Tak zdecydował 2 października br. rząd, przyjmując projekt ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, przedłożony przez MKIDN. Projekt ustawy trafił już do Sejmu (druk sejmowy nr 2897).

Jak wynika z informacji podanej przez Kancelarię Premiera, w projekcie uregulowano:

  1. tryb przeprowadzania konkursów na stanowiska dyrektorów w samorządowych instytucjach kultury, wymienionych w Rozporządzeniu MKiDN z 30 lipca 2015 r. w sprawie wykazu samorządowych instytucji kultury, w których wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora następuje w drodze konkursu (Dz.U. z 3 września 2015 r. poz. 1298):
    • zaproponowano wprowadzenie bardziej szczegółowej, a przez to bardziej przejrzystej procedury konkursowej dotyczącej instytucji kultury wskazanych w rozporządzeniu,
    • rozgraniczono zadania i obowiązki komisji konkursowej oraz organizatora (wobec prawidłowo wyłonionego kandydata), a także doprecyzowano zakres obsługi komisji konkursowej przez organizatora oraz tryb przeprowadzania konkursów, np. jednoznacznie wskazując, że konkurs może być nierozstrzygnięty,
    • określono zasady udziału w komisji konkursowej w przypadku potencjalnego konfliktu interesów,
    • przyjęto, że w ciągu 7 dni od daty powołania dyrektora instytucji kultury — program zwycięzcy zostanie podany do publicznej wiadomości przez organizatora lub instytucję kultury;
  2. zasady przekształcania w państwowe instytucje kultury dwóch instytutów badawczych o profilu humanistycznym, nadzorowanych przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego: Państwowego Instytutu Naukowego — Instytutu Śląskiego w Opolu i Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. Z długoletniego funkcjonowania tych instytucji wynika, że prowadzona przez nie działalność nie powinna być finansowana środkami z komercjalizacji wyników badań i grantów badawczych, na które zapotrzebowanie w obszarze humanistyki jest nieporównywalne z badaniami mającymi zastosowanie w przemyśle, medycynie czy rolnictwie. Dlatego obydwa instytuty będą miały status państwowych instytucji kultury, co zagwarantuje im stabilne finansowanie (będą otrzymywać dotacje ze środków budżetowych, którymi dysponuje MKiDN). Zapewni im to możliwość zachowania dorobku naukowego, kontynuowania działalności na zasadach niekomercyjnych oraz włączenia się w większym zakresie w działania związane z prowadzeniem polityki pamięci na Ziemiach Zachodnich oraz Północno-Wschodnich.

Nowe rozwiązania mają obowiązywać po 3 miesiącach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem przepisów dotyczących przekształcenia dwóch instytutów badawczych, które wejdą w życie po 14 dniach od publikacji.