Poradnik Instytucji Kultury 08/2016

Godziny nadliczbowe dla pracowników zatrudnionych na część etatu

W instytucji kultury, która zatrudnia pracowników m.in. na część etatu, obowiązuje zasada odbioru godzin nadliczbowych zwykle w proporcji 1 : 1, gdyż to pracownicy składają wnioski o odbiór dnia wolnego albo godzin za przepracowane godziny nadliczbowe.
Czy można zatem w umowach z pracownikami zatrudnionymi na część etatu nie ustalać godzin ponadwymiarowych, po przepracowaniu których należy im się dodatek albo czas wolny, tylko wprowadzić zapis, że jeśli pracownik pracuje określoną liczbę godzin na dobę (np. 5), to już po jej przekroczeniu (a nie np. po 6 godzinach) należy mu się rekompensata tych godzin ponadwymiarowych na takich samych zasadach jak należy się czas wolny za nadgodziny?
Czy pracownikowi, który pracuje 4 dni w tygodniu po 5 godzin, można wpisać do umowy o pracę klauzulę o następującej treści: „strony zgodnie ustalają, że 5 godzin pracy to dopuszczalna liczba godzin pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika do odbioru godzin ponadwymiarowych w proporcji 1 : 1 do końca okresu rozliczeniowego i z zachowaniem prawa do wynagrodzenia za czas nieprzepracowany w związku z odbiorem czasu wolnego”?

Urlop pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy

Pytania dotyczą wyliczenia urlopu dla pracowników podejmujących pierwszą pracę w życiu. Instytucja zatrudniła dwie osoby, dla których była to pierwsza praca, na okres:

  • od 5 kwietnia do 4 czerwca 2016 r. i
  • od 6 kwietnia do 5 czerwca 2016 r.

Urlopu można udzielić po 30 dniach pracy w wysokości 1/12 z 20 dni urlopu.
Czy instytucja prawidłowo udzieliła pracownikom 3 dni 2 godziny i 40 minut urlopu?
Kiedy pracownicy mogli odebrać urlop?
Kiedy należało wydać pracownikom świadectwa pracy, skoro 4 i 5 czerwca (sobota i niedziela) były w instytucji dniami wolnymi od pracy?

Odbiór dni wolnych od pracy w zamian za pracę niedziele i święta

W samorządowej instytucji kultury obowiązuje system równoważnego czasu pracy w połączeniu z ruchomym czasem pracy, wprowadzonym na mocy porozumienia pomiędzy pracodawcą a przedstawicielem załogi. Miesięczne harmonogramy czasu pracy obejmują także pracę w niedziele i święta. Pracownicy sami proponują dni i godziny swojej pracy w harmonogramach. Zdarza się tak, że za pracę wykonaną w niedzielę lub święto wyznaczają sobie do odbioru dni niezgodnie z art. 15111 § 1 Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: kp), powodując kumulację nieobecności pracownika w poszczególnych tygodniach okresu rozliczeniowego. Z art. 15111 § 1 kp wynika bowiem, że z powodu wykonywania pracy koniecznej ze względu na jej użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności w szczególności zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, pracownikowi instytucji kultury, który pracuje w niedziele i święta, należy zapewnić inny dzień wolny od pracy w zamian za pracę w niedzielę — w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po takiej niedzieli, a w zamian za pracę w święto — w ciągu okresu rozliczeniowego.
Czy tak sporządzane harmonogramy pracy są prawidłowe?
Czy ustalenie dni wolnych za pracę w niedzielę lub święto w taki sposób powinno odbywać się na podstawie wniosku złożonego przez pracownika?

