Poradnik Instytucji Kultury 11/2015

Przejazdy między dwoma miejscami pracy

Pracownik w ramach pełnego etatu (40 godzin tygodniowo) pracuje w dwóch świetlicach terenowych GOK.
Czy do jego czasu pracy należy doliczyć przejazd z jednej miejscowości do drugiej?
Czy przykładowe godziny pracy mogą wyglądać następująco:

 • wariant 1: świetlica A — godziny od 12:00 do 16:00, świetlica B — godziny od 16:00 do 20:00;
 • wariant 2: świetlica A — godziny od 12:00 do 16:00, świetlica B — godziny od 16:30 do 20:30?

Świąteczna sobota a wymiar czasu pracy

Dyrektor instytucji kultury wydał zarządzenie, że za święto przypadające w sobotę 15 sierpnia 2015 r. pracownikom udziela się dnia wolnego 2 listopada 2015 r. Pracownica, która świadczy pracę od poniedziałku do piątku po 8 godzin, rozwiązała umowę za porozumieniem stron 31 sierpnia 2015 r.
Ile godzin powinna przepracować w sierpniu 2015 r.?

Rozwiązanie umowy na zastępstwo — teraz czy po 22 lutego 2016 r.?

Pytanie dotyczy relacji między art. 33 a art. 331 Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: kp). Instytucja ma zamiar wypowiedzieć umowę o pracę pracownikowi, który został zatrudniony na zastępstwo.
Jakie muszą być spełnione warunki, aby pracodawca mógł wypowiedzieć taką umowę, jeśli osoba zastępowana nie powraca jeszcze do pracy?

Nagroda jubileuszowa bez względu na liczbę etatów

Pracownik biblioteki, zatrudniony w niej od 5 lat, nabywa w tym roku prawo do nagrody jubileuszowej. Jednak jest to jego dodatkowe zatrudnienie na niepełnym etacie.
Czy biblioteka mimo to musi wypłacić nagrodę jubileuszową?

Kto i kiedy może wycofać wniosek o emeryturę? Pracownik czy zakład pracy?

Pracownica biblioteki, która we wrześniu br. osiągnęła wiek emerytalny, zwróciła się do pracodawcy o skompletowanie wniosku o emeryturę i złożenie go w ZUS. Jednak po kilkunastu dniach zmieniła zdanie i zwróciła się do biblioteki o wycofanie wniosku z ZUS.

 • Kto powinien wycofać z ZUS wniosek o emeryturę? Biblioteka czy pracownica?
 • Czy jest jakiś termin, w którym należy to uczynić?

Prawo dyrektora do zmiany godzin pracy pracownika

Pracownik zatrudniony w instytucji kultury na ¾ etatu otrzymał zgodę od dyrektora na pracę w innej instytucji na ½ etatu. Jego godziny pracy dostosowano tak, aby mógł pogodzić oba etaty. W krótkim czasie pracownik zaczął jednak nadużywać zwolnień z pracy i urlopów (np. z powodu imprez czy spotkań w drugiej pracy), zaczął się do niej spóźniać, a nawet doszło do zmiany godzin pracy wcześniej ustalonych na piśmie. Pracownik zaczął także krytykować swoją macierzystą instytucję, przestał współpracować z zespołem w przygotowywaniu zaplanowanych i nowych imprez. Między instruktorami odpowiedzialnymi za imprezy zaczęły narastać konflikty, ponieważ pracownik nie wywiązywał się z powierzonych mu zadań. Dyrektor przeprowadził z pracownikiem kilka rozmów, ale jego zachowanie się nie zmieniło.

 • Czy dyrektor może zmienić pracownikowi wcześniej ustalone godziny pracy w macierzystej instytucji kultury, aby mógł mieć większą kontrolę nad wspomnianym pracownikiem?
 • Czy raz wyznaczonych godzin pracy w przypadku ¾ etatu nie można zmienić?

Prawo do odprawy emerytalnej tylko raz

We wrześniu 1991 r. w bibliotece zatrudniono rencistę na stanowisko pracownika gospodarczego. W listopadzie 2015 r. pracownik przechodzi na emeryturę. Do marca 1991 r. był on zatrudniony w innym zakładzie pracy. W świadectwie pracy od tego pracodawcy istnieje adnotacja, że umowa o pracę została rozwiązana na podstawie porozumienia stron, natomiast w książeczce ubezpieczeniowej jest zapis o wypowiedzeniu w związku z wyczerpaniem zasiłku chorobowego. Między marcem a wrześniem 1991 r. osoba ta otrzymała status rencisty. Obecnie nie jest w stanie powiedzieć, czy w związku z przejściem na rentę otrzymała odprawę rentową. Poprzedni zakład pracy już nie istnieje.

