Podatki

W dziale Podatki znajdą Państwo porady dotyczące rozliczenia VAT, podatku dochodowego od osób prawnych, rozliczania podatków od wynagrodzeń pracowników i współpracowników oraz zagadnienia związane z podatkiem od spadków i darowizn oraz podatkiem od nieruchomości.

Liczba artykułów w dziale: 658

Dotacja z PFRON na bezpłatne warsztaty a odliczenie VAT

Teatr otrzymał z PFRON dotację na realizację działań zwiększających dostępność swoich spektakli, warsztatów i przestrzeni dla osób z niepełnosprawnościami. W związku z tym planuje m.in. zorganizować bezpłatne warsztaty skierowane do osób z niepełnosprawnościami. W związku z organizacją warsztatów kupi wiele różnych materiałów niezbędnych do ich realizacji. Teatr nie stosuje obecnie prewspółczynnika — w ocenie tej instytucji kultury bezpłatne warsztaty organizowane w ramach projektu i finansowane z dotacji służą promocji przyszłego repertuaru teatru, a zatem jego działalności odpłatnej.
Czy teatrowi przysługuje prawo do odliczenia VAT z tytułu zakupu materiałów użytych podczas bezpłatnych warsztatów?

Wynajem pojazdów instytucji kultury a zwolnienie od podatku dochodowego

W 2021 r. gmina przekazała instytucji kultury autobus i bus, które instytucja wykorzystuje na własne potrzeby, m.in. na przewóz orkiestry dętej oraz koła gospodyń wiejskich na imprezy. Instytucja wynajmuje także te pojazdy szkołom i klubowi sportowemu po kosztach paliwa, czyli obciąża najemcę kosztami zużytego paliwa według ceny z ostatniej faktury, co oznacza, że instytucja nie czerpie z tego zysku. W statucie instytucji figuruje zapis, że instytucja kultury może prowadzić działalność polegającą na wypożyczeniu sprzętu i wyposażenia.
Czy przychód najmu pojazdów korzysta ze zwolnienia z podatku od osób prawnych?

Umowa o dzieło z artystą na wykonanie kopii obrazu

Ośrodek kultury planuje podpisać umowę o dzieło z artystą, który ma wykonać kopię obrazu (ikony), za wynagrodzeniem około 6000 zł.
Czy w takiej sytuacji można zastosować 50% kosztów uzyskania przychodów i potraktować tę kopię obrazu jako wykonanie autorskie?

Utrata zwolnienia podmiotowego i obowiązek rejestracji na potrzeby VAT

Samorządowa instytucja kultury (GOK) organizuje dla dzieci, młodzieży i dorosłych zajęcia edukacyjne. Są to: zabawy plastyczne, przygoda z ilustracją, ilustracje i projekty graficzne, rysunek i malarstwo, rękodzieło, gry Minecraft, mały naukowiec, zajęcia kreatywne, makrama, nauka gry na: gitarze, ukulele i pianinie, nauka śpiewu, ceramika. Za udział w zajęciach pobierane są opłaty — wpłaty dokonywane są bezpośrednio na wyodrębniony rachunek bankowy. Z tych opłat pokrywane są m.in. koszty prowadzenia zajęć (zapłaty dla instruktorów — faktury bądź rachunki do zawartych umów-zleceń), zakupy materiałów wykorzystywanych na zajęciach oraz inne zakupy związane z poszerzaniem oferty edukacyjnej instytucji. Uzyskane w tym roku przychody prawdopodobnie przekroczą 200 000 zł (przychody za prowadzenie zajęć, organizowanie zajęć dla dzieci w czasie ferii i wakacji oraz rachunki za promocję dla lokalnych firm podczas organizowanego wydarzenia kulturalnego). GOK od momentu powstania nie jest czynnym podatnikiem VAT. W przypadku uzyskania dochodu GOK przeznacza go na swoją działalność statutową — w swoim statucie posiada zapis w szczególności o działalności dotyczącej wychowania, edukacji oraz upowszechniania i promowania kultury i sztuki oraz czytelnictwa.
Czy w związku z przekroczeniem progu określonego w art. 113 ust. 1 Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) GOK musi zarejestrować się jako podatnik VAT — tracąc wprawdzie zwolnienie podmiotowe, ale korzystać nadal ze zwolnienia z VAT usług kulturalnych?
Jeśli jest konieczność rejestracji do urzędu skarbowego na potrzeby VAT — kiedy należy to zrobić?

Gadżety reklamowe w instytucji kultury

Czy kupione za 65 zł za sztukę bluzy z logo imprezy (np. festiwalu teatralnego), którą organizuje instytucja kultury, rozdawane nieodpłatnie można traktować jako gadżety reklamowe?
Czy w związku z tym, że źródłem finansowania takiego zakupu jest dotacja podmiotowa, a bluzy te są przekazywane nieodpłatnie, podlega to opodatkowaniu podatkiem dochodowym lub VAT?

Warsztaty muzyczne przeprowadzone przez solistę z zagranicy a VAT

Instytucja kultury podmiotowo zwolniona z VAT otrzymała fakturę z Czech za przeprowadzenie warsztatów dla działającej w instytucji orkiestry dętej. Przedmiotem usługi były warsztaty muzyczne — czeski solista przygotowywał orkiestrę do występu. Warsztaty dla uczestników były bezpłatne.
Czy usługa przeprowadzenia warsztatów jest usługą kulturalną, czy też usługą szkoleniową?
Czy zakup takiej usługi stanowi import usług zwolniony z VAT, czy też objęty stawką VAT 23%?

