Podatki

W dziale Podatki znajdą Państwo porady dotyczące rozliczenia VAT, podatku dochodowego od osób prawnych, rozliczania podatków od wynagrodzeń pracowników i współpracowników oraz zagadnienia związane z podatkiem od spadków i darowizn oraz podatkiem od nieruchomości.

Liczba artykułów w dziale: 635

Zawarcie umowy-zlecenia z artystą a zwolnienie od podatku dochodowego dla osób poniżej 26 lat

Instytucja kultury zamierza zawrzeć umowę-zlecenie z osobą, która nie ukończyła 26 lat, na obsługę muzyczną gali (wykonanie utworów na flecie). W interpretacji indywidualnej z 14 czerwca 2022 r. (sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.353.2022.1.AMO) Dyrektor KIS wyjaśnił, że przychody otrzymywane przez zawodników, również te związane z działalnością reklamowo-promocyjną, pozostają w związku z uprawianą dyscypliną sportową, są więc wyłączone z ulgi podatkowej dla osób, które nie ukończyły 26 lat.
Zdaniem Dyrektora KIS, przychody z umów o świadczenie usług sportowych należy kwalifikować nie jako przychody z art. 13 pkt 8 Ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof), lecz przychody wymienione w art. 13 pkt 2 updof, które nie korzystają ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 148 updof (tzw. ulga dla młodych).
Czy w związku z tym stanowiskiem Dyrektora KIS zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 148 lit. b updof ma zastosowanie do umowy-zlecenia zawartej z artystą, który nie ukończył 26 lat, polegającej na oprawie muzycznej gali?

Wpłaty na PFRON sfinansowane z dotacji podmiotowej

Instytucja kultury finansuje wpłaty na PFRON ze środków z dotacji podmiotowej.
Czy od wartości poniesionych w ten sposób kosztów trzeba odprowadzić podatek dochodowy?

Ewidencja na kasie fiskalnej oraz wystawienie faktury VAT

Samorządowa instytucja kultury będąca czynnym podatnikiem VAT prowadzi dodatkową działalność gastronomiczną (nie jest to catering, posiłki serwowane są stacjonarnie). Każdorazowo przed wykonaniem usługi zawierane są umowy z klientem. Każde zamówienie dokumentowane jest fakturą VAT — zarówno dla osoby fizycznej (konsument), jak i firmy. Płatność za usługę realizowana jest gotówką lub przelewem.
Czy w związku z wykonaniem usługi gastronomicznej na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (konsument) niezależnie od formy płatności instytucja ma obowiązek zaewidencjonowania obrotu na kasie fiskalnej?

Licencja na nagranie przedstawienia dla zagranicznego kontrahenta

Teatr udziela niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie licencji na nagranie przedstawienia teatralnego w formie cyfrowej na nośniku danych na rzecz czeskiego podatnika VAT. Czeski kontrahent będzie udostępniał je odpłatnie na swojej platformie. Z tego tytułu po zakończonym kwartale zostanie przekazana opłata na rzecz teatru (na konto teatru). W zawartej umowie nie ma mowy o fakturze.
Jak rozliczyć otrzymane wpłaty w euro i w jakim okresie ująć je w deklaracji JPK_VAT i VAT-UE ?
Czy otrzymane wpłaty należy przeliczyć na złotówki według średniego kursu NBP i wykazać w deklaracji VAT w poz. 11 oraz na podstawie dokumentu wewnętrznego?
Czy w związku z zawartą umową instytucja ma jeszcze inne obowiązki podatkowe?

Rozliczenie wynagrodzenia za koncert w Hiszpanii

Samorządowa instytucja kultury, czynny podatnik VAT, zarejestrowany również jako podatnik UE, wykonała usługę kulturalną (koncert) dla podatnika z Hiszpanii — urzędu miasta będącego podatnikiem VAT zweryfikowanym w systemie VIES. Urząd ten rozpoznał podatek u źródła (WHT, z ang. Withholding Tax) i naliczył 19% WHT. Honorarium instytucji wynikające z zawartej ze stroną hiszpańską umowy nie zostało pomniejszone o podatek, który strona hiszpańska naliczyła metodą „w stu”. Zgodnie z obowiązującymi w Hiszpanii przepisami, instytucja przesłała e-fakturę w postaci XML do hiszpańskiego systemu FACE. Na fakturze widnieje wartość netto oraz naliczone 19% WHT. Należna instytucji wartość honorarium jest zgodna z umową.
Wartości sprzedaży instytucja nie wykazała w JPK_VAT, ponieważ VAT od zakupów związanych ze sprzedażą zwolnioną na terytorium Polski nie podlega odliczeniu.
Czy takie stanowisko jest słuszne?
Jak zaewidencjonować transakcję w księgach handlowych, skoro płatnikiem WHT jest strona hiszpańska? Czy wartość przychodu ujętą na kontach zespołu 7 należy powiększyć o wartość naliczonego podatku?
Czy ten podatek wpływa na rachunek zysków i strat?

