W Dz.U. z 23 października 2017 r. opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 10 października 2017 r. w sprawie zmiany nazwy Archiwum Państwowego w Elblągu z siedzibą w Malborku.

Archiwum Państwowe w Elblągu z siedzibą w Malborku otrzymało nazwę Archiwum Państwowe w Malborku. Organizację oraz szczegółowy zakres działania Archiwum Państwowego w Malborku określi statut nadany przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

Zmiany dokonano też w Rozporządzeniu MKiDN z 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1743).

W załączniku nr 5 do tego rozporządzenia, który określa właściwość archiwów państwowych niemających charakteru centralnego w sprawach przejmowania materiałów archiwalnych oraz brakowania dokumentacji niearchiwalnej w lp. 4 kolumna druga otrzymuje brzmienie: „Archiwum Państwowe w Malborku”. Zmianę w tym zakresie wprowadza Rozporządzenie MKiDN z 10 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz.U. z 23 października 2017 r. poz. 1973).

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r.