Do 15 października br. można wziąć udział w konkursie ogłoszonym przez redakcje czasopism naukowych: Ochrona Zabytków (wydawane przez Narodowy Instytut Dziedzictwa) oraz Santander Art and Culture Law Review (afiliowane przy Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Opolskiego i wydawane przez Bachlaw Foundation z Bydgoszczy).

Ogłoszono go z okazji 20. rocznicy uchwalenia Ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Konkurs odbywa się pod patronatem Polskiego Komitetu do spraw UNESCO.

Celem konkursu jest popularyzacja wyników badań naukowych dotyczących oceny funkcjonowania ustawy i jej poszczególnych przepisów po dwudziestu latach jej obowiązywania, analiza krytyczna przyjętych w niej rozwiązań wraz z propozycjami postulatów de lege ferenda oraz zachęcenie badaczy do prowadzenia dalszych prac w tym zakresie.

Konkurs ma charakter otwarty. Jak wynika z regulaminu — teksty powinny być pracą własną autora, o objętości do 40 tysięcy znaków, napisaną w języku polskim, nigdzie dotąd niepublikowaną i nienagrodzoną. Do artykułu należy załączyć streszczenia w języku polskim i angielskim oraz słowa kluczowe.

Zgłoszenia w wersji elektronicznej w formatach DOC i PDF należy przesłać na adres saaclreditors@gmail.com.

Jury, oceniając zgłaszany tekst, weźmie pod uwagę w szczególności:

  • nowatorski sposób ujęcia problemu;
  • możliwość praktycznego wdrożenia i wykorzystania prezentowanych postulatów de lege ferenda;
  • przejrzystość kompozycji artykułu i poprawność logiczną wywodu;
  • znajomość stanu badań.

Nagrodami w konkursie są:

  • za zajęcie pierwszego miejsca — publikacja artykułu w czasopiśmie Santander Art and Culture Law Review (140 pkt w punktacji czasopism naukowych),
  • za uzyskanie wyróżnienia Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa — publikacja artykułu w czasopiśmie Ochrona Zabytków (40 pkt),
  • za uzyskanie wyróżnienia Przewodniczącego Polskiego Komitetu do spraw UNESCO — publikacja artykułu w czasopiśmie Ochrona Zabytków (40 pkt).

Organizatorzy przewidują organizację w grudniu 2023 r. webinarium prezentującego prace nagrodzone w konkursie.

Więcej informacji, a także regulamin konkursu znajdują się na stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa.