Do 1 sierpnia br. stowarzyszenia, fundacje i kluby sportowe mogą ubiegać się o dofinansowanie w konkursie, którego organizatorem jest Fundacja PZU.

Celem konkursu jest zwiększenie dostępu do szeroko pojętej kultury dzieciom i młodzieży szkolnej — uczniom szkół podstawowych, przedszkoli (dzieci w wieku od 5 lat), liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, szkół specjalnych przysposabiających do pracy lub szkół policealnych) z obszarów wiejskich i małych miejscowości do 30 000 mieszkańców, w szczególności do tzw. kultury wysokiej oraz zwiększenie ich wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego, na poziomie lokalnym lub ogólnopolskim.

W ramach konkursu na wsparcie mogą liczyć takie inicjatywy, jak organizacja interesujących i rozwijających wyjazdów połączonych z wizytami w instytucjach kultury, np. w muzeach, teatrach, operach, galeriach itp., i towarzyszące im cykliczne warsztaty edukacyjne.

Działania należy zrealizować w okresie od 2 października br. do 1 kwietnia 2024 r.

Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest posiadanie przez wnioskodawcę osobowości prawnej (nie dotyczy stowarzyszeń).

Wniosku o dotację należy złożyć przez stronę internetową, w zakładce Złóż wniosek po założeniu konta.

Wysokość wnioskowanego dofinansowania nie może przekroczyć 20 000 zł.

Wymagany jest minimalny wkład własny finansowy w wysokości minimum 10% wartości dotacji.

Lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie internetowej fundacji najpóźniej do 15 września 2023 r.

Więcej informacji, w tym regulamin konkursu, znajdują się na stronie internetowej Fundacji PZU.