Konferencja odbędzie się 18 i 19 czerwca 2018 r. w Bramie Poznania, pierwszym w Polsce centrum interpretacji dziedzictwa, otwartym dla publiczności od 2014 r.

Organizatorami konferencji są Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT w Poznaniu, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz Forum Edukatorów Muzealnych przy wsparciu Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w Warszawie.

Jej celem jest zdiagnozowanie:

  • wpływu nowych i zmodernizowanych instytucji kultury na edukację kulturową,
  • stanu współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi i instytucjami kulturalnymi w dziedzinie edukacji kulturowej.

Podczas konferencji organizatorzy chcą odpowiedzieć m.in. na pytania:

  • Jaki jest wpływ zrealizowanych w ostatniej dekadzie inwestycji w rozwój infrastruktury instytucji kultury na założenia i formy jej pracy edukacyjnej oraz programowej?
  • Jakie są zadania i funkcje takich instytucji kultury, jak muzea, biblioteki, teatry, filharmonie czy opery, oraz zastosowanie w strategiach prezentacji, budowania relacji z odbiorcami, stosowanych form komunikacji czy metod edukacji?
  • Na ile zwiększona świadomość różnorodności form edukacji kulturowej znajduje odzwierciedlenie w programach studiów i poszczególnych przedmiotów, które przygotowują do zawodu absolwentów uniwersytetów i uczelni artystycznych?

W trakcie konferencji szczególny nacisk zostanie położony na prezentację innowacyjnych propozycji kształcenia już realizowanych lub planowanych w najbliższym czasie na uczelniach wyższych w Polsce.

Do udziału w konferencji zaproszeni są:

  • praktycy, pracownicy instytucji kultury oraz osoby z nimi współpracujące,
  • teoretycy, których badania koncentrują się wokół problematyki edukacyjnej placówek kulturalnych, polityki kulturalnej, strategii rozwoju instytucji w obszarze ich programów i relacji społecznych,
  • osoby i ośrodki zajmujące się badaniami instytucji kultury i ich oddziaływania, a także rozwijające innowacyjne programy i projekty edukacyjne w zakresie kultury.

Do 4 kwietnia 2018 r. można nadsyłać propozycje wystąpień w postaci referatów (do 15 minut) i prezentacji posterowych (prezentacje komputerowe do 120 sekund) na formularzu zgłoszenia dostępnym na stronie Forum Edukatorów Muzealnych na adres kontakt@edukacjamuzealna.pl.

Dodatkowo organizatorzy planują przygotowanie publikacji pokonferencyjnej na podstawie wygłoszonych referatów i prezentacji, których teksty Rada Programowa Konferencji zaakceptuje do druku, a ich autorzy wyrażą zgodę na udzielenie wydawcy nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo oraz terytorialnie licencji do wykorzystania tekstu w celu publikacji.

Udział w konferencji jest płatny. Więcej informacji, a także formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie internetowej Forum Edukatorów Muzealnych.