W Dz.U. z 20 października 2017 r. pod poz. 1953 opublikowano Ustawę z 29 września 2017 r. o ustanowieniu Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej.

W ustawie stwierdzono, że w hołdzie mieszkańcom polskich wsi za ich patriotyczną postawę w czasie II wojny światowej — za pomoc udzielaną uciekinierom, osobom ukrywającym się przed prześladowaniami i wysiedlanym, za walkę w oddziałach partyzanckich, za żywienie mieszkańców miast i żołnierzy podziemnego państwa polskiego oraz z szacunkiem dla ogromu ofiar poniesionych przez mieszkańców wsi — rozstrzeliwanych, wyrzucanych z domostw, pozbawianych dobytku, wywożonych do sowieckich łagrów i niemieckich obozów koncentracyjnych oraz na przymusowe roboty, 12 lipca — dzień pacyfikacji Michniowa w 1943 r. — ustanowiono Dniem Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej.

Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej jest świętem państwowym.

Ustawa obowiązuje od 4 listopada 2017 r.