 • Co w takim przypadku należy zrobić?
 • Gdzie ubiegać się o dokumenty?
 • Czy po prostu wypłacić odprawę?

Przekazanie nieruchomości działającej instytucji kultury

W gminnym budynku trwa remont finansowany z dotacji celowej państwa na potrzeby biblioteki publicznej.
Czy można przekazać bibliotece tę nieruchomość i grunt tylko w przypadku tworzenia nowej instytucji kultury, czy także w stosunku do instytucji funkcjonującej od wielu lat?

Użyczanie lokalu domu kultury na cele kulturalne

Dom kultury dysponuje lokalem oddanym mu do prowadzenia działalności przez władze lokalne. Dyrektor domu kultury chce nieodpłatnie podnająć sale do prowadzenia zajęć edukacyjno-kulturalnych. Powodem takiego działania jest wzbogacenie oferty edukacyjno-kulturalnej instytucji, gdyż dom kultury nie ma instruktorów na etacie.

 • Czy dyrektor domu kultury może tak postąpić i na jakich zasadach?
 • Czy taki podnajem wymaga pisemnej zgody władz lokalnych?

Zmiana statutu centrum kultury, którego częścią jest biblioteka

W skład centrum kultury wchodzi ośrodek kultury, świetlice wiejskie oraz biblioteka publiczna z trzema zamiejscowymi oddziałami. Centrum kultury zmienia statut, ale wątpliwości budzą przepisy:

 • art. 12 Ustawy z 27 czerwca 1997 o bibliotekach (dalej: ustawa o bibliotekach), z którego wynika, że zadania, organizację oraz szczegółowy zakres działania biblioteki wchodzącej w skład innej jednostki organizacyjnej określa regulamin, który nadaje jej kierownik, oraz
 • art. 13 ust. 3 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej), który stanowi, że organizację wewnętrzną instytucji kultury określa regulamin organizacyjny, który nadaje jej dyrektor po zasięgnięciu opinii organizatora oraz opinii działających w niej organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

W związku z tym pojawiają się pytania dotyczące zapisów w statucie centrum kultury:

 • Czy należy w nim wymienić bibliotekę wraz z oddziałami, czy tylko ograniczyć się jedynie do ujęcia biblioteki macierzystej (bez oddziałów)?
 • Czy też całkowicie zrezygnować z wyszczególniania biblioteki (oraz ośrodka i świetlic) jako części składowych centrum i zawrzeć je w regulaminie organizacyjnym?

Dyrektor centrum kultury planuje także zmienić strukturę organizacyjną biblioteki poprzez połączenie, podział, likwidację czy przekształcenie jej oddziałów w np. filie lub punkty biblioteczne.

 • Czy w takim przypadku takiej zmiany, jeżeli biblioteka byłaby ujęta jedynie w treści regulaminu organizacyjnego, wymagałoby to podjęcia uchwały rady miejskiej czy jedynie zmiany regulaminu przez dyrektora centrum i pozytywnego zaopiniowania przez radę miejską oraz związki zawodowe?
 • Czy powinno się to odbyć na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy o bibliotekach, czyli bez konieczności zasięgnięcia opinii jednostki sprawującej nadzór merytoryczny nad biblioteką i ogłoszenia z 6-miesięcznym wyprzedzeniem informacji o zamiarze połączenia, podziału lub likwidacji filii (oddziału)?

Windykacja w bibliotece

Biblioteka prowadziła windykację poprzez wyspecjalizowaną firmę zewnętrzną. Wartość windykacji była systematycznie księgowana. Efekty wieloletniej windykacji są jednak różne.

 • Jak długo biblioteka może mieć roszczenie wobec czytelnika (dłużnika) o zapłatę zaległych kar z tytułu przetrzymywania książek?
 • Jeśli trwa to dłużej niż 4 lata, a windykacja nie przynosi efektów, to co można zrobić dalej?
 • Jakie przepisy pozwalają dyrektorowi instytucji kultury — biblioteki — anulować czytelnikom zadłużenie, które w dużej bibliotece sięga ogółem setek tysięcy złotych i na jakich zasadach przeprowadzić taką operację?

Dodatkowe zatrudnienie dyrektora samorządowej instytucji kultury w pytaniach i odpowiedziach

• Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (dalej: ustawa antykorupcyjna) przewiduje dla niektórych osób publicznych ograniczenia m.in. w prowadzeniu własnego biznesu • Zakaz dotyczy dyrektorów samorządowych instytucji kultury, ale nie dotyczy innych osób zarządzających instytucją kultury, czyli zastępcy dyrektora i głównego księgowego • Ograniczenia w podejmowaniu dodatkowej działalności mogą też wynikać z innych przepisów