Rozliczenia międzyokresowe przychodów a przychody wykazywane w zeznaniu podatkowym

Instytucja kultury otrzymała w 2021 r. grant. Całość zaksięgowano na koncie 840 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów” i w CIT-8 za ten rok nie wykazano tego przychodu. Całość została wydatkowana w 2022 r. Instytucja kultury otrzymała w 2022 r. jeszcze dwie dotacje celowe na środki trwałe i wyposażenie. Równolegle do księgowań dotyczących zakupu wyposażenia (na kontach zespołu 4) ich wartości przeksięgowano z konta 840 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów” na konto 760 „Pozostałe przychody operacyjne”. Tak samo zaksięgowano wartość amortyzacji zakupionych z dotacji środków trwałych.
Dotychczas w CIT-8 instytucja kultury wykazywała przychody i koszty zgodne z rachunkiem zysków i strat, więc zysk lub strata w CIT-8/O również była zgodna z RZiS.
Czy instytucja kultury postąpiła prawidłowo?

Dotacje inwestycyjne a prewspółczynnik w najnowszym orzecznictwie i interpretacjach podatkowych

Czy samorządowa instytucja kultury przy obliczaniu prewspółczynnika ma obowiązek wliczania jednorazowych dotacji inwestycyjnych do przychodów wykonanych?

Refaktura na media — moment powstania obowiązku podatkowego w VAT

Co miesiąc instytucja kultury swoim najemcom lokali wystawia refaktury za media (energia elektryczna, cieplna, woda i ścieki). Faktura sprzedaży wystawiona jest w bieżącym miesiącu za media dostarczone w poprzednim miesiącu, czyli data wystawienia to np. 6 marca, data sprzedaży 28 lutego. Instytucja odlicza VAT naliczony w miesiącu wpływu faktury, a nie dostarczenia usługi.
W którym miesiącu należy odprowadzić VAT należny od tak wystawionych faktur?

Podatek od nieruchomości od budynku i gruntu użyczonego przez organizatora

Instytucja kultury (GOK) użytkuje budynek wraz z gruntem i infrastrukturą towarzyszącą, które przekazał jej organizator na podstawie umowy użyczenia do bezpłatnego używania na cele działalności statutowej na czas nieokreślony. Instytucja ponosi zwykłe koszty utrzymania przedmiotu umowy, w tym podatek od nieruchomości. Pod koniec ubiegłego roku gmina postanowiła odebrać prawie połowę budynku GOK i przeznaczyć tę część na siedzibę urzędu. Rozpoczęto tam remont, jednak nie zmieniono umowy użyczenia, twierdząc, że nastąpi to po zakończeniu inwestycji, co może potrwać ponad rok.
Czy w takiej sytuacji instytucja kultury powinna płacić podatek od nieruchomości za cały budynek, chociaż nie użytkuje odebranej już części?
Czy podatek od nieruchomości trzeba płacić tylko za faktycznie użytkowaną powierzchnię?

Wydanie bezpłatnego katalogu zbiorów muzealnych a VAT

Muzeum otrzymało dotację celową (jako wkład własny) od organizatora oraz dofinansowanie z NIMOZ na wydanie katalogu własnych zbiorów: zgromadzonych muzealiów oraz starodruków. We wniosku do NIMOZ muzeum wykazało, że od wszystkich kosztów, tj. korekt tekstu, tłumaczeń na język angielski oraz druku katalogu nie będzie odliczało VAT, a cały nakład przeznaczy do bezpłatnej dystrybucji. Muzeum prowadzi listę z nazwą podmiotów, instytucji, bibliotek, osób fizycznych, którym przekazano bezpłatne egzemplarze. Zgodnie z polityką rachunkowości i decyzją dyrektora instytucji koszt wytworzenia katalogu wyceniono jako sumę wszystkich poniesionych kosztów na kwotę 160 zł. Instytucja stosuje prewspółczynnik.
Czy muzeum powinno do kosztu wytworzenia doliczyć VAT w wysokości 5% (katalog posiada ISBN) i pomimo, że nie odliczało VAT od faktur kosztowych, od wszystkich wydanych bezpłatnych egzemplarzy (nawet tych obowiązkowych do bibliotek oraz określonej liczby egzemplarzy należnej organizatorowi) odprowadzić VAT?
Czy nieodpłatne przekazanie katalogów stanowi czynność, z którą Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) wiąże powstanie obowiązku podatkowego?
Zdaniem głównego księgowego muzeum przyczyną pozostawienia poza zakresem VAT tych przekazań jest brak ich konsumpcyjnego charakteru. Oznacza to, że odbiorca przekazywanych towarów nie konsumuje ich, nie jest też w wyniku dokonanej dostawy zaspokojona jakakolwiek potrzeba ani też nie pojawia się wskutek tego przysporzenie majątkowe.

Wyłączenia z limitu zwolnienia podmiotowego

Czy do limitu zwolnienia podmiotowego w VAT instytucja kultury może nie wliczać:
dopłat za naukę gry na instrumentach (instytucja finansuje opłatę stanowiącą pokrycie części kosztów organizacji zajęć),
opłat za wypożyczenie sprzętu wodnego (kajaki, pontony, kapoki).