Od soboty 10 października br. w związku z rosnącą liczbą zakażeń SARS-COV-2 cała Polska została objęta tzw. żółtą strefą. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (poz. 1758), zarówno w strefie żółtej, jak i czerwonej, wydarzenia kulturalne w przestrzeni zamkniętej mogą się odbywać z udziałem 25% publiczności.

Wejście w życie nowego rozporządzenia oznacza, że prowadzenie działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki, w przestrzeni zamkniętej lub na otwartym powietrzu jest dopuszczalne, ale obowiązują pewne ograniczenia.

Prowadzenie działalności kulturalnej zarówno w strefie żółtej jak i czerwonej jest dopuszczalne w pomieszczeniach, w tym w klubach muzycznych i salach widowiskowo-sportowych, a także w amfiteatrach oraz muszlach koncertowych, pod warunkiem udostępnienia widzom co czwartego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 25% liczby miejsc. W przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, widzowie muszą mieć zakryte usta i nos.

Obowiązek udostępniania co czwartego miejsca oraz obowiązek zachowania odległości 1,5 m, nie dotyczy:

  • widza, który uczestniczy w wydarzeniach realizowanych w ramach działalności, o których mowa w ust. 1 pkt 5, z dzieckiem poniżej 13. roku życia;
  • widza, który uczestniczy z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
  • osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.

W przypadku imprez na otwartym powietrzu konieczne jest:

  • zapewnienie, aby jednocześnie liczba widzów, słuchaczy, zwiedzających lub uczestników była nie większa niż 100 osób;
  • zachowanie odległości co najmniej 1,5 m od innych osób przez wyznaczenie znakami poziomymi miejsc dla publiczności uwzględniających zachowanie odległości 1,5 m;
  • zapewnienie, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa, chyba że zostanie zachowana odległość nie mniej niż 1,5 m od innych osób.

Ponadto w strefie żółtej na obiektach sportowych impreza może się odbyć pod warunkiem udostępnienia co czwartego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie. W przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 metra, z tym że nie więcej niż 25% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności oraz zapewnienia, aby uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa.

Z nakazu zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej natomiast wyłączone są tereny zielone m.in. parki, zieleńce czy ogrody botaniczne.

Więcej informacji w Rozporządzeniu Rady Ministrów.