Czy źródłem finansowania takiego bonu może być dotacja podmiotowa czy muszą to być środki własne?
Czy takie przekazanie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym lub VAT?

Ujęcie sprzedaży biletów online w JPK_VAT

W jaki sposób ująć sprzedaż biletów online w deklaracji VAT oraz JPK_VAT? Czy należy oznaczyć tę sprzedaż poprzez np. WEW?

Realizacja spektaklu przez instytucję kultury na rzecz innej instytucji kultury

Państwowa instytucja kultury (dalej: instytucja A) podpisała umowę o dzieło z samorządową powiatową instytucją kultury (dalej: instytucja B) na realizację spektaklu na jej rzecz. Obydwie są podatnikami VAT czynnymi. W ramach tej umowy instytucja A przenosi na instytucję B prawo do korzystania z artystycznego wykonania utworów dokonanego podczas prób i spektaklu, a także do rozporządzania tymi prawami bez ograniczeń terytorialnych na wskazanych w umowie polach eksploatacji, m.in.:

  • utrwalanie jakąkolwiek techniką, w tym w formie zapisu audialnego;
  • nadawanie, reemitowanie oraz odtwarzanie, w tym z wykorzystaniem egzemplarza wprowadzonego do obrotu, dowolną techniką.

Instytucja B zastrzega sobie również prawo do wykorzystania dowolnie wybranych fragmentów artystycznego wykonania utworów na potrzeby promocji wskazanych wyżej nadań oraz do audycji reportażowych.
Z jaką stawką VAT instytucja A powinna wystawić fakturę za realizację spektaklu?
Czy usługa kulturalna z przeniesieniem praw majątkowych korzysta ze zwolnienia od VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 33 Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT)?
Czy instytucje prawidłowo nazwały umowę „umową o dzieło”, czy też umowa ta powinna być raczej „umową współpracy”?

Faktura podatnika VAT podatnika zwolnionego

Instytucja nie jest czynnym podatnikiem VAT — korzysta ze zwolnienia podmiotowego. Wystawia rachunek za najem lokalu 500 zł miesięcznie dla kontrahenta, który chce otrzymywać dokument w formie elektronicznej.
Jaką podstawę prawną podać w oświadczeniu o akceptacji rachunków wystawianych i przesyłanych w formie elektronicznej, które kontrahent powinien podpisać?

Wypłata przez instytucję kultury nagrody ministra

Osoba, która w instytucji kultury prowadzi zajęcia oraz wystawia koncerty, otrzymała od MKiDN nagrodę w wysokości 20 000 zł, którą ma wypłacić instytucja.
Czy od tej nagrody trzeba potrącić składki na ZUS i podatek?

Zakup roślin od rolnika ryczałtowego przez instytucję niebędącą podatnikiem VAT czynnym

Instytucja kultury, która nie jest czynnym podatnikiem VAT, kupiła rośliny od rolnika ryczałtowego.
Na podstawie jakiego dokumentu instytucja dokona płatności za zakupioną roślinność? Czy powinna to być faktura VAT RR czy nota księgowa na kwotę netto? A może instytucja powinna jednak wystawić fakturę VAT?