Do 31 sierpnia br. trwa nabór zgłoszeń do programu Rozbudowa zbiorów muzealnych. Organizatorem inicjatywy jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Inicjatywa realizowana jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Budżet projektu to 3 500 000 zł.

Nadrzędnym celem inicjatywy jest wsparcie finansowe muzeów w systematycznym powiększaniu i uzupełnianiu gromadzonych kolekcji muzealnych.

Program skierowany jest do instytucji kultury będących muzeami, które dopełniły procedury uzgodnienia statutu z MKiDN, z wyłączeniem muzeów prowadzonych bądź współprowadzonych przez MKiDN, które są wpisane do rejestru instytucji kultury MKiDN.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie zadań mających na celu zakup pojedynczego obiektu lub zakup kolekcji.

Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 20 000 zł, natomiast maksymalna 500 000 zł.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy złożyć wniosek w systemie Witkac. Do zgłoszenia należy załączyć́: skany co najmniej dwóch opinii eksperckich dotyczących obiektu lub kolekcji planowanych do zakupu, zawierających odręczny podpis osób je sporządzających, skan opinii konserwatorskiej dotyczącej obiektu lub kolekcji planowanych do zakupu, zawierającej odręczny podpis osoby sporządzającej, dokumentację wizualną obiektu lub kolekcji planowanych do zakupu, skan dokumentu określającego politykę gromadzenia zbiorów oraz skan dokumentu określającą procedury muzeum w zakresie nabywania obiektów do zbiorów, o ile muzeum takie posiada.