W Dz.U. z 14 marca 2018 r. pod poz. 538 opublikowano Ustawę z 8 lutego 2018 r. o Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka.

Instytut jest państwową osobą prawną i działa na podstawie ustawy i statutu nadanego przez Prezesa Rady Ministrów, który sprawuje nad nim również nadzór. Instytut ma prawo używania okrągłej pieczęci z wizerunkiem godła Rzeczypospolitej Polskiej pośrodku i nazwą Instytutu w otoku. Siedzibą Instytutu jest miasto stołeczne Warszawa, przy czym może on posiadać oddziały zamiejscowe w kraju.

Celem działalności Instytutu jest pogłębianie polsko-węgierskiej przyjaźni i współpracy, a do jego zadań należy:

  • przekazywanie młodym pokoleniom znaczenia tradycji polsko-węgierskiej;
  • wzmacnianie współpracy i nawiązywanie kontaktów między przedstawicielami młodego pokolenia, w szczególności w dziedzinie kultury i sportu;
  • wspieranie współpracy naukowej, inicjatyw oraz projektów naukowych i oświatowych mających na celu wzajemne poznanie języka, kultury, historii i polityki obu państw;
  • wspieranie wzajemnej myśli innowacyjnej polsko-węgierskich organizacji kulturalnych, gospodarczych i politycznych w celu wzmacniania konkurencyjności obu państw;
  • finansowanie lub dofinansowanie przedsięwzięć na rzecz współpracy polsko-węgierskiej;
  • analiza przemian politycznych, gospodarczych i społecznych w Europie, wpływających na bezpieczeństwo i rozwój Rzeczypospolitej Polskiej i Węgier.

Ustawa obowiązuje od 29 marca 2018 r.