Poradnik Instytucji Kultury 11/2022

Czy w podstawie odprawy emerytalnej ujmuje się nagrodę roczną?

Pracownik w tym roku otrzymał nagrodę roczną (nagroda jest uznaniowa), a od 28 września br. przeszedł na emeryturę.
Czy nagrodę tę należy wliczyć do odprawy emerytalnej (trzymiesięczne wynagrodzenie)?

Wolne za pracę w sobotę a wymiar czasu pracy

Pracownika obowiązuje 3-miesięczny okres rozliczeniowy i pracuje od poniedziałku do piątku. Za pracę w sobotę pracownikowi oddawany jest dzień wolny w tygodniu. W lutym pracownik zamiast obowiązującego go wymiaru 20 dni pracy, ma w rejestrze ujęte 19 dni, ponieważ w tygodniu odebrał sobie dzień za pracę w sobotę.
Czy kalendarz należy skorygować do 20 dni pracy w lutym 2022 r.?

Zwolnienie z badań wstępnych ponownie zatrudnianego pracownika

Dyrektor instytucji zatrudnia ponownie tego samego pracownika na to samo stanowisko. Pracownik ma ważne badania.
Czy należy go skierować na badania wstępne?

Udokumentowanie stażu pracy

Bibliotekarka zatrudniona w bibliotece od 1983 r. swoją pierwszą nagrodę jubileuszową otrzymała w 2002 r. za 20 lat i kolejne otrzymywała co pięć lat. W tym roku oczekiwała na nagrodę za 40 lat. Okazało się, że w jej teczce osobowej nie ma świadectwa pracy z pierwszego miejsca zatrudnienia (rok pracy w innej bibliotece), a jedynie poświadczenie działu administracyjnego. Bibliotekarki nie poinformowano o konieczności uzupełnienia dokumentacji, a termin wypłaty nagrody przesunięto na 2023 r.
Czy słusznie?

Rozliczanie czasu pracy w delegacji służbowej osób zarządzających instytucją

W związku z nawiązaniem przez samorządową instytucję kultury współpracy międzynarodowej, osoby nią zarządzające (dyrektor, zastępca i główny księgowy) w dniach od 15 do 18 czerwca 2022 r. na zaproszenie instytucji odbyły zagraniczną delegację służbową zgodnie z następującym harmonogramem:

 • 15 czerwca — czas przejazdu do miejsca docelowego, wylot o godzinie 08:50, przylot o 14:50 oraz wieczorna kolacja na zaproszenie strony goszczącej;
 • 16 czerwca (święto) i 17 czerwca — wizytacje, rozmowy i zwiedzanie ze stroną zapraszającą;
 • 18 czerwca — wylot o godzinie 14:45, czas powrotu do Polski około godziny 18:00.

Instytucja wzięła pod uwagę, że:

 • dniami wolnymi od pracy są soboty lub dni odpowiednio wyznaczone w harmonogramach pracy zapewniające taką samą liczbę dni wolnych z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy w rozkładzie czasu pracy co liczbę sobót,
 • regulamin pracy obejmuje postanowienie, w którym pracownicy są objęci równoważnym systemem czasu pracy (wszyscy),
 • a także uwzględniła orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawie rozliczania czasu pracy w delegacji służbowej oraz art. 131 § 2, art. 132 § 2 ust. 1, 149 § 2 Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: kp).

Czas pracy w delegacji służbowej rozliczono następująco:

 • 15 czerwca — czas przejazdu (zaliczony czas pracy 8 godzin) / uroczysta kolacja niezaliczona do czasu pracy,
 • 16 czerwca (Boże Ciało) — „praca w święto” — udzielenie w zamian dnia wolnego do końca okresu rozliczeniowego, tj. do 30 czerwca / kwestie rozkładu aktywności w tym dniu powyżej 8 godzin pominięte ze względu na art. 149 § 2kp,
 • 17 czerwca — zaliczony czas pracy 8 godzin / kwestie rozkładu aktywności w tym dniu powyżej 8 godzin pominięte ze względu na art. 149 § 2 kp,
 • 18 czerwca 2022 r. — (sobota wolna) czas przejazdu poza normalnym czasem pracy — niezaliczany do czasu pracy i nienaruszający odpoczynku tygodniowego.

