W Dz.U. z 25 sierpnia 2017 r. pod poz. 1590 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 16 sierpnia 2017 r. w sprawie pozwolenia na stały wywóz za granicę dobra kultury niebędącego zabytkiem, objętego zwrotem na terytorium państwa obcego.

Rozporządzenie jest aktem wykonawczym do Ustawy z 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury (dalej: ustawa). Określa ono dokumenty dołączane do wniosku o wydanie pozwolenia na stały wywóz dobra kultury za granicę, jeżeli dobro kultury nie jest zabytkiem (art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy), a także wzór takiego pozwolenia.

Chodzi tu o zwrot dobra kultury, które zostało przemieszczone z terytorium państwa obcego na terytorium Polski, jeżeli jego zwrot następuje na terytorium państwa obcego, z którego dobro kultury zostało przemieszczone lub do którego powinno zostać zwrócone. Zwrot takiego dobra jest możliwy właśnie po wydaniu pozwolenia na stały wywóz za granicę, jeżeli dobro kultury nie jest zabytkiem.
Do wniosku dołącza się:

  • fotografie dobra kultury;
  • dokument potwierdzający umocowanie osoby podpisującej wniosek, jeżeli wnioskodawcą jest osoba prawna;
  • inne dokumenty mogące stanowić dowód w sprawie.

Fotografie dołącza się w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, natomiast pozostałe wymienione dokumenty — w postaci papierowej.

Ponadto, fotografie dobra kultury powinny:

  • przedstawiać całość dobra kultury, stan zachowania oraz cechy szczególne, tj. m.in. oznakowania, sygnatury, uszkodzenia;
  • być wykonane w kolorze, na jednolitym tle, w dobrej ostrości i w formacie co najmniej 9–13 cm, o rozdzielczości co najmniej 300 dpi.

Fotografowane dobro kultury powinno zajmować większą część kadru, natomiast formy płaszczyznowe (malarstwo, grafiki itp.) należy fotografować prostopadle do ich powierzchni. W przypadku dobra kultury, którego przedstawienie nie jest możliwe na pojedynczym zdjęciu, należy dołączyć dodatkowe zdjęcia wykonane z innego ujęcia.

Wzór pozwolenia określa załącznik do rozporządzenia.

Rozporządzenie obowiązuje od 26 sierpnia 2017 r.