Nieodpłatne użyczenie sprzętu a korekta VAT

Instytucja kultury w 2022 r. użyczyła nieodpłatnie organizatorowi następujące wyposażenie zakupione do działalności opodatkowanej VAT z pełnym odliczeniem VAT:

  • aparat fotograficzny o wartości netto 3491,06 zł (zakup z 2015 r.),
  • dron o wartości netto 3739,02 zł (zakup z 2021 r.).

Czy odliczenie 100% VAT jest prawidłowe?
Czy ze względu na zmianę wykorzystania środków trwałych należy skorygować VAT?

Upominki świąteczne dla osób uczestniczących w zajęciach instytucji kultury

Instytucja kultury organizuje akcję mikołajkową o regionalnych tradycjach świątecznych dla uczestniczących w jej zajęciach dzieci. W ramach akcji rozdawane będą paczki z drobnymi upominkami (np. gadżety, słodycze). Obdarowane osoby nie są związane z instytucją stosunkiem pracy ani żadnym innym stosunkiem cywilnoprawnym. Nie ma możliwości ustalenia, jaka wartość paczki przypadnie na każdą obdarowaną osobę.
Czy instytucja powinna posiadać potwierdzenia odbioru takich upominków?
Czy osoby obdarowane uzyskują przychód z innych źródeł i instytucja kultury powinna pobierać zaliczki na podatek dochodowy i powinna wystawiać informację PIT-11, w której wykaże przychód z tytułu tych paczek? Czy znajdzie tu zastosowanie zwolnienie z podatku?

Stawka VAT na bilety w instytucji zwolnionej podmiotowo

Instytucja kultury jako organizator wydarzenia podpisała umowę o współpracy z serwisem profesjonalnie zajmującym się sprzedażą biletów na jej koncerty. Instytucja nie jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny.
Jaką należy ustalić stawkę VAT za bilety (8%, 23% czy zwolnienie od VAT)?

Wynagrodzenie z tytułu utrzymywania uchodźców z Ukrainy a zwolnienie podatkowe

Biblioteka miejska podpisała z gminą umowę w sprawie udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na podstawie art. 12 ust. 1 i 10 oraz ust. 11, 13, 16 i 17 Ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dalej: ustawa o pomocy uchodźcom z Ukrainy). W jej ramach świadczy usługi w zakresie zakwaterowania oraz zapewnienia całodziennego wyżywienia obywatelom Ukrainy. Za udzielane świadczenia biblioteka otrzymuje — na podstawie wystawionej faktury — wynagrodzenie w stałej kwocie dziennie za osobę. Biblioteka korzysta z przedmiotowego zwolnienia od podatku dochodowego z art. 17 ust. 1 pkt 4 Ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: updop).
Czy otrzymane wynagrodzenie należy opodatkować, czy od uzyskanego dochodu z tego tytułu i przekazania go na cele statutowe również będzie możliwe skorzystanie z art. 17 ust. 1 pkt 4 updop?

Stawka VAT na zajęcia w instytucji kultury

Samorządowa instytucja kultury oferuje zajęcia, m.in. jogę, pilates, taekwondo (w tym rodzinne), dźwiękoczułość (relaksacja przy dźwiękach), fitbalet z pilatesem dla dorosłych (połączenie zajęć baletowych, fitnessu i pilates), gimnastyka artystyczna dla seniorów, robotyka i programowanie dla dzieci, warsztaty naukowe — eksperymenty dla dzieci, warsztaty dietetyczne.
Jaka jest prawidłowa stawka VAT (lub zwolnienie od VAT) na opisane zajęcia?

Opłata za badania przeprowadzone przez służby sanitarne

Czy opłata za kwestionowane badania (pomiary stężenia pyłu na stanowisku pracy „renowator”) nałożona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego stanowi koszt podatkowy muzeum? Jak należy zaewidencjonować taką opłatę?

Pożyczka między jednostkami organizacyjnymi gminy a podatek od czynności cywilnoprawnych

Centrum kultury będące podatnikiem VAT otrzymało pożyczkę od innej jednostki organizacyjnej tej samej z gminy (również podatnika VAT). Pożyczka jest oprocentowana i będzie generowała odsetki, które później mogą zostać w części lub w całości umorzone.
Czy centrum kultury powinno zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych (pcc) od tej czynności?