Od 13 do 15 grudnia 2019 r. w Warszawie w siedzibie Instytutu Teatralnego odbędzie się konferencja naukowa będąca podsumowaniem projektu „Dorman. Archiwum otwarte”, realizowanego przez instytut od 2016 r. Jak wynika z informacji zawartej na stronie instytutu, program to 3-letnie działania dokumentalistów, badaczy, pedagogów teatru i artystów, które nadały spuściźnie teatralnej Dormana drugie życie, pomogły uporządkować i zdigitalizować archiwum artysty oraz dostrzec wiele pól i tematów dotychczas niepoddanych badaniom lub takich, które doczekały się tylko niepełnych opracowań.

Twórczość teatralna Jana Dormana (1912–1986) przynależy do awangardy teatru drugiej połowy XX w., obok twórczości Tadeusza Kantora, Jerzego Grotowskiego czy Józefa Szajny. Jego myśl w ostatnich latach w szczególny sposób patronuje refleksji nad kształtem artystycznym polskiego teatru dla dzieci i młodzieży oraz pedagogice teatru, skupionej na podmiotowym traktowaniu dziecka jako widza, a także praktykach wzmacniających relację teatru z otoczeniem społeczno-kulturowym.

Celem konferencji jest:

 • usystematyzowanie i uzupełnienie wiedzy na temat całokształtu dorobku Jana Dormana, ze szczególnym uwzględnieniem nieopisanych dotychczas lat 1977–1986,
 • wyznaczenie nowych kontekstów i metodologii badawczych do analizy jego twórczości i wielowątkowej myśli teatralnej,
 • refleksja nad teatrem Dormana w świetle innych zjawisk teatralnych drugiej połowy XX w. i dzisiejszych praktyk artystycznych,
 • analiza potencjału archiwum Dormana dla współczesnych badaczy i praktyków teatru.

Organizator konferencji zaprasza do podjęcia refleksji wokół następujących obszarów:

 • laboratorium praktyk teatralnych Dormana — strategie dramaturgiczne i inscenizacyjne, eksperymenty artystyczno-edukacyjne, praca z aktorem, happeningi,
 • przedstawienia Jana Dormana — spektakle z lat 1977–1986, reinterpretacje przedstawień, spektakle niezrealizowane, przedstawienia dyplomowe w PWST we Wrocławiu,
 • Dorman jako reżyser — estetyka teatru Dormana, muzyka, przestrzeń teatralna i koncepcje plastyczne w teatrze Jana Dormana,
 • widz w teatrze Jana Dormana — strategie aktywizacji widza, idee teatru dla dzieci i młodzieży, listy widzów, badania widowni na przykładzie przedstawień Dormana,
 • koncepcja relacji teatru i otoczenia społeczno-kulturowego Jana Dormana — teatr i szkoła, teatr w mieście, działalność edukacyjna,
 • Przegląd Zespołów Kolędniczych „Herody”,
 • Dorman w środowisku teatralnym — relacje, listy, współpraca zagraniczna,
 • archiwum Jana Dormana w świetle koncepcji archiwum performatywnego,
 • Jan Dorman i pedagogika teatru — koncepcje, spektakle, idee Dormana w kontekście wychowania przez teatr, pedagogiki kultury i współczesnej pedagogiki teatru,
 • Spadkobiercy Jana Dormana? — przedstawienia inspirowane dorobkiem teatralnym Jana Dormana, Konkurs im. Jana Dormana.

Jak zapewnia organizator, lista zagadnień podejmowanych na konferencji jest otwarta i zachęca do proponowania własnych ujęć. Ważne, aby konferencja była okazją do szerokiej debaty o twórczości Jana Dormana i współczesnej recepcji jego teatralnych działań oraz idei. Tematy i abstrakty wystąpień należy przesyłać do 15 lipca 2019 r., za pomocą ankiety dostępnej na stronie Instytutu Teatralnego oraz na facebookowym profilu konferencji.

Do ich przygotowania mogą posłużyć zasoby Archiwum Jana Dormana w Instytucie Teatralnym oraz zbiory cyfrowe dostępne na stronach: Jan Dorman (od końca marca 2019 r.) oraz Encyklopedia Teatru.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Instytut Teatralny nie pokrywa kosztów podróży, noclegów i wyżywienia. Po konferencji wydana będzie publikacja składająca się z wybranych artykułów w recenzowanej monografii.