Kolejny dzień pracy to poniedziałek 20 czerwca 2022 r.
Czy prawidłowo policzono czas pracy?

Chorobowe w dodatkowym, wyznaczonym dniu pracy

Pytanie Gdy w sobotę wypada święto, np. Nowy Rok, to pracownikowi należy się dodatkowy dzień wolny, ale jeżeli pracownik tego dnia przebywa na zwolnieniu lekarskim, to dzień wolny dodatkowo się nie należy. Dyrektor instytucji zarządzeniem wprowadził dzień wolny 16 czerwca (piątek po Bożym Ciele), w zamian za który pracownicy mieli świadczyć pracę w sobotę 24 sierpnia. Jednak pracownik akurat […]

Terminy rozliczenia nadgodzin

Instytucja przyjęła termin wypłaty wynagrodzenia z góry, do 27. dnia danego miesiąca, oraz 1-miesięczny okres rozliczeniowy.
Kiedy powinna wypłacić wynagrodzenie z tytułu nadgodzin dobowych i średniotygodniowych? Czy może to zrobić dopiero z kolejną wypłatą? Czy dozwolonym rozwiązaniem jest wypłata nadgodzin, np. do 10. dnia kolejnego miesiąca, gdy znane jest już rozliczenie czasu pracy poprzedniego miesiąca?

Wynagrodzenie urlopowe po chorobie

Pracownica instytucji kultury przez 6 miesięcy przebywała na zwolnieniu lekarskim. Po tym okresie wystąpiła o urlop wypoczynkowy. W skład jej wynagrodzenia przed niezdolnością do pracy spowodowaną chorobą wchodziły wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatki: funkcyjny, stażowy i specjalny za powierzone na rok dodatkowe zadania.
Czy do wynagrodzenia za urlop powinny być zaliczone wszystkie składniki?

Kim jest kierownik w instytucji kultury?

Czy w strukturze organizacyjnej instytucji kultury słowo „kierownik” wskazuje na stanowisko, np. działu czy filii, czy też na funkcję, a co za tym idzie — czy pracownikowi można w ten sposób rozszerzyć zakres czynności np. o funkcję kierownika działu czy filii i wyznaczyć mu dodatek funkcyjny za zarządzanie grupą osób w swoim dziale?
Jak poprawnie stosować określenie „kierownik” i czy można używać innych określeń na wykonującego te same zadania, np. „koordynator pracy działu” lub jeszcze innych, które zostaną stworzone i wpisane do regulaminu wynagradzania i organizacyjnego?

Dodatek energetyczny dla instytucji kultury w pytaniach i odpowiedziach

 • Instytucje kultury mogą starać się o dodatek energetyczny jako podmioty wrażliwe
 • Kwotę dodatku dla podmiotów wrażliwych ustala się na podstawie wzoru
 • Dodatek energetyczny wypłacają samorządy

Skutki błędnej kwalifikacji umowy o dzieło zamiast umowy-zlecenia w pytaniach i odpowiedziach

 • Instytucje kultury, które zawierają umowy cywilnoprawne, są płatnikami składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne z tego tytułu
 • W przypadku błędnego zawarcia umowy o dzieło zamiast umowy-zlecenia instytucja musi dokonać korekty zapłaconych składek
 • W przypadku nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne można ją zaliczyć na poczet przyszłych zobowiązań wobec ZUS

Ekotropem

Od kilku miesięcy Wieruszowski Dom Kultury razem z fundacją Młodzi Propagują Sztukę realizował projekt Ekotropem.