Do 31 października 2018 r. trwa nabór wniosków w konkursie MKiDN, którym zarządza Narodowe Centrum Kultury (NCK).

W konkursie przyznawane są stypendia osobom fizycznym, zajmującym się twórczością i krytyką artystyczną, na realizację określonego projektu stypendialnego w następujących dziedzinach:

 • film,
 • fotografia,
 • literatura (w tym reportaż dziennikarski),
 • muzyka,
 • sztuki wizualne,
 • taniec,
 • teatr.

Jury konkursu może przyznać stypendium w wysokości maksymalnie 50 000 zł i minimalnie 30 000 zł brutto. Okres stypendialny trwa maksymalnie do 31 grudnia 2019 r.

Stypendium jest wypłacane miesięcznie, przy czym miesięczna wysokość stypendium nie może przekraczać trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za rok poprzedni, ogłaszanego przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim na podstawie przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

W konkursie mogą wziąć udział obywatele polscy:

 • zajmujący się twórczością i krytyką artystyczną, legitymujący się wybitnymi osiągnięciami artystycznymi w swojej dziedzinie,
 • urodzeni najwcześniej w 1983 r.

O stypendium nie może ubiegać się osoba, która:

 • aktualnie realizuje przedsięwzięcie, na które zostało przyznane stypendium finansowane ze środków MKiDN,
 • realizowała przedsięwzięcie, na które zostało przyznane stypendium finansowane ze środków MKiDN — przed upływem 2 lat od dnia rozliczenia tego stypendium,
 • została wezwana do zwrotu całej kwoty wypłaconego stypendium finansowanego ze środków MKiDN z tytułu nienależytego wykonania umowy stypendialnej — przed upływem 3 lat od dnia wezwania do zwrotu.

Oceny formalnej wniosków dokonuje NCK najpóźniej 45 dni od daty zakończenia ich naboru. Ocenę merytoryczną powierza się powołanej przez MKiDN komisji. MKiDN przyznaje stypendia w drodze decyzji na podstawie jej rekomendacji. Decyzje w sprawie stypendiów powinny zapaść najwcześniej 31 stycznia 2019 r. Wniosek o przyznanie stypendium należy złożyć poprzez system EBOI. Natomiast rekomendacje, portfolio, CD z nagraniami lub materiały dodatkowe kandydat powinien dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:
Narodowe Centrum Kultury — Program Młoda Polska
ul. Płocka 13
01–231 Warszawa.

Dodatkowe informacje, odpowiedzi na pytania można uzyskać, kontaktując się z pracownikami NCK: tel. (22) 350 95 32, e-mail: arakowska@nck.pl.

Dodatkowo do końca października br. od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 15.00 w siedzibie NCK:

 • prowadzone są dyżury konsultacyjne, podczas których zainteresowane osoby mogą uzyskać informacje oraz pomoc m.in. z zakresu zasad aplikowania o stypendia;
 • zainteresowani wnioskodawcy mogą sprawdzić poprawność dokumentów pod względem formalnym (przed ich dostarczeniem do siedziby NCK).

Więcej informacji, regulamin oraz niezbędne wzory dokumentów znajdują się na stronie Narodowego Centrum Kultury.