Poradnik Instytucji Kultury 05/2015

Rozwiązanie umowy o pracę z emerytem

8 sierpnia 2015 r. pracownik instytucji kultury może odejść na emeryturę. Pracownik zatrudniony jest na czas nieokreślony od 1989 r.

 • Kiedy pracownik musi złożyć wypowiedzenie?
 • Jak liczyć okres wypowiedzenia umowy?

Dyrektor instytucji kultury z umową o pracę na czas nieokreślony

Dyrektor instytucji kultury ma zawartą umowę o pracę na czas nieokreślony. Nie posiada powołania.

 • Jak wygląda jego sytuacja prawna w kontekście przepisów przejściowych, które wprowadziła Ustawa z 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (dalej: nowelizacja ustawy o działalności kulturalnej)?

Czynności z zakresu prawa pracy wobec dyrektora i zastępstwo podczas jego nieobecności

Pytanie W instytucji kultury nie ma zastępcy dyrektora. Zgodnie ze statutem dyrektor jest jedyną osobą uprawnioną do reprezentowania jej na zewnątrz. Czy dyrektor instytucji może: upoważnić kierownika administracyjnego do wykonywania wobec niego czynności z zakresu prawa pracy i gdzie to zapisać — w pełnomocnictwie czy regulaminie? Czy czynności tych powinien dokonywać bezpośrednio burmistrz? podczas zwolnienia lekarskiego podpisywać dokumenty instytucji, […]

Praca u innego pracodawcy w czasie urlopu rodzicielskiego w instytucji kultury

Pracownica instytucji kultury przebywa na urlopie rodzicielskim do 20 maja 2015 r. W lutym podjęła pracę na ¾ etatu u innego pracodawcy.

 • Czy musi rezygnować z urlopu rodzicielskiego w instytucji i również powrócić do pracy?
 • Czy na podjęcie pracy u innego pracodawcy wymagana jest zgoda dyrektora instytucji?

Dzień wolny dla dyrektora za pracę w niedzielę

Czy dyrektorowi instytucji kultury przysługuje dzień wolny za pracę w niedzielę?

Odprawa emerytalna dla dyrektora

Czy dyrektor instytucji kultury, który odchodzi na emeryturę, otrzymuje odprawę emerytalną z regulaminu wynagradzania, na podstawie Ustawy z 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (dalej: ustawa kominowa) czy też Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: kp)?

Nagroda jubileuszowa za 45 lat pracy dyrektora

Czy dyrektorowi biblioteki publicznej, którego obowiązuje Ustawa z 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (dalej: ustawa kominowa), można wypłacić nagrodę jubileuszową z tytułu 45-lecia pracy?

Odwołanie zastępcy dyrektora

Dyrektor instytucji kultury w ramach oszczędności chce zrezygnować ze stanowiska zastępcy dyrektora, powołanego zarządzeniem wójta na czas nieokreślony. Statut instytucji kultury przewiduje takie stanowisko, ale, żeby go zmienić, potrzebna jest uchwała rady gminy.

 • Czy w takim przypadku dyrektor instytucji może zwolnić zastępcę?

Regulaminy imprez masowych bez kar za ich nieprzestrzeganie

Miejski ośrodek kultury organizuje kilka imprez masowych rocznie. W regulaminach tych imprez znajdują się postanowienia dotyczące kar za niewykonywanie poleceń służb porządkowych. Podobno Trybunał Konstytucyjny (dalej: TK) orzekł niedawno, że takie zapisy w regulaminach imprez masowych są niezgodne z Konstytucją RP.

 • Czy to oznacza, że już nie wolno stosować takich zapisów w regulaminach imprez?

Czy organizator może zmusić dyrektora ośrodka kultury do wykorzystania zaległego urlopu?

W maju tego roku po 35 latach pracy w kulturze dyrektor gminnego ośrodka kultury (GOK) przechodzi na emeryturę.

 • Czy wójt może zmusić go do wykorzystania zaległego urlopu, uniemożliwiając realizację zaplanowanych zadań w ośrodku?

Przekazanie gminnego zbiornika wodnego instytucji kultury

Organizator chce oddać w użyczenie gminnemu centrum kultury, sportu i rekreacji (CK) naturalny zbiornik wodny (znajdujący się na terenie gminy, w której działa instytucja). Organizator przekazał informację, że może przekazać zbiornik stowarzyszeniu zarejestrowanemu, ale tylko takiemu, które ma status Organizacji Pożytku Publicznego. Lecz takie stowarzyszenie dopiero się tworzy i dlatego mieszkańcy gminy powołali stowarzyszenie zwykłe. Ma ono funkcjonować przy CK i korzystać z użyczonego jeziora tylko do połowu ryb.

 • Czy organizator może przekazać instytucji kultury w umowie użyczenia zbiornik wodny, czy może to być też inna forma przekazania?
 • Na jakich zasadach stowarzyszenie zwykłe może funkcjonować przy CK?
 • Jak sformułować umowę użyczenia, w której CK udostępnia zbiornik wodny stowarzyszeniu?

Zasady organizacji wycieczek przez bibliotekę

Biblioteka zamierza zorganizować wycieczkę na targi książki w ramach realizowanego projektu „Czytaj, nie pytaj” dofinansowanego z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Promocja literatury i czytelnictwa, z priorytetu Promocja czytelnictwa. Uczestnikami wycieczki będą dzieci z terenu gminy, a jej celem — zachęcenie do czytania. Statut biblioteki jako jej podstawowe zadania wskazuje m.in. prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej i popularyzatorskiej, a także zachęcanie mieszkańców gminy do czytelnictwa.

 • Czy pracownicy biblioteki, którzy pojadą na nią jako opiekunowie, muszą mieć odpowiednie uprawnienia: kierownika i opiekuna wycieczki?
 • Czy trzeba zgłosić taką wycieczkę do kuratorium oświaty (tak jak muszą to robić szkoły i przedszkola)?