Badania lekarskie przed dopuszczeniem do pracy

Pracownica wraca niedługo z urlopu rodzicielskiego. Zaraz po urlopie rodzicielskim będzie wykorzystywała urlop wypoczynkowy. Przed porodem przebywała na zwolnieniu lekarskim dłuższym niż 30 dni. Jej badania okresowe są ważne do września 2017 r.
Czy należy ją skierować na badania kontrolne przed urlopem wypoczynkowym?
Czy trzeba to zrobić po urlopie wypoczynkowym a przed rozpoczęciem pracy?

Termin wypłaty dopłaty do wypoczynku pod gruszą

Pracownik instytucji kultury przebywał na urlopie 14 dni bez przerwy w czerwcu tego roku. W lipcu złożył wniosek o dopłatę do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie wraz z oświadczeniem o dochodach.
W regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dalej: ZFŚS) obowiązującym w instytucji nie ma określonego terminu wypłaty świadczeń z ZFŚS. Wypłata zależy jedynie od warunków socjalnych pracownika i od złożenia oświadczenia w tej sprawie.
Czy instytucja kultury może wypłacić dopłatę do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie w lipcu (bądź nawet w sierpniu), gdy pracownik faktycznie przebywał na urlopie w czerwcu?

Stanowiska pracy w regulaminie wynagradzania w bibliotece

W 2013 r. w bibliotekach zniknął katalog stanowisk. Art. 29 Ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (dalej: ustawa o bibliotekach) mówi jedynie o grupie zawodowej bibliotekarzy, dopuszczając możliwość zatrudniania na tych stanowiskach osób z wykształceniem średnim.
Czy tworząc regulamin wynagradzania i regulamin organizacyjny biblioteki, dyrektor ma obowiązek stworzenia takiego katalogu stanowisk, określając kwalifikacje oraz stawki wynagradzania dla poszczególnych stanowisk?

Moment wypłaty ekwiwalentu za używanie własnej odzieży roboczej i ekwiwalentu za pranie odzieży

Pytania dotyczą ekwiwalentu za używanie własnej odzieży roboczej i ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej.
Czy pracownikowi podejmującemu pracę na stanowisku robotniczym wypłata ekwiwalentu za używanie własnej odzieży roboczej należy się przed tym okresem czy po nim? Jak obliczać ten ekwiwalent?
Jak obliczać ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i kiedy go wpłacać? Czy wystarczy rachunek z pralni?

Przetarg na usługi cateringowe w ośrodku kultury

Ośrodek kultury wynajmuje różnym podmiotom, np. firmom, salę na organizację różnych konferencji i innych wydarzeń. Wynajmujący często korzystają z usług cateringowych zamówionych we własnym zakresie. Dyrektor ośrodka chce wyłonić w przetargu jedną firmę cateringową, która będzie obsługiwała wszystkie imprezy, zarówno te organizowane w ośrodku, jak i dla podmiotów, które wynajmują salę od ośrodka.
Czy może to zrobić?
Jak określić wartość zamówienia?

Darowizna książek przez bibliotekę

Czy biblioteka publiczna może rozdawać bezpłatnie swój majątek, np. książki należące do zbiorów bibliotecznych?
Czy od wartości darowanych książek biblioteka powinna odprowadzić podatek dochodowy?

Udostępnianie przez instytucje kultury informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania

  • Niektóre instytucje kultury mają obowiązek udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania
  • Mają też obowiązek opisać zasady udostępniania tych informacji w swoim BIP
  • Za udostępnianie informacji sektora publicznego pobiera się opłaty, przy czym dla muzeów określono szczególne zasady ich ustalania

Aby było smaczniej

Pyszne wakacje to organizowane w Domu Kultury INSPIRO bezpłatne, tygodniowe zajęcia dla dzieci w wieku od 5 do 11 lat. Rozpoczynają się codziennie uroczystym, pięknie podanym i wspólnie przygotowanym śniadaniem.

Rytmicznie

W Muzeum Miejskim we Wrocławiu zakończyła się właśnie (30 lipca) wystawa prac Wacława Szapokowskiego — prekursora abstrakcji geometrycznej w sztuce.