Poradnik Instytucji Kultury 12/2022

Impreza wigilijna z dotacji podmiotowej

Instytucja kultury jest nową jednostką i nie tworzy ZFŚS.
Czy można rozliczyć koszty pracowniczego spotkania wigilijnego z dotacji podmiotowej?

Umowa o pracę a umowa-zlecenie dotycząca warsztatów

W instytucji kultury organizowane są warsztaty kreatywne dla dzieci. Gdy instruktorka zrezygnowała z dalszego ich przeprowadzania, dyrektor zaproponował prowadzenie tych zajęć bibliotekarce. Warsztaty odbywają się poza godzinami jej pracy.
Czy w tym przypadku należy zaproponować bibliotekarce dodatek specjalny czy umowę-zlecenie?

Dodatek stażowy w podstawie godzin nadliczbowych

Muzeum zatrudniło na 1/2 etatu opiekuna ekspozycji. W jednym miesiącu pracownik przekroczył limit swoich godzin i wypłacono mu wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przeliczone według stawki wynagrodzenia zasadniczego podzielonego przez liczbę godzin, które pracownik był zobowiązany przepracować. Dodatek stażowy wypłacono w wysokości 20% po wyliczeniu od podstawy wynagrodzenia zasadniczego ujętego w umowie o pracę.
Czy prawidłowo policzono wynagrodzenie, nie ujmując dodatku stażowego w podstawie godzin ponadwymiarowych?

Czas pracy osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności

W bibliotece zatrudnione są tylko dwie osoby. Jedna z nich posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym. Biblioteka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 17:00 oraz w sobotę od 08:00 do 12:00.
Czy pracownik z orzeczeniem o niepełnosprawności może pracować w soboty, przy założeniu, że poniedziałek będzie miał wolny, od wtorku do czwartku będzie pracował po 8 godzin, w piątek — 7 godzin, a w sobotę 4 godziny, tak, aby zachowany był pięciodniowy i 35-godzinny tydzień pracy dla tego pracownika?
Jeśli pracownik z orzeczeniem o niepełnosprawności otrzymał zgodę od lekarza medycyny pracy, że może pracować 8 godzin na dobę i w godzinach nadliczbowych, czy oznacza to, że musi pracować 8 godzin dziennie, czy może pracować po 8 godzin, jeśli zachodzi taka potrzeba (np. gdy drugi pracownik jest na urlopie)?

Podstawa wynagrodzenia chorobowego

Jak obliczyć podstawę wynagrodzenia chorobowego przy uzupełnieniu wynagrodzenia w danym miesiącu?

Nagroda jubileuszowa w pytaniach i odpowiedziach

  • Zdarza się, że po udokumentowaniu dodatkowego stażu pracy nagrodę jubileuszową wypłaca się pracownikowi instytucji kultury częściej niż co 5 lat
  • Warunkiem nabycia prawa do nagrody jubileuszowej jest zatrudnienie na podstawie stosunku pracy w instytucji kultury
  • W regulaminie wynagradzania można regulować zasady wypłaty nagrody jubileuszowej korzystniej niż w ustawie o działalności kulturalnej

Centrum usług wspólnych a odpowiedzialność za zamówienia publiczne

Muzeum posiada własny regulamin dotyczący udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczających 130 000 zł, zgodnie z którym w zależności od wartości zamówienia wymagane jest stosowanie odpowiednich procedur i tym samym — odpowiednich dokumentów potwierdzających ich zastosowanie (potwierdzenie rozeznania rynku, zamówienie, umowy itp.). Muzeum nie posiada własnej księgowości, jest obsługiwane przez centrum usług wspólnych (CUW).
Czy główny księgowy CUW, składając podpis na przedłożonym przez muzeum dokumencie do zapłaty odpowiada również za poprawność i kompletność załączników, które wynikają z regulaminu udzielania zamówień publicznych do 130 000 zł, czy też pełną odpowiedzialność za te dokumenty ponosi dyrektor muzeum przy założeniu, że w porozumieniu pomiędzy muzeum a CUW jest zapis, iż za przestrzeganie procedur i zasad wynikających z prawa zamówień publicznych odpowiada dyrektor jednostki obsługiwanej w zakresie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane realizowane samodzielnie?

Punkt gminnej informacji turystycznej prowadzony przez muzeum

Gminne muzeum chce uruchomić i prowadzić punkt gminnej informacji turystycznej oraz zamawiać i sprzedawać tam materiały informacyjne i promocyjne niedotyczące muzeum i jego działalności, ale innych atrakcji gminy i regionu.
Czy muzeum może prowadzić tego typu działalność gospodarczą i uzyskiwać z niej dochody?
Czy ewentualny zysk ze sprzedaży można przeznaczyć na działalność inną niż wymieniona w art. 2 Ustawy z 21 listopada 1996 r. o muzeach (dalej: ustawa o muzeach) lub na kolejne tego typu zakupy, czy też wyłącznie na działalność określoną w art. 2 ustawy o muzeach?

Używanie do celów służbowych przez pracownika samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy

Komu pracodawca wypłaca kilometrówkę? Czy pracownik musi być właścicielem lub współwłaścicielem samochodu? Czy może tylko posiadać prawo jazdy, a samochód pożyczyć, np. od sąsiada, partnera itp.?
Czy trzeba prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu? Jeżeli trzeba, to czy co miesiąc, nawet gdy używanie samochodu prywatnego zdarza się sporadycznie, np. 3 razy w roku (nie w każdym miesiącu)? Kto prowadzi ewidencję przebiegu?

Forma zamówień poniżej 130 000 zł

Instytucja kultury kupuje wodę pitną dla pracowników. Niedawno wodę tę dostarczono na paletach. Na zakup nie ma ani zamówienia, ani umowy. Na fakturze widnieje pozycja „paleta” z kwotą do zapłaty.
Czy taka forma zakupu jest dozwolona w zamówieniach publicznych?
Czy uzyskanie informacji mailowej od pracownika firmy sprzedającej wodę odnośnie do zwrotu środków finansowych za paletę jest wyczerpujące dla zachowania formy pisemnej na dokonanie zakupu?
Czy na wszystkie zakupy towarów i usług, wyłączając te związane z działalnością kulturalną, należy zachowywać formę pisemną?

Prezent dla teatru?

Zachęcając widzów do wsparcia, Teatr Muzyczny Roma w Warszawie, proponuje im miano Honorowego Widza.

Galeria Labirynt

Galeria Labirynt jest nowoczesną, miejską instytucją kultury, której działania są skoncentrowane wokół sztuki. To ważne miejsce w Lublinie. Istnieje od 1956 r., gdy funkcjonowała jako Biuro Wystaw Artystycznych.