Do 30 listopada br. można ubiegać się o wsparcie w konkursie na dofinansowanie międzynarodowych projektów badawczych w zakresie rozwoju badań nad dziedzictwem w zmieniających się środowiskach.

Konkurs Heritage in Changing Environments, organizowany w ramach Inicjatywy Wspólnego Planowania Dziedzictwo kulturowe a zmiana globalna (Joint Programming Initiative Cultural Heritage and Global Change — JPICH), jest współfinansowany przez instytucje publiczne z 12 państw uczestniczących w programie.

W Polsce konkurs finansuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a rolę punktu kontaktowego pełni Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Celem wspólnego konkursu Heritage In Changing Environments jest sfinansowanie interdyscyplinarnych i innowacyjnych projektów badawczych, które mogą być przykładem doskonałej międzynarodowej pracy zespołowej i których przedmiot badań koncentruje się na dziedzictwie w zmieniających się środowiskach.

W ramach konkursu wspierane będą projekty badawcze z trzech głównych obszarów:

  • dziedzictwo w kontekście zmian środowiskowych o charakterze fizycznym (Changing Physical Environments),
  • dziedzictwo w kontekście zmian społecznych i gospodarczych (Changing Social and Economic Environments),
  • dziedzictwo w kontekście zmian politycznych i kulturowych (Changing Political and Cultural Environments).

W Polsce o dofinansowanie mogą ubiegać się:

  • państwowe instytucje kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
  • samorządowe instytucje kultury,
  • archiwa państwowe,
  • publiczne uczelnie artystyczne,
  • organizacje pozarządowe,

które w celu realizacji projektów mogą tworzyć zespoły badawcze z publicznymi szkołami wyższymi, instytutami badawczymi oraz instytutami naukowymi i pomocniczymi jednostkami naukowymi Polskiej Akademii Nauk.

Wymogiem konkursu jest uczestnictwo w projekcie minimum trzech a maksymalnie pięciu zespołów badawczych (tworzących międzynarodowe konsorcjum badawcze) z trzech do pięciu różnych krajów uczestniczących w programie, tj. z: Białorusi, Cypru, Republiki Czeskiej, Holandii, Irlandii, Litwy, Łotwy, Norwegii, Polski, Słowacji, Wielkiej Brytanii, Włoch.

Formularz wniosku oraz wytyczne międzynarodowego konkursu dostępne są na stronie Cultural Heritage.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się ze szczegółowym regulaminem konkursu dla wnioskodawców z Polski, dostępnym na stronie Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Więcej informacji na temat udziału w konkursie wnioskodawców z Polski udziela Punkt kontaktowy ds. Heritage in Changing Environments Call, który działa przy Narodowym Instytucie Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów: email: abudzalek@nimoz.pl, rbrudnicki@nimoz.pl, tel.: 22 256 96 21, 601 999 336, 721